24 april 2009

De naïeve hoogleraar (vpmc)


Met wat 'parler vrai' gaan we er niet komen
Geert Buelens
(De Morgen, donderdag 23 april)

Deze kop komt van Buelens zelf, in tegenstelling met de Vlaamse intellectuelen op drift” van enkele dagen terug, waar hij het vaderschap van ontkent. Hij schrijft die titel toe aan de redactie van De Morgen, wat ik zonder meer aanneem.
Buelens zijn vaststelling is correct: “parler vrai” is inderdaad niet de oplossing voor de immense problemen die de moslimimmigratie ons heeft gebracht. Anderzijds kan het nooit kwaad kan om feiten onder ogen te zien, en ze te benoemen. Parler vrai is dus de aanzet tot een mogelijke oplossing.

Ik ben blij te lezen dat wat Benno Barnard betreft 'iedere moslim welkom is, op voorwaarde dat zijn activiteiten niet in strijd zijn met onze wet- en regelgeving.' Daarover zijn we het dus eens en met ons, allicht, nagenoeg iedereen. Ik ken althans niemand die vindt dat we dringend criminelen moeten importeren.

De vraag is natuurlijk of het boek –dat de moslims toeschrijven, niet aan Mohammed maar aan hun god zelf– niet enkele passages bevat die bezwaarlijk anders dan crimineel genoemd kunnen worden? en of bijgevolg wij niet van inwijkelingen mogen eisen om tenminste daar expliciet afstand van te nemen? .Zo is een bevel tot moord op ongelovigen moeilijk in overeenstemming te brengen met een beschaafde wereld, en daar willen de inwijkelingen zich toch vestigen, en zich geïntegreerd in zien.

Op Barnards lange passage over het Vlaams Belang ga ik niet in. Los van de loutere vermelding van de Mitterandbiografie van VB'er Koen Dillen ging mijn stuk helemaal niet over die partij. Ik ben het niet oneens met Barnard omdat die het eens blijkt met Filip Dewinter. Ik ben het oneens met Barnard omdat ik niet zie hoe zijn [hier is de literatuurprofessor stilistisch zwak: op wie slaat zijn “zijn”? Op Dewinter of op Barnard?] extreme verwerping van de islam de maatschappelijke problemen ook maar een stap dichter bij een oplossing kan brengen. Dat geweld, uitgevoerd in naam van de islam, een groot probleem is, lijkt me vanzelfsprekend.

Of dat enkel “in naam van” de islam is, valt nog te bezien. Zoals gezegd: de onveranderlijke teksten van god zelf lijken tot geweld aan te zetten. Overigens zijn er genoeg mohammedaanse geleerden en gezagsdragers die zeggen dat “un islam modéré” gewoon ondenkbaar is, want contradictoir.

Tot nader order zijn vooral andere moslims daar massaal het slachtoffer van.

Dat er onder de mohammedanen veel slachtoffers vallen kunnen Westerse mensen inderdaad betreuren, maar het is tenslotte zaak voor de gelovigen zelf om daar maatregelen tegen te bedenken. Wat geloof ik nog méér te betreuren is, is dat zij hun geweld wensen te exporteren naar bevolkingen die er niet om gevraagd hebben om islaminwijkelingen in hun midden te zien verschijnen, en die ook nooit enig uitstaans met deze ideologie hebben gewild.

Ik denk dat Barnard zich vergist als hij denkt dat het systematische geschimp op hun religie mensen tot matiging of geloofsafval zal brengen. Hoe meer je een groep aanvalt, hoe sterker die zich aan zijn groepsidentiteit zal vastklampen.

Wat heet schimpen? Waar schimpt Barnard? of bedoelt Buelens nu weer Dewinter? …stilistische duidelijkheid is iets dat je bij goede auteurs kunt leren.
Wat betekent overigens het woord "systematisch" in dit verband? Is systematiek een wetenschappelijke aberratie voor Buelens?
Of is, laten wij zeggen het citeren van koran- of hadithvoorschriften volgens hem al schimpen? Als Buelens dat bedoelt, is hij niet enkel blasfemisch, maar wat erger is, ook neerbuigend. Hij neemt die mohammedanen niet ernstig, wellicht omdat hij ergens aanvoelt dat het gesprek, of de dialoog dan wel érg ongezellig kon worden.

Vandaag verkeert de Westerse liberale democratie acuut in gevaar, volgens Barnard, en hij is blij dat er na twintig jaar stilaan 'een vorm van vrije meningsuiting over de islam' is aan het ontstaan. Die opmerking zegt veel over zijn eigen slechte geweten en selectieve geheugen. Er is toch geen enkele schrijver die eind jaren tachtig in de Rushdie-affaire de kant van de ayatollahs heeft gekozen. In 1992 schreef Guy Verhofstadt dat diezelfde Rushdie-affaire 'het ultieme bewijs [vormde] van de onmogelijkheid van de islam zich in te passen in onze samenleving.' Dat leverde hem veel kritiek op, maar bij mijn weten geen proces.

Wat Verhofstadt in 1992 allemaal heeft geschreven betekent natuurlijk niets. Dat heeft de praktijk van die man wel bewezen. De vraag is of Verhofstadt dat nu nog zegt, of dat de staatsman intussen weer iets anders vertelt, dat hem vandaag gunstig lijkt voor zijn persoontje.
Ernstiger is dat vele journalisten toen vonden …dat Rushdie het zelf had gezocht. Hij had het min of meer over zich afgeroepen.
Dat vonden velen van hen ook toen Van Gogh ritueel werd geslacht. Dat vonden velen ook van Hirsi Ali. Dat vonden velen ook, toen de Deense cartoons verschenen, een zaak waar bijvoorbeeld de kranten bij ons wekenlang over zwegen (wellicht wisten zij in alle eerlijkheid niet eens dat er iets gaande was, zo goed werkt hun zelfcensuur, en geholpen als zij zijn door hun beperkte horizon), tot op het moment dat zij, onder druk van de bloggers, niet langer konden zwijgen zonder in een totale irrelevantie te verzakken.

Barnard roept iedereen op dringend wakker te worden en zijn ogen te openen voor het 'nieuwe fascisme'. Maar wie binnen 'de clerus van het linkse godshuis' is daar blind voor? Tarik Fraihi, als medeoprichter van Kif Kif een scherp criticus van de opvatting van Verhofstadt en volgens Barnard vast een opperpriester van de linkse kerk, schreef letterlijk dat het islamitisch fundamentalisme en het fascisme op dezelfde lijn staan. Op de avond van de moord op Theo van Gogh noemde hij die daad in Terzake een uiting van islamitisch fascisme. Tom Lanoye beaamde dat. Fraihi veroordeelde al jaren geleden het antisemitisme en de homofobie in moslimmiddens. De propaganda van de nu door Barnard zo heldhaftig verketterde radicale imams noemde Fraihi toen al 'misselijkmakend', 'gevaarlijk', 'achterlijk' en 'beangstigend'. Wie lag er dan te slapen?

Heeft Buelens een idee, of zo’n enkele geïsoleerde, en ja, wellicht enigszins verlichte filosoof binnen zijn eigen gemeenschap ook iets voorstelt? Historisch hoor je vaak Averroës aanhalen, of nog één of twee anderen, maar die kerels werden uit hun eigen gemeenschap verbannen
Ik geloof dat G.K. Chesterton er niet ver naast zat: [...] we may say broadly of the Moslem philosophers, that those who became good philosophers became bad Moslems. (Saint Thomas Aquinas,“The dumb ox”, 1933, p.85.)

De kern van de zaak lijkt me dus niet dat dit soort dingen niet gezien of gezegd zouden (mogen) worden. De kern is dat Barnard de islam (door hem geen godsdienst maar een 'politieke ideologie' genoemd) in wezen incompatibel lijkt te achten met de Westerse liberale democratie.

Daar hebben we helaas geen Barnard voor nodig: dat zeggen zij zelf. Verhofstadt heeft het blijkbaar ooit ook eens gezegd, en dat was een argument voor Buelens, zoals we net zagen. De Gucht snapt dat misschien nog niet, maar alle andere Europese ministers van Buitenland wel.
Misschien dat Geert Buelens zijn hoop stelt in een figuur als Tariq Ramadan? …die men in Rotterdam stilaan begint te kennen, zoals men hem in Genève en Lyon al láng kent.
Deze Tariq Ramadan acht de Westerse rechtsorde wel degelijk compatibel met de islamitische …op voorwaarde dat het Westen een plaats inruimt voor de sharia! (cf. Caroline Fourest: Frère Tariq, discours, stratégie et méthode de Tariq Ramadan, Grasset & Fasquelle, 2004).*
Weet Geert Buelens wat dat betekent, de sharia een plaats geven?

Hij zegt wel eerst dat het volstaat dat moslims de wet respecteren, maar uit de rest van zijn betoog blijkt dat hij moslims daartoe eigenlijk niet in staat acht. Wat dan met de imam die in de Belgische senaat voor het homohuwelijk heeft gestemd? Het VB stemde daar toen tegen.

Het is niet het credo dat homo’s moeten kunnen huwen dat ons moet bezighouden: nooit in de menselijke geschiedenis is zoiets voorgekomen. Buelens is hier wel erg naïef. Dat een imam daar toch vóór stemde, komt natuurlijk voort uit partijtucht, en misschien heeft die man daar wel hartelijk om gelachen als hij zijn stemgedrag in zijn eigen gemeenschap heeft verklaard.
Of heeft hij gezegd dat hij een politique du pire volgde? Dat mag immers volgens de islamitische leer der al-Taqiyya. Zulke uitleg zou ik hem in elk geval aanraden, maar wellicht heeft niemand daar hem zelfs om uitleg gevraagd, aangezien onze Westerse rechtsorde toch moet verdwijnen.

"Je bent aan verdachtmakingen onderhevig omdat je het een verstandig idee vindt de brandweer te bellen als het brandt", schrijft hij. Een intrigerende vraag in dat verband is wie hij dan als 'brandweer' beschouwt. Niet het VB, neem ik aan, want die hebben geen directe macht en staan niet bekend om hun bluskwaliteiten. De vorige Amerikaanse regering? (Alvast niet de nieuwe, gezien wat Obama laatst in Turkije vertelde over zijn eigen band met de islam.) Wil Barnard de Belgische wetten aanpassen - dat hij dan concreet zegt welke hij bedoelt. Als het islamfascisme zo alomtegenwoordig en machtig is als hij suggereert, dan gaan we er met een hoofddoekenverbod niet komen. En met wat parler vrai op websites en in onze kranten evenmin. Een verbanning van moslims wil Barnard niet, zegt hij, maar wat dan wel? Dat de islam 'veel wijn bij het water doet'. En dus ophoudt islam te zijn? Ik vrees dat dit voor mijn moslimburen in Borgerhout dan toch op uitsluiting zal neerkomen.

Dus Buelens vindt dat de teksten van deze gemeenschap (die zoals gezegd van hun god zelf afkomstig zijn, en waar zij begrijpelijkerwijs niet over zullen onderhandelen) hier onverkort, zonder aanlengen droit de cité moeten krijgen? Alweer, beseft Geert Buelens wel wat hij dan verkondigt?
Uitsluiting van nieuwkomers die de principes van een bestaande gemeenschap aanvallen, lijkt mij juist een normale en gezonde reflex. Overigens is deze reflex in de landen die door de islam zijn veroverd de gewone, eeuwenoude politiek, en heeft men daar nooit één enkele vorm van uitsluiting geschuwd, om het beschaafd te zeggen.

Nu hij toch vrijuit aan het spreken is, moet Barnard misschien eens toelichten hoe hij denkt de 'nieuwe vijand' een halt toe te roepen. Zelf ben ik geneigd te denken dat de islam een godsdienst is en geen politieke stroming, dat we overal ter wereld gematigde en hervormingsgezinde moslims moeten steunen en dat we ons voorts allemaal maar beter aan de wet kunnen houden en diegenen die aanzetten tot haat en geweld streng moeten vervolgen. Wie onze regelgeving graag veranderd wil zien, kan op 7 juni zijn of haar voorkeur uitspreken.

Dat de islam een gedragscode is, die het dagelijkse doen en laten van een gemeenschap tot in de details regelt, een politiek stelsel dus, eerder dan een godsdienst of zelfs een moraal ...dat moet Buelens zich maar eens door een moslim laten uitleggen.
Ik zal toch één voorbeeld geven. Vaak hoor je Westerse mensen vragen wat de betekenis is van de hoofddoek. Wel, die is er niet.
De islam kent geen spiritualiteit, tenzij als puur individueel bijverschijnsel. De hoofddoek “betekent” bijgevolg niets meer dan: ik draag een hoofddoek want ik weet hoe het hoort, en jullie, ongelovige honden zijn verwerpelijk.
En zelfs Buelens zijn slotzinnetje, over de verkiezingen, is gewoon niet waar, en dat moet hij toch beseffen, want helemaal op zijn hoofd gevallen kan hij toch niet zijn?
_________
* op p. 231 lezen wij een uitspraak, één van vele, van Tariq Ramadan: "On ne va pas faire comme eux, simplement pour donner l'impression qu'on suit la même culture." De schrijfster Fourest merkt op: On notera le "comme eux" particulièrement glacial.
Zulke uitspraken doet Ramadan natuurlijk niet in TV-studio's, en ook niet in zijn gedrukte teksten, maar wel op de audiocassettes die hij verkoopt aan zijn vaak nauwelijks geletterde volgelingen.
In het boek worden juist die toespraken van hem goed gedocumenteerd.
.

.

Labels: , , ,

32 Comments:

At 24/4/09 21:08, Anonymous Steven Devijver said...

Deze post is een mooi voorbeeld van hoe nationalisme niets anders is dan geïnstitutionaliseerd racisme.

 
At 24/4/09 21:28, Anonymous Anoniem said...

Inderdaad Devijver, kritiek op de islam is racisme omdat de meeste islamieten allochtonen zijn. Kritiek op het christendom daarentegen is geen racisme, omdat de meeste christenen autochtonen zijn. Dat hebt u zeer goed begrepen.

 
At 24/4/09 21:37, Anonymous Steven Devijver said...

Nationalisme heeft niets te maken met wie op wie kritiek uit maar alles te maken met hoe relaties tussen mensen onder dwang gecontroleerd worden op basis van arbitraire verschillen.

 
At 24/4/09 22:43, Anonymous traveller said...

@ Steven Devijver

Die bovenstaande one-liners zeggen natuurlijk helemaal niets. Je zou ze zo meteen kunnen toepassen op de moslim gemeenschap zelf met hun permanente sociale dwang.

Als je een argument op tafel wilt leggen, werk het dan aub uit zodat we kunnen mee argumenteren.

 
At 24/4/09 23:06, Blogger Marc Vanfraechem said...

Ik zie hier een interessante zin, helaas van iemand die geen naam durft te dragen: "kritiek op de islam is racisme omdat de meeste islamieten allochtonen zijn".
Kijk, anonieme, de gelijkstelling van racisme (term die tenslotte naar enig ras zou mogen verwijzen) met kritiek op een ideologisch stelsel, die gelijkstelling, of wederzijdse implicatie als u die formulering duidelijker vindt, moet u mij eens uitleggen.

 
At 24/4/09 23:40, Blogger Marc Vanfraechem said...

En ik nodig iedereen uit, om mij onder zijn eigen naam van racisme te beschuldigen.
Kun je een dergelijk charmant aanbod weigeren, anonieme worm?

 
At 25/4/09 00:05, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ S Devijver

1) Nationalisme? Waar haalt u dat? Toch niet uit dit artikel zeker. In het artikel ging het over 'gemeenschap(pen), rechtsstaat, Westerse rechtsorde...' en dat soort van dingen. Er was daar nergens geschreven over 'naties', noch over mogelijke tegenstellingen tussen naties en 'globalisme' en dergelijke meer.

2) En wat noemt u "arbitraire verschillen"? Laat me u vooruithelpen met te leren onafhankelijk denken (i.e. los van dogmas). Dat meneer A in Lier is geboren, en meneer B in Mechelen of in Kairo, dat heeft te maken met een "arbitrair verschil". Het onderscheid tussen Lier en Mechelen/Kairo is totaal onbelangrijk om te kunnen bepalen of A en B (cultureel gesproken) in DEZELFDE rechtsorde thuis horen of mentaal niet-conflictueel kunnen leven. Maar, veronderstel nu even dat A mentaal akkoord zou gaan met de letter (en nog belangrijker, de geest) van de Belgische Grondwet, bijvoorbeeld m.b.t. de juridische gelijkheid van alle Belgen of m.b.t. het grondrecht op vrijemeningsuiting van alle burgers), terwijl B dat niet doet. In dit laatste geval gaat het dan NIET meer om een "arbitrair verschil" om te kunnen bepalen wie er in de Belgische rechsorde plaats hoort, vermits de ene (A) 'overeenstemt' met de juridische grondcriteria van die orde, terwijl de andere (B) er niet mee overeen komt.

3) Uw oneliners geven de indruk dat een bepaald naief-links dogma (in casu, islamkritiek is verboden) voor u belangrijker is dan de (democratische) Belgische rechtsorde. Als de meeste Belgen gelijk u zouden denken, dan ligt het voor de hand dat het democratisch karakter van de Belgische rechtsorde niet lang meer overeind zal kunnen blijven, en dat 'Lebanese toestanden' in het vooruitzicht liggen op middellange termijn.

@ MVf

Vermoedelijk wilde de anoniemeling zich op sarcastische wijze uitdrukken. Maar, men kan dat zo niet onmiddelijk met zekerheid zeggen.

Zoals ik reeds eerder betoogde op IFF, van op verre afstand bekeken heb ik al geruime tijd de indruk dat Vlaamse/Belgische teksten (op blogs, in kranten, enz...) dikwijls een veel hoger sarcasme-gehalte vertonen dan in andere Westerse culturen waar ik mee vertrouwd ben. Bijvoorbeeld, ik kan me niet voorstellen dat een 'normale' Nieuw-Zeelander zich zo sarcastisch zou uitdrukken als onze anoniemeling hier. Een 'normale' Kiwi zou gewoon direct zeggen wat hij meent. Maar, een Kiwi-diplomaat, die te lang in Brussel heeft rond gehangen om de NieuwZeelandse lanbouwbelangen te bevorderen, die zou zich misschien ook beginnen uit te drukken gelijk de anoniemeling hier.

 
At 25/4/09 00:24, Blogger Marc Vanfraechem said...

Ik denk, beste Huybrechts, dat wij elkaar best begrijpen, zolang het niet gaat over waterboarding en verwante technieken ;-)

 
At 25/4/09 04:13, Anonymous Steven Devijver said...

België, Vlaanderen, elk land en regio gaat gebukt onder nationalisme en kijkt met argwaan naar buitenlanders. Geïnstitutionaliseerd racisme. Het is zinloos, duur en hopeloos achterhaald. Maar doe vooral verder, uw voorbeeldige argwaan brengt het geheel tot zijn natuurlijke ondergang. U bent goed bezig.

 
At 25/4/09 05:48, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ MVf

Tja, Devijver is natuurlijk niet de enige die moet oppassen voor 'dogmas', en vooral dan nog dogmas zoals die door de (externe en interne) vijand worden geinterpreteerd (voor redenen van -let's say - public relations and propaganda).

@ Devijver

U zegt dat ELK land zou opgescheept zitten met een slechte vorm van "nationalisme". Mogen we hier uit dan besluiten dat al die "buitenlanders" verschillende vormen van nationalisme aanhangen? En u denkt dat dat een goed recept zou zijn voor een duurzame democratische samenleving: potentieel-tegenstrijdige nationalismen binnen eenzelfde staatsbestel? Nu, ik heb een heel andere - meer genuanceerde - mening, maar dat is voor een andere keer. Hier gaat het enkel over uw onwereldse opinies.

Ik weet ook niet waar u geschiedenis geleerd heeft, maar het ziet er op het eerste zicht niet goed uit. Misschien denkt u wel verkeerdelijk dat we vandaag voor de 1ste keer in de geschiedenis in een periode van 'globalisatie' zouden leven? Dat zou een grove fout zijn. En precies omdat er vele voorbeelden van tegenstrijdige 'nationalismen' en 'ideologismen' binnen eenzelfde staatsbestel in de geschiedenis voorkomen, behoeft het dat u zich informeert over de nefaste gevolgen die daar regelmatig uit zijn voortgesproten in het verleden. Of denkt u naievelijk (zelfs met Dutroux, Ahmadinejad, De Gucht en Di Rupo voor ogen) dat de menselijke natuur over de tijd 'verbetert'? Dat zou nog een grovere fout zijn.

Kortom, de kern van de zaak hier gaat niet over de oppervlakkige tegenstelling tussen binnenlanders-buitenlanders, maar wel over de essentiele (culturele) vereisten om een welvarende en vooral VRIJE (of echt democratische) maatschappij te kunnen vrijwaren. Met andere woorden: den ene "buitenlander" is niet den andere. En, gelijk in een suksesvolle voetbalploeg of bedrijf, het is absoluut noodzakelijk dat men aan minimum vereisten kan voldoen, of m.a.w. 'certain standards must be maintained for society to be able to survive'. U kan natuurlijk ook verhuizen naar de chaos van Somalia, of naar de 'strikte orde' van Iran, bijvoorbeeld. In geen van beide gevallen worden democratische 'standards' onderhouden.

 
At 25/4/09 10:30, Anonymous Johan B said...

Zeer goed stuk, Marc Vf.

Ter aanvulling: er waren eind jaren tachtig wel degelijk schrijvers die in de Rushdie-affaire de kant van de ayatollahs kozen. Bijvoorbeeld John Berger en John Le Carré.
Kozen ook de kant van de ayatollahs: het Vaticaan, de aartsbisschop van Canterbury en de Sefardische opperrabbijn van Israël.

 
At 25/4/09 10:44, Anonymous traveller said...

@ Steven Devijver

Je hebt werkelijk de wazige argumentloze discussie vorm volledig onder de knie.

M.H. denkt dat je je geschiedenis niet goed hebt geleerd. Ik ben er van overtuigd dat je niets hebt geleerd en je tijd op de schoolbanken, samen met het geld van je ouders, hebt verprutst. Je moet daar geen spijt over hebben, de meeste linksen hebben dat gedaan.

 
At 25/4/09 10:47, Anonymous traveller said...

@ MVF

Ik denk dat je te vroeg en te vlug van de heup hebt geschoten naar Anoniem. Ik geloof dat hij het ironisch bedoelde, zoals M.H. al vermoed heeft.

 
At 25/4/09 11:53, Blogger Marc Vanfraechem said...

@traveller: je hebt gelijk, ik had het te snel gelezen. Maar ik word altijd wat korzelig als iemand anoniem schrijft, en soms verlies ik dan mijn geduld.

 
At 25/4/09 12:22, Blogger Marc Vanfraechem said...

@anonieme: excuus!

 
At 25/4/09 14:39, Anonymous Anoniem said...

Dat bovenstaand artikel een gruwelijke vorm van nationalisme weerspiegelt, wordt ruimschoots bewezen en aangetoond door het woord 'Flanders' in de titel van deze blog, dat daar natuurlijk niet staat als een geografische aanduiding maar als een teken van nationalisme, separatisme, onverdraagzaamheid en bekrompenheid. Devijver heeft dit onmiddellijk begrepen. Hij maakt mijn dag goed: we moeten niet wanhopen voor de toekomst met dergelijke strijders tegen nationalisme en voor openheid.

 
At 25/4/09 14:53, Anonymous Steven Devijver said...

Nationalisme is op sterven na dood voor de simpele reden dat de nationale economië op sterven na door zijn. Het ganse idee van territoriale afzondering op basis van een nationale maatschappij zonder zich iets aan te trekken van anderen houdt daarmee op.

Tenzij men een weg vindt om de nationale economië ter op te starten - fascisme? - houden natie-staten binnenkort op te bestaan. We hebben nog wel een hele weg te gaan voor we de bodem zullen bereiken, maar het komt er aan.

Ter informatie: ik ben links nog rechts. Het zou goed uitkomen voor jullie mocht ik links zijn, dan pas ik en mijn ideëen mooi binnen jullie kraam. Echter, ik vind links even ridicul als rechts.

België en zo goed als elk ander land houdt binnenkort praktisch op te bestaan. China zal waarschijnlijk de grote uitzondering worden en nog enkele honderde jaren blijven bestaan, hetgeen Eurasië fel zal destabiliseren.

De instituten geraken sneller in verval dan de alternatieven zich aanbieden. We zullen er niet snel uitgeraken. Maar ik schat dat er binnen 50 jaar opnieuw stabiliteit zal zijn, zonder natie-staten.

Ik reageer hier om uitgelachen te worden, dus ga uw gang.

 
At 25/4/09 15:03, Anonymous traveller said...

@ Steven Devijver

Niet zo negatief over jezelf denken, je hebt op zeer korte tijd heel wat vooruitgang gemaakt. We weten nu ten minste wat je bedoelt.

Dat het nationalisme, voor jou het zelfde als natie-staten, zal verdwijnen is een opvatting die sinds Lenin en Stalin populair was en zie wat er uit voort kwam: sterker nationalisme in Rusland en in alle ex-communistische landen.

Je vergeet één grote factor: de mens is een nestdier en gaat in moeilijke tijden steeds terug naar het nest.
Er zijn nog veel andere factoren maar daar is M.H. specialist in.

 
At 25/4/09 19:34, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Anoniem

Ik vind dat de wereld al zo erg gecompliceerd en verwarrend is, dat een 'directe' aanpak me beter lijkt dan de cryptische omweg van sarcasme. U heeft MVf hier nodeloos eventjes op de 'kwade weg' gezet. En nee, ondanks wat MVf over mijn voorkeur voor de directe aanpak zou mogen denken, dit heeft niets te maken met een gebrek aan humor, maar wel met het verschil tussen salongeneraals en 'do-ers'.

Maar, het is ook zo dat in barre tijden een 'goede lach' therapeutisch (voor het individu) kan werken, althans voor een tijdje. Dus, u volhardt met op de weg van het sarcasme te blijven wandelen, en ik heb er eens goed mee kunnen lachen. Tegelijkertijd, vrees ik dat uw conclusie toch te optimistisch zou kunnen blijken te zijn. Maar, mensen worden dikwijls pessimistischer naarmate ze ouder worden. Dat heeft vermoedelijk te maken met de impact van fysieke 'frailties' op het gemoed, maar ook met meer menselijke zelfkennis (in eerlijke of heldere momenten).

@ Johan B

U levert interessante informatie, die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Maar, ik denk toch dat u overdrijft wat die drie specifieke religieuse leiders betreft (en de twee auteurs waarschijnlijk ook). Dat die religieuse leiders onderhevig zijn aan de heersende cultureel naief-linkse orthodoxie in het contemporele Westen, dat staat buiten twijfel, en ook dat zij niet houden van publiekelijke verbale aanvallen op religies. Maar dat zij "de kant van de ayathollahs" zouden gekozen hebben met betrekking tot de fatwah of oproep tot moord van Rushdie, dat is niet waar.

Nu, IN DE CONTEXT van die ayathollah-oproep tot moord, vind ik het volkomen ONGEPAST dat die schrijvers en Westerse religieuse leiders ook ook maar enige vorm van kritiek op Rushdie hebben geuit. Dat is gelijk een pover slachtoffer van echt groot onrecht beginnen te bekritiseren voor bagatellen. Het getuigt van een gebrek aan realiteitszin en van 'screwed-up priorities' bij die vermeende 'leiders'. Wanneer iemand oproept tot moord, dan moeten - in vergelijking daarmede - de imperfecties van het geviseerde slachtoffer in het niet vervallen.

@ Traveller

Je hebt gelijk dat de mens een "nestdier" is. Het dieper probleem met Devijver is dat het naief-links (en moreel-relativistisch) onderwijs een ganse generatie van jongeren blijft afleveren die grotendeels onwetend blijken te zijn omtrent de culturele basis(sen) (of specifieke waarden en wijdverspreide gedragspatronen) waarop welvaart en vrijheid (hier en daar) berusten in de wereld. Ik blijf dat toeschrijven aan een overvloed van ideologisch-geinspireerde deductie die voortbolt los van empirie. Met uw empirische observaties rond de wereld onder uw 'belt', moet het toch duidelijk zijn dat het aankweken van onwereldse illusies bij onze jeugd niet kosteloos gaat zijn, maar integendeel tot zware concrete gevolgen gaat moeten leiden op termijn voor de maatschappij.

 
At 25/4/09 20:42, Anonymous traveller said...

@ M.H.

Volledig akkoord en ik erger mij dood aan de leerstof die ik in de schooltas van mijn kleinkinderen zie.
Toen mijn zoon in het college zat belde ik al naar een van zijn onderwijzers, die ik van vroeger kende, en vroeg hem of hij op zijn kop gevallen was. Hij verontschuldigde zich schaapachtig dat dit nu helaas het programma was.
Vandaag kan ik alleen maar het hoofd schudden, daar is nu werkelijk niets aan te doen.
De kinderen leren niet meer hoe te studeren, ze worden niet meer gevormd, ze hebben geen idee hoe ze aan bepaalde resultaten in wiskunde komen door het gebruik van rekenmachines en hun hersens zijn totaal buiten spel gezet door de "multiple choice" vragen.
Geschiedenis en aardrijkskunde is een grap geworden en de juffrouw die verliefd is op een Marokkaan in het zesde lagere geeft les over Marokko waar het beter is dan in België, echt de waarheid.

Ik spreek dagelijks met Azië, het M.O. en Amerika en ik heb werkelijk geen idee meer hoe mijn familie te beschermen.

Misschien kan onze nationale Vlaamse reactie iets goeds teweeg brengen???

Of was het die nivellering naar beneden waar je op zit te wachten Mr. Devijver???

 
At 26/4/09 09:35, Anonymous Johan B said...

@Marc H
Buelens' vraag over welke schrijvers de kant van de ayatollahs kozen gaat niet over de oproep tot moord (waar uiteraard geen enkele niet-moslim mee akkoord gaat), maar over "vrije meningsuiting over de islam". Dat blijkt uit de context. De vraag is dus of Rushdie zijn boek had mogen uitgeven of niet. Wie "ja" antwoordt kiest de kant Rushdie, wie "nee" antwoordt kiest de kant van de ayatollahs.

Welnu, de schrijvers John Berger, John le Carré, Paul Johnson, Hugh Trevor-Roper, Roald Dahl en anderen hebben niet alleen gezegd dat Rushdie het zelf had gezocht, maar hebben ook gepleit voor het stoppen met het verder uitgeven van het boek. Roald Dahl pleitte zelfs expliciet voor zelfcensuur teneinde de vrijheid van meningsuiting te vrijwaren. Volgens mij is het dus niet Barnard maar Buelens die een selectief geheugen heeft.

 
At 26/4/09 11:18, Anonymous Anoniem said...

@ Steven Devijver:

Een redelijk en open discussie over de islam wordt door de linkse kerk doeltreffend geblokkeerd door kritiek daarop te associëren met met racisme. Het begrip racisme is inmiddels gedevalueerd tot een ordinair scheldwoord dat volstrekt losgeraakt is van zijn oorspronkelijke betekenis en voornamelijk dient om opvattingen die men niet lust in een kwaad daglicht te stellen. Of wat dacht u wel?

Religiekritiek behoort tot onze moderne cultuur. De linkse en vrijzinnige beweging liep daar in de 19e eeuw in voorop. Toen richtte die kritiek zich tegen het christendom, nu spitst zij zich toe op de islam en krijgt zij ineens een racistisch stempel op gedrukt. Vanwaar die accentverschuiving, als ik u vragen mag?!

 
At 26/4/09 12:37, Anonymous Anoniem said...

De gematigde islam bestaat niet!

Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend? Volgens de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre is dit een westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien: ,,Tussen islam en islamisme bestaat alleen een gradueel verschil. Het islamisme zit in de islam als het kuiken in het ei."

http://www.trouw.nl/opinie/letter-en-geest/article1351381.ece/De_gematigde_islam_bestaat_niet_.html

 
At 26/4/09 12:40, Anonymous Anoniem said...

C. Brendel. "Het verraad van links". ISBN-13: 9789059115798 Aspekt, 2007.

In zijn boek, "Het verraad van links" beschrijft C. Brendel de vroege strijd van het socialisme tegen de onderdrukking vanwege godsdienst.

Het socialisme was altijd kritisch op de godsdienst. Maar die religiekritiek houdt opeens halt bij de Islam; die is men gaan paaien, want moslims kunnen niet tegen kritiek op hun godsdienst.

Uit angst de moslimkiezers van zich te vervreemden, uit ordinair stembejag dus, durft links geen kritiek op de behoudende islam leveren.

"Het verraad van links" roept de progressieven op de strijd tegen godsdienstdwang opnieuw op te nemen.

Sterk aanbevolen... zeker voor bepaalde cenakels van progressief Vlaanderen waar de hersenvernauwing al sinds geruime tijd angstwekkende vormen begint aan te nemen...

 
At 26/4/09 12:55, Blogger Marc Vanfraechem said...

Bedankt voor de verwijzing naar de tekst van Anne Delcambre, een tekst die wel in een kwaliteitskrant als "Trouw" kan verschijnen, maar die bij onze Vlaamse Vodden geen kans zou krijgen. Daar raadpleegt men bij gelegenheid liever grote wetenschappers als Lukas Catherine, iemand die maar doorlult zonder ooit van één feit kennis te willen nemen.

 
At 26/4/09 12:55, Anonymous Anoniem said...

"To shape an Islam that preaches tolerance, respects diversity, supports the separation of church and state, and embraces integration wholeheartedly and without hesitation would involve a desacralization of the whole of Islam’s texts, commentaries, and the theological work around the texts." -- Soheib Bencheikh

 
At 26/4/09 13:07, Anonymous Anoniem said...

"[A]rme linkse broeders die zichzelf in een onmogelijk en weinig comfortabele hoek hebben gemanoeuvreerd en veroordeeld zijn om vandaag op te komen voor wat ze gisteren zo elegant verafschuwden: religieuze dogma’s, sektarische onverdraagzaamheid, vrouwenonderdrukking." -
Sylvain Ephimenco, "Het land van Theo van Gogh. De multiculturele desintegratie." Uitgeverij Houtekiet, 2004. 149 blz. ISBN 90 5240 811 4.

 
At 26/4/09 13:48, Anonymous Anoniem said...

Het socialisme was bij uitstek een atheïstische politieke stroming in de 19de eeuw. De confrontatie met de kerk bleef dan ook niet uit. Bekende sociaal-democraten, zoals Domela Nieuwenhuis, schuwden deze confrontatie met, in de toen machtige, kerk niet en beschuldigden de kerk ervan de gelovigen dom te houden: godsdienst was opium voor het volk zeiden velen in navolging van Karl Marx. Er werd vanuit socialistische hoek ook forse kritiek geleverd op de leerstellingen van de kerk, die niet zouden stroken met wetenschappelijke inzichten over bijvoorbeeld het ontstaan van de aarde en de ontwikkeling van de mens. Toen tijdens de jaren 60 en 70 de kerken onder invloed van de secularisatie leegstroomden werd de kerk zelfs een object van spot. Het bekritiseren en belachelijk maken van het christendom is zelfs na de gebroken machtspositie van de kerk in maatschappij en politiek een favoriet thema van socialisten gebleven.

Met de intrede van de islam in de Westerse samenleving is de houding van het socialisme jegens godsdienst echter helemaal omgekeerd. In plaats van de nieuwe arbeidersklasse van gastarbeiders te bevrijden van de repressieve islamitische moraal van het thuisland pleitten de socialisten voor 'integratie met behoud van eigen cultuur'. Zij schiepen door middel van rijkelijke subsidies een keurslijf van verenigingen waarin migranten als het
ware gevangen werden gehouden in hun eigen cultuur en godsdienst. Hierdoor bleven zij verstoken van de morele en sociale verworvenheden van de Westerse beschaving.

Vrouwendiscriminatie, dierenmishandeling en antisemitisme als gevolg van de
islamitische moraal in migrantenkringen verontrustten de socialistische bewindvoerders allerminst. Integendeel, Westerlingen moesten volgens linkse politici maar begrip opbrengen voor de rariteiten uit het verleden die in migrantengemeenschappen werden gekoesterd, zoals gedwongen huwelijken tussen neef en nicht en 'eerwraak'. Kritiek op de islam en zelfs maar het bespotten van de islam wordt door socialisten als 'niet politiek correct' terecht
gewezen onder het mom dat gelovigen niet gekwetst mogen worden in hun diepste overtuiging... Dit is uiteraard in tegenstelling met de houding ten aanzien van het christendom, waarin harde kritiek en scherpe spot juist de norm zijn.

In hetzelfde bedje ziek zijn ook de linkse liberalen. Destijds haalde Mia Doornaert, in een bijtend commentaar, uit naar de politieke lafheid van de gepatenteerde katholiekenvreter De Gucht: "Het wordt bevreemdend als militante vrijzinnigen de islam op een voetstuk gaan plaatsen. Dat deed Karel De Gucht in zijn toespraak voor een internationale conferentie over racisme en xenofobie. Hij plaatste er 'islamofobie' op één lijn met antisemitisme en ander racisme. Je begrijpt niet dat een minister die zo "christianofoob" is wel kritiek op de islam buiten de perken van de vrije meningsuiting en van de wet plaatst." - De Standaard, 15.09.2004

 
At 26/4/09 17:59, Anonymous Anoniem said...

Steven Devijver zei:
"Nationalisme is op sterven na dood voor de simpele reden dat de nationale economië op sterven na door zijn."
-----
These two factors — immigration and the economy — are intimately connected. For while some immigrant groups in Europe, such as Hindus and East Asians, enjoy relatively low unemployment rates and healthy incomes, the largest immigrant group, Muslims, has become such a burden that governments have made extensive cutbacks in public services in order to keep up with welfare payments — closing clinics and emergency rooms, reducing staff in hospitals, cutting police and military spending, eliminating course offerings at public universities, and so on. According to a report issued last year by the think tank Contribuables Associés, immigration reduces France’s economic growth by two-thirds. In 2002, economist Lars Jansson estimated that immigration cost Swedish taxpayers about $27 billion annually and that fully 74 percent of immigrant-group members in Sweden lived off the taxpayers. And in 2006, the Confederation of Norwegian Enterprise warned that Norway’s petroleum fund — which contains the massive profits from North Sea oil that have made the nation rich — could wind up drained to cover outlays to immigrants. (This in a country whose roads, as a report last year indicated, are in worse shape than Albania’s.)

The last few decades in Europe have made three things crystal-clear. First, social-democratic welfare systems work best, to the extent they do work, in ethnically and culturally homogeneous (and preferably small) nations whose citizens, viewing one another as members of an extended family, are loath to exploit government provisions for the needy. Second, the best way to destroy such welfare systems is to take in large numbers of immigrants from poor, oppressive, and corruption-ridden societies, whose rule of the road is to grab everything you can get your hands on. And third, the system will be wiped out even faster if many of those immigrants are fundamentalist Muslims who view bankrupting the West as a contribution to jihad. Add to all this the growing power of an unelected European Union bureaucracy that has encouraged Muslim immigration and taken steps to punish criticism of it —criminalizing “incitement of racism, xenophobia, or hatred against a racial, ethnic, or religious group” in 2007, for example — and you can start to understand why Western Europeans who prize their freedoms are resisting the so-called leadership of their see-no-evil elites.

http://www.city-journal.org/printable.php?id=4383

 
At 26/4/09 21:54, Anonymous Marc Huybrechts said...

Ik denk dat de anonieme hier overvloedig heeft geillustreerd dat er veel meer te leren valt uit een "directe aanpak", dan via sarcasme. Dat het amusementsgehalte dan wat lager komt te liggen, dat moet men er dan maar bijnemen. No pain, no gain....

@Johan B

Bedankt voor de verdere informatie. Het is inderdaad zielig van te moeten constateren dat zovele gekende Westerse auteurs (om van de politiekers maar te zwijgen) voor censuur hebben kunnen pleiten in reactie op een Middeleeuwse fatwah uit de contemporele Moslemwereld.

Als we "de kant van de ayatollahs" zouden reduceren tot "censuur", dan zijn we natuurlijk volkomen akkoord. Maar, dat lijkt me een typisch 'Westerse' interpretatie van die fatwah te zijn. De kern van de fatwah gaat over de (vermeende) 'plicht' van Muslims om Rushdie te vermoorden, en gedeeltelijke 'censuur' (in het Westen) is dan maar een mogelijk bijkomstig 'gevolg'. In de Muslimwereld bestaat er geen echte vrijemeningsuiting...nergens...en is censuur de norm. Toen de ayathollahs hun fatwah uitvaardigden, dan dachten zij niet aan 'censuur', maar wel aan handhaving van permanente controle over moslems (i.e het verbod op afvalligheid en/of conversie).

Dus, ik hoop dat het duidelijk is in welke zin wij akkoord gaan, en in welke zin niet. Het gaat in essentie over de interpretatie van de uitdrukking "de kant van de ayathollahs". Eigenlijk heb ik veel sympathie voor uw opzetting van deze duale tegenstelling, want in de reele wereld moeten er dikwijls concrete keuzes gemaakt worden tussen tegenstrijdige krachten. En het opzetten van valse morele ekwivalenties, gebaseerd op vermeende (of bijkomstige) - en dikwijls onechte en/of ongemeende - 'nuanceringen', vind ik verdoemelijk. Maar, ik wil er wel op wijzen dat dit soort van denken, gebaseerd op duale tegenstellingen (met twee "kanten") dikwijls geassocieerd wordt met de vermaledijde GW Bush ("you are with us, or against us"), en dan zou u wel eens in aanvaring kunnen geraken met MVf. Het contrast met Obama is formidabel. Gelijk een echte 'celebrity' kan die - althans een beetje - aan alle 'kanten' tegelijkertijd staan. Until 'reality' will catch up.....as it, no doubt, will. Het is zo een beetje gelijk met de maitressen van Martens, Clinton, enz... Voor een tijdje 'werkt' dat wel, maar het is niet kosteloos... En men moet geen economist zijn om dat te kunnen beseffen.

 
At 27/4/09 20:00, Anonymous Johan B said...

@Marc H
Ik begrijp zeer goed wat u bedoelt, maar u begrijpt nog steeds niet wat ik bedoel. Daarom deze laatste poging in Jip-en-Janneke-stijl.

Buelens schreef: "Vandaag verkeert de Westerse liberale democratie acuut in gevaar, volgens Barnard, en hij is blij dat er na twintig jaar stilaan 'een vorm van vrije meningsuiting over de islam' is aan het ontstaan. Die opmerking zegt veel over zijn eigen slechte geweten en selectieve geheugen. Er is toch geen enkele schrijver die eind jaren tachtig in de Rushdie-affaire de kant van de ayatollahs heeft gekozen."

Volgens mij gaat het hier in deze drie zinnen over de "vrije meningsuiting over de islam" en niet over de oproep tot moord. Dus als Buelens beweert dat geen enkele schrijver "de kant van de ayatollahs heeft gekozen" bedoelt hij dat geen enkele schrijver de uitgave van Rushdies boek heeft veroordeeld, want hij verwijt Barnard een selectief geheugen inzake het verdedigen van de "vrije meningsuiting over de islam" door schrijvers. Het gaat hier dus NIET over mijn of uw of de westerse interpretatie van de fatwa. Het gaat hier over wat Buelens met zijn bewering bedoelt.

Welnu, ik schreef in mijn reactie dat Buelens' bewering kan weerlegd worden door het opsommen van een aantal schrijvers die wel degelijk "de kant van de ayatollahs" hebben gekozen in de zin die Buelens bedoelde. Hoe u of ik of het Westen "de kant van de ayatollahs kiezen" interpreteren heeft daar niets mee te maken.

Is het zo duidelijk of moet ik er een tekeningetje bij maken?

 
At 28/4/09 00:10, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Johan B

1) Dank u voor de verdere verduidelijking, en nee een "tekeningetje" is niet nodig. Ik ben blij dat u goed begrijpt wat ik bedoel. Dat suggereert dat ik tenminste duidelijk ben. En ja, dat u niet zo onmiddelijk duidelijk was voor mij, dat kan zowel liggen aan uw onduidelijkheid als aan mijn traagheid van begrip. Wat er ook van weze, u gebruikt "kant van de ayathollahs" hier in een zeer specifieke beperkte betekenis en, eerlijk gezegd, ik richtte mij meer op de 'big picture' van de Rushdie affaire (en op de onwereldsheid van een Devijver) dan op familieruzies binnen de linkse kerk in Vlaanderen en Nederland.

2) Ik had u reeds eerder bedankt voor uw "verdere informatie" die aantoonde dat vele Westerse auteurs wel degelijk pleitten voor censuur na de Rushdie-fatwah ongeveer twintig jaar geleden. Ik kan me nog heel goed herinneren hoe 'nonchalant' de Westerse media (en politiek!) daar mee om ging in die tijd, en hoe scherp zij te kort schoot in haar taak van 'waakhond' voor de democratie. Persoonlijk was ik onmiddellijk uiterst 'verontwaardigd' toen Khomeini die fatwah uitvaardigde, en het is vooral de linkse (ex-Britse, nu-Amerikaanse) auteur Christopher Hitchens, bij wie ik indertijd de eerste filosofische justificatie, of 'grond', voor die verontwaardiging duidelijk verwoord zag.

3) Dus ja, u heeft Buelens op een foutje betrapt. Dat is een detail. Trouwens, het hele artikel van MVf suggereert dat Buelens niet goed lijkt te beseffen wat hij zelf wel allemaal verkondigt. Ik denk dat zowel Buelens als Barnard zich vergissen als ze zouden denken dat er vandaag eindelijk "na twintig jaar stilaan een vorm van vrije meningsuiting over de islam is aan het ontstaan". Men mag het natuurlijk wel verhopen, maar het is ook een erkenning dat de essentie van democratie al geruime tijd afwezig is geweest in Vlaanderen (en dus bij extensie ook in den ganse Belgique). In het Nederlandse politiek bestel is dat, tot nog toe, nooit zo duidelijk geweest.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>