6 juni 2011

Temper de vreugde over Mladic’ aanhouding

Voorstanders van de harde aanpak zeggen weleens smalend dat Amerikanen van Mars komen, Europeanen van Venus. Ginds kiezen ze voor de doodstraf, vrij wapenbezit en buitenlandse expedities, hier logeren we de misdadigers levenslang op staatskosten, beteugelen we de toegang van brave burgers tot wapens, en benaderen we dictators met appeasement-handschoenen. Het is pas weer gedemonstreerd: nadat VS-commando’s onuitgenodigd een soevereine staat binnendrongen en er de lang gezochte terreurverdachte Osama Bin Laden ter plekke doodschoten, is de meest gezochte terreurverdachte van Europa, de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic, zonder vuurgevecht aangehouden en voor berechting weggeleid nadat zijn regering met het lokaas van welvaartbevorderende EU-toetreding murw gemaakt was. Vanuit het standpunt van de rechtsstaat is het Europese model verkieslijk. Wees fier, Europeeër te zijn.

Tot daar de manier waarop. De grond van de zaak moet onze tevredenheid echter wat temperen. Zo houdt de EU-gerichte Servische nomenklatoera haar bevolking buiten elke beslissing over het lot van Mladic, die immers evenzeer in Servië zelf zou kunnen terechtstaan, zoals gewenst door (volgens een peiling)de grote meerderheid van de Serviërs. Het Europese acquis communautaire waartoe kandidaat-lidstaten zich moeten bekennen, houdt ondermeer de miskenning van de volkswil en de nationale soevereiniteit in. Het was juist als kampioen van de wil van zijn volk, namelijk zijn overlevingswil in Bosnië, dat Mladic de dingen gedaan heeft die hem tot de meest gezochte man in Europa maakten.

De meeste duiders die ons nu even de Bosnische oorlog (1992-95) komen uitleggen, geven nog altijd dezelfde partijdige lezing van de feiten als destijds. De Bosnische Serviërs golden toen gezamenlijk als de ultieme nationalistische onmensen, in die mate dat ”Bosnische Serviër” een scheldwoord werd tegen mensen met nationaal zelfrespect, zoals Vlaams minister-president Luc Van den Brande. Nochtans hadden zij politiek het gelijk aan hun kant.

Toen Joegoslavië na de uitbraak van Slovenië uiteenviel, drong een democratische herverdeling van het land zich op. Gemeenschappen die in een deelstaat de meerderheid vormden, hadden echter geen begrip voor het separatisme van de minderheden, zelfs niet als zij zelf elders op hun beurt de minderheid vormden. De Kroaten wilden de door Serviërs bewoonde gebieden Krajina en Slavonië niet lossen, maar toen Bosnië in chaos verzonk, poogden zij daar wel aparte Kroatische sectoren veilig te stellen. De Serviërs wilden het door Albanezen gedomineerde Kosovo niet lossen, de Albanezen daar wilden de Servische delen van Kosovo niet lossen. Daarom was een supranationale bemoeienis wel wenselijk, mits zij duidelijk onpartijdig en rechtvaardig was.

Helaas, eerder dan uit te gaan van de wensen en de werkelijkheid van de volkeren ter plaatse, hield de zogenaamde internationale gemeenschap vast aan de toevallige binnengrenzen van Tito-Joegoslavië. Op die welbekende voorkeur speelde de Bosnische moslimleider Alija Izetbegovic in, met de bedoeling om heel het multi-etnische Bosnië onder moslimhegemonie bijeen te houden. In een later stadium zouden de niet-moslims tot bekering of uitwijking gedwongen worden om van Bosnië een echte moslimstaat te maken. Het was tegen dat moslimplan, en tegen de beginnende moslimterreur, dat de Bosnische Serviërs onder Mladic’ leiding in het verzet gingen.

Aanvankelijk waren zij militair in het voordeel. Izetbegovic moest beroep doen op de georganiseerde misdaad om nipt zijn hoofdstad Sarajevo te kunnen behouden, terwijl Mladic over wapentuig en getrainde manschappen van het oude Joegoslavische leger beschikte. Terwijl het grootste deel van Bosnië in Servische handen was, kwam in 1993 een EU-verdelingsplan hun dat grondgebied ontzeggen. Naast de veiligheid van een internationaal gewaarborgde gebiedsafbakening, hield het plan voor de Serviërs een groot netto gebiedsverlies in: als vooral landelijke bevolking hadden zij meer grond in bezit gehad dan de meer stedelijke Kroaten en moslims. Binnen het Servische kamp was het vooral Mladic die verkoos om door te vechten, maar met kerende krijgskansen.

De Bosnische Serviërs, beneveld door hun aanvankelijke bovenhand en door de vodka, vochten niet met focus op de overwinning maar leefden zich uit in wraakoefeningen zoals die in Srebrenica. Daar hadden moslimstrijders de zogezegd neutrale VN-enclave misbruikt als uitvalsbasis voor terreuracties tegen het Servische ommeland, dus de Serviërs waren zeker in hun recht om dat stadje in te nemen. Er was echter geen rechtvaardiging voor de moordpartij op een paar duizend krijgsgevangen moslimstrijders. Het was uiteraard geen genocide, zoals losjes beweerd wordt, want dan had hij vrouwen en kinderen niet laten vertrekken. Maar het afslachten van de mannen, ook al behoorden zij niet tot een geregeld leger en genoten zij naar de letter misschien niet de bescherming van de conventie van Genève, was onverdedigbaar, moreel zowel als publicitair.

Een moderne oorlog is immers ook een zaak van propaganda, en dat luik werd aan Servische zijde schromelijk verwaarloosd. De geheelonthouder Izetbegovic, de hoofdschuldige aan de Bosnische oorlog, deed daarentegen onmiddellijk beroep op twee New-Yorkse PR-firma’s. En hij kreeg waar voor zijn geld. Terwijl de Kroaten en Bosnische moslims normaliter tegen het oprakelen van hun nazi-verleden hadden moeten optornen (zodat de publieke opinie in Israël inderdaad eerder op de hand van de Serviërs was), schilderden de Westerse media juist de Serviërs als nazi’s af. Het resultaat: de Navo-luchtmacht vaagde in augustus 1995 de Servische weerstandposten weg zodat de Kroatische landmacht en de moslimmilities de Servische delen van Kroatië en noordwestelijk Bosnië etnisch konden zuiveren.

De nieuwe situatie werd bevestigd in de akkoorden van Dayton, waar de Bosnische Serviërs niet eens vertegenwoordigd waren; hun belangen werden er uitverkocht door de president van Servië en Montenegro, Slobodan Milosevic. Die werd later voor zijn diensten aan de Nieuwe Wereldorde bedankt met deportatie naar Den Haag om terecht te staan voor een tribunaal dat hij op goede juridische gronden als onwettig bestempelde. Daar zal nu ook Mladic het mogen gaan uitleggen.

Andere oorlogsmisdadigers hadden hetzelfde lot verdiend, ondermeer Bill Clinton, de eindverantwoordelijke voor de anti-Servische bombardementen in 1995 en nogmaals in 1999, die talloze burgers doodden en grootschalige anti-Servische zuiveringen mogelijk maakten. Vreugde over Mladic’ aanhouding is misplaatst omdat deze tot een onrechtvaardige wereldorde van twee maten en twee gewichten behoort.

Labels: , , , ,

10 Comments:

At 7/6/11 01:15, Anonymous Marc Huybrechts said...

De verwijzing naar Bill Clinton is 'goedkoop' en niet serieus. De term "oorlogsmisdaden" kan enkel betrekking hebben op specifieke daden waarvoor specifieke personen verantwoordelijk kunnen worden gehouden, en die als onacceptabel worden beschouwd ZELS in de CONTEXT van een bestaande oorlog. Als we die term oorlogsmisdaden zouden gaan uitbreiden tot het oordelen over de rechtvaardigheid van oorlogen zelf, dan vervalt men onvermijdelijk en absurdelijk in een partijdigheid die elke juridische overeenkomst uitsluit. Tenzij men ALLE participanten en ALLE leiders in oorlogen zou willen het etiket "oorlogsmisdadiger" opplakken.

Democratische landen - en andere landen dikwijls ook - trekken enkel ten oorlog als een 'last resort', i.e. omdat er geen enkel ander middel meer voorhanden is om een onaanvaardbare realiteit te kunnen veranderen. De navo-interventie in Joegoslavia werd niet gemotiveerd om "anti-Servische zuiveringen" mogelijk te maken, maar wel om alle ethnische zuiveringen daar onmogelijk te maken. In feite, het waren hoofdzakelijk de dagelijkse media-beelden van de jaarlange 'belegering' en beschieting van Sarajevo door 'Serviers' die het 'politiek geweten' in het Westen wakker deden schieten, en die tot de navo-interventie leidden.

Vandaag voert de navo bombardementen uit over Libya, een interventie die ik persoonlijk afkeur. Maar, zowel voor- als tegenstanders van die interventie kunnen met een ganse serie van pro- en contra argumenten afkomen voor die 'actie' tegen het afschuwelijke Khaddafi regime. Gaat de heer Elst ook het etiket van "oorlogsmisdadiger" plakken op de heren Sarkozy, Cameron, Obama, Berlusconi, enz...? In dat geval zou hij enkel helpen met een redelijke conceptie van "oorlogsmisdadiger" verder te devalueren of ondermijnen. En dat zou zeer spijtig zijn.

 
At 7/6/11 15:37, Blogger Koenraad Elst said...

Clintons bombardementen waren niét bedoeld om "alle etnische zuiveringen" onmogelijk te maken, integendeel. Binnen de week na de bombardementen waren Slavonië en Knin van Servische smetten gezuiverd. Binnen maanden was het grootste deel van Kosovo van Servische en Zigeuner-smetten gezuiverd. Tegen die zuiveringen werd niet opgetreden, integendeel, zij zijn door de bombardementen mogelijk gemaakt. En dat was geen onvoorzien neveneffect, het was perfect voorspelbaar. Maar het gehuil van door bommen verscheurde stervende Serviërs hebt u niet op tv gezien, natuurlijk. Wel hebt u de fameuze prikkeldraad gezien waarachter moslims zogezegd opgesloten zaten, terwijl het om de omheining van een machinepark ging waarachter de cameraman zich opgesteld had voor een goeie shot van de "gevangen" die buiten stonden. Met goed effect: bombardementen!

 
At 7/6/11 16:09, Blogger Marc Vanfraechem said...

Zeer juist Koenraad.

 
At 7/6/11 17:16, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Koenraad Elst

Elke ex-Joegoslavische sub-gemeenschap (Serven, Kroaten, Bosniac moslems, Macedoniers, enz...) heeft haar eigen versie van de oorlogen die verbonden waren met de Joegoslavische desintegratie. Als u een Servische versie wil raconteren, dat is uw goed recht, maar het is onvermijdelijk een selectieve voorstelling van een zeer complex historisch gebeuren in de 1990's. Het is onmogelijk van die Gordiaanse knoop te gaan proberen te ontwarren in enkele paragraafjes hier. Het staat echter boven alle serieuse twijfel: (a) dat elke sub-gemeenschap daar zich bezondigd heeft aan oorlogsmisdaden, en (b) dat op het moment van de navo interventie Servie grotendeels zegevierend was, omdat het de beschikking had over het formidabele militaire apparaat dat Tito nog had opgebouwd (als vroegere meest-'onafhankelijke' partner van Moskou in Oost Europa). Het is dus onvermijdelijk dat de navo interventie hoofdzakelijk bedoeld was om het servische militaire apparaat te kunnen stoppen en dan vooral om de belegering/beschieting van Sarajevo te kunnen doen ophouden.

Als het uw bedoeling zou zijn om de Serven als de 'goeden' voor te stellen in dit conflict, en 'de rest' van ex-Joegoslavia als de slechten, dan kan ik dat enkel als simplistisch en bevooroordeeld beschouwen. Het is alleszins niet mijn bedoeling om de Serven als de slechten voor te stellen, verre van, en de rest als de goeden.

Ons meningsverschil gaat niet over 'competing' versies van de Joegoslavische desintegratie, maar wel omtrent uw nonchalant gebruik van de term "oorlogsmisdadiger". Nogmaals, u devalueert die term als u dat etiket SELECTIEF gaat plakken op politiekers omdat zij tot een militaire interventie hebben beslist in een vreselijk conflict dat onderwege was. Dat is een luxe voor ex post salonzetelgeneraals, maar niet voor verantwoordelijke democratische politiekers. Ik ben geen fan van de heer Clinton, verre van, maar ik weet dat de NONinterventie in het Roeanda-gebeuren nog zwaar op zijn geweten rust. Het zou nog zwaarder op het geweten van Belgische en Franse politiekers moeten rusten, maar ik heb daar zo mijn twijfels over. Het stoppen van Milosovic, daarentegen, zal de slaap van Clinton terecht niet verstoren.

Ik ga akkoord met de titel van uw artikel, en ik voel helemaal geen vreugde bij de berechting van Mladic in Den Haag, want ik ben geen fan van internationale tribunalen voor criminele berechting. Dat Mladic maar 1 onder vele oorlogscriminelen was tijdens de oorlogen van de Joegoslavische desintegratie staat buiten alle twijfel. En hij zou idealiter moeten berecht worden door zijn eigen volk, i.e. door een democratisch Servie. Dat de huidige Servische regering - onder zware en lange druk van de EU authoriteiten - hem aan de selectieve wolven van Den Haag heeft overgeleverd beschouw ik als een vorm van 'vaandelvlucht' of van onverantwoordelijkheid. Het is ook een erkenning dat er nog veel scheelt aan het 'democratische gehalte' van het Servische volk vandaag, evenals aan dat van de EU.

 
At 9/6/11 12:52, Anonymous B. Sijan said...

Uiteraard plegen wij, geciviliseerde, democratische en menslievende West-Europeanen (samen met onze Grote Broer waar alles om te doen is) geen oorlogsmisdaden. Joegoslavie (Servie) hebben wij in 1999 platgegooid omdat we van die mensen hielden. Daarom kregen ze clusterbommen en verarmd uranium over zich heen. Net zo lang kregen ze kruisraketten op zich afgevuurd totdat alle raketten op waren. Nee, geen actie ten faveure van de oorlogsindustrie of de geopolitiek. Neen, menslievendheid! Anno 2011 gooien we Libie plat, omdat we van de Libiers houden en ze daarom een nieuw en in puin geschoten Libie wensen. Petje af voor alle goede bedoelingen! Ik kan u al voorspellen dat we Syrie dadelijk ook in ons hart zullen sluiten, of weg naar Iran.

Nee, wij doen niets fout, want daarvoor zijn wij cultureel te superieur aan die kleine, achterlijke volkjes die we moeten opvoeden met tomahawks en apache-helicopters, waarvan de namen herinneren aan het volk dat onze Grote Broer praktisch heeft uitgeroeid. Kan het nog cynischer, die humaniteit die we zo vurig propageren?

 
At 9/6/11 17:37, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ B.Sijan

Uw verblind cynisme is om van te wenen.

1) Eerst uw taalgebruik.

- Joegoslavia werd helemaal niet "platgegooid" in 1999, en Libya wordt dat vandaag ook niet. U weet blijkbaar niet wat "platgegooid" betekent. (Groshnia in Tsjechenia, daarentegen, is daar wel een recent voorbeeld van). Er is een groot verschil tussen de Servische (Joegoslavische) oorlogsmachine stoppen, en een land "platgooien".

- Er is hier niemand die beweert dat..."wij doen niets fout"... Wat een onnozele stroman/pop is dat! Kunt u morele dilemmas wel onderkennen? Recente holocausten in Roeanda, Soedan, enz...en wij deden niets. Hadden wij iets moeten doen? U denkt naievelijk dat 'naar de andere kant kijken' (of een bloedneus viennzen) een moreel-superieure positie zou zijn?

2) Maar goed, u zijt tenminste op de hoogte van de mogelijkheid van "goede bedoelingen", ook al gelooft u er niet in. Kunt u eens uitleggen waarop uw impliciet vooroordeeel van 'slechte bedoelingen' dan redelijkerwijze zou kunnen berusten? U denkt dat het gemakkelijk zou zijn voor democratische politiekers van ten oorlog te trekken? U denkt dat ze daar populariteit mee zouden verwerven? Het is duidelijk dat u niet goed begrijpt hoe democratieen functioneren, en dat de bevolking daar 'inspraak' heeft en effectieve druk kan uitoefenen. Die politiekers moeten echt verkozen geraken. Was het maar zo in Syria vandaag! Of denkt u dat Assad echt verkozen is??

3) Ik kan enkel besluiten dat men bij u veel westerse zelfhaat heeft aangekweekt, maar geen moreel discriminatie-vermogen noch enige capaciteit tot nuancering.

 
At 10/6/11 09:23, Anonymous william cragh said...

Geachte heer Elst.

Prachtige tekst. Correct feitenrelaas, wat op zich al een verademing is, en vrij van ondermaats gefilosofeer. Ook uw conclusie is de spijker op de kop.

Benieuwd of in de beoordeling van Mladic het aantal Serven in aanmerking zal komen dat door hem gered werd.

 
At 10/6/11 17:10, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ william cragh

Van "gefilosofeer" (ondermaats of beter) gaat men u niet kunnen beschuldigen, maar van emotionele blinde partijdigheid en een tekort aan nuancering misschien wel.

 
At 12/7/11 16:27, Blogger Max said...

@Marc Huybrechts:Het is onmogelijk van die Gordiaanse knoop te gaan proberen te ontwarren in enkele paragraafjes hier....]]]]Dat is niet moeelijk. Balkan in een koloniale bezetting door de VS en EU! Dat was het plan! Je hoeft werkelijk geen "Milosevic fan" te zijn, om te wijzen op de rol van Internationaal Monetair Fonds, NAVO, geheime diensten van VS, Duitsland etc., oliebedrijven, George Soros, CNN, enz. bij de oorlogen in (ex-)Joegoslavie. Het is geen geheim dat Duitsland het initiatief heeft genomen om Joegoslavië op te blazen.Het gevolg waren de diverse oorlogen in de Balkan, met de noodzakelijke vernietiging van Servië, de belangrijkste macht in Joegoslavië.De strijd in voormalig Joegoslavie was en is een strijd tussen het Duitse en het Amerikaanse kapitaal om daar voet aan de grond te krijgen.Joegoslavië weigerde zich te onderwerpen aan het Westen.De Servische nationale burgerij, onder leiding van Milosevic, wil zich niet onderwerpen aan die buitenlandse overheersing. Ze wil haar politiek en economie niet laten controleren door Duitsland of de Verenigde Staten.De Duitse generaal Klaus Naumann, voorzitter van de militaire commissie van de NAVO:de oorlog tegen Joegoslavië was in de eerste plaats bedoeld om de westerse militaire en economische overheersing in dit deel van Europa te versterken. De imperialisten wisten heel goed dat zij geen kans maakten als ze een directe confrontatie zouden zijn aangegaan, daarom kozen zij ervoor Joegoslavië in stukken te hakken. ALS NAVO-LEIDERS OVER VREDE SPREKEN, WEET DAN DAT DE OORLOG NABIJ IS. http://www.globalresearch.ca/articles/GER108A.html

 
At 12/7/11 16:41, Blogger Max said...

Ieder volk dat in een staat van zichzelf denkt een minderheid te zijn en zich met on-democratische methodes afscheidt, creëert in het gebied dat het opeist weer een nieuwe minderheid. (Zie Bosnie, zie Kosovo. Etc.) Zou die nieuwe minderheid dan daarna van deze afscheidingsbeweging ook het recht krijgen om zich af te scheiden?k denk het niet. Afscheiden betekent dus altijd nieuw onrecht. Daarom zijn afscheidingsbewegingen ondemocratisch en dus misdadig.De erkenning leidde tot de oorlog in Bosnie.Lord Carrington, toenmalig Europees bemiddelaar: ‘de politiek van de erkenning was een tragische vergissing.’/september 1992/. Begin 1992 verklaart Izetbegovic zelfs openlijk dat hij de vrede zal opofferen voor een soeverein Bosnië.De provincie Bosnië verklaarde zich, met steun uit het Westen, onafhankelijk na een referendum dat door het Servische bevolkingsdeel werd geboycot. Door dit laatste feit was de uitslag wettig ongeldig: over fundamentele grondwetswijzigingen (dus bij uitstek over een onafhankelijkheidsverklaring) moest er een meerderheid zijn in elk van de etnische groepen. De VN-lidstaat Joegoslavië zat toen met een situatie zoals Spanje in Baskenland, Indonesië in Aceh, India in Kasjmir, enz.In elke oorlog vallen onschuldige slachtoffers. Maar als we daarvan moeten uitgaan, dan kan een land zichzelf nimmer meer verdedigen.Hoe kunnen ze Karadjic en Mladic als oorlogsmisdadigers etiketteren? Voor welke misdaad? Voor het beschermen van Servische volk? Wat is daar fout aan?Ze vochten tegen de islamitische fanatici en niet tegen de moslims volk.Heeft de iemand ooit de Islam-declaratie van Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië.Het uitroepen van de onafhankelijkheid van Bosnië op 5 april 1992, door moslimpresident Alia Izetbegovic is volgens Karadjic het startschot voor de jihad. En dus het startschot voor de Servische 'verdediging'.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>