17 januari 2007

Hoofddoek en/of overheidsdienst (WillemCoppenolle.be)

Het blijft me verbazen dat veel liberalen (uit alle partijen) voorstander zijn van een verbod op het dragen van een hoofddoek voor mensen die in een overheidsinstelling werken. Het is immers dat verbod dat de almacht van de overheid op het privé-leven des te meer benadrukt. De vergelijking met kruisbeelden in een rechtbank gaat niet op. Een gebouw denkt niet.


Misschien is het de natuurlijke afkeer van atheïstische liberalen van al wat ook maar enigszins met religie heeft te maken, die voor de huidige houding tegenover hoofddoeken zorgt. Zij interpreteren het recht op godsdienstvrijheid en het seculier zijn van de staat al te snel als de plicht geloofssymbolen enkel in privé-sfeer te dragen. Daarbij maken ze de cruciale fout het individu, met al zijn unieke kenmerken, te onderwerpen aan de eisen van de overheid.

Een overheidsbediende moet te allen tijde neutraal zijn, wat ook zijn geloof, cultuur of moraal mag zijn. Op basis van het feit dat een ambtenaar uiterlijke kenmerken van zijn geloof draagt, kun je echter enkel oordelen over zijn persoonlijke visie op geloof. Dat neemt niet weg dat ook hij de wet, en dus de neutraliteit van de overheid, respecteert. Het dragen van een hoofddoek staat dat niet in de weg: het is niet de moslima die moet beseffen dat een hoofddoek die neutraliteit frustreert, het is, net omgekeerd, de burger die moet erkennen dat een hoofddoek die neutraliteit net niét hindert.

In die zin kunnen we gerust stellen dat het de westerse burger is die zich moet aanpassen - niet de moslima - en het onderscheid moet leren maken tussen de mens en zijn handelingen als ambtenaar, en de mens als privé-persoon.

Wie oordeelt dat uiterlijke geloofssymbolen neutraliteit in de weg staan, stelt bovendien impliciet dat de betreffende persoon niet voor de overheid mag werken. Zijn geloofsidee wijzigt immers absoluut niet wanneer hij de symbolen niet draagt. En dus zou deze persoon volgens die redenering eigenlijk nooit neutraal kunnen zijn.

Een rechter met hoofddoek kan en zal even neutraal over rechtszaken (moeten) oordelen, als wanneer zij geen hoofddoek draagt. Als zij dat niet doet, dan heeft dat met een hoofddoek niets te maken, maar is zij een slechte rechter, zonder meer. Indien een rechter op basis van zijn persoonlijke visie de wetten niet naleeft, dan maakt hij immers een fout. Zijn religie is daarbij compleet irrelevant. Al zou een rechter bij voorbeeld vinden dat een vrouw ondergeschikt is aan een man, dan nog bestaat er geen wettelijke bepaling die hem toelaat zo te oordelen. Die visie gaat op voor alle ambtenaren, welk geloof zij ook mogen belijden.

Vergeten we bovendien niet dat veel religies niet noodzakelijk symbolen gebruiken. Het feit dat iemand zijn geloof niet toont of kan tonen, maakt hem dan ook niet meer of minder neutraal dan iemand die dat wel doet of kan doen.

Een negatieve houding tegenover een hoofddoek baseren op het weghalen van kruisbeelden in rechtbanken is intellectueel niet correct: in dit geval gaat het om een overheidsgebouw dat door mensen een katholiek symbool werd toegewezen. Een rechtbank is, evenals een rechter, inderdaad een deel van de neutrale staatsorganisatie, maar er is een essentieel verschil: een (overheids)gebouw heeft geen vrije gedachten en kan ten hoogste een religie of een symbool toegewezen krijgen door de heersende politieke klasse. Een object met een vrij denkend individu vergelijken, puur op grond van het feit dat zij beiden deel uitmaken van de overheid, is dan ook absurd.

Ik geef toe dat het jaren zou duren eer de westerse (vooral niet-liberale) burgers dergelijke denkoefening zouden kunnen maken. In het licht van Realpolitik en de publieke opinie is de keuze voor een verbod dan ook een begrijpelijke oplossing.

In het licht van de liberale ideologie daarentegen niet.

9 Comments:

At 17/1/07 20:52, Blogger Luc Van Braekel said...

Mag een privé-bedrijf van zijn werknemers eisen dat ze bepaalde kleding of symbolen wel of niet dragen tijdens de werkuren?

 
At 17/1/07 21:38, Blogger Willem Coppenolle said...

Hangt ervan af hoe je grondrechten en vrijheden interpreteert: geef je de vrijheden horizontale werking (tussen burgers onderling), dan kun je als werkgever geen eisen stellen. Bij ons geldt dus horizontale werking, naast de klassieke verticale. Overigens bestaat over de werking van grondrechten (specifiek het EVRM) in de rechtsleer lang geen eensgezindheid.

In het geval je ze enkel verticale werking toekent (enkel in de verhouding staat - burger) staat het de werkgever vrij eisen te stellen. Het is dan mogelijk om op vrijwillige basis afstand te doen van je vrijheden.

In beide gevallen moet de staat echter steeds die vrijheden respecteren. Dat het gaat om het tewerkstellen van een ambtenaar doet daar m.i. geen afbreuk aan.

In de huidige situatie past de overheid deze vrijheden zeer inconsequent toe. Een allochtoon mag je als privé-persoon niet weigeren omdat je dan discrimineert op basis van afkomst. Maar de overheid mag wel een hoofddoek weigeren. Nochtans discrimineert ze daarbij op basis van religie.

 
At 18/1/07 12:41, Blogger David Vandenberghe said...

"Vergeten we bovendien niet dat veel religies niet noodzakelijk symbolen gebruiken. Het feit dat iemand zijn geloof niet toont of kan tonen, maakt hem dan ook niet meer of minder neutraal dan iemand die dat wel doet of kan doen."

Als een symbool niet noodzakelijk nodig is om te geloven, waarom weigert men dan de hoofddoek af te doen? (Als het verboden is om als ambtenaar religieuze symbolen te dragen dan is dat evenzeer geldig voor de Islamitische hoofddoek).

Primo
Het systeem werkt zo: Scheiding tussen Kerk en Staat genoodzaakt het verwijderen van opzichtige religieuze symbolen bij ambtenaren. Het is juist de bedoeling van de schijn te handhaven zodanig dat men een kloof vormt tussen privé-persoon en ambtenaar. Zoals de koning ook een mens is maar ook een koning en zijn taak hoeft te vervullen in functie v/h koningschap.

U geeft indirect zelf toe dat het 'symbool' er niet echt toe doet, waarom dan de uitzonderingsreactie t.a.v/d hoofddoek?

Secundo:
Ik denk dat de hoofddoek ons irriteert, zoals het mannen meestal irriteert als ze twee homo's zien kussen.

Men interpreteert het als een provocatie naast een symbool van niet-integratie, overigens is de hoofddoek een symbool van 'allochtoon verzet' geworden.

Het is niet de gangbare norm van de maatschappij om rond te lopen met zulke uitspattingen van religieuze symbolen, zoals het evenmin gangbaar is om naakt rond te lopen in de Veldstraat of Nieuwstraat.

Dat werkt 'orde verstorend' en is een gevolg van een leitkultur mentaliteit. Soort van 'dictatuur van de meerderheid' gevormt door het sociale, ons eigen bewustzijn.
Dat heeft een nut & functie alleen blijft het onduidelijk dewelke.

Tertio:
De Staat mag uitsluitend aannemen op basis van competentiecriteria.

De privé hanteert meer criteria want die moeten zeker winst maken en die persoon selecteren die het snel en het meest efficiënt kan ingezet worden.

Als een hoofddoek of andere seksuele geaardheid een probleem gaat vormen op de werkvloer dan is het logisch dat je die persoon niet gaat selecteren anders zou je dat wel doen. De selectie is in het belang van het bedrijf & WN. De staat neemt personeel aan in het belang van iedereen.

Het probleem is dat de politiek dmv/d Staat zijn boekje te buiten is gegaan dmv/d antidiscriminatiewetgeving. Men ramt dingen door het strot van de mensen waarvoor geen draagvlak bestaat. Logisch dat mensen zich gaan verzetten. Staatsinterventie werkt contraproductief, het werkt remmend in dit geval want het veroorzaakt een aversie & contra-beweging. Het is de maatschappij die moet evolueren, dat doe je niet door zomaar van bovenaf regels te gaan opleggen en mensen juridisch te vervolgen. Zeker niet als je geen draagvlak hebt en dus de facto dictatoriaal bezig bent. Daarom dat ik voorstander ben van directe democratie om de dames & heren volksvertegenwoordigers een halt toe te roepen wanneer ze het al te bont maken.

Het gevolg is het onstaan van wetgeving met een multicul utopische inslag waardoor men niet langer privé de vrijheid v keuze heeft. De WG zal op termijn iedereen moeten aannemen, de burger zal op termijn alles moeten tolereren.

Zo zie ik het...wie nog?

 
At 18/1/07 13:15, Anonymous Anoniem said...

Larie Willem, omdat je voorbij gaat aan de essentie van het hoofddoek. Het hoofddoek is immers veel meer dan een religieus symbool, het is een teken van non-integratie, een uiterlijk symbool van op stand tegen de westerse Rechtstaat. Het lijkt me logisch dat je dit dan even uit doet wanneer je voor die staat gaat werken, net zoals een Brugge suporter niet in Blauw-zwart tenu het loket moet bedienen bij sporting Anderlecht...

 
At 19/1/07 09:24, Anonymous Anoniem said...

Ik sluit mij aan bij Brigant en "anoniempje" hiervoor. De hoofddoek is geen religieus symbool. Het is de manifestatie van het verzet tegen onze westerse maatschappij en haar denkbeelden. Het is het onderstrepen van de ongelijkheid tussen man en vrouw, en dus druist het in tegen onze eigenheid.

Als een islam-geestelijke zijn symbolen draagt daar heb ik geen problemen mee. Net zo min als de tuniek van paters en nonnen. Maar als de gewone burger zo een kledij wil dragen dan is dat "misbruik" van de symbolen. Wil de burger zijn "islam-zijn" onderstrepen dan moet hij maar een "half-maantje" dragen. Vergelijk dat met het kruisje bij de christelijke burgers of de keppel bij de joden.

Draagt hij de hoofddoek, dan is dat als ambtenaar de manifestatie van zijn gebrek aan neutraliteit en zijn incompetentie om binnen ons systeem een overheidsfunctie uit te oefenen. Wil hij een hoofddoek dragen dan moet hij maar "geestelijke" worden en aansluiten bij een godsdienstige instelling en dan wordt hij naar alle evidentie geen ambtenaar (in de klassieke betekenis).

Ik kan begrijpen Willem dat je het in je jeugdigheid anders ziet, maar als je het aan de lijve ondervonden hebt, en onmiddellijk reacties krijgt van "racist" en "Pourquoi pas en Français, c'est la Belgique !", en de "verzoeker" zich in groep verzamelt om een emotionele druk uit te oefenen, dan weet je wel waar het echte probleem zit. Dan gaat het niet meer over het toepassen van de wetten, maar over wetteloosheid, of erger over het discrimineren van de modale burger (op wie de wetten steeds losser toegepast worden zonder verhaalmogelijkheid = zie de invorderingsmogelijkheden van de overheid, en dus de garantie op "budgettaire losbandigheid" van de overheid).

Conclusie : de immigrant moet opgevoed worden en niet de autochtoon. De immigrant heeft de keus gemaakt om naar hier te immigreren, als hij niet wil integreren heeft hij een foute keus gemaakt.

Maar waar je aan voorbij gaat is de recente ontwikkeling inzake de omkering van de bewijslast (inzake het racisme). De VLD is nog maar eens bij de neus genomen: ze dacht een wetje aan te nemen maar geen uitvoeringsbesluiten te publiceren, om zodoende de regeringspartner te snel af te zijn. Niets is minder waar. Verhofstadt met de billen bloot.

Het beschamend schouwspel over de "bewijsvoering" (praktijktests) wordt omgedraaid in nog een ergere situatie : beschuldig de andere van racisme en verplicht hem tot bewijsvoering van het tegendeel.

Dus : Je komt aan het gemeenteloket en als je je zin niet krijgt beschuldig je het gemeentebestuur van racisme (omdat er te weinig immigranten een jobke hebben bvb) en je dus je gelijk niet krijgt, wat je wel zou krijgen moest er een immigrant aan de balie zitten die je zou bedienen (in het "arabisch") ? Een nieuwe wending in de Vlaamse strijd ? Een nieuwe manier om de Vlamingen te discrimineren ? Wat denk je dat de gemeenteoverheden zullen doen om dergelijke problemen te voorkomen ? Tuurlijk, de wetten wat "losser" toepassen om de problemen te voorkomen.

Dus : beschuldig de overheid van racisme omdat er te weinig ("ongeletterde") ambtenaren zijn van vreemde origine. Wie gaat er weeral voordeel halen uit dergelijke systemen en die retoriek ?

Dus : Wanneer krijgen we de positieve discriminatie bij de overheid ? Om de leeggevallen postjes alsnog op te vullen ? Om het (zogezegde) "liberale" project om de overheid af te slanken teniet te doen ? Uit sociale overwegingen ? Wanneer ? Wanneer zal de VLD toegeven ? Net zolang als met het "stemrecht" ?

 
At 21/1/07 15:14, Blogger Willem Coppenolle said...

- als mijn jeugdigheid een rol speelt, dan kan ik maar beter stoppen met opinies schrijven. Bovendien zegt mijn leeftijd NIKS over het feit of ik zelf al dan niet dergelijke dingen heb meegemaakt.
- deze tekst heeft bovendien met racisme of taal niks te maken.
- voor u is het dragen van een hoofddoek een teken van non-integratie, voor mij niet. Wat ik wil zeggen, is dat u niet moet beslissen voor een ander of hij geïntegreerd is, laat staan beslissen over de integratievoorwaarden. Integratie is voor mij het respecteren van onze grondrechten. Een Marokkaanse vrouw met hoofddoek, die mijn grondrechten respecteert, is volgens mij geïntegreerd. Een autochtone man die de moslimvrouw haar grondrecht van godsdienstvrijheid miskent, kan zich dus beter eens vragen stellen bij zijn eigen integratie.

Ik las daarnet "Moslimagente weigerde Ian Blair de hand te schudden".
We kunnen haar in de toekomst maar beter met geweld tot een handdruk dwingen.
Ik denk dat u mijn punt met dit voorbeeld wel snapt, niet. Aan u om erover na te denken of u uw principes wel consequent toepast.

't Is best mogelijk dat de schrijvers van onze grondwetten niet verwacht hadden dat er enkele decennia later dames met hoofddoek achter onze loketten zouden (kunnen) zitten. Maar dat is die dames hun probleem niet. En ik zal er ook het mijne niet van maken.

 
At 22/1/07 11:28, Blogger David Vandenberghe said...

"Wat ik wil zeggen, is dat u niet moet beslissen voor een ander of hij geïntegreerd is, laat staan beslissen over de integratievoorwaarden."

Wij beslissen wel over de integratievoorwaarden en de burger beslist individueel & dagelijks wel of iemand al dan niet 'geïntegreerd' is. Iedereen maakt afwegingen/evaluaties van de personen waarmee ze in contact komen of die ze zien ongeacht hun etniciteit. Aanvankelijk op externe kenmerken, later op persoonlijkheidskenmerken...dat is de sociale realiteit, anders kan de maatschappij niet bestaan.

Politici, die de burger zouden vertegenwoordigen, leggen die integratiecriteria wettelijk vast. Zij moeten die voor de burger vertolken, niet voor hun eigen belang maar voor het algemene belang. Zij moeten voor alle burgers ook de afweging maken of een 'vreemdeling' al dan niet voldoende geschikt is om in onze samenleving te kunnen leven, m.a.w. de mate van integratie.

De politici van vandaag hanteren normen van de utopische multiculturele samenleving, d.w.z. dat iedereen op termijn papieren krijgt. Als we u weigeren maar ge verblijft lang genoeg illegaal dan krijgt ge uw papieren. Zij doen dat helemaal niet voor het algemeen belang maar voor EIGEN electoraal belang. Want die genaturaliseerde personen krijgen stemplicht (naast stemrecht) en die gaan niet stemmen voor diegene die hen buiten wil zetten...tenzij ze voldoende geïntegreerd zijn & niets te vrezen hebben... en dan komt de competitie voor de allochtone stem dat zich richt op het geven van voorrechten en het uitstippelen van een gepast beleid in hun voordeel.

Ik wil blijven bij een leitkulturmodel (daarin is ook sprake van etnische diversiteit alleen is het conflictpotentieel kleiner), ik verwerp resoluut het gehanteerde 'multiculturele' model...en ik denk dat ik op dat punt een meerderheid aan Vlamingen zal vinden die mij volgen. Op Belgisch niveau zal dat anders zijn.

 
At 23/1/07 00:43, Blogger Luc Van Braekel said...

Of iemand een hoofddoek draagt als religieus symbool of als verzet tegen de Westerse leitkultur, dat kan je niet meten en dus ook niet weten. Je kan het vermoeden. Geboden en verboden moeten uitgaan van objectief vast te stellen gegevens, niet van vermoedens of intentieprocessen.

Waarmee ik maar wil zeggen dat het argument "het is meer dan een religieus symbool" voor mij weinig waarde heeft, omdat het een bewering is die niet kan hardgemaakt worden.

Maar het argument "de werkgever heeft het recht om bepaald kledij op te leggen of te verbieden tijdens de werkuren" heeft voor mij wel waarde, ongeacht de reden van zo'n verbod of verplichting. Tenminste indien deze voorwaarde duidelijk in het arbeidscontract vermeld staat, zodat een potentiële werknemer de job kan weigeren indien hij niet met deze voorwaarden akkoord gaat.

 
At 23/1/07 02:55, Blogger Willem Coppenolle said...

Beste Luc

Ik beaam ten volle je eerste twee alinea's. Naar mijn aanvoelen bevestig je wat ik stel: een buikgevoel (neutraliteit, integratie...) is ondergeschikt aan de objectieve (mensen)rechtelijke realiteit.

Alleen vraag ik me af of je in je laatste alinea de overheid als een "gewone" werkgever beschouwt. Ik persoonlijk niet, althans niet in de huidige vorm van onze overheid.

Maar zelfs in een toekomstige vorm (waarmee ik doel op een geprivatiseerde overheid - dus niet op een afschaffing van de overheid) moet de overheid steeds onze (en dat is voor alle duidelijkheid ook die van moslims) grondrechten ten volle respecteren. Ook als werkgever.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>