30 augustus 2011

Zelfs de N-VA heeft het nog niet begrepen (Hoegin)

Zelfs de N-VA heeft het, na 13 juni 2010 én meer dan één jaar onderhandelen met de Franstaligen, nog steeds niet begrepen. Dat is toch de conclusie waar ik mee zit na het bekijken van het interview van Bart de Wever op Terzake eerder deze week. Kan men dan verwachten dat CD&V en Open Vld het wel al zouden begrepen hebben, om over de Nederlandstalige bijhuizen van PS en Ecolo nog maar te zwijgen?

Je zou denken dat na meer dan een jaar onderhandelen met de Franstalige partijen om uiteindelijk op een redelijk achterbakse wijze bij het groot vuil te belanden, de N-VA terug zou grijpen naar haar partijprogramma en een separatistisch discours zou aanslaan. Daar was zelfs enige hoop toe, althans voor wie vluchtig de titel boven het interview van Liesbeth Homans met De Standaard meer dan een maand geleden gelezen had. «Dit is Vlaanderen tegen Wallonië.» En nog: «Met geen enkele Franstalige partij is tegenwoordig een degelijk compromis mogelijk.» De conclusie dat het dus met België niet meer kan hangt daarmee voelbaar in de lucht, maar uitgesproken werd ze in het interview evenwel niet.

Het was Bart de Wever zelf die in Terzake verwees naar dat interview, en onderstreepte dat in de uitspraken die Liesbeth Homans in dat interview deed geen separatisme verscholen zat. Een ander sleutelmoment in het interview was het ultieme voorstel van Bart de Wever om de institutionele crisis op te lossen als de andere Vlaamse partijen de N-VA alsnog zouden volgen, en Elio di Rupo in de kou zouden laten staan. Hoe omschreef Bart de Wever dat voorstel? Neen, niet «Vlaanderen 1.0», maar wel «België 2.0», en nog wel door middel van de invulling van grondwetsartikel 35. Je gelooft je oren niet.

Want is het niet aandoenlijk om te zien dat de grootste partij van Vlaanderen, nadat ze op zulke groteske wijze door de Franstaligen bij de bok werd gezet, toch nog steeds trouw blijft aan het ene en ondeelbare België? En dat dit gebeurt uitgerekend op het ogenblik dat de Franstaligen openlijk discussiëren welke minimale schijnsplitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde voor hen nog aanvaardbaar is, met het uti possidetis-principe in het achterhoofd om bij een eventuele splitsing van België toch nog aanspraken te kunnen maken op een zo groot mogelijk deel van Vlaams-Brabant? Als kiezer in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde moet je straks al blij zijn dat je zoveel keuze hebt uit separatistische partijen, met onder meer de PS, de cdH, Ecolo en MRFDF. In de andere Vlaamse kieskringen moeten de kiezers het immers stellen met alleen maar het Vlaams Belang dat niet blijft vasthouden aan het voor sommigen blijkbaar nog steeds zeer dierbare België.

De N-VA gedraagt zich dan ook als een maîtresse, die net een flink pak rammel heeft gekregen voor ze gedumpt werd, en nu hoopt dat het huwelijk van haar minnaar toch nog zal mislukken zodat hij snel weer naar haar zal kunnen terugkeren. Om met hem een «liefdesnestje 2.0» op te bouwen! En deze keer hopelijk zonder verborgen agenda's, zonder de vernederingen – Comment est-ce qu'il ose?, niet waar? – en de regelmatige pakken slaag, om over de gretige vingers in de portefeuille en het spaarvarken nog maar te zwijgen. Ik vrees echter dat zolang de N-VA niet verder raakt dan een bede om te overwegen grondwetsartikel 35 in te vullen, de Franstalige partijen weinig onder de indruk zullen zijn.

Zij zullen dat ook niet zijn als ze vernemen dat de N-VA in de Vlaamse regering zal blijven zitten, ook al zouden CD&V en sp.a er het regeerakkoord schenden. Bart de Wever vertelt klinkklare nonsens wanneer hij zegt dat de N-VA niet uit de Vlaamse regering hoeft op te stappen als ze zich aan het regeerakkoord houdt. Partijen stappen niet uit een regering omdat zíj het regeerakkoord willen schenden, maar omdat anderen dat gedaan hebben, of van plan zijn te doen. Het zal in voorkomend geval dus wel degelijk aan de N-VA zijn om uit de Vlaamse regering te stappen, niet CD&V of sp.a. Met zijn uitspraak dat de N-VA hoe dan ook blijft zitten geeft partijvoorzitter Bart de Wever niet meer of niet minder dan carte blanche aan zijn voorlopig nog Nederlandstalige Noord-Belgische coalitiepartners. Die weten nu immers dat ze rustig voluit mogen gaan in hun toegevingen aan de Franstaligen om de fel begeerde federale portefeuilles eindelijk in de wacht te kunnen slepen. Problemen in de Vlaamse regering zal dat immers zeker niet veroorzaken, want de N-VA blijft er lekker zitten! Het had erger gekund voor Wouter Beke en Caroline Gennez.

Labels: , , , ,

12 Comments:

At 31/8/11 10:06, Anonymous traveller said...

@ Filip van Laenen

Je hebt 100% gelijk maar de Vlamingen missen de moed de knoop door te hakken en BDW helpt ze niet. Hij heeft het charisma hen te overtuigen maar hij is bang.

 
At 1/9/11 11:36, Anonymous krisv said...

Kom, kom. BDW zegt de juiste dingen op de juiste plaats. Tactisch goed doordacht én de gematigde flaminganten mee over de streep trekkendn weer wat meer in de richting van de onafhankelijkheidsidee. BDW zei ook dat enkel nog een confederalistische staatsvorming zin had, waarbij men er vanuit gaat om te bepalen wat men nog gezamenlijk wil doen, al de rest overlatend aan de deelgebieden. Voor de franstaligen is dit sowieso een onvermijdelijke stap naar het separatisme. Dit is een reuzensprong, die dé opstap vormt naar onafhankelijkheid. De andere partijen zouden maar al te graag hebben dat N-VA nu resoluut kiest voor de weg vooruit en zo zichzelf definitief buiten de Vlaamse regering zet. BDW laat de deur op een kier voor Kris Peeters en nog twijfelende CD&V'ers. Dit lijkt me een moeilijkere maar toch te verkiezen weg. Ook gezien de financieel-economische crisissituatie, het ontbreken van een overtuigend plan voor Brussel én rekening houdend met de Europese en internationale context. Het is uw goed recht te kiezen voor de VB-strategie, maar daar overtuig je op dit moment geen meerderheid van de Vlamingen mee. Geleidelijk aan denk ik dat dit wel mogelijk is. Het stappenplan van de N-VA gaat in deze richting. De geesten evolueren traag maar zeker naar Vlaamse onafhankelijkheid. Misschien ook eens naar Quebecq, Schotland en Catalonië kijken. Zelfs met absolute meerderheden heeft men daar nog altijd geen onafhankelijkheid kunnen afdwingen. Mocht het allemaal zo simpel zijn...

 
At 1/9/11 12:51, Anonymous traveller said...

@ krisv.

De opsomming van de moeilijkheden ken ik al sinds het begin van de Volksunie.
en duidelijk plan van splitsing moeten we hebben en niets anders.
Brussel gewoon laten vallen en duidelijk zegen dat het ons niet in het minste interesseert.
Geen cm gebiedsroof.
Je zult de totale ommekeer bij de franstaligen zien. BDW wint helemaal niets zoals hij nu bezig is. Hij lat de deur op een kier voor de CD&V, ik vertaal : de D&V denkt dat ze nog spezelruimte hebben.

 
At 1/9/11 14:04, Anonymous traveller said...

Sorry voor de vele typfouten, ik heb een probleem met mijn klavier

 
At 7/9/11 23:31, Blogger test said...

Het "klein" probleempje van de Vlaams-nationalisten is natuurlijk dat ze in een referendum geen schijn van een kans maken. Wat Montenegrijnen en Zuid-Soedanezen gegund wordt, daar zijn N-VA en VB tegen.

 
At 8/9/11 23:26, Anonymous fcal said...

Tja, zowel krisv als traveller hebben gelijk. Er is slechts een verschil in verpakking, dosering en moment.

Strategisch heeft men ei zo na hetzelfde doel, tactisch verschilt men hier en daar van mening.
Het is nu eenmaal zo, dat als men een bepaalde tactiek aanhoudt ook bepaalde bruggen kan opblazen, die later dan ofwel bij bepaalde maneuvers voorhanden zijn ofwel ontbreken, hetgeen mogelijks nefast kan blijken te zijn.

Daarom is het een beproefd recept, dat als men zelf niet aan zet is, men best de strategische puurheid weet te verkondigen zoals die van de algemene rechten van de mens i.v.m. de gelijkheid van iedereen t.a.v. de wet, het recht tot zelfbestemming individueel en als volk, het recht tot democratische inspraak en de directe verantwoordelijkheid van de politici t.a.v. hun kiezers m.a.w. het systeem van de ideale democratie.

Deze doelstellingen kunnen dan getoetst worden aan de bestaande situatie waarop gewezen kan worden op de aanwezige tekorten en de verbonden schade en de mogelijkheden om hieraan te verhelpen.
Dit laatste is dan het tactische gedeelte waarbij de consequenties van het niet inwilligen van de rechtmatige 'ideale' oplossingen geduid kunnen worden als moreel laakbare situaties, waar dan voor in sterke bewoordingen gewaarschuwd wordt.

Op dit ogenblik zijn dit alleen schijngevechten waardoor men waar nodig onrechtstreeks de resterende onderhandelaars ofwel sterkt ofwel afvalt en verantwoordelijk maakt.

Heeft de NV-A dit spel voldoende gespeeld? Ik vrees eigenlijk van niet. Ze zijn te lang in het gebruikelijke Belgische politieke 'type'-spel doende geweest. En daarin valt geen eer te behalen.

Voorbeeld: Na het verstrijken van het kamerreces in oktober 2010 hadden ze ondanks de 'informatieronde' van Bart De Wever het eenzijdige splitsingsvoorstel van BHV aanhangig moeten maken zogenaamd uit principiële democratische redenen (Grondwet, Beslissing Hoogste Rechtsinstanties ...) uiteraard met de verbintenis, dat als men tot een eerbaar vergelijk kon komen men bereid was een en ander in een nieuw licht te bekijken. E.d.m. ...
Trouwens wat zouden de Franstaligen gedaan hebben in een gelijkaardige positie? Zouden zij aansturen op een compromis of zou het zijn van 'dura lex sed lex'?

Mocht uiteindelijk als men zelf weer aan zet is uit de feiten blijken, dat de Franstaligen helemaal geen eerlijk federalisme wensen te implementeren, dan kan men op dat moment overschakelen op een ander radicaler spoor.

 
At 9/9/11 22:51, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Belgian Journal

U presenteert twee zinnetjes en geen van beide is rationeel.

1) Als de Vlaams-nationalisten geen "schijn van kans" zouden maken in een referendum (in Vlaanderen!) dan zou dat geen klein probleem zijn, maar een zeer groot (onoverkomelijk) probleem, vanuit democratisch standpunt bekeken. U moet daar niet sarcastisch over doen.

2) Hoe kunt u in godsnaam zeggen dat het VB (en misschien het NVA ook) zouden zijn "tegen" wat aan de Zuid-Soedanezen werd? gegund? De Zuid-Soedanezen bekwamen hun onafhankelijkheid en dus zelfdeterminatie (na een jarenlange vreselijke burgeroorlog) omdat ze er voor wilden vechten, en ook omdat hun 'onderdrukking' veel brutaler was dan de zelfkastijding die de vlamingen zichzelf in Belgique aandoen (via permanente transfers naar de francofonie). En u denkt dat het VB tegen Vlaamse onafhankelijkheid zou zijn? Wat een nonsens!

 
At 9/9/11 22:56, Blogger test said...

1) N-VA is tegen referenda (lees hun beginselverklaring), zijn voor parlementaire "evolutie"
2) VB is tegen referenda, cf. inter alia http://www.gerolfannemans.org/3/index.php?option=com_content&view=article&id=533:radio-1-de-ochtend-over-de-ordelijke-opdeling-van-belgie&catid=28:in-de-pers&Itemid=76 waar Annemans zich uitdrukkelijk tegen 'n referendum over Vlaamse onafhankelijkheid uitspreekt

 
At 9/9/11 23:34, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Belgianjournal

Het is goed mogelijk dat zowel VB als NVA tegen referenda zouden zijn, maar dat neemt niet weg dat uw twee zinnetjes niet rationeel waren.

Bij het organiseren van referenda is de kontekst cruciaal, en vooral dan de keuze en de formulering van de referendumvraag of -vragen. Een referendum georganiseerd door Belgicisten en Belgicistische instellingen kan inderdaad weinig goeds beloven voor Vlaamse nationalisten. In die zin is de positie van het NVA ("parlementaire evolutie") wel te begrijpen of rationeel.

 
At 10/9/11 00:00, Blogger test said...

"Het "klein" probleempje van de Vlaams-nationalisten is natuurlijk dat ze in een referendum geen schijn van een kans maken. Wat Montenegrijnen en Zuid-Soedanezen (= referenda !) gegund wordt, daar zijn N-VA en VB tegen."

tot daar mijn precisering.

Ga wat u zegt maar eens tegen Basken, Schotten, Montenegrijnen... verkondigen.

 
At 11/9/11 19:59, Anonymous traveller said...

@ belgianjournal

Het volgzame Vlaamse kiesvee zal binnen een paar jaren wel wakker worden en zelf om de onafhankelijkheid vragen, referendum of geen referendum.
De belgicisten rekenen al bijna 200 jaar op die Vlaamse volgzaamheid, een ongelukkige trek van de Vlaming, maar de economische malaise zal daar korte metten mee maken, met de hulp van de PS en haar financiële eisen.

 
At 11/9/11 22:13, Blogger test said...

Alle bochtenwerk is goed om de angst voor een referendum weg te moffelen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>