8 april 2010

Wat als Abu Imran een onthaalvader was geweest? (Hoegin)

Fouad BelkacemDe voltallige media vielen dit week-end volkomen uit de lucht toen bleek dat de achtergrond van Fouad Belkacem, alias Abu Imran, misschien toch niet helemaal zuiver op de graad was. Het is niet de eerste keer dat zoiets voorvalt, maar men kan dan ook niet verwachten dat journalisten zelfstandig zulke geavanceerde werktuigen als bijvoorbeeld Google zouden gebruiken bij het uitoefenen van hun job. Ze hebben het trouwens zo al druk genoeg met het controleren van kinderdagverblijven in Hoboken…

Wat Fouad Belkacem met een kinderdagverblijf in Hoboken te maken heeft? De overeenkomst tussen de twee is dat beiden het land dagenlang op stelten konden zeggen – of toch minstens de vele «kwaliteitskranten» die ons landje rijk is – maar de manier waarop dat gebeurde was wel radicaal anders. In het geval van het kinderdagverblijf in Hoboken kwam er immers onderzoeksjournalistiek van de bovenste plank bij te pas. Het is inderdaad geen sinecure om iemand in zijn eigen woonkamer als volbloed nazi te ontmaskeren wanneer er aan de voordeur alleen maar een VL-sticker te bespeuren valt en in het kinderdagverblijf zelf een portret van Hitler. Voor zulk kwaliteitsvol en gedurfd onderzoeksjournalistiek hoefde Fouad Belkacem echter niet te vrezen. Iemand die de sharia in België wil invoeren kan niets anders dan een rechtgeaard moslim zien, en dus hoeft het heden noch het verleden van die man niet nageplozen te worden, zo moet de vaderlandse pers gedacht hebben. En zo zou ook nooit geschied zijn, hadden de kraaien Jurgen Verstrepen en Margriet Hermans in hun zondags programma niet één en ander aan het licht gebracht.

Het weze echter duidelijk: een navraag bij het politiekorps van Boom en het parket van Antwerpen leerde onze hardnekkige persmuskieten dat de genaamde Fouad Belkacem voor hen een nobele onbekende is. En daarmee was de kous voor de persmuskieten zo goed als af. Dachten ze. Lichtjes opgelucht zelfs, meende ik hier en daar tussen de lijnen te kunnen lezen, maar het kan natuurlijk ook aan mij gelegen hebben. Want toen bleek plots dat de genaamde Fouad Belkacem bij het Antwerpse parket dan toch geen nobele onbekende was, tenminste toen het Antwerpse parket er eindelijk in geslaagd was zijn naam correct te spellen. Ja, een achternaam met drie lettergrepen, ik kan ervan meespreken dat dat bij administratieve diensten wel eens fout durft te lopen. Hoe dan ook, had men de sharia een paar jaar geleden al in België ingevoerd, zou niet uit te sluiten geweest zijn dat diezelfde Fouad Belkacem die vandaag die sharia wil invoeren met één hand minder door het leven had moeten stappen. Of misschien zelfs twee. Het aantal open doekjes dat de man in de media toegeworpen kreeg is sindsdien in ieder geval sterk afgenomen. Je zou bijna gaan denken dat de media nu met de hele zaak een beetje verveeld zitten, maar ook dat kan natuurlijk alleen maar een indruk zijn waar ik mee zit.

Vergelijken we echter de hele affaire eens met wat Herta van den Brempt overkwam. Want het is niet zo dat maart gewoon een wat zwakke maand was voor de raspaarden waarover onze dagbladen beschikken. Op vrijdag 19 maart herinnerde De Standaard ons immers nog eens aan het vreselijke verhaal van die nazi-onthaalmoeder in Hoboken, door erop te wijzen dat zij nog steeds kindjes onder haar hoede heeft. Ja, stel je voor, Kind & Gezin trok weliswaar haar attest wel in, maar illegaal is het niet om dan toch nog kinderen te blijven opvangen. De krant schreeuwt het onrecht dan ook uit, en port de bevoegde minister van Welzijn Jo Vandeurzen niet weinig subtiel aan wat meer spoed te zetten achter een nieuw kaderdecreet, kwestie van de onnoemelijke toestanden in Hoboken zo snel mogelijk buiten de wet te kunnen stellen.

Eén zinnetje is echter cruciaal in het hele artikel: «De foto van Hitler is ondertussen weg.» Je hebt er snel overgelezen, en de functie van het zinnetje is natuurlijk in de eerste plaats aan te tonen hoe achterbaks die nazi-onthaalmoeder vandaag wel geworden is: van een openlijke nazi-onthaalmoeder naar een verdoken nazi-onthaalmoeder! De vraag is dan alleen: wat is nu eigenlijk nog het probleem? Eerst was het al vreselijk dat de kindertjes er zomaar braaf konden speelden onder de nazirelikwieën, maar dat de nazirelikwieën nu verwijderd zijn lijkt wel een nog groter vergrijp. Of maakt het allemaal niets uit, als die vrouw met haar akelige meningen maar zo snel mogelijk haar job kwijt is? Het ruikt allemaal sterk naar een Berufsverbot, en het feit dat De Standaard het de moeite waard vindt het verhaal zes maanden later nog eens op te rakelen, toont aan dat het wel degelijk de bedoeling was en nog steeds is dat ze haar job zo snel mogelijk kwijt raakt.

(Tussen haakjes: toen zes maanden geleden bleek dat de combinatie van Berufsverbot en Sippenhaft als eerste slachtoffer… de vrouw van Nordine Taouil opeiste, werd al onmiddellijk duidelijk dat het uitdrukkelijk nooit de bedoeling was geweest dat de politiek-correcte hakbijl in meer dan één richting zou vallen. De Schadenfreude die zich vervolgens in bepaalde kringen verspreidde werd echter nog minder gepast gevonden dan een portret van Hitler in een kinderdagverblijf. Ware het niet geweest dat het centrum van de meest tolerante en vredelievende godsdienst van de wereld strikt verboden terrein is voor christenhonden, waren vermoedelijk heelder kwaliteitsredacties onmiddellijk op bedevaart naar Mekka getrokken als boetedoening voor al het leed dat een moslima op die manier berokkend werd. Docht dit ter zijde.)

Het voorval toont in ieder geval afdoende aan waarom niemand de afgelopen maand de tijd had om even na te gaan wie die rare kwast van een Abu Imran nu feitelijk is. Ook onze kranten zijn nu eenmaal onderworpen aan de wet van de begrensde middelen. Net zoals onze veiligheidsdiensten overigens. Want het is allemaal goed en wel dat minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom al onmiddellijk liet verstaan dat haar diensten Sharia4Belgium – desnoods zelfs met extra h – in de gaten zou houden, maar mijn vraag is dan ten koste waarvan dat eigenlijk zal gaan. Betekent dit bijvoorbeeld dat de veiligheidsdiensten vanaf nu de bestuursvergaderingen van de afdeling van het Davidsfonds in Zwevegem niet meer zullen kunnen afluisteren? Of dat de infiltratiepogingen in de VVB-afdeling van Ardooie opgegeven zullen moeten worden? We moeten ons de vraag stellen waar de échte staatsgevaarlijke lui zitten, en of de minister haar diensten wel de juiste prioriteiten oplegt. En vooral: hoe zou die Fouad Belkacem aan de kost komen, en zou dat wel een geoorloofd beroep zijn voor zo'n sjariatist? Ik ben er zeker van dat De Standaard de zaak over zes maanden voor alle zekerheid nog eens zal opvolgen.

Labels: , , , , ,

13 Comments:

At 9/4/10 09:10, Anonymous Bruce Graeme said...

To: gilbertdebruycker@hotmail.com
Subject: Diversiteit: Melding
From: info@diversiteit.be
Date: Fri, 2 Apr 2010 11:07:46 +0200

Beste,

U heeft het meldformulier ingevuld.

Persoonsgegevens:
Naam:De Bruycker
Voornaam:Gilbert
Adres:Jadestraat 3 / Bus , 9000 Gent
Tel:092215171
Email:gilbertdebruycker@hotmail.com
Organisatie: [organisatie]

De feiten:
Datum:02/04/2010
Tijdstip:
Opmerkingen:
Boodschap: Enkele weken geleden heb ik klacht ingediend tegen de website "Sharia4Belgium" en u verzocht de nodige stappen te ondernemen om deze site van het net te halen. Inmiddels is gebleken dat u niets, noppes hebt ondernomen! Aan wiens kant staan jullie?! Moet eerst Benno Barnard vermoord worden?

Klik op onderstaande url, om uw melding door te sturen naar het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

 
At 9/4/10 10:24, Anonymous Bruce Graeme said...

Ik heb deze mail geforward naar de VRT.

Dit was hun reactie:

From: nieuws@vrt.be (nieuws@VRT.BE)
Sent: Wednesday, April 07, 2010 12:46:53 PM
To: Gilbert De Bruycker (gilbertdebruycker@hotmail.com)

Dag mijnheer De Bruycker,

Dank u voor uw mail.

U vergist zich in onze opdracht. Wij zijn een nieuwsdienst. Wij brengen informatie. Wij zijn geen onderdeel van het politiekorps. Bovendien is het niet onze verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat burgers niet vermoord worden. Dat staat althans niet in de overeenkomst tussen Vlaamse overheid en VRT. U kent ons macht en verantwoordelijkheden toe die niet op ons van toepassing zijn.

Met vriendelijke groet,

VRT-NieuwsdienstTER INFO

--------------------------------------------------------------------------------

 
At 10/4/10 12:52, Anonymous Johan B said...

@Bruce Graeme:

Waarom moeten moslims die ons waarschuwen voor de gevaren van de islam gemuilkorfd worden? Mag de islam volgens u niet in een negatief daglicht worden geplaatst? Waarom niet, als ik vragen mag?

U lijkt te denken dat het uiten van bedreigingen aan het adres van Benno Barnhard kunnen leiden tot zijn dood. Maar is het dan beter wanneer Barnhard niet op de hoogte is van het gevaar dat hij loopt? Of denkt u dat censuur van meningen de meningen op zich doet verdwijnen?

Als u aan de kant van Benno Barnhard staat zou u er goed aan doen de vrije meningsuiting te verdedigen ipv ze te beknotten door aanklachten te versturen naar de inquisitie. De beknotting van de vrije meningsuiting is veel erger dan het kwaad dat ze meent te kunnen bestrijden.

 
At 10/4/10 13:18, Anonymous Anoniem said...

Heb jij Gerrit Komrij gezien bij 'Phara' (11/3)? Hij vertelde hoe hij in de jaren tachtig door zijn raam keek en honderden Arabieren zag scanderen: "Dood aan Rushdie!" "Tóén," zei hij, "hebben wij de tolerantiegrenzen niet genoeg afgebakend. We hadden toen "Stop!" moeten zeggen. Dan hadden we nu niet geen affaire gehad à la Van Gogh en de cartoonhetze."

 
At 10/4/10 17:25, Anonymous Bruce Graeme said...

@ Johan B
Uzelf schreef destijds nog: "Ook ben ik van mening dat aan de zogenaamde Islamisering van Nederland beter nu een halt toegeroepen kan worden dan tegen de tijd dat we Iraanse toestanden krijgen of welke andere vorm van sharia dan ook."

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/5277/Islam_hoeft_niet_de_winnaar_van_nu_te_zijn

 
At 10/4/10 18:40, Anonymous Bruce Graeme said...

Ingevolge artikel 10 lid 2 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting toegestaan, indien deze bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving ter bescherming van de in artikel 10 lid 2 EVRM genoemde belangen, waaronder de bescherming van rechten van anderen.

 
At 11/4/10 00:07, Anonymous Johan B said...

@Bruce Graeme: Dat heb ik niet geschreven. Maar als het erom gaat de islamisering tegen te houden, kan dat dan niet beter wanneer iedereen van islamieten te horen krijgt wat die islamisering inhoudt?

Dus ik herhaal mijn vraag: mag de islam volgens u niet in een negatief daglicht worden geplaatst?

 
At 11/4/10 08:51, Anonymous Bruce Graeme said...

Natuurlijk mag dat, het moet zelfs!
Waar het mij om ging is het volgende: We mogen niet tolerant zijn voor de intoleranten. "Sharia4Belgium" heeft een lezing van Benno Barnard geboycot. We dienen ons te verzetten tegen dergelijke praktijken.

Er zijn limieten aan de verdraagzaamheid. In zijn hoofdwerk, "De open samenleving en haar vijanden," drukte Karl Popper zich alsvolgt uit: "Indien we onbeperkte verdraagzaamheid zelfs uitstrekken tot dezulken die onverdraagzaam zijn, als we niet bereid zijn een verdraagzame samenleving te verdedigen tegen de woedende aanvallen der onverdraagzamen, dan zullen de verdraagzamen vernietigd worden, en verdraagzaamheid met hen."

We moeten ons verzetten tegen moslims die de sharia, de islamitische wetgeving, ook bij ons willen opleggen en die langzaam maar zeker de rechten en vrijheden waarvoor onze voorouders gevochten hebben, teniet willen doen.

 
At 11/4/10 09:15, Anonymous Johan B said...

Ik vind dat mensen die lezingen onmogelijk maken moeten opgepakt worden. Maar websites verstoren geen lezingen. Had u liever gehad dat ze per SMS oproepen om lezingen te verstoren, zodat Barnhard het niet te horen krijgt? En met het muilkorven van deze moslims krijgt u net het omgekeerde van wat u wil: het stopzetten van de ideale antireclame voor de islam.

 
At 11/4/10 11:13, Anonymous Anoniem said...

‘Als je je aan de wet houdt, aan onze waarden, dan ben je erg welkom om te blijven en zullen we je zelfs helpen.’ Maar zo niet, als je een misdaad begaat, als je begint te denken over jihad en sharia, dan is er maar één oplossing: dan sturen we je dezelfde dag nog weg, dan kun je je koffers pakken en we zullen je je nationaliteit ontnemen. Het is een rode lijn: als je die overschrijdt, sturen we je dezelfde dag terug.’
Geert Wilders

 
At 12/4/10 18:25, Blogger bucefalo said...

Laat ons de islam bende een broek aanpassen van hun eigen laken. Laat ons de soera's toepassen op onze overbevolkte gevangenissen met Marokkanen en andere islam boeven. Moeten wij hun de handen afhakken, hun stenigen zoals hun koran het voorschrijft?
De ganse bende is het niet waard om ons land te betreden, laat staan er in te wonen.

 
At 12/4/10 22:57, Anonymous K. Artman said...

@ bucefalo. En juist wèlke waarden en normen van het 'vrije westen' wilde u met dat soort taal en ambities verdedigen?

 
At 13/4/10 09:16, Anonymous Anoniem said...

De vriendelijke of ‘Mekka-islam’ gebruikt Westerse termen zoals vrijheid, tolerantie en democratie in Dar al-Kufr’ (het land van de ongelovigen); deze ethiek is tijdelijk totdat ook daar ‘Dar al-Islam’ is aangebroken;
De radicale of ‘Medina’islam’ geldt in het ‘Huis van Islam’, waar de moslims de meerderheid hebben. Dan worden de hadieth en sjaria van toepassing verklaard op alle inwoners van Dar al-Islam.. )

Islamitische en Westerse waarden:
Vullen ze elkaar aan . . . of sluiten ze elkaar uit?

http://www.bijbelenonderwijs.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=68

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>