11 januari 2009

'Wapen'-export van België naar Israël, enkele bedenkingen (D. Vandenberghe)

Twee dagen op een rij kregen we op de VRT een reportage over de 'Belgische wapenexport naar Israël' te zien. Tijd voor enkele opmerkingen. (Geschreven door D. Vandenberghe).

De reportage, de beelden:Na de beelden, het artikel.
Het artikel dat bij dit verhaal hoort verwijst naar GRIP, zowat het Franstalige equivalent van het Vlaams Vredesinstituut. Spijtig dat men niet linkt naar het rapport zelve, ik heb niet meteen iets gevonden op de GRIP-website. Merk op, het gaat hier over export naar het land Israël en niet specifiek naar de Israëlische krijgsmacht. Volgens het artikel ging het, in 2007, om 5.4 miljoen €.

Het probleem van Vredesactie vzw is niet louter de export bestemt voor de Israëlische krijgsmacht maar de export naar de Israëlische defensie-industrie op zich. Want de Israëlische defensiesector ondersteunt de Israëlische krijgsmacht, deelt men ons mee. Denkt men nu werkelijk dat men enig verschil gaat maken als men de Belgische defensie-gerelateerde export naar Israël zou staken? Denkt men werkelijk dat zonder enige defensie-gerelateerde export vanuit België (of Europa), ineens, de Israëlische krijgsmacht gaat in elkaar stuiken? Neen. Wat zou dan wel helpen? Denk er zelfs eens goed over na.

Waarom bekritiseerde men niet de 'splitsing' van de 'wapenexport', aangezien het vergunnen van defensie-gerelateerde export een gewestelijke bevoegdheid werd na het Nepal-Minimi incident.

Een tweede kritiek. Belgische 'wapens'. De term 'Wapens' is een beetje misleidend, het gaat hier niet uitsluitend over vuurwapens, munitie en explosieven. Het gaat ook om beeldschermen, onderdelen voor voertuigen voor militair gebruik en nog andere voorwerpen. In het artikel specificeert men een beetje 'wat' Vlaanderen en Wallonië doorgaans exporteren.

Tijd om eens het kaf van het koren te scheiden.

Zullen we eens nagaan hoeveel Defensie-gerelateerde export vergund
werd door Vlaanderen anno 2007?


(Dienst Controle Wapenhandel, Jaarrapport 2007).

Uitvoer van België/Vlaanderen naar Israël voor het jaar 2007. Zeven vergunningen voor een waarde van 492.582,65€ allemaal bestemt voor een andere, dan Israël, militaire eindgebruiker. Twee gevallen van geweigerde uitvoer ter waarde van 45.020,21€, eentje naar Georgië en eentje vermoedelijk voor Israël (geen end-user gespecificeerd) zelve.

Totaal bedrag 'gepoogde' export vanuit Vlaanderen naar Israël voor 2007: 537.602,86€ waarvan 45.020,21€ geweigerd werd. Dat betekent dat voor het jaar 2007 een bedrag van 4.907.417,3€ door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest & het Waals Gewest gezamenlijk geëxporteerd werd naar Israël, als we het cijfer 5.4 miljoen € hanteren als totaalsom. Hoeveel daarvan werkelijk naar de Israëlische krijgsmacht ging als eindgebruiker is mij onbekend.

Geen enkele defensie-gerelateerde export werd gegund vanuit Vlaanderen voor de Israëlische krijgsmacht, in het jaar 2007. Er werd wel eentje geweigerd, voor een bedrag van 1.604,20€, waarvan men kan vermoeden dat de Israëlische krijgsmacht de eindgebruiker was.

Wat met de defensie-gerelateerde export vanuit Vlaanderen
naar Israël, voor het jaar 2008?

Voor het eerste halfjaar van 2008 ging het om 1.018.944,19€, verspreid over 7 gegunde exportvergunningen, naar Israël om dan allen bij een andere End-User te eindigen. Er werden 2 vergunningen geweigerd met een waarde van 56.556,31€, voor de categorie ML06a, Voertuigen & onderdelen aangepast voor militair gebruik.

Voor de rest van het jaar 2008 moeten we overschakelen naar de maandelijkse verslagen [militaire gebruikers & particulieren], het verslag December is nog niet uit.

- Juli & Augustus 2008: Doorvoer via Frankrijk naar Israël ter waarde van 195.300€ voor de categorie ML06a.

- Oktober 2008: 2 gegunde vergunningen naar Israël voor een derde partij (andere End-User), ter waarde van 32.871,78 €.

Totaal bedrag voor 2008: 1.303.672,28€ waarvan 56.556,31€ geweigerd werd. Enkel één exportvergunning werd afgeleverd waarvan men kan stellen dat deze bestemd was voor de Israëlische krijgsmacht, door gebrek aan verdere end-user specificatie. Dat was voor voertuigonderdelen, via Frankrijk naar Israël geëxporteerd, ten bedrage van 195.300€. Twee exportvergunningen werden niet gegund, waar de Israëlische krijgsmacht wellicht de eindgebruiker was, in het eerste halfjaar van 2007 voor een bedrag van 56.556,31€.

Labels: , ,

13 Comments:

At 11/1/09 22:04, Anonymous Anoniem said...

1) Het lijkt me niet duidelijk wat de auteur wil zeggen met dit artikel. Ik zie er geen duidelijke stelling(en) in. Men kan natuurlijk altijd speculeren in zulke gevallen van onduidelijkheid.

-- De auteur lijkt te zeggen dat het weinig zin heeft van export naar Israel te verbieden vermits het zich toch wel elders zal kunnen proviseren. Men zou dit een 'commercieel' argument kunnen noemen. Maar, over de grond van de zaak - de idee zelf van Israel te willen boycotten - spreekt hij zich niet uit. En het is mij ook niet duidelijk wat hij eigenlijk bedoelt te zeggen met de verwijzing naar de (gewestelijke) "splitsing" van de wapenexport.

-- Zijn tweede punt (of kritiek) lijkt te zijn dat de term "wapens" niet zo simpel is. Ja, dat ligt voor de hand, maar....so what?

2) De twee dames in het videootje zijn ook niet om over naar huis te schrijven.

-- De eerste is het 'ergste geval'. Die dame denkt of beweert naievelijk van voor "vrede" te ijveren. In feite, wat ze doet is van totalitaire krachten in de wereld te versterken, door leugens te vertellen over een van de weinige overblijvende echte democratische staten in de wereld. Haar beweringen, alsof Israel "aanspraken" zou maken op gebieden van andere landen, en dat het "mensenrechten" zou schenden, zijn twee directe leugens. Of ze dat zelf zou beseffen (ie. of ze enkel naief zou zijn, en parroteert wat anderen haar voorhouden), ofwel of ze bewust zou liegen (i.e. een radikaal-linkse westenhater zou zijn), dat laat ik in het midden. Op basis van wat ik zie, zou ik eerder de hypothese van naiviteit aanhangen.
Het is natuurlijk nonsens van te beweren dat Israel "aanspraken" heeft op gebieden van andere landen. Het heeft geen aanspraken op geen enkel buurland. Met sommige buren (Egypte en Jordanie) werden vredesakkoorden gesloten en werden de grenzen 'genormaliseerd' (in feite heeft Israel gebieden terug gegeven vanwaar het herhaaldelijk werd aangevallen in de voorbije oorlogen met die specifieke landen). En dat er nog betwiste gebieden (vooral de Golan met Syria) bestaan is het direct resultaat van de afwezigheid van een "vredesakkoord" met de betrokkenen, en aan wie zou dat nu liggen....? Wat de tweede leugen betreft: niemand is perfect wat mensenrechten betreft (ook niet den Belgique), maar Israel is een democratische 'polity', met verdeelde Machten, met regelmatige machtswisselingen, met individuele rechtszekerheid en met een 'democratische' cultuur. Daaruit volgt dat haar overheid NIET BEWUST of INTENTIONEEL mensenrechten wil schenden. Terugvechten tegen zij die u openlijk willen vernietigen is niet mensenrechten schenden. Maar ja, die Vlaamse dame als salongeneraal kan eender wat zeggen. Welk risico zou zij voorlopig lopen?

-- De tweede dame doet haar job om de export te bevorderen. Zij maakt een soort van legalistisch onderscheid tussen industrie en leger, maar dat is natuurlijk hypocriet. Anderzijds wordt zij precies betaald om dat te doen; het is haar job.

 
At 11/1/09 22:47, Anonymous Anoniem said...

1) Er worden geen stellingen weergegeven maar enkele opmerkingen neergeschreven.

- Ik ben niet verplicht een standpunt mee te delen in verband met de economische boycot van Israël. Ik laat het duidelijk over aan de lezer om hierover zelf na te denken. Het idee van een volledige economische boycot van Israël werd ook niet geuit tijdens de reportage.

- Ik achtte het noodzakelijk om de ambiguïteit omtrent de term wapenexport duidelijk aan te kaarten. Tegelijk achtte ik het noodzakelijk om de term 'Belgische' enigszins te nuanceren.

- Ik was van mening dat men minstens de illusie wekte dat Vlaanderen een belangrijke rol had in de 'wapenexport' naar Israël doordat men de bevoegde Vlaamse minister aan het woord liet ter verdediging van de genomen beslissingen, betreffende de export ter zake.

Ik hoop dat ik in het artikel kon verduidelijken dat, in 2007, er geen Vlaams gegunde export was, van defensie-gerelateerde producten, bestemt voor de Israëlische krijgsmacht. Tegelijk dat het belang van de Vlaamse export zeer beperkt was in vergelijking met het opgegeven totaalbedrag over Belgische export in 2007. Tevens achtte ik het interessant om gegevens betreffende het jaar 2008 eraan toe te voegen, louter informatief.

 
At 12/1/09 00:07, Anonymous Anoniem said...

@ DVDB

1) Inderdaad, niemand is "verplicht" van standpunten mee te delen. Maar als men geen duidelijke standpunten inneemt, dan doet men meer vragen rijzen dan beantwoorden.

2) Bedankt voor de twee verduidelijkingen omtrent de verwijzing naar Vlaanderen en/of naar de gewestelijke splitsing.

3) Nu ben ik er zeker voor te vinden van objectieve of factuele informatie te verlenen in het algemeen. Maar, op elk moment bestaat er een massale omvang van informatie omtrent van alles en nog wat in de wereld. Het is de keuze zelf die men maakt uit de enorme massa van beschikbare informatie die dikwijls al veel 'zegt', ook al blijft het dikwijls onduidelijk wat er wordt gezegd. Dus, als u de behoefte voelt van te komen zeggen dat Vlaanderen zeer weinig naar Israel uitvoerde in recente tijden, dan rijst bij mij onmiddelijke de vraag op waarom u een dergelijke behoefte voelt. In mijn opinie is het achterhalen (of vragen) naar de (achterliggende) doelstelling van specifieke informatieverschaffing een zeer respectabele en zelfs noodzakelijke activiteit.

In de context van een onderwegezijnde oorlog en van emotioneel-geladen en ideologisch-gevangen media, is de behoefte om aan te tonen dat Vlaanderen niet veel naar Israel exporteert, een 'slecht teken'.

 
At 12/1/09 00:38, Blogger Luc Van Braekel said...

Wat is overigens het nut en de zin van een eventuele weigering om wapens te leveren aan landen in oorlog?

Wapens kunnen hun defensieve nut maar ten volle ten toon spreiden indien de eigenaar van de wapens de bedoeling heeft om die wapens indien nodig ook daadwerkelijk te gebruiken.

Of wil men alleen maar wapens verkopen aan landen die ze niet nodig hebben?

Gaat de regering ook maar revolvers verkopen aan politiediensten op voorwaarde dat die politiediensten nooit zullen vuren met die wapens?

Heel dat gedoe is niet alleen "emotioneel geladen" en "ideologisch gevangen", maar vooral hypocriet. Indien een land niet wil dat er waar ook ter wereld mensen gedood worden met wapens die in eigen land geproduceerd worden, dan moet het gewoon de productie van wapens verbieden. Al de rest is hypocrisie van de bovenste plank.

 
At 12/1/09 11:56, Anonymous Anoniem said...

Ik ga akkoord met LVB en pleit eveneens voor wapenleveringen aan Gaza (en dus aan de Hamas-regering), strikt genomen niets meer dan een land in oorlog met een democratisch verkozen regering, een legitieme eis om afgenomen bezittingen te heroveren en een grote nood aan efficiënter wapentuig. Die quassam-bommetjes zijn op alle vlakken een giller. En dat het onze economie ten goede komt is vanzelfsprekend meegenomen.

 
At 12/1/09 12:06, Blogger Luc Van Braekel said...

@Steven: Klein probleempje, Hamas staat op de EU-lijst van terroristische organisaties. Wapenleveringen aan zo'n organisatie zijn dus terecht illegaal. De tegenstanders van wapenleveringen aan Israël daarentegen spreken, als ik het goed voorheb, niet over de legaliteit van wapenleveringen, wel over de opportuniteit.

Maar ik zou er geen probleem mee hebben dat een Belgisch bedrijf wapens zou leveren aan de Fatah-regering in Ramallah, die niet als terroristisch wordt beschouwd. Ik zou ze wel aanraden om contante betaling te eisen, maar voor de rest: geen probleem.

 
At 12/1/09 13:01, Anonymous Anoniem said...

@Marc Huybrechts:

- Een volledige economische boycot van Israël viel buiten de scope van het artikel. Waar is uw mening ivm een volledige economische boycot van Israël, indien u een uitspraak hieromtrent belangrijk acht.

- Ik dacht dat ik reeds duidelijk had gemaakt waarom ik de 'behoefte' had. Door de opbouw van de reportage wekt men de illusie op dat Vlaanderen een belangrijke rol zou spelen in de betrokken export. Het (tegen)artikel geeft ook een duidelijk signaal dat men niet naar Vlaanderen moet kijken maar vooral naar de andere gewesten. Dat vredesactie vzw daar eens haar beklag gaat doen.

- Is het een 'slecht teken' omdat ik durf in te gaan tegen de mainstream media of slecht teken dat ik überhaupt ertegen in ga?

- We zouden ons evenzeer vragen kunnen stellen naar uw noodzaak om te blijven hameren rondom een standpunt inname dat niets ter zake doet en de kritische ondertoon in uw eigenste reactie op dit artikel. Hoe zit het eigenlijk met uw standpunt rondom de economische boycot van Israël en de 'Belgische wapenexport' naar datzelfde land?

@Steven: Hamas is officieel een terroristische organisatie. De Palestijnse Autoriteit is dat niet en mag van mijn part evenzeer bewapent worden met 'wapens' vanuit België, indien zij over de noodzakelijke financiële middelen beschikken en indien zij niet gebonden zijn door andere akkoorden.

 
At 12/1/09 17:37, Anonymous Anoniem said...

@ DVDB

1) Mijn versimplifieert kort antwoord op uw vraag is als volgt: een economische boycot van Israel door Belgie/Vlaanderen is zowel IMMoreel als DOM.

-- Het is immoreel, omdat Israel een democratie en rechtsstaat is. Zo zijn er zeer weinig in de wereld, en wij hebben een duidelijke morele plicht van de goeden en de kwaden te onderscheiden in een zeer gevaarlijke wereld. Het is wel uiterst kortzichtig van dit (honderdjarige) conflict te beoordelen op basis van wat men vandaag ziet op de VRT). De enige echte reden waarom er vandaag mensen bedreigd worden in Gaza is omdat Gaza een terreurgroep 'democratisch' heeft verkozen, die Israel openlijk wil vernietigen en die rakketten afvuurt op Israel. Geen raketten (of zelfmoordbommers), geen Israeli response....zo simpel is het.

-- Het is ook dom omdat Israel een echte democratie en rechtsstaat is, en dus geen enkele bedreiging vormt voor contemporele en toekomstige 'Belgen'. Bij contrast, elke actie van Belgische overheden die de macht van autoritairen en totalitairen in de wereld versterkt, is kortzichtig en dom omdat ze op termijn zowel de vrijheid als de economische welvaart van (vooral toekomstige) Belgen helpt bedreigen. Het boycotten van fellow-democraten hoort daar zeker onder, evenals het appeasen van manifeste slechterikken. Ook al is het theoretisch mogelijk dat mensen zich kunnen 'hervormen' (e.g. Japan na wo2 en de VS tijdelijke 'bezetting'), en van kwaden in goeden transformeren, het is cruciaal dat men dat verifieert en minimum 'standaarden' van gedrag vereist. De VS, de EU, de VN, etc...hebben miljarden gestoken in de 'palestijnse' hervormingen over de voorbije twintig jaar, maar hebben geen 'redelijk gedrag' bekomen. Integendeel!

2) Wanneer u aantoont dat Vlaanderen geen belangrijke rol zou spelen in de "betrokken export" dan levert u (hopelijk correcte) informatie. Echter, wanneer u er aan toevoegt dat "vredesactie vzw" maar beter hun beklag zouden moeten gaan doen bij de "andere gewesten" in Belgie, dan geeft u indirecte steun aan naievelingen/dommerikken en/of slechterikken. Dan 'justifieert' u indirect hun acties.

3) U gaat dus NIET tegen de mainstream media in. Want de mainstream media is overdonderend naief-links, i.e. gedreven door perverse westenhaat en door aangekweekt reflexief anti-Amerikanisme en bij extensie door een anti-Israeli meute.

4) Ik vind het legalistische argument dat Hamas op een officiele EU-lijst staat van terreurorganisaties maar een pover argument voor een casual observer, zoals u en ik. Vooral wanneer men bedenkt welke politieke machinaties er allemaal achter kunnen steken en die bepalen of men op dergelijke lijst komt te verschijnen of niet. Evenmin als ik onder de indruk zou komen van legalistische redeneringen om bijvoorbeeld een van Hecke in den bak te stopen voor het uiten van meningen. Natuurlijk moeten ambtenaren wel rekening houden met die "lijst" en zich aan de wet houden. Maar, gewone mensen, zoals u en ik moeten zich hoofdzakelijk laten leiden door hun (a) 'gezond verstand' en door hun (b) persoonlijk moreel geweten. Men kan enkel verhopen dat zowel dat verstand als dat geweten het voordeel hebben van te kunnen berusten op correcte 'big picture' informatie, en niet door selectieve (of ideologisch/doctrinaal-geinspireerde) details.

 
At 12/1/09 17:59, Anonymous Anoniem said...

Eigenaardig, ik was net exact hetzelfde aan het schrijven als Marc : dat er wel zeer eng legalistisch wordt verwezen naar een officieel EU-lijstje (wie weet staat Israël daar volgend jaar tussen ?) en ik wilde verwijzen naar het Cordon Sanitaire rond Vlaams Belang. Enfin, bien-étonnés de se trouver ensemble zeker. Voor zo lang dat duurt.

 
At 12/1/09 20:21, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Huybrechts:

2)
- In tegenstelling tot de reportage en het VRT-artikel heb ik in het artikel de gehanteerde bronnen (verslagen van de Dienst Controle Wapenhandel van het Departement Internationaal Vlaanderen) gelinkt.
U kan die informatie dus nakijken indien u twijfelt over de juistheid.


- Ik justifieer juist niets. Als zij hun beklag wensen te doen omwille van hun ideologische redenen dan moeten ze dat maar gaan doen bij de BETROKKEN en juiste instanties, dus niet bij het Vlaams Gewest.

3) Ik ga niet in tegen de MSM? MSM die 'naief-links' is. Dus u stelt feitelijk dat ik naief-links ben, gedreven door anti-amerikansime, bij extensie behorende tot een anti-Israeli meute en gedreven door perverse westenhaat.

Heeft u ergens gelezen dat ik het standpunt van vredesactie of de MSM hierin deel? Zo ja, dan zou u toch eens het artikel moeten herlezen en misschien meer trachten tussen de regels door te lezen.

 
At 13/1/09 00:38, Anonymous Anoniem said...

@ DVDB

1) Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de "juistheid" van de informatie die u verschafte. En, ik heb u zelfs bedankt voor de verdere verduidelijking (omtrent de verwijzing naar de gewesten) waar ik naar vroeg.

2) Inderdaad, expliciet "justifieert" u niets. Precies daarom is elke interpretatie omtrent de achterliggende reden van uw behoefte (om te komen zeggen dat Vlaanderen weinig of niets naar Israel uitvoert) een speculatieve opinie die vatbaar is voor misverstand en/of meningsverschillen. Vermits u geen duidelijk standpunt wil innemen omtrent de wenselijkheid van zulke export, of m.a.w. vermits u mijn vraag naar verduidelijking daaromtrent niet wil beantwoorden, zullen lezers met speculatieve vragen daaromtrent blijven zitten. Echter, uw nieuwe formulering vind ik beter dan de vorige, en doet mij verhopen dat uw achterliggende reden voor die behoefte beter (of minder slecht) is dan ik eerder vermoedde.

3) Nee, u maakt een verkeerde deductie. Ik heb nergens gezegd dat al die predikaten (die ik geplakt heb op de mainstream media) op u toepasselijk zouden zijn. Ik heb enkel gezegd dat u niet TEGEN de MSM ingaat, precies omdat u geen duidelijke standpunten wilde innemen. U gaat niet tegen de standpunten van de MSM in. U heeft enkel wat additionale feitelijke informatie verschaft. Maar, het waarom daarvan, of wat men eruit zou moeten concluderen, is niet zo duidelijk. Voor zover dat mijn eigen fomulering verantwoordelijk zou zijn voor uw verkeerde deductie, dan hoop ik dat deze paragraaf dat misverstand uit de weg heeft kunnen ruimen.

4) Ik beloof van in de toekomst steeds meer te trachten "van tussen de regels door te lezen", zoals u suggereert. Maar, ik denk niet dat ik een grotere dommerik zou zijn dan de meeste lezers, en ik vermoed dus dat velen evenzeer verward zijn (als ik) door uw weigering van duidelijke stellingen te formuleren. Er zijn zelfs velen die er zich helemaal niets van aan trekken of ze een auteur zouden begrijpen of niet, en die gewoon hun eigen visies "tussen de regels door lezen", ongeacht wat er eigenlijk wel op die regels staat. Het is daarom dat ik aan u suggereer van te proberen van duidelijke stellingen te formuleren, en van niet te veronderstellen dat anderen zo maar tussen de regel zouden lezen wat u meent er te plaatsen.

 
At 16/1/09 13:42, Blogger De Viegende Karper said...

@ all
1) Spreken over Vlaamse, Waalse en Belgische wapenexport is onzinnig. Ze hebben alledrie boter op hun hoofd al was het een Heilige Drievuldigheid.
2) Extra bronnen over wapenexport waren al te vinden op http://thewingsofthecarp.wordpress.com/. Als je niet te lui en vadsig bent ga dan kijken. Zie bvb http://thewingsofthecarp.wordpress.com/2009/01/14/terwijl-het-bommen-regent-op-gaza-rinkelt-hier-de-kassa/

3) Dat na het verschijnen van de studie van Ira Chernus over de Mossad ondertussen op tientallen Blogs gepubliceerd zie bvb http://pulsemedia.org/2009/01/15/by-war-of-deception-ye-shall-make-war/ hier nog lulloos zijn die niet weten waar de klepel hangt wijst alleen maar op de zinsverbijsterende blindheid van enkele fanatici

4) Wanneer gaat B. eindelijk eens een seriues artikel schrijven, gedocumenteerd, met bronvermelding, referenties e.d. Laat het mij weten dan kom ik nog eens terug, nu is het echt de moeite niet

 
At 17/1/09 22:54, Anonymous Anoniem said...

@ DVDB

Nu had ik u juist aangeraden van te proberen van duidelijke stellingen te formuleren, en van u niet te verlaten op lezers die "tussen de regels" zouden moeten lezen. Als u ooit aan mijn oproep zou willen gehoor verlenen, laat u dan alstublieft niet 'leiden' door het slechte voorbeeld van de ollandse 'Karper'.

Bij de Karper hebben we een geval van iemand die WEL stellingen wil innemen, maar die er niet in slaagt van duidelijke stellingen te verwoorden. Dat is een indicatie dat de kwaliteit van 'zijn' opinies maar 'navenant' zal zijn, en hoogstwaarschijnlijk een voorbeeld van slecht parroteren zal zijn.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>