27 november 2008

Commentaren bij de internationale actualiteit (Vincent De Roeck)

In mijn zoektocht naar een nieuw krantenabonnement probeerde ik de afgelopen dagen nogmaals de “International Herald Tribune” en "The Wall Street Journal Europe”, maar ook de mij voorheen onbekende media “The Bulletin” en “New Europe”. Vooral die twee laatste bleken échte aanraders te zijn, hoewel de WSJE natuurlijk ook zijn charme blijft behouden. De IHT blijft mij evenwel serieus enerveren.

Op 15 november 2008 vond de honderdste verjaardag van de stichting van Belgisch Kongo plaats. In 1908 schonk koning Leopold II zijn “Kongo Vrijstaat” immers aan de Belgische overheid. Deze gebeurtenis ging aan het gros van de Belgen voorbij, ook al bekladden enkele activisten op diezelfde dag wel het ruiterstandbeeld van onze gewezen vorst in Oostende en ook al wijdde de BBC die week (alweer) een minireeks aan de gruwelen van Leopolds regime in de Kongo. Meer dan 10 miljoen Kongolezen zouden er het leven gelaten hebben. Derek Blyth, de hoofdredacteur van het Brusselse magazine “The Bulletin”, trekt deze week dan ook van leer tegen het gebrek aan aandacht voor dit niet zo fris hoofdstuk in onze vaderlandse geschiedenis. Blyth verwijt de Brusselaars zelfs van medeplichtigheid omdat zij vandaag van de grandeur van hun stad blijven genieten, goed wetende dat eizona alle grote prestigieuze werken in Brussel met bloedgeld uit Kongo gefinancierd werden. Hoewel ik Blyth zéér hoog inschat - hij is immers net als mezelf een Euroscepticus - ben ik het niet eens met de voortdurende kritiek op ons koloniaal verleden.

Eerst en vooral zijn historici het er doorgaans over eens dat de Spanjaarden, de Fransen en de Portugezen merkelijk meer bloed aan hun koloniale handen hebben dan de Belgen. Dit is geen exoneratie van onze schuld, maar dient om alles even in perspectief te plaatsen. Verder herhaalt Blyth dezelfde methodologische fouten als een Adam Hochschild of een Edmund Morel. Tijdens de beginjaren van Leopolds bewind over Kongo waren er immers enkel maar betrouwbare gegevens voor handen over de bevolking van de kustgebieden en de oevers van de bevaarbare rivieren omdat de rest van het land nu eenmaal moeilijk of zelfs helemaal niet toegankelijk was. Later heeft men onder Belgisch bewind voor het eerst betrouwbare gegevens over de bevolking van het ganse land verzameld. En die werden vervolgens vergeleken met de geëxtrapolleerde gegevens van de kusten en de oevers. Men hield m.a.w. geen rekening met de demografische realiteit dat kustgebieden en rivieroevers omwille van de transportmogelijkheden véél dichter bevolkt zijn dan het niet omsloten binnenland. De claim van tien miljoen doden is daaruit afgeleid. In de praktijk ligt dat aantal dus veel lager. Opnieuw is dit geen poging om Leopolds terreurbewind goed te praten, maar om bepaalde foutieve idee-fixen uit de wereld te helpen.

Dat België internationaal geen al te goede beurt maakt, is al lang geweten, maar in het laatste nummer van “The Bulletin” worden enkele recente evoluties aangekaart waarvan ikzelf eigenlijk geen weet had. Door de juridische onzekerheid rond de luchthaven van Zaventem overwegen Hainan Airlines uit China en Jet Airways uit India nu om uit te wijken naar Charleroi. Jet is momenteel één van de belangrijkste spelers op Zaventem en Hainan is op zoek naar een Europese hub. Het communautaire gebakkelei in de Rand lijkt dus Zaventem te nekken. Verder zou de Belgische staatsschuld deze maand de kaap van 300 miljard euro overschreden hebben. Elke Belg heeft 28,125 euro schulden, ofwel 2,100 euro meer dan elke Amerikaan. Tenslotte hekelde “The Bulletin” ook de nieuwe website van de Brusselse stedelijke overheid, die momenteel herwerkt wordt. Het adres van het stadhuis was foutief, meer dan de helft van de links werkte niet, een groot deel van de inhoud was niet beschikbaar en de lijst van burgemeesters zat vol met onjuistheden. “Website shame” was de alleszeggende titel in “The Bulletin”. Of hoe het PS-stadsbestuur klaarblijkelijk alles in het werk stelt om het imago van Brussel in de wereld omlaag te halen door incompetente vriendjes onder de arm te nemen voor dit soort communicatieve projecten.

De "Wall Street Journal Europe" pakte deze week uit met een artikel over de stand van zaken van private scholen in West-Europa. Onderzoek toont immers aan dat de vraag voor privaat onderwijs nog nooit zo groot geweest is als vandaag, en dit ongeacht de financiële crisis, de heisa rond koopkracht, de dure energieprijzen en de stijgende voedselprijzen. Sinds het jaar 2000 zijn er in West-Europa maar liefst 1,200 privé-scholen bijgekomen. Het WSJE-onderzoek stelt ook vast dat 60% van de ondervraagden gelooft dat het niveau in private scholen hoger ligt dan in het publiek net. En ook al is de kostprijs van privé-onderwijs sinds 2000 met gemiddeld 43% gestegen, toch lijkt de rage in onze contreien nog niet over zijn hoogtepunt heen. Wel dient hier opgemerkt te worden dat het onderzoek onduidelijk is over de landelijke verschillen tussen de West-Europese landen. Dat deze trend zich in landen als het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Duitsland duidelijk manifesteert, lijkt me logisch, maar of deze gegevens even correct zijn voor egalitaire landen als België en Frankrijk laat ik in het midden. In ieder geval geeft de WSJE-studie wel aan dat publiek onderwijs al lang niet meer op dezelfde graad van populariteit als weleer kan rekenen.

Verder oogstte de WSJE bij mij ook lof deze week voor hun harde lijn tegenover de piraterij voor de kusten van Somalië en voor hun onverbloemde kritiek op de benoeming van Timothy Geithner als minister van financiën in de Obama-administratie. Piraterij in de wereld nam in 2008 ongeziene proporties aan en het aantal voorvallen verdriedubbelde zelfs ten opzichte van 2007. De WSJE veegde landen als Saoedi-Arabië en Frankrijk de mantel uit omdat zij piraterij zouden aanmoedigen door steevast de gevraagde afkoopsommen te betalen in plaats van daartegen in te gaan. Volgens WSJE-essayist en Georgetown-professor Michael Oren moeten de VS en de Europese landen een militaire coalitie op de been brengen om een einde te stellen aan de piraterij voor de kusten van Somalië. "Much like terrorism, piracy, unless unprooted, will mushroom," aldus Oren. Geithner wordt aan de schandpaal genageld omdat hij voorzitter was van de Fed in New York en één van de protagonisten in de recente bail-outs van de Amerikaanse financiële instellingen. Zijn koosnaampje "Secretary of Bailouts" laat maar weinig heel van zijn vermeende reputatie. Geithner is een interventionist van het zuiverste water en in de verste verte géén fiscaal conservatief. WSJE-redacteur Daniel Schwammenthal vreest dan ook voor nog meer bail-outs, ook van niet-financiële sectoren, en ziet zeker geen verbeteringen in het Amerikaanse budgetbeleid op de korte termijn.

Haaks op de rechtse en economisch liberale lijn van de WSJE staat de IHT (het veredelde Europese coverblad van de "New York Times") die deze week o.a. een pleidooi publiceerde om Japan internationaal te veroordelen als ze de walvisvangst niet snel volledig zouden verbieden. Verder trokken ze de kaart van de radicale sjiieten in Irak die als enige tegen het Veiligheidspact met de VS zijn. De IHT benadrukt de anti-manifestaties en zwijgt in alle talen over de instemming van het overgrote deel van de Irakese bevolking met dit pact. Afghanistan wordt steevast als "the mess" aangeduid, de kabinetsbenoemingen van Obama worden systematisch afgedaan als "valedictocracy" of zelfs als "more impressive than any other in recent memory", en de lokroep naar méér bail-outs lijkt onstuitbaar. Verder krijgen personen van uitgesproken links alooi als Paul Krugman vrije ruimte om hun gal over de vrije markt te spuien of om pleidooien allerhande te publiceren ter ondersteuning van overheidsingrijpen. En dat Guantanamo Bay dicht moet, kan ik wel inkomen, daar niet van, maar dat dit volgens de IHT nu net hét speerpunt van Obama's eerste week als president moet worden, lijkt me net een brug te ver.

In "New Europe" analyseerde MR-senator François Roelants du Vivier de historische banden tussen België en de Verenigde Staten. Wij waren doorheen de 20ste eeuw immers één van de meest pro-Amerikaanse landen van Europa en dat vertaalde zich systematisch in onze buitenlandse politiek. Hieraan kwam pas een einde in de aanloop naar de Irakoorlog. Roelants du Vivier drukt in zijn analyse dan ook zijn hoop uit dat Obama de historische band tussen de VS en Belgenland kan herstellen. En ik hoop dat samen met deze MR-senator. Verder behandelde "New Europe" deze week de beslissing van de Europese Commissie om géén staatsleningen aan Alitalia (meer) toe te laten. Tegelijkertijd stemde de EC wel in met een voorliggend privatiseringsplan, op voorwaarde dat 300 miljoen euro aan eerder verkregen leningen terugbetaald zou worden. "New Europe" stond ook stil bij de plannen van Denemarken om toe te treden tot de Eurozone en de debatten in Oslo over een Noorse opt-in betreffende de Bolkesteinrichtlijn. Een interview met Jaap de Hoop-Scheffer gaf dan weer aan dat de NAVO-secretaris-generaal Oekraïens lidmaatschap nu wel genegen is en dat daarover vorige week op een top in Estland al een eerste consensus bereikt zou zijn.

Lucas Papademos, de vice-voorzitter van de Europese Centrale Bank, wond er geen doekjes om en stelde dat de economie van de Eurozone in het derde kwartaal van 2008 een terugval van 0,2% gekend heeft en dat deze trend zich waarschijnlijk ook in het vierde kwartaal én in 2009 nog gaat doorzetten. Zijn oproep voor méér regulering en méér economische stimuli voor bedrijven deel ik natuurlijk niet, maar zijn analyse klopt als een bus. De verkoop van nieuwe wagens is in oktober met 14,5% afgenomen in vergelijking met de vorige maanden (en de verkoop van occasies zelfs met 26,8%) en doorgaans is de automobielsector een barometer voor de situatie van de ganse Europese economie. Ik houd mijn hart dus vast voor wat nog komen gaat. Tenslotte kreeg ook Eurocommissaris Siim Kallas een veeg uit de pan in "New Europe" omdat hij bij zijn aantreden in 2004 gezworen had de corruptie en fraude met Europees geld aan te pakken en weg te werken tegen het einde van zijn mandaat in 2009. Ondanks zijn pogingen werd dat doel helemaal niet bereikt. Deze maand keurde het Europees Rekenhof voor het 14de jaar op rij de EU-budgetten af wegens corruptie, fraude en onduidelijke boekhoudtechnieken.

18 Comments:

At 27/11/08 16:00, Anonymous Anoniem said...

Even over het privé-onderwijs. In België staat het onderwijs volgens met internationale maatstaven op zeer hoog niveau. Alleen Finland staat nog hoger op gebied van lager onderwijs ( zie wikipedia education worldwide ). Ik neem aan dat de vraag naar privéscholen meer te maken heeft met filosofie en religie dan met niveau. Ik heb door omstandigheden beide netten gekend: het zgn officieel onderwijs en het vrij gesubsidieerde. Beiden stonden op hoog niveau, alleen waren in mijn tijd de athenea beter in wiskunde en natuurwetenschappen, de colleges beter in oude talen en literatuur. Levensbeschouwelijk was er eigenlijk weinig verschil: athenea gericht op sociabiliteit, colleges op naastenliefde....twee namen voor ongeveer hetzelfde.
Ik vraag mij toch af wat het privé-onderwijs kan toevoegen aan wat al bestaat. Als het alleen is om te vertellen dat Darwin niet alles kan verklaren, en Keynes niet alleen zaligmakend is....tja...much ado about nothing toch?

 
At 27/11/08 16:31, Anonymous Anoniem said...

Ik heb die (Britse) studie ook gelezen in de FT van vorige week, of een soortgelijke studie misschien. Het gaat wel degelijk over het niveau, niet over ethische en/of religieuze aspecten. Nu maakt de studie eerst en vooral geen onderscheid tussen de 'West-Europese' landen onderling. En verder beschouwt de studie mijns inziens het 'vrije net' in België evenzeer als publiek, omdat de kern van privé-onderwijs volgens mij net de afwezigheid van rechtstreekse staatssteun (subsidies) impliceert. Het probleem met publiek onderwijs, los van de excessen in de VS en de uitstekende prestaties van België i.v.t. publiek onderwijs elders, is de 'nivellering naar beneden' die daarmee gepaard gaat. De privé zou duidelijk een onderscheid hebben tussen topscholen voor topleerlingen en mindere scholen voor slechtere studenten. Voor de middenmoot maakt dat volgens mij niets uit. Voor zij die er objectief bovenuit/onderuit steken, bieden privé-scholen doorgaans een beter alternatief.

 
At 27/11/08 16:57, Anonymous Anoniem said...

Moest het privaat onderwijs niet beter zijn dan het huidige publiek onderwijs en ook niet slechter, dan vind ik dat op zich al voldoende reden om het publiek onderwijs op te doeken. Gemeenschapsgeld aanwenden voor iets dat even goed door de privé gedaan kan worden, vind ik op zich al een aberratie van jewelste!

 
At 27/11/08 17:13, Anonymous Anoniem said...

@Evelyne

Je vindt het een aberratie dat de overheid met belastinggeld een onderwijsnet opzet dat ook voor de armste mensen betaalbaar is, en door de band genomen ook nog goed is? Je vindt het normaal dat mensen die te arm zijn om privéscholen te betalen, hun kinderen dan maar niet moeten laten scholen? Kijk wat jij abnormaal vind, vind ik nu normaal en omgekeerd. De overheid heeft een taak in het creëren van gelijke kansen ongeacht het ouderlijk milieu. Iedereen heeft recht op degelijk onderwijs...dat vind ik pas normaal.

Frans V.

 
At 27/11/08 17:15, Blogger Vincent De Roeck said...

Deze reactie is verwijderd door de auteur.

 
At 27/11/08 17:16, Blogger Vincent De Roeck said...

"European Voice" pakte deze week uit met het bericht dat de Europese bevolking gestaag aan het afnemen is. Onafhankelijk onderzoek bindt er geen doekjes om: Europa is aan het uitsterven. Ook de "EU Observer" kwam deze dagen naar buiten met vreemd nieuws. Bijna een kwart miljard euro aan beloofde subsidies voor Bulgarije werden geblokkeerd omdat het land weigert de daar weelderig tierende corruptie aan te pakken. Dit nieuws komt na eerdere berichten van onafhankelijke analisten dat Bulgarije en Roemenië volgens objectief meetbare standaarden veel te vroeg tot de Europese Unie zouden zijn toegelaten. Tegelijkertijd ontstond er ophef rond de gigantische budgetten die de EU vrijgemaakt heeft voor haar ruimteprogramma, en dat in tijden van economische crisis met totaal andere prioriteiten. Verder vreest een Nederlands onderzoeksbureau dat de EU met dit project een aanzet geeft voor de militarisering van de ruimte. Een Harvard-studie toont dan weer aan dat 77% van de Arabische Israëlieten hun land voor niets in de wereld zouden willen verlaten. Dit bewijst het vaak gesuggereerde beeld dat de moslims in Israël de best beschermende en meest gerespecteerde minderheid van de wereld zijn. Dat de media er een eigen agenda op na houden, blijkt ook uit een recent voorval in de Verenigde Staten waar vijf zwarten een blanke doodgemarteld hebben zonder dat de pers hier enige melding van gemaakt heeft. Als dit het begin is van de Obama-dictatuur en de daarmee samenhangende politieke correctheid, dan gaan we er onze peren nog van zien. "The Spectator" analyseert deze week de plannen van Nicolas Sarkozy om de Verenigde Staten te "temmen" en concludeert dat dit onmogelijk is. Deze grootspraak van Sarkozy wordt mee in de hand gewerkt door zijn stijgende populariteit in Frankrijk en zijn aversie voor de verkozen Democratische president. De Nederlandse libertariër Hugo Van Reijen stak dit jaar tijd in een eerste "Vrijheidskalender" voor 2009. Via deze website kan deze besteld worden. En tenslotte liet Daniel Hannan de wereld vandaag weten dat een meerderheid van de Fransen bereid zou zijn om Wallonië te annexeren. Volgens Daniel Hannan is dit het domste wat de Fransen én de Walen kunnen doen.

 
At 27/11/08 17:23, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Frans V.

Professor James Tooley van Newcastle University (bezoek zijn homepage) onderzocht het privaat onderwijs in een aantal landen van de derde wereld (waar er dus geen marktverstoringen zijn door welvaartsstaten, herverdeling en subsidies) en kwam tot de ontdekking dat rijkdom niets te maken had met het al dan niet naar een privé-school sturen van hun kinderen. Hij doorprikte zo de illusie die egalitair links bij ons koestert dat de armen de opleiding van hun kinderen zouden verwaarlozen.

 
At 27/11/08 17:30, Anonymous Anoniem said...

@Vincent De Roeck

Ik wil best aannemen dat er in de derde wereld andere wetten gelden dan hier, maar in België zou ik het gezien de kwaliteit van het gesubsidieerd onderwijs een ramp vinden indien dit zou worden geprivatiseerd....en dan misschien later weer moet worden genationaliseerd...als die privéscholen failliet gaan...
Quod bene, tene! houd wat goed is!

Frans V.

 
At 27/11/08 17:31, Anonymous Anoniem said...

En Vincent, nu je hier nog wat internationale ontwikkelingen post, vergeet ook dit niet. Een doodgewaande SS-kampdokter blijkt nog te leven en loop nog rustig vrij rond in Chili. Wanneer gaan je vrienden bij de Mossad dat persona ophalen en ter dood veroordelen in Israël?

 
At 27/11/08 17:33, Anonymous Anoniem said...

@ Frans

Je premisse is verkeerd. Waarom onderzocht die prof derde-wereld-landen? Net zoals Vincent zegt omdat men bij ons opgescheept zit met een heleboel illusies van de welvaartstaat en de herverdeling. in de derde wereld niet. de bevindingen daar zijn niet extrapolleerbaar naar het socialistisch W-Europa van vandaag maar wel naar het (toekomstige) W-Europa zonder sociale zekerheid.

 
At 27/11/08 17:39, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Frans V.

Laat ik u de bal hier terugkaatsen. U vindt het klaarblijkelijk immoreel dat kinderen uit arme gezinnen niet dezelfde kansen krijgen dan kinderen uit rijke gezinnen? Vindt u het dan wél moreel aanvaardbaar dat hardwerkende ouders op hun succes belast worden om kinderen van luie ouders te financieren? En sinds wanneer is "in armoede geboren zijn" plots een prestatie geworden die beloond moet worden?

Ik geloof heilig in de kracht van mensen en ben er ook van overtuigd dat leergierige kinderen uit arme milieus elders de fondsen zullen kunnen verzamelen om wél te gaan studeren. Privé-liefdadigheid, leningen, fellowships, beurzen allerhande, ... Wat we nu hebben is minder kwaliteit voor de top, overdreven kwaliteit voor de zwakker begaafden en een té duur systeem voor de middenmoot. Sorry Frans, maar alle statistieken ten spijt, daar pas ik als liberaal voor. Niet omdat ik niet geef om de armen, maar omdat dit sterk op een "prisoner's dilemma" begint te gelijken. Het optimum wordt nu niet bereikt. En het nog meer falen in andere landen mag geen excuus zijn.

 
At 27/11/08 17:53, Anonymous Anoniem said...

@Vincent De Roeck en Evelyne

Ik begrijp jullie standpunt, maar ik ga ook af op mijn persoonlijke ervaring. Ik heb eigenlijk weinig klachten over het door mij genoten onderwijs. Alles kon wel wat speelser, vind ik nu achteraf, er waren te weinig opties....ik kon bvb nooit in de humaniora economie studeren omdat dit vak gewoon niet op het programma stond, idem voor filosofie en psychologie. Dus iets gepersonalisseerder mocht wel. Buitendien geen klachten. Als je nu zegt, ja oké, maar de privé kan dat ook, dan vraag ik mij af wat de meerwaarde is? Maar in jullie optiek draai ik de zaken om, omdat jullie ervan uitgaan dat particulier initiatief altijd natuurlijker is, ongedwongener dan wat de overheid dicteert....

Frans V.

 
At 27/11/08 18:01, Blogger Luc Van Braekel said...

Ik vind de commentaren van Evelyne bij dit artikel zeer terzake en terecht. Zou Evelyne geen artikels kunnen schrijven voor IFF?

 
At 27/11/08 18:11, Blogger David Vandenberghe said...

Luc, ik dacht juist hetzelfde.

 
At 27/11/08 18:17, Anonymous Anoniem said...

Ik denk dat Frans V. nog iets anders over het hoofd ziet ook. Iets dat nog niemand anders in deze thread aanhaalde.

Enkel iets dat moeite/geld kost, heeft waarde. Als men onderwijs 'gratis' maakt, reduceert men de waarde die mensen aan onderwijs toedichten.

& hoe is het mogelijk vragen Engelse vrienden van me dan dat men in België een masterdiploma nodig heeft om bij een bank achter het loket te zitten...... dat is net het gevolg van dat 'kosteloos' onderwijs: iedereen kan het betalen, dus moet iedereen ook een diploma hebben. Het kan beter. Voor een heleboel jobs heeft men ook niet eens een diploma nodig, ook al wordt dat nu verwacht.

 
At 27/11/08 18:23, Anonymous Anoniem said...

@Danish Dynamite

Het zou interessant zijn om na te gaan hoeveel Nobelprijswinnaars fysica, geneeskunde, scheikunde enz. uit privé-instellingen en labo's komen, en hoeveel uit overheidsinstellingen of door overheid gesubsidieerd. Ik heb zowel voor de staat als privé gewerkt, maar ik kan niet zeggen dat ik 'beter' werkte in de privé dan voor de staat....zo werkt het volgens mij niet.
Dat mensen maar waarde hechten aan waar ze voor betalen, gaat mij in zijn algemeenheid veel te ver.

Frans V.

 
At 28/11/08 14:06, Anonymous Anoniem said...

@ Luc Van Braekel en Brigant

Ik denk wel dat het tijd is om ook eens een vrouw bij In Flanders Fields op te nemen. maar ik zal moeten passen. Ik schrijf niet veel teksten en blijf liever gewoon op deze blog en op Vincents website reageren. tot voor enkele jaren had ik van libertarisme nog nooit gehoord. maar als je Vincent kent die blijft doordrammen over vrijheid en de vrije-markt kan je gewoon niet anders dan na verloop van tijd geindoctrineerd worden.

 
At 29/11/08 12:20, Blogger David Vandenberghe said...

Bij mijn weten hanteren we geen quotum, dus als het maar één tekst is of 300...trekken wij ons niet echt van aan. Heb je een blog?

Dan kunnen we uw teksten ook eens lezen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>