19 mei 2009

Nogmaals Jean-Pierre en Driek ! (vpmc)

Over het martelen van krijgsgevangenen, soldaten of combattanten, kun je van mening verschillen. Sommigen zijn voor, anderen weer tegen. Ook kan één persoon, bij wisselende omstandigheden, daar nu eens zus en later weer zo over denken.
Bijvoorbeeld Mitterrand was destijds een enthousiaste voorstander –we spreken nu van zijn tijd als Ministre de l'Intérieur, tijdens de guerre d’Algérie. Later als president was hij geloof ik tégen. Een opdracht tot moord kon eventueel nog net, bijvoorbeeld met de Rainbow Warrior, maar moorden is nog geen martelen.
Ik zou zijn redenatie eens precies moeten natrekken, misschien in die biografie van Vincent Gounod, maar in elk geval: il n'y a que les fous qui ne varient jamais, en gek was François niet.

Van Bush, Cheney, Rumsfeld, Rice, Bliar &cs. weten we dat ze sterk geloofden in hun goede recht om te martelen –the gloves had to come off– en voor dat martelen hadden ze, zoals al hun historische voorgangers, ook een subtiel vocabularium ontworpen: “enhanced interrogation”, “an alternative set of procedures”, “specific techniques” &c.

Wat Barack Hussein Obama nu doet is deze “procedures” weliswaar afkeuren in theorie, maar in de praktijk wil hij de schuldigen in geen geval voor de rechtbank zien, ook niet als zij persisteren, en openlijk hun opvattingen blijven verkondigen zoals bv. een Dick Cheney dat doet:
"No regrets. I think it was absolutely the right thing to do," he said on CBS television, adamant that techniques decried by critics as torture were essential to break the resistance of captured extremists.
"I'm convinced, absolutely convinced, that we saved thousands, perhaps hundreds of thousands, of lives," Mr Cheney said, arguing again that Al Qaeda was bent on attacking a US city with a nuclear device.
Beetje schooljongensachtig misschien om met grote getallen te willen imponeren – maar met dat “nuclear device” wordt Dick helemaal ridicuul. Voor zijn beweringen kan hij zich trouwens enkel beroepen op geheime documenten.
In de wetenschap worden theorieën die een beroep doen op hidden variables gewoonlijk weggelachen, en elders klinken ze minstens goedkoop. Wil Dick Trom ons echt doen geloven dat Al Qaeda, met hun aanslagen van 11 september, de Amerikanen eerst wilden waarschuwen voor hun nucleaire dreiging, zodat de verrassing niet al te groot zou zijn? Zulke aanpak is in de militaire geschiedenis zeer zeldzaam, en hij zou getuigen van een ouderwetse ridderlijkheid.

Overigens is er altijd nog de vraag, of martelen ook iets nuttigs oplevert. Het is immers bewezen dat gevangenen die gemarteld worden gelijk wát kunnen bekennen, en wat schiet je dan op?

In het gedichtfragment hieronder kunnen wij dit fenomeen waarnemen. Er wordt een –mislukte– aanslag op Willem van Oranje beschreven. Zekere Hans Hanszoon koesterde dit snode plan:

[...dus ging]
Hans Hanszoon Willems gangen na
en toen hij die was nagegaan
dacht hij zijn slag te kunnen slaan

tijdens de godsdienstoefening,
want als de prins ter kerke ging
zat hij steeds op dezelfde stoel.
Dus kocht Hans buskruit met het doel
een gang te graven met een schop
en dan door één druk op de knop
de hele boel te doen ontploffen.
Maar door de nachtwacht aangetroffen
’s nachts op het kerkhof met een spade
zag hij zijn voorbedachte daden
ontijdig in de kiem gesmoord,
en ingerekend en verhoord
ontkende de schavuit eerst alles
zoals wel vaker het geval is
bij lieden die niet willen deugen.

Maar toen men eenmaal zijn geheugen
professioneel had opgefrist

bekende hij als terrorist
tenslotte alles wat men wou:
hij toonde niet alleen berouw
over wat hij met Willem voorhad,
maar ook, nu men hem eenmaal doorhad,
verklaarde hij de moordenaar

te zijn van Jan van Schaffelaar,
Floris de Vijfde en Don Juan,
van Bonifatius en van
de Gorinchemse martelaren.
Hij werd door de gerechtsdienaren
natuurlijk op zijn woord geloofd,
ter dood veroordeeld en onthoofd.

Zo zie je dat ook in die dagen
het stellen van de juiste vragen
de waarheid boven tafel bracht
net zoals nu. Ook in de jacht
op hedendaagse terroristen
–of ze nu moslim zijn of christen–
gaat het vooral om waarheidsvinding
als wapen tegen de verblinding
van allerlei geloofsfanaten:
Door stevig op ze in te praten
tijdens een doelgericht verhoor
slaan op de duur de meesten door.


Voor wie proza boven poëzie verkiest, is dit de versie van P.C. Hooft:

Ten ingaan van Lentemaant lestleeden, bedroegh een Vries, geheeten Aukema, eenen Hans Hanszoon, koopman tot Vlissinge; en meldde, uit hem verstaan te hebben, hoe hy, door bezondren haat gevat op den Prins, dien in d'een' oft d'andre maniere dacht te verdelghen. Dat Hans, in een' kelder onder 't stadthuys, daar zyne Doorluchtigheit gewoon was te herberghen, etlyke tonnen buskruids meinde te zetten, om ze aan te steeken wen zy maaltydt hielde: oft in de kerke, ontrent het gestoelte des Prinsen, een' myne te graaven, en kruyds genoegh, daarin verborghen, te doen slagh maaken door een loopend vuur, als het pas gaave: oft in een huys, gehuurt teeghen oover de Fransche kerk tot Middelburgh, drie oft vierhondert gelaade mosketten te leggen, om ze te lossen op den Prins en zyn gezelschap, in 't voorby gaan: oft eyntlyk, zoo geen van drien gelukken wilde, met eyghen handt, waar hy zyn schoonst zaaghe, zyne Doorluchtigheit om te brengen; en Vlissinge in 's vyands gewelt te stellen. Dit verhaalde de aanbrenger, teffens getuygh, en enkel. Waaroover Hans, gevangen zynde, alles loochende. Doch, scherpelyk ondervraaght, bekende hy 't stuk, en van 't zelve gehandelt te hebben met den Spaanschen Ambassadeur in Vrankryk: werd derhalven onthalst, zyn hooft op een' staak en de veste der stadt geplant.

Ach, veel wat vroeger is gebeurd,
moet ethisch worden afgekeurd!


.

Labels: , , , , ,

9 Comments:

At 21/5/09 03:28, Anonymous Marc Huybrechts said...

Enkele bedenkingen voor serieuse mensen.

1) Marteling is een zwaar en zeer serieus onderwerp, en wie daar op lichtzinnige wijze over schrijft, doet zich zelf geen eer aan.

2) Mark Danner, Pat Leahy, zelfs sommige rapporten van het International Committee of the Red Cross tegenwoordig, zijn geen objectieve en evenwichtige observateurs. Danner en Leahy zijn radikaal-linkse fundamentalisten van de ergste soort. En bij het ICRC hebben zij zich ook ontpopt als naievelingen met een onuitgesproken agenda, door de verklaringen van islamo-fascisten zo maar klakkeloos te parroteren alsof het allemaal de 'waarheid' zou zijn.

3) Salongeneraals kunnen zich de luxe permiteren van met zelfverzekerde goedkope woorden absolutistische standpunten in te nemen en "ethische afkeuringen" af te kondigen. Echte generaals en mensen met zware verantwoordelijkheden hebben die luxe niet. Voor gewone mensen is het niet moeilijk van zich REALISTISCHE dilemas te kunnen inbeelden waar zelfs een salongeneraal zijn toevlucht zal moeten nemen tot 'enhanced interrogation'. Wie hier aan twijfelt mag mij om voorbeeldjes vragen.

4) Enkele grove misrepresentaties in dit lichtzinnige stuk van MVf.

- Mitterand was geen "enthousiaste" voorstander van "marteling".

- Er bestaat ook geen enkele evidentie dat "Bush, Cheney, Rice, Rumsfeld, Blair" zouden geloven in een "recht om te martelen". Dit heeft niets te maken met een "recht". En het is ook niet omdat mensen met 'slechte' agendas iets steevast "marteling" willen noemen, dat het dat ook zou zijn. Valt enkel te bediscussieren met serieuse mensen (wat goedkope grappenmakers - Dick Trom etc... - uitsluit).

- Obama pas nu het verschil te begrijpen tussen goedkope woorden (in politieke campaigns) en realiteiten (die verantwoordelijk gedrag vereisen). Maar, het is een directe leugen van te beweren dat hij "schuldigen" niet voor "de rechtbank" zou willen zien. Het is niet omdat MVf en andere Bush-haters blind blijven voor de legislatieve en juridische feitelijke geschiedenis van recente jaren, dat zij plots "schuld" uit de lucht zouden kunnen toveren.

- Gemartelden zouden inderdaad eender wat KUNNEN bekennen. Daar gaat het niet. Het is ook bewezen dat de 'enhanced interrogation' die werd toegepast op een paar Al Qaeda kopstukken een aantal zware aanslagen heeft kunnen verhinderen, 'onschuldige' mensenlevens redden, en de toen-bijna-onbestaande kennis over de organisatie van AQ zeer vlug uitbreiden. Maar deze laatste bewijzen zijn nu precies de documenten die Cheney wil gedeclassificeerd zien. De Obama Administratie heeft zich tot absurd-selectieve declassificatie laten verleiden door echte radikalen. Op dit punt behoeft het van uit te wijden over de 'road to banana-republic status' (waar naief+radikaal-links het ganse Westen naar het toevoeren is), maar dat is voor een andere keer.

5) Waterboarding kan van alles en nog wat betekenen. Duizenden Amerikaanse 'soldaten' in training ondergaan dezelfde waterboarding als die enkele Al Qaeda kopstukken. Het gaat dus niet om "marteling", maar wel om 'druk'. Het gaat hier om water op een doek (etc...), en dus niet water in de neus en de longen (wat bijvoorbeeld de Japanners wel deden op Amerikanen in WO2). Er is een groot verschil tussen een 'sensatie' van suffocatie (zonder enige damage aan organen), en echte suffocatie. Doordenken, beyond de simpele dogmas, please.

6) Vanfraechem scoort goedkope punten met Dick Trom "ridicuul" te noemen over "nuclear device, etc.." . Wie zich moet verlaten op de contemporele naief-linkse Westerse mainstream media voor zijn informatie kan zoiets gemakkelijk zeggen. Echter, ik ben er vrij zeker van dat er binnen afzienbare tijd (enkele jaren misschien) een "nuclear device" in een Westerse grootstad zal ontploffen, en waarschijnlijk meerdere, maar ik kan dat niet "bewijzen". Misschien krijg ik dan nog wel de kans om te kunnen zeggen "I told you so", en dan zal het MVf zijn die de "ridicule" bleek te zijn in zijn lichtzinnige tijd, en niet Dick Trom.

 
At 21/5/09 19:27, Blogger Marc Vanfraechem said...

Ik begrijp, Huybrechts, dat u waterboarding geen marteling noemt. Kleinzerig bent u blijkbaar niet ;-)
Toch is uw standpunt merkwaardig voor iemand die aan mij ooit nog losse morele standaarden heeft verweten.
Ik spreek me niet uit over uw morele standaarden: daar kan de lezer over oordelen.

 
At 21/5/09 21:26, Anonymous Marc Huybrechts said...

For the record:

-- Sommige vormen van waterboarding zijn "marteling", andere niet.

-- Wie reele morele dilemmas wil reduceren tot sloganesk geparroteer van Westerse perverse zelfhaters (genre "Bush eist zich het recht toe van te martelen") heeft geen "morele standaarden". Integendeel, die pretendeert gemakzuchtig van het probleem niet te willen zien. Tot het probleem dichter bij huis zou komen, natuurlijk - bijvoorbeeld een dochtertje of kleindochtertje in een Dutroux kelder (en de gevangen kompaan van Dutroux weet waar die kelder is) - dan zou men plots een dilema kunnen erkennen voor wat het is. Maar, over de echte motivaties die achter dat soort van kopindegronderij kunnen zitten, en die zeer gevarieerd kunnen zijn, ga ik niet uitweiden. Bij MVf gaat het om kleinzielig aangekweekt anti-Amerikanisme en Bush-haat.

-- Moraliteit is iets totaal anders dan vakjes invullen (i.e. dit mag, dat niet, dit wel, dat weer niet, enz...). De naief-linkse media versie over 'waterboarding' is het morele ekwivalent van bible-thumping baptist predikanten in Alabama die denken dat 'abortie' ALTIJD moord zou zijn. Gemakkelijk hee, vakjes invullen of aftikken. Dat is moraliteit voor de kleuterklas.

-- En wie naievelijk denkt dat 'gemartelden' eender wat zouden kunnen bekennen, wat is nu het probleem om te gaan kijken of die kelder zich werkelijk bevindt waar de kompaan onder 'enhanced interrogation' zegde dat die zich bevind? Er is een groot verschil tussen (a) pijn/ongemak veroorzaken 'voor het plezier' of uit haat dan om (b) veel erger groot onrecht te voorkomen. Maar dit is natuurlijk geen moraliteit voor salongeneralen, noch voor de kleuterklas, want daar geraakt men niet verder dan gemakkelijke absolutismen.

-- En ja, enkele eeuwen geleden (in den tijd van P.C. Hooft) grepen er "onthalsingen" plaats in Zeeland en elders. En vandaag ook worden er kelen over gesneden in vele plaatsen in de moslem wereld (Falluja, Swat vallei, enz....) maar niet door ambtenaren van democratische overheden. Kijk, in 1939 waren er ook vele Belgen die geen duidelijk moreel onderscheid konden maken tussen de twee verschillende kanten in een reeel conflict. Dat is blijkbaar nog steeds niet veranderd. En dan zijn er talloze naievelingen (zeg maar "liedjesnazingers") die dat vandaag nog steeds niet kunnen doen, en die vermeend worden van over mijn "morele standaarden" te oordelen. Mon Dieu! My foot!.

 
At 21/5/09 22:06, Blogger Marc Vanfraechem said...

Deze man Huybrechts --en nu richt ik mij tot de lezer in het algemeen, niet tot de man zelf-- lijkt mij niet echt een aanbevelenswaardige figuur.
Ook al had ik geschreven dat ik niet over zijn morele standaarden wilde oordelen (dat laat ik zoals gezegd aan de lezer over), en al zou over zijn fijngevoeligheden ivm waterboarding wellicht iets te zeggen zijn: over zijn wellicht residuale intellectuele vermogens wil ik wis en zeker wél oordelen.
Wie in een discussie vals citeert, “Bush eist zich het recht toe van te martelen”, terwijl iedereen (bijna zonder scrollen zelfs) kan lezen dat ik schreef “Van Bush, Cheney, Rumsfeld, Rice, Bliar &cs. weten we dat ze sterk geloofden in hun goede recht om te martelen […]” zo iemand kan alvast ik moeilijk ernstig nemen. Dat het verschil tussen “goede recht” en “recht eisen” hem zal ontgaan, wil ik nog aannemen (de man heeft een zeer beperkt en repetitief repertoire), maar als hij iets verder dan bijgot nog over Dutroux begint: dat gaat te ver onder mijn niveau, en ik neem aan ook onder dat van vele lezers.

 
At 22/5/09 04:03, Anonymous Marc Huybrechts said...

-- De heer Vanfraechem blijft de kop in de grond steken omtrent de realiteit van morele dilemmas. Dat betekent dat hij geen stap verder staat dan farizeers en andere vakjes invullers en meeroepers. Voor de naievelingen die zouden denken dat er enig kwalitatief verschil zou zijn tussen de morele kwaliteit van een radical 'chic geval' gelijk MVf, of de moraliteit van een fundamentalist die abortie ALTIJD tot moord zou verklaren, zou dit een openbaring moeten zijn. Moraliteit onder grote mensen vereist steeds een moeilijke afweging die men op eerlijk wijze moet proberen aan te pakken. Laat de 'vaste' hokjes maar over aan kleuters, farizeeers, en andere fundamentalisten die niet met cogitieve dissonantie over de baan kunnen.

-- Niet voor de eerste keer voelt de heer Vanfraechem zich geroepen om beroep te moeten doen op "ook onder vele lezers". Het is diezelfde soort kuddegeestigheid die verklaart waarom er tegenwoordig in den Belgique geen gegarandeerd constitutioneel vrijemeningsuitingsrecht meer bestaat, waarom vele van onze ouders en grootouders achter absurd-destructieve ideologieen konden meelopen, en die bijvoorbeeld ook vandaag Obama-manie helpt verklaren. Mijn moreel oordelingsvermogen behoeft geen steun van een kudde rondom mij. Mijn handelen misschien wel, want moed is een morele deugd die in zeer schaarse kwantiteiten voorhanden is. Maar, ik beoordeel een moreel dilemma niet op basis van polls en populariteit.

-- En wie valse beschuldigingen maakt is geen eerlijke mens. Ik heb nergens een citaat van Vanfraechem geciteerd. Ik heb wel een "GENRE" geciteerd, en de inhoud van dat genre-citaat is dezelfde als de inhoud van Vanfraechem zijn eigen citaat. Het is doorgaans niet moeilijk van dezelfde idee met een andere combinatie van woorden uit te drukken. Vanfraechem weet dat ook. Zijn valse beschuldiging is gewoonweg een stroman-constructie om het gerpresenteerde argument niet te moeten zien. Kortom hij is een 21ste eeuwse versie van een farizeeer, m.a.w. een sofist en een duidelijk exemplaar van een 'self-righteous, disingenuous contrived moralist'.

-- En als we even 3 simpele veronderstellingen zouden maken: (a) een kleindochtertje van MVf wordt vastgehouden in een kelder van Dutroux, (b) zij werd gekidnapt door een duo (Dutroux zelf en een kompaan), en (c) de kompaan is (hoe dan ook) in de handen van de politie of van MVf gevallen. Onwereldse naievelingen, kleuters, en leugenachtige pretendeurs, mogen dan gerust komen beweren dat de heer Vanfreachem die kompaan niet aan 'enhanced interrogation' zou onderwerpen (als hij de gelegenheid daarvoor zou hebben) om zijn kleinkind proberen te redden. Maar, gewone mensen met een beetje gezond verstand - en zonder kleinzielige politieke agendas - die zullen wel beter weten.....Of ze het zouden kunnen zeggen of toegeven, dat is dan weer iets anders. Want er is een onderscheid tussen 'gezond verstand' en eerlijkheid .

 
At 22/5/09 12:35, Anonymous pierre plum said...

@Marc Huybrechts

Een opinie over enhanced interrogation, waterboarding enz. is naar ik aanneem de vrucht van een genuanceerd denken, dat vele aspecten impliceert: ethische, pragmatische, historische, religieuze enz. Mij valt in je schrijven zoals gewoonlijk je zekerheid op, je opinie staat als het ware in een stenen tafel geschreven, onwrikbaar vast.
Meer dan eens val ik over je insinuerende stijl. Je wil je tegenstander niet overtuigen, maar hem vernietigen. Als je het over 'links' hebt, vind je het nodig om daar altijd het epitheton 'naïef' aan toe te voegen, alsof men niet links kan zijn zonder naïef te zijn.
Het is een kunst om een polemisch debat te houden met mogelijkheid tot nuancering, en hierbij de opponent niet voortdurend in een hoekje te duwen waar hij niet thuishoort.
Wat betreft uw voorbeeld van de handlanger van Dutroux, die het adres van de gevangen kinderen zou kennen, en die niet wil zeggen...ik denk dat er voldoende middelen bestaan die niets met foltering te maken hebben, die hem kunnen overhalen om de plaats op te geven. Ik denk hierbij aan belofte met strafvermindering, relatief comfortabele gevangenisomstandigheden enz..Waarbij je je opnieuw de vraag kunt stellen of die methodes dan wel verantwoord zijn. Het blijft een afwegen van pro en contra.
In het algemeen verwijt u mensen anti-amerikanisme als ze zich distantiëren van de Bush-politiek.
Maar als ze pro-Obama zijn, en dus niet anti-amerikaans worden ze ineens naïef links. Op die manier krijg je altijd gelijk. Beetje eenvoudig als redenering, vind je dat nu zelf niet?

grtjes pierre plum

 
At 22/5/09 17:30, Anonymous Marc Huybrechts said...

Geachte heer Plum (of Frans V)

1) U zit er wel erg naast hoor, bij uw plakken van het etiket "zekerheid". Ik ben begonnen met enkele "bedenkingen" te maken voor serieuse mensen, niet voor mensen die willen 'amuseren' en die regelmatig zich te buiten gaan in het lichtzinnig ridikuliseren van andersdenkenden. Dat 'ridikuliseren' is trouwens een lang-gevestigde techniek van bepaalde marxistische 'filosofen' uit de postmoderne westerse academie (maar dat is een ander lang verhaal) en die vandaag in de media courant is geadopteerd. En als u mijn oorspronkelijke bedenkingen zou willen herlezen, dan zult u daar niet veel "zekerheid" tegen komen. U kunt die zekerheid wel vinden in de absurde affirmaties van uw 'vriend', die zomaar klakkeloos komt beweren dat Miterrand een "enthousiaste" folteraar zou geweest zijn, of dat Bush, Blair, etc... zichzelf een gelijkaardig "recht" zouden opeisen. Maar ja, wanneer men steevast argumenten blijft negeren, en zeer simplistische opinies aanhoudt over "recht", "schuld", en "foltering", dan valt er van nuances niet veel meer te bespeuren. Men kan er dan nog zelfs 'oude' citaten uit de Spaansche Nederlanden bij gaan betrekken om toch maar te kunnen illustreren hoe dogmatisch men over foltering denkt.

2) Het Dutroux voorbeeld was niet bedoeld om het specifieke dilemma van de behandeling van Al Qaeda kopstukken te illustreren, maar wel om de simpele algemene idee van een moreel dilemma duidelijker te maken. Er is een groot verschil tussen een typische islamo-fascist en een typische Belgische boef/pedofiel. Deze laaste kan soms vatbaar zijn voor de 'afkoping' die u suggereert, maar de eerste doorgaans niet. Echter, uw theoretische gemakzuchtige bewering dat men met 'andere middelen' hetzelfde resultaat zou kunnen bekomen (bij de Belgische pedofiel) is wel rationeel, maar doet niet terzake . U heeft mijn voorbeeld niet goed gelezen. Veronderstel dat die boef niet wil 'meewerken', en dat de kleindochter van MVf ondertussen 'ergens' in een Dutroux kelder blijft vast zitten, de vraag is wat zou MVf dan concreet doen? Het staat u vrij van naievelijk te blijven denken dat hij zich dan zou beperken tot zijn self-righteous gemoraliseer en ridikulisering van gecultiverde haat-subjecten. Ik, daarentegen, gelooof niet in het nut van dergelijke zelfbegoochelingen.

3) U vergist zich ook wat betreft die andere etiketten die u plakt, en die te maken hebben met Obama, met "anti-Amerikanisme", en met "naief-links". Maar, dat zijn allemaal andere onderwerpen die niets met het oorspronkelijke te maken hebben. En dat is nu dikwijls het probleem met mensen die verkeerdelijk denken dat ze grote 'nuanceerders' zouden zijn, maar die het in feite niet zijn. Wanneer men gepresenteerde argumenten negeert, en voortdurend van de hak op de tak springt of nieuwe onderwerpen er bij sleurt, dan komt men nooit tot een 'begrijpen' (vooral niet van morele dilemmas). Men is dan gereduceerd tot 'meelopen'.

 
At 23/5/09 17:04, Anonymous pierre plum said...

@marc huybrechts

Ik kan er in komen dat indien alle andere middelen uitgeput zijn, en het gaat over het verijdelen van terroristische aanslagen, men overgaat op technieken die op de grens liggen van wat men martelen noemt.
De vraag blijft bij mij: waren alle andere middelen uitgeput?
Is het niet denkbaar dat in andere detentieomstandigheden waarin men de gevangenen meer ruimte voor onderlinge communicatie bood, en er hier en daar een mol (iemand die voor de Amerikaanse regering werkt)in dropte, men ook resultaten had geboekt?
Zoals dikwijls in zo'n gevallen gaat het over de grens.
Wanneer eindigt de interrogation en begint het folteren? Je kan mijn twijfel postmodern noemen of filosofische muggenzifterij, maar ethica is nu eenmaal de studie van de grenzen van het toelaatbare, en het feit dat de VS het zelf bij monde van zijn president als een probleem ziet, is hoopvol.

grtjes pierre plum

 
At 23/5/09 20:15, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ PP

1) Ik noem uw twijfel niet "postmodern" en ook niet "filosofische muggenzifterij". Integendeel, twijfel is goed, en het postmodernisme wordt niet gekarakteriseerd door twijfel, maar eerder door naiviteit, nonserieux en moreel relativisme (in de zin van absurde morele ekwivalenties te poneren). En de motivatie voor mijn reacties hierboven berust (a) gedeeltelijk op verontwaardiging over het gebrek aan serieux en de kuddegeestigheid van vele postmodernisten, maar (b) ook op de wens om aan te zetten tot wat dieper nadenken (tegen de parrotaties van de tijd in).

2) U vergist zich volkomen omtrent "Obama", maar dat kan ik u niet erg kwalijk nemen gezien de huidige media- en academia-situatie. Het is NIET Obama die "de studie van de grenzen van het ontoelaatbare" heeft geinitieerd. Er bestaat een enorm lange paper-trail van de VS overheid over de voorbije 8 acht jaren, die duidelijk die "studie" illustreert, in de vorm van juridische clarificaties, definities, beperkingen en opinies van de Justice department, politieke disagreements en touwengetrek tussen de respectievelijke Machten (wetgever, Executieve, en juridische 'uitspraken). Met Obama heeft dit niets te maken. Obama was juist een mooi voorbeeld van een niet-serieuse die over vele jaren onverantwoordelijke goedkope woorden bleef uitkramen (om politieke macht te kunnen bekomen). Vandaag echter voert Obama hetzelfde beleid in de war on terror als Bush - renditions, secret wiretapping, 'enhanced interrogation', military tribunals, etc... En dat is omdat dat beleid gradueel tot stand is gekomen over jaren (en berust op een subtiel politiek evenwicht) op basis van gedemonstreerde noodzaak. Natuurlijk, Obama pretendeert dat hij een ander beleid voert, maar dat is pure schijn, en die schijn berust op de politieke noodzaak (voor hem) van (a) het contrast met zijn eigen woorden uit het verleden te verdoezelen, (b) en de postmodernisten van zijn linkse slaafse media aanbidders en de kopindegronders in Europa te pacificeren. Vandaar, symbolische concessies (gelijk 'beloofde' sluiting van Guantanamo - een absurditeit van jewelste, die sluiting in het midden van een ongoing war on terror), en nog wel andere ook.

3) Maar, de tijd - i.e. de komende gebeurtenissen - zal ook u wel wijzer maken. En niet eerder, want de Europese media (evenals de ge-engageerde linkse VS media) houden u in een roes gevangen. Als ik bevoorbeeld zie hoe de Europese media de voorbije week het grote 'debat' (twee toespraken) van Obama en Cheney vertekende, dan zou men zich in Moskou anno 1970 kunnen wanen of in Beijing 2000. Hebben ze u al verteld dat de grote meerderheid van de (linkse) Democraten in Congress zich deze week verzette tegen Guantanamo sluiting, van zodra het vooruitzicht op transfer naar hun districts' reeel leek te worden? We leven nu in een tijdsperiode van onvoorstelbare hypocrisie, groupthink en, ja, immorele (maar niet kosteloze) politieke 'spelletjes'.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>