17 november 2009

De halve maan schijnt door de bomen (vpmc)

Wie, zoals Yves Desmet, een essay van drieduizend vierhonderd vijfendertig woorden begint met .“Het langzaam de kop opstekende islamdebat in dit landje…”, geeft meteen twee zaken te kennen: ten eerste dat hij pas uit een lange slaap is ontwaakt, en ten tweede dat hij graag verkleinwoordjes gebruikt, misschien in de hoop dat hijzelf dan wat groter lijkt.

Wat Desmet verwijt aan diegenen die al een poos hun warme bedje uit zijn gekomen, is dat ze onder het raam van zijn slaapkamer islamieten staan uit te schelden. Zo kan hij niet verder dutten. Heel begrijpelijk.
Zelf is Desmet in het jaar onzes Heeren 2002 ook even klaarwakker geweest, deelt hij ons fier mee:
Dat punt is zeer lang onbespreekbaar geweest, zoals ik zelf mocht ervaren in april 2002, toen ik het, jaren voor de huidige islamcritici zich outten, al had over de problemen van de rot-Marokkaantjes in de grootstad.
Maar Yves moet zijn 3435 woorden met een wat suffe kop geschreven hebben, want in 2002 had hij het niet over “rot-Marokkaantjes” maar over “kutmarokkaantjes”, een scheldterm die hij uit Nederlandse kranten opgevist zal hebben toen – dat woord hadden ze ginds op overschot, en het was er op zijn retour. Onze zevenslaper meent nu dat hij een pionier is geweest, en zijn lezers jaren geleden al wakker heeft geschud.
Ja, journalisten en correct citeren! Dat zijn aparte werelden. Iets verderop citeert hij niet zichzelf, maar Sami Zemni, een wetenschapper, zoals men politicologen wel eens noemt:
Als mensen van links, zoals Benno Barnard en Wim Van Rooy, beginnen te schrijven dat Philip Dewinter gelijk heeft over de islam, wordt het gevaarlijk.
Volgens slaapdronken Desmet kun je dit aldus samenvatten:
Zoiets hebben Barnard en Vermeersch vooreerst nooit geschreven, en hun islamkritiek meteen gelijkschakelen aan…
Goed, de schuld ligt hier gedeeltelijk bij Barnard, die inderdaad veel schrijft, en dan werk je bij sommigen verwarring in de hand. Laten we daarom een ander citaat bekijken, dat Yves misschien wél goed heeft:
"Het is merkwaardig", liet professor Mark Elchardus onlangs optekenen, "hoe mensen die twintig jaar geleden nog migranten waren, en tien jaar geleden allochtonen, nu uitsluitend als moslims worden aangesproken, zonder dat er eigenlijk iets aan hun leefwereld en overtuiging is veranderd."
Hier zou ik de goede professor er willen op wijzen, dat de meeste waarnemers wel degelijk een verschuiving zien in de overtuigingen en gedragingen van de Maghrebijnen en Turken die zich hier hebben gevestigd. Er is onmiskenbaar sprake van radicalisering, en daar zijn ook redenen voor. Vooreerst is die groep nu veel en veel talrijker dan Desmet ons graag wil laten geloven:
Volgens demografische berekeningen van het Planbureau zal in 2030 ongeveer 5 procent van de Belgische bevolking van Marokkaanse of Turkse oorsprong zijn.
Dit is een manifeste leugen, misschien tot stand gekomen door het trucje met de term “nieuwe Belgen” toe te passen op de kinderen van allochtonen. Die blijven dan netjes buiten de statistieken. In werkelijkheid is het percentage allochtonen vandaag een stuk hoger dan de ridicule 5% van het Planbureau. Als een journalist zulke cijfers al ernstig neemt, wordt een zinnig gesprek moeilijk.
En ten tweede brengt dat mee dat die mensen zich ook als groep gaan opstellen, met groepsrechten, ingaande tegen die van de bestaande maatschappij, en overigens tegen het grondwettelijk gelijkheids-beginsel.
Maar daar blijft het niet bij. Desmet verwijt aan mensen die daadwerkelijk iets hebben gelezen over de islam … dat zij over de islam iets gelezen hebben:
Barnard en Vermeersch argumenteren vaak op basis van een exegese van Koranfragmenten. In dat boek vind je inderdaad nogal gruwelijke voorschriften en fragmenten, dat heeft het met het Oude Testament gemeen
Zoals op Desmet na iedereen weet, bevat het Oude Testamenthij zal dat nog niet vaak ter hand genomen hebben, vermoed ik– …bevat het histories en verhalen over wat vroeger was gebeurd. Die vertellingen kunnen inderdaad wreed zijn. Maar voorschriften zijn het niét, en dat is het verschil met de korandie Yves evenmin al vaak heeft gezien, vermoed ik.
In de koran zijn zulke wreedheden gedragsregels, geboden, voorschriften. En die worden ook opgevolgd, niet in de eerste plaats door de achterlijke islamieten in hun thuislanden (dar al islam), maar wel door diegenen die in het Westen (dar al harb: het huis van de oorlog) een opleiding genoten hebben.
Misschien kan de brave Elchardus hier ten behoeve van Yves wel een illustratie geven? al zal hij dan noodgedwongen over een gedragsverandering bij de islamieten moeten spreken.

God! Desmet is te repetitief om hem volledig onder handen te nemen, en om hem ernstig te nemen is hij te slordig. Wat moet je als lezer bijvoorbeeld denken, als je hem naïef ziet schrijven:
De moslimcultuur rond het Alhambra was in de vroege middeleeuwen de meest vooruitstrevende en open samenleving die er destijds bestond, en het katholicisme was niet zo lang daarna verantwoordelijk voor de inquisitie.
Dat die mooie en verdraagzame cultuur van Andalusië enkel een vroom XVIIIde E.'s verzinsel is, weet ongeveer iedereen die al eens een boek heeft gelezen dat niet van Lucas Catherine afkomstig is.
Maar dat de Vroege Middeleeuwen zó laat vielen, wist werkelijk nog niemand.
Het is moeilijk praten met iemand die de betekenis van zijn eigen termen niet snapt.
.

Labels: , , , , , , ,

16 Comments:

At 17/11/09 23:04, Anonymous K. Artman said...

Het zàl allemaal wel, maar wàt beogen Barnard en Co. met al hun 'gewaarschuw', dat op den duur alle gematigden inderdaad in één van de twee extreme hoeken drijft? (Dat is ook een manier om het gelijk dat je nóg niet hebt, alsnog te krijgen, natuurlijk.) Alvast wèl pertinent is Desmets opmerking : "Mocht dat zo zijn, dan is eigenlijk de onvermijdelijke conclusie dat je die mensen zo snel mogelijk moet neutraliseren: gedwongen bekering, deportatie of nog zwaardere methodes zijn dan de enige oplossingen, ook al hebben betrokken auteurs die logica van hun redenering nog niet op schrift gesteld." Hoe zie je dàt dan in combinatie met 'onze waarden en normen'?

 
At 17/11/09 23:18, Blogger Marc Vanfraechem said...

@K.Artman: het "mocht dat zo zijn" van YD zou ik u eerst eens willen zien wegredeneren, voor ik u ten gronde antwoord ;-)

 
At 18/11/09 00:01, Anonymous Nexer said...

Die "mocht dat zo zijn" in die tekst is best leuk gekozen.

Ik moet terugdenken aan "Het Gezin Van Pamel". Waar vader Desiré zijn beklag doet aan de pastoor en verteld hoe de jongste dochter moest werken op het kasteel, verleid werd door de zoon van de baron, in bed gelokt, en toen men merkte dat ze zwanger was, buiten gesmeten.

Waarop de pastoor antwoord: "Jamaar, is dat allemaal wel waar?"Excuses voor mogelijke fouten, het is lang geleden en bezit het boek niet meer, ik moet de hoeken van mijn geheugen een beetje afschrapen.

 
At 18/11/09 00:08, Blogger Marc Vanfraechem said...

geen probleem Nexer: we zullen onze Cyriel Buysse eens raadplegen voor de juiste toedracht. Hopelijk doet Yves Desmet nu hetzelfde, en wie weet zelfs de heer Artman?

 
At 18/11/09 19:37, Anonymous Johan B said...

@Marc Vanfraechem: "Die vertellingen kunnen inderdaad wreed zijn. Maar voorschriften zijn het niét"

Heb jij een gekuiste versie van het Oude Testament of een selectief geheugen? Mijn OT staat bol van de voorschriften. Een paar voorbeelden:

Exodus 22:17 Een tovenares mag niet in leven blijven.
Leviticus 20:27 Een man of een vrouw die geesten of schimmen van doden laat spreken, moet ter dood gebracht worden. Zulke mensen moeten worden gestenigd en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.
Deuteronomium 13:6–9 Wanneer uw broeder, de zoon uwer moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw van uw schoot, of uw vriend, die als uw ziel is, u zal aanporren in het heimelijke, zeggende: "Laat ons gaan, en dienen andere goden,"... Zo zult gij hem niet ter wille zijn, en naar hem niet horen; ook zal uw oog hem niet verschonen, en gij zult u niet ontfermen, noch hem verbergen. Maar gij zult hem zekerlijk doodslaan; uw hand zal eerst tegen hem zijn, om hem te doden, en daarna de hand des gansen volks.


Deze voorschriften hebben eeuwen van gruwelijke vervolging van andersdenkenden veroorzaakt. En zoals op Vanfraechem na iedereen weet, was de beeldenstorm eveneens een gevolg van voorschriften uit het OT:

Deuteronomium 7:5 Maar alzo zult gij hun doen: hun altaren zult gij afwerpen, en hun opgerichte beelden verbreken, en hun bossen zult gij afhouwen, en hun gesnedene beelden met vuur verbranden.

Yves Desmet betrappen op nonsens of leugens is kinderspel. Zijn zeldzame beweringen die juist zijn tegenspreken lijkt mij niet echt verstandig.

 
At 18/11/09 20:12, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Johan B:
Ik had mij misschien duidelijker kunnen uitdrukken. De teksten van het O.T. (voor de Europese beschaving wegen die minder zwaar dan het N.T., maar dit terzijde) worden al eeuwen-en-eeuwen niet meer als geboden opgevat, nergens, maar de koranteksten gelden in hun moorddadigheid vandaag nog, en nu soms ook in de beschaafde wereld.

 
At 18/11/09 22:57, Anonymous K. Artman said...

Ik begrijp niet helemaal wat u bedoelt. Hoezo, eerst wegredeneren? Het punt is juist dat, indien jullie analyse correct is, je daarnà toch blijft zitten met de vraag: en wat dàn? En op dat moment vind ik nuances, het tegengaan van al te gemakkelijke veralgemeningen, het proberen de menselijke bekommernissen (van de ànder) te begrijpen en het - misschien tegen beter weten in? - tóch proberen te 'praten' met die ander heilzamer dan waar ik al dat unidimensionele 'tégen' naartoe zie evolueren - een oorlog met alléén maar verliezers. Ik vraag me ècht af hoe er nog tot een vorm van aanvaardbare 'samenleving' kan worden gekomen als de ander (in zijn collectiviteit) alléén maar 'vijand' is, bij voorbaat incapabel (of onwillig) om zich van de 'westerse' (rationele? humanistische?) registers te bedienen (als dat al de enige 'goede' mogelijkheid zou zijn). Want ik heb het, net als u, erg moeilijk met de islam als ideologie (al was het maar omdat ook ik daarin een 'ongelovige hond' ben), maar we zitten nu eenmaal wel met al die individuele, concrete moslims, die ik wel als mens wil respecteren (zèlfs als zij dat zelf niet zouden doen - ik wil niét zijn als wie mij niet respecteert), en waarvan ik veronderstel dat hetgene wat zij (als gewone moslim) geloven en nastreven voor hen even 'vanzelfsprekend' en 'waardevol' is als waar u of ik van zijn overtuigd. Wat Barnard en Co. volgens mij eigenlijk doen, is 'hetzelfde' als wat ik fundamentalistische moslims verwijt: de Koran letterlijk lezen, individuele gebeurtenissen (ik wéét het: ze zijn legio) omsmeden toch een nog louter ideologisch (agressief) discours, en de ander veroordelen op basis van slechts enkele aspecten van zijn identiteit. Waar ik bang van ben is dat nà die oorlog (die sommigen blijkbaar onafwendbaar vinden, of zelfs nastreven) zal blijken dat uitgerekend die waarden en normen die we pretendeerden te verdedigen de eerste zijn die blijken te zijn 'opgegeven'...

 
At 18/11/09 23:17, Blogger Marc Vanfraechem said...

@K.Artman: ik kan uw ongerustheid en bekommernissen delen K., maar of je in een toestand van oorlog leeft, of tenminste op een oorlog afstevent, is geen keuze die je zelf kunt maken. Het is voldoende dat één partij de oorlog verklaart (von Clausewitz).
Als twee potentieel ter dood veroordeelden (u bent tot mijn vreugde ook een ongelovige hond) kunnen wij beiden enkel hopen dat de tegenpartij niet nog verder de gelegenheid krijgt om aan te zwellen, tot zijzelf het ogenblik gunstig acht om tot actie over te gaan.

 
At 18/11/09 23:28, Blogger Luc Van Braekel said...

In een normale democratie gaat aan beleidsvorming een maatschappelijk debat vooraf dat bestaat uit botsende meningen, gevormd uit scherpe analyses.

Wat mij opvalt bij zowel Desmet, Elchardus als K.Artman (fan van South Park?) is dat men die scherpe analyses en die botsende meningen als maatschappelijk nefast beschouwt.

Ik vermoed dat dit komt omdat men ervan uitgaat dat beleidsvorming een consensus vereist, en dat botsende meningen nefast zijn voor die consensus.

Desmet, Elchardus en K.Artman vinden dat analyses en debatten zich niet louter mogen baseren op de werkelijkheid zoals zij is, maar dat er reeds in het stadium van de analyse en van het debat al moet rekening gehouden worden met een - blijkbaar al vaststaande - beleidsoplossing. Analyse en debat moeten zich dus blijkbaar al laten beperken door de gewenste uitkomst.

Bij mij komt dat over als "de wagen voor het paard spannen". Het lijkt mij ook een vreemde visie op maatschappelijk debat en democratie.

 
At 18/11/09 23:35, Anonymous K. Artman said...

Ik deel uw doemdenken niet (of toch niet wat dít betreft - voor de rest is mijn mensbeeld niet al te positief), maar ik heb een licht vermoeden dat u zich niet door mij zult laten overtuigen. Ach, ofwel krijgt u gelijk (en dan kunt u zeggen dat u het altijd hebt gezegd - het weze u gegund), ofwel krijgt u ongelijk (en dan verdwijnen al deze 'zekerheden' in de plooien van de tijd, en blijft alleen over wat rest aan 'collateral damage'). Ik wens u nog een rustige avond.

 
At 18/11/09 23:41, Blogger Marc Vanfraechem said...

absoluut en volledig akkoord Luc.

 
At 19/11/09 04:20, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Artman

Geen rationele en tolerante mens zal een oorlog "nastreven", maar een verstandige mens gaat ook niet zijn kop in de grond steken wanneer er duidelijk 'storm' op komst in. Hoe weet men dat er storm op komst is? Wel, op basis van allerlei 'signalen' die men vroeger bij stormen heeft kunnen waarnemen. En bij maatschappelijke 'stormen' doet men er best aan van zowel naar de geschiedenis als rond de wereld te kijken. De hachelijke situatie van nonmoslems overal in de moslemwereld, en zelfs de benarde situaties van nonmoslems in landen met grote moslem bevolkingen, zouden toch duidelijk genoeg moeten zijn om zijn conclusies te kunnen trekken.

In een land gelijk Belgie, met een snelgroeiende moslem minoriteit, komt het er dus op aan van de eigen 'westerse' waarden te benadrukken, te affirmeren, zelfs af te dwingen. Het absolute 'minimum minimorum' moet dus zijn dat men islamkritiek NIET mag criminaliseren. Trouwens het criminaliseren van eender welke 'kritiek' staat in directe contradictie met de grootste westerse beschavingsverworvenheid. Appeasement van een meerderheid is niet verstandig, maar soms wel onvermijdelijk en begrijpelijk (denk aan de wegkwijnende kopten in Egypte en andere christenen in Lebanon vandaag). Maar, appeasement van een intolerante minderheid is dom en op termijn zelfmoord voor die "waarden en normen" die u zegt dat wij pretenderen te verdedigen. Het zijn alleen degenen die zich op voorhand laten intimideren die "pretenderen" van bepaalde waarden te verdedigen, niet degenen die effectief voor die waarden opkomen - en vooral dan allereerst voor het vrijemeningsuitingsrecht van ieder INDIVIDU - door te insisteren dat ze worden toegepast (nageleefd) in de praktijk in eigen 'huis' (of land). Tolerantie van 'waarden' die in conflict staan met de grondwaarden van de eigen beschaving is zelfmoord voor die beschaving.

Laat me een simpele vergelijking maken: van zodra het Duitse politieke bestel de nazis liet begaan met het verkrachten van de eigen 'grondwet' ten overstaan van bepaalde individuen en groepen (grotendeels joden, maar niet uitsluitend), van dat moment tekende het Duitse volk haar eigen lotsbestemming (met al de gruwelijkheden van wo2 die later kwamen). Het zal niet anders zijn vandaag in Belgie, wanneer men individuen opsluit voor meningen, of moslems laat begaan met de onderdukking van 'hun' vrouwen, enz...De prijs voor die 'zwakheden' of fouten gaat men later moeten betalen.

 
At 19/11/09 22:39, Anonymous K. Artman said...

@ Luc Van Braekel. Eigenlijk ben ik het met u eens, alleen zie ik wat u aankaart vooral gebeuren als er mensen opstaan die een minder wit-zwart discours willen aangaan, en inderdaad met de ander (zowel moslims als moslimcritici) in debat willen treden. Voor een debat moet je overigens met twee zijn: het systematisch ridiculiseren of demoniseren van de ander toont niet echt een bereidheid tot debat aan. Om eerlijk te zijn: mensen als de vermaledijde Yves Desmet, Tom Naegels en Luckas Vander Taelen heb ik al heel wat aspecten van de islam terecht weten bekritiseren (waarna trouwens reacties als die van Paul Goossens); echter het omgekeerde kan ik van Barnard en Co. niet zeggen (maar ja, die heeft natuurlijk het Licht gezien, of toch de Verlichting, èn heeft een glazen bol). Bovendien: hoe wil je een debat aangaan met mensen die je bij voorbaat incapabel acht tot dat debat (de islamcultuur, weet je wel), en die je ofwel niet wil beluisteren (want 'typisch' moslimdenken) ofwel niet gelooft (aangezien moslims tegen niet-moslims mogen liegen - naar het schijnt). Tenslotte: als Barnard nu eens eenzelfde mate van 'kritische zin' aan de dag legde mbt tot de Israëlische politiek, dan zou ook zijn islam-kritiek wat geloofwaardiger en minder 'louter ideologisch' klinken.

@ Marc Huybrechts. De storm die u voelt opsteken mbt de islam, voel ikzelf eerder mbt de verrechtsing van de samenleving: onze 'waarden en normen' (die overigens erg 'materieel' worden ingevuld) zijn er blijkbaar alleen voor het eigen volk. Van zodra het om moslims gaat, mag er als eens een grensje worden verlegd en moet er vooral worden 'ingeperkt' en 'verboden' (alsof zij al dreigen een parlementaire meerderheid te bereiken; alsof zij al macht en invloed in de globale samenleving hebben). Blijkbaar hebben wij niet zo'n vertrouwen in de eigen democratie en de eigen rechtsstaat (al willen we toch dié verdedigen), waar alreeds de nodige wetten bestaan om de gelijkheid van man en vrouw na te streven, de scheiding van kerk en staat te garanderen, de discriminatie van homo's en andere minderheden te sanctioneren ... Trouwens: een eenzijdige, uitsluitend negatieve, opstelling tav een geviseerde minderheid, is eerder mede een oorzaak van radicalisering, en het tegendeel van een deel van een oplossing. Het is niet erg correct om ze eerst in een hoekje te drijven, waarna ze zich inderdaad op zichzelf gaan terugplooien en uiteindelijk geweld gebruiken, en dan te zeggen: 'zie je wel'.

Ik vind u tenslotte nogal 'voortvarend' met uw vergelijking met het nazi-regime, en bovendien durf ik uw voorstelling van de 'rolverdeling' betwijfelen.

Vriendelijke groet.

 
At 20/11/09 00:49, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Artman

Ik "voel" geen storm opsteken, want ik kan die storm alle dagen zien rond de wereld. Dat u kunt denken dat het fameuse Belgische 'consensus' model meer sukses zou hebben met een moslem bevolking dan andere modellen rond de wereld hebben gehad, nou dat noem ik nu eens echt een voorbeeld van "voortvarendheid" of van ongeoorloofde zelfzekerheid. Dat is de overwinning van wishful thinking over empirische observatie.

Ik wil u ook vriendelijk aanraden van te reageren op wat men schrijft, niet op 'stromannen' die de naief-linkse media in uw hoofd hebben 'geplakt'. Drie voorbeelden ter illustratie:

-- De enige eigen "waarde" die ik expliciet heb vermeld is (of was) het vroegere vrijemeningsuitingsrecht, en dat is zeker geen voorbeeld van een "materiele invulling". Integendeel.

-- U denkt dat moslems geen "macht en invloed in de globale samenleving" zouden hebben? Wel, in de VN hebben zij een groep van ongeveer 70 landen die steevast identiek stemmen in VN organen, ongeacht wat de 'merites' zouden zijn van bepaalde resoluties, en zij beschikken ruimschoots over de middelen om nog meer (dan 70) stemmen te kunnen kopen.

-- Waar zou ik gepleit hebben voor een "negatieve opstelling"? Ik heb enkel gepleit voor het affirmeren van de eigen waarden, en dat betekent zeker van de eigen Grondwet te respecteren.

Verder, ik vind uw geloof in het louter bestaan van wetten als garantie voor implementatie van 'waarden' zeer naief. Woorden zijn geen daden. Het vrijemeningsuitingsrecht staat ook nog steeds in de Grondwet, en werd in mijn lang-vervlogen jeugd effectief ge-implementeerd. Vandaag echter wordt dat niet langer meer gerespecteerd. En, wanneer een 'minderheid' zich radicaliseert en uiteindelijk geweld gebruikt, dan kan het ENKEL zijn omdat ze beseft dat ze tegenover een cultureel/moreel zwakke meerderheid staat, en denkt van de bestaande rechtsorde zo te kunnen veranderen. Daarin zijn ze al ver geslaagd, via intimidaties, want islamkritiek is vandaag 'gevaarlijk' in den Belgique (en zelfs in Europa), niet alleen omwille van mogelijke acties van individuele jihadists, maar ook omwille van het contemporele strafrecht en dus de gevestigde overheden zelf. Uwe 'Israelkritiek' daarentegen is kuddegeestig en ook volkomen 'veilig'.

De vergelijking met het nazi-regime was gepast in de zin dat men grondwettelijke verkrachtingen in de kiem moet smoren, omdat de gevolgen dan niet te overzien zijn, ook niet de "rolverdelingen" (want de geschiedenis herhaalt zich steeds, maar wel onder nieuwe specifieke vormen of 'details'). Men mag geen compromissen sluiten met 'nondemocraten' als men de democratie wil vrijwaren. En echte democratie heeft niets te maken met sociale en/of nonmateriele waarde "invullingen", maar wel met respect voor fundamentele (grondwettelijke) INDIVIDUELE rechten. Die worden vandaag nog niet door moslems bedreigd, want die werden gisteren reeds verkracht door autochtone nondemocraten.

 
At 20/11/09 15:28, Anonymous K. Artman said...

@ Huybrechts. U hebt gelijk omtrent de zaken die u niét had geschreven. Mijn excuses voor mijn veralgemeningen daaromtrent ...

Wat de macht van de moslims betreft, verwees ik naar de Belgische moslims, die globaal genomen lager geschoold, vaker werkloos, minder bemiddeld ... zijn. Internationaal maak ik me dezelfde zorgen als u, alleen denk ik dat de individuele Vlaamse moslim daarop niet mag en kan worden afgerekend.

Mijn naïeviteit? Ik zou eventueel kunnen reageren met: uw paranoia. Maar oké, misschien bèn ik wel naïef in uw ogen ... Het zij zo.

Israël: ik vrees dat we andere boeken en media raadplegen. Uw beschuldiging van 'kuddegeest' is gemakzuchtig èn (maar dàt is natuurlijk weer 'mijn gedacht') onterecht.

Geen recht op vrije meningsuiting meer? U leeft duidelijk in een andere wereld als ik; nog nooit hebben zoveel mensen alle mogelijkheden gekregen om te roepen dat ze hun mond moeten houden, met daarna een uiteenzetting over datgene waarover ze hun mond zouden moeten houden. Integendeel zelfs: ongeveer àlles - het ranzigste eerst - kan vandaag worden gezegd; de man van de straat heeft nog nooit zo'n breed podium voor 'zijn gedacht' gehad ...

 
At 20/11/09 17:09, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Artman

Ik ben het volkomen met u eens dat een "INDIVIDUELE Vlaamse moslem" niet mag "afgerekend" worden op (of omwille van) de problemen met de islam in de wereld. Heb zoiets nooit gesuggereerd. Heb enkel gezegd dat men de eigen waarden moet affirmeren, en insisteren op respect voor de democratische wetgeving.

Inderdaad, ik leef in een andere wereld dan u. En u vergist zich wat het vrijemeningsuitingsrecht betreft. Dat is vandaag veel minder gegarandeerd in Belgie dan, zeg maar, dertig jaar geleden. Het gaat hier niet over wat jan-en-alleman staat uit te kramen in de eigen keuken of op minuskule internet blogjes. Het gaat over observeerbare feiten zoals: dat (a) de 'gewone' wetgeving vandaag expliciet toelaat van 'opinies' te vervolgen via het criminaliseren en SELECTIEF toepassen van extreem-subjectieve termen als negationisme, racisme, haat, etc..., dat (b) de gevestigde 'machten' die wetgeving selectief gebruiken om echte oppositie te versmachten (e.g. VB) en individuen (met een zekere potentiele invloed) selectief vervolgen (met boetes en gevangenisstraffen), dat (c) er in de regime-media manifeste zelfcensuur plaats grijpt omtrent specifieke onderwerpen gelijk 'islam' (wat nefast is voor democratie op termijn) en absurde bevooroordeeldheid en eenzijdigheid wordt vertoond ten aanzien van echte democratische bestellen (bijvoorbeeld Israel en de USA).

Echter, u zijt voorlopig nog volkomen vrij van in uw illusies te blijven verder leven, zolang u maar niet aan de bestaande naief-linkse orthodoxe dogmas durft tornen en daarmede voldoende 'volgelingen' zou kunnen verwerven. Ontnuchtering komt zelden direct of onmiddellijk. Ik ben er zeker van dat, als u 25 jaar geleden had geweten wat u nu (min of meer) weet, dat u dan toen een andere houding zou aangenomen hebben ten aanzien van de enkele kritische stemmen die toen opgingen m.b.t. het bestaande immigratiebeleid. Maar, ik vermoed dat u zelfs dat nog niet zal kunnen/durven erkennen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>