23 augustus 2008

Een klacht bij het CGKR haalt Serge niet neer: over hoe een verstandig man de verkeerde weg kiest tegen haatproza

Na de publicatie van mijn artikel “Een rechtse klacht bij het CGKR is inconsequent” protesteerde de heer Van den Abeele (de parate burger in mijn verhaal) tegen de omschrijving van hemzelf als Vlaamse “nationalist”.

Voorafgaandelijk moet gezegd worden dat hij er ook vanuit gaat dat de uitdrukkingen “bepaalde rechtse middens” en “een klacht is om op te komen voor de belangen van mijn volk” op hem betrekking hebben. Evenwel slaan die laatste begrippen inderdaad niet op de heer Van den Abeele maar waren ze bedoeld om een ruimere tendens te beschrijven, zoals ook duidelijk uit de tekst blijkt. De verwijzing naar “de stoutste dromen van de seperatisten” slaat al zeker niet op Van den Abeele maar niets in het artikel lijkt daar ook op te wijzen dat het wel zo zou zijn.

Enkel de titel én dan wel de verwijzing naar het begrip “rechtse” lijkt Van den Abeele in een bepaalde hokje te plaatsen, maar daarvoor moet me mij vergeven. Uit stilistische overwegingen heb ik de nuance opgeofferd om een titel te kiezen die mijn voornaamste redenering weergeeft. De titel geeft dus de algemene stelling weer én niet een persoonlijke stellingname ten aanzien van Van den Abeele die ik niet wens te typeren als links noch rechts.

Ik schreef ook uitdrukkelijk: “Hiermee heb ik uiteraard niet gezegd dat onze parate Vlaming die tegen Serge een klacht heeft ingediend, voorheen anti-multiculturele parabels zou hebben neergeschreven, maar wel dat ik veronderstel dat hij het CGKR niet genegen is."

De heer Pierre Van den Abeele gaat er evenwel van uit dat ik ter kwade trouw iets anders insinueer, namelijk juist het tegenovergestelde. Dat wens ik echter uitdrukkelijk te ontkrachten. De zin is hoe hij er staat. Uit zijn blog die ik ken en heb gelezen, weet ik inderdaad dat de heer Van den Abeele een eerbiedwaardig man is en vooreerst zeker geen racistische parabels zou neerpennen en bovenal geen teksten zou schrijven die onder het spervuur zouden komen van het CGKR.  

De nationalist in ieder van ons

Hoe zit het dan met het woord “nationalist”, wat wel het enige woord is dat ik echt heb gebruikt om de heer Vanden Abeele te omschrijven. Wel, ik heb zijn blog nagelezen en ik vond dat ik hem toch in zekere zin kan omschrijven als een nationalist. Doch wat houdt dit woord nu juist in: zeg ik daarmee dat de heer Van den Abeele rechts, seperatist of extremistisch is? Neen, totaal niet: in mijn visie is het begrip nationalisme een zeer ruim begrip en niet partijgebonden. Het Vlaams Belang en de NV-A hebben niet het monopolie van het nationalisme. Nationalisme houdt daarnaast ook matiging en redelijkheid in.

Nationalisme kan ook in bestaand kader inhouden dat men pleit voor het behoud van de oude staat en de verdere uitbouw en versterking van de andere staat. Zo lees ik ook de blog van Van den Abeele. Hij brengt immers een aantal interessante en verstandige posities naar voor die in gematigdheid primeren. In zijn artikelen las ik een positieve houding ten aanzien van de Vlaamse gemeenschap (en een kritiek op de Waalse politici) en een pleidooi om via een redelijke en verstandige weg België te behouden en de Gemeenschappen en Gewesten te versterken. In mijn visie kon ik hem aldus beschrijven als een Vlaams nationalist in de ruime zin. Dat hij daarmee uiteraard niet te vergelijken valt met bijvoorbeeld een Bart Dewever spreekt van zelf.

Is het beschrijven van iemand als nationalist dan een “ad hominem”, zoals een kwade commentator me verweet? In mijn oordeel niet. Ik kan me misschien toch zelf ook omschrijven als een nationalist, ook al kan inschrijven in bepaalde politieke partijen. En ik kan die kwade commentator garanderen dat mijn ethische standaarden verdomd hoog liggen.

Alternatieve weg

Dat Van den Abeele in het verleden redelijke en verstandige artikelen heeft geschreven én dat ook naar alle waarschijnlijk ook zal blijven doen, staat als een paal boven water. Maar mijn inziens een klacht bij het CGKR door hem ingediend een nutteloze klacht en inconsequent, tenzij Van den Abeele duidelijk stelt dat hij een voorstander is van het CGKR op andere vlakken.

Evenwel haalt dat mijn artikel niet naar beneden omdat het niet over Van den Abeele gaat, wat sommige commentaren trachten te verwezenlijken, maar wel om een algemene houding die ik voortdurend opmerk: klachten die ingediend worden om zogezegd de hypocrisie van het systeem aan te tonen zijn hypocriet en bevestigen het systeem in zijn bestaansrecht. De haatretoriek van Serge is inderdaad walgend en dient van repliek gediend te worden, maar een klacht bij het CGKR zal daar niets aan helpen, want zoals Van den Abeele stelt, zijn begaafde adviesgever had er ook geen goed oog op. Enkel de hypocrisie zou aangetoond worden.

Waarom dan in hemelsnaam een klacht indienen als je effectief wil dat Serge stopt met zijn haatproza. Er waren andere wegen zoals bijvoorbeeld beroep doen op een campagne of de ondersteuners van de blog “Nieuw Pierke” om met een open brief Le Soir er op te wijzen dat het aan het woord laten van een type als Serge nefast is voor de goede communautaire dialoog in ons land. Le Soir zou zich terechtgewezen voelen als een groep eminente personen van allerlei strekkingen hen terechtwijst.

Wie stelt dat dit niets zal opbrengen, heeft misschien gelijk, maar een klacht bij het CGKR ook niet. De auteur van de laatste klacht had immers ook zijn twijfels, en werd daarin duidelijk bijgetreden door zijn uitmuntende raadgever die er ook geen goed oog in had. Voor het overige blijft mijn stelling gelden: wie het CGKR niet genegen is, moet er zijn toevlucht niet toe nemen. (en hiermee neem ik opnieuw geen stelling in ten aanzien van Van den Abeele).

8 Comments:

At 23/8/08 23:28, Anonymous Anoniem said...

hopelijk gaat er nu niemand klacht neerleggen bij het CGKR omdat hij ten onrechte een nationalist genoemd is.Een mens moet zo op zijn woorden letten tegenwoordig ;)

pierke

 
At 24/8/08 00:32, Blogger Marc Vanfraechem said...

het blijft een mooie actie: Jozef moet reageren, en motiveren.

 
At 24/8/08 00:44, Anonymous Anoniem said...

1) Zonder een encyclopedie te raadplegen denk ik dat een redelijke definitie van de term "nationalist" is "iemand die zich echt bekommert om de belangen van de eigen natie of het volk waarmee hij zich identificeert". Die term kan zowel positief als negatief geinterpreteerd worden, tenzij er verdere kwalificaties aan verbonden zouden zijn, of al naar gelang de context van een uiteenzetting. Het is aan de heer Van den Abeele om zelf te interpreteren of die term op hem toepasselijk zou zijn, of niet. Maar, zonder vedere kwalificatie is het zeker geen scheldnaam.

2) Een instelling gelijk het CGKR verdient van gehaat te worden door elke rechtgeaarde democraat. Zij is incompatibel met de democratie, precies omdat ze de essentie ervan ondermijnt. Die essentie is dat het volk de overheid moet beheersen (en dus kunnen vervangen door een andere 'ideologie'), en niet omgekeerd. Wanneer een overheid de vrijemeningsuiting beknot, dan belet zij de bevolking van zich vrijelijk te informeren. Verkiezingen kunnen dan niet meer echt 'vrij' zijn, maar wel gedirigeerd door de informatie-controleur, i.e. de heersende machtshebbers. Zij zullen dan immers arbitrair kunnen bepalen wat de 'inzet' van verkiezingen zou zijn, of waaromtrent het (volgens hen) zou mogen gaan, en zij zullen dan ook hun eigen zwakheden (fouten) buiten schot kunnen zetten. "Haatproza" ten aanzien van het CGKR is eigenlijk een morele plicht voor een echte democraat, en wie het CGKR zou verdedigen is geen democraat, maar een hypocriet.

 
At 24/8/08 10:53, Anonymous Anoniem said...

"Wanneer een overheid de vrijemeningsuiting beknot, dan belet zij de bevolking van zich vrijelijk te informeren. Verkiezingen kunnen dan niet meer echt 'vrij' zijn, maar wel gedirigeerd door de informatie-controleur, i.e. de heersende machtshebbers."

Akkoord met Marc Huybrechts. We kunnen die redenering zelfs nog iets verder doortrekken.
Philippe Van den Abeele wil Serge de mond snoeren omdat hij denkt dat zijn medeburgers niet in staat zijn om de dingen die Serge schrijft op een verstandige manier te interpreteren. Hij denkt zelfs dat Serge wel eens gelijk zou kunnen hebben en dat bij sommige Vlamingen de stoppen ook écht zullen doorslaan. Om dit te verhinderen wil hij dat de staat ingrijpt en Serge de mond snoert.
Deze visie is compleet anti-democratisch, want wie zijn medeburgers niet kan vertrouwen met het interpreteren van teksten op een blog, kan ze ook niet vertrouwen met hun keuze in het stemhokje.

De vrije meningsuiting gaat dus over meer dan alleen maar het recht van burgers om gelijk wat te zeggen of te schrijven, hoe beledigend of onzinnig dat ook moge zijn. Ze gaat om het recht van ieder van ons om als autonome volwassenen te beslissen wat we als zinnig of onzinnig beschouwen, zonder dat de overheid of de rechtbanken op advies van verlichte intellectuelen zoals Van den Abeele onze oren of ogen afschermen. Wie denkt dat wij niet in staat zijn om dit soort beslissingen te nemen, en denkt dat bij het minste geraas van één of andere onbenul onze stoppen gaan doorslaan, moet automatisch ook een tegenstander zijn van vrije verkiezingen.

 
At 24/8/08 22:23, Anonymous Anoniem said...

Info:
De bijdragen van de heer Van den Abeele zijn verdwenen op de fora van Le Soir...
Voelt men nattigheid ?

 
At 24/8/08 22:27, Blogger Marc Vanfraechem said...

@johan b: Wat u zegt is principieel juist, en o.a. dat van die stoppen "die zouden kunnen doorslaan" klinkt voor mij ook niet echt geloofwaardig (tactisch is het echter wel verantwoord om dat als argument aan te halen, want "aanzetten tot haat" is toch een misdaad tegenwoordig?).
Alleszins blijft, dat het interessant zal zijn om te zien op welke gronden "Serge" en de Soir door Jozef vrijgepleit zullen worden, bv waarom zij nu juist niet "systematisch aanzetten tot haat".
Nee, laat Jozef maar eens een mooie motivatie bedenken. Voor zulke kunstjes betalen wij hem toch?
(het ergste, vind ik, dat er kan gebeuren, is dat Jozef oordeelt dat Serge inderdaad een racist is, en dus klacht indient, zich burgerlijke partij stelt &cet. ...maar dat gevaar is wellicht denkbeeldig).

 
At 24/8/08 22:59, Blogger Nicolas Raemdonck said...

De basis waarop het CGKR deze klachten afwijst, heb ik al reeds beschreven in mijn artikel http://inflandersfields.eu/2008/08/een-rechtse-klacht-bij-het-cgkr-is.html

Het is juridisch verkeerd maar ja, het CGKR kan het zich permiteren

 
At 26/8/08 01:51, Blogger A. Griffon said...

Ik ben het ook pricipieel eens met Johan B, en ook met Marc Vanfraechem. Laat Jozef even gaarsudderen in eigen vet, en kijken we met een loense blik en dito glimlach, die toch worden toegeschreven aan 'nationalisten', uit naar zijn motivering.

We voeden het CGKR met het gerecht waarvan ze houden tot ze sterven aan overgewicht.
Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer mij duidelijk wordt dat er veel wapens bestaan om de draak te doden.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>