6 november 2008

Racisme en de presidentsverkiezingen in de VS (Hoegin)

Barack ObamaMaandenlang hebben de media doorgeëmmerd over het Bradley-effect, omdat gevreesd werd dat het wel eens roet in het eten had kunnen gooien tijdens de presidentsverkiezingen van enkele dagen geleden. Grofweg kan men stellen dat het Bradley-effect erop neerkomt dat wanneer er twee kandidaten zijn voor een ambt, de ene blank en de andere zwart, er een significant aantal blanken bestaat dat echt van plan is voor de zwarte kandidaat te stemmen, en dat ook antwoordt wanneer een opiniepeiler hen ondervraagt, maar eens in het stemhokje zetten ze toch maar een kruisje achter de blanke kandidaat. Racisme! Maar waar is de mediastorm over het feit dat maar liefst 95% van de zwarten voor Barack Obama heeft gestemd, toch wel duidelijk een racistisch getinte uitslag?

Laten we het allemaal even narekenen om een schatting te kunnen maken. Historisch gezien hebben de zwarten altijd voor de Democratische presidentskandidaat gestemd. In 2000 behaalde Al Gore 85% van de zwarte stemmen, en in 2004 wist John Kerry zelfs 90% van de zwarte stemmen voor zich te winnen. Beiden deden het daarmee beter dan Bill Clinton, zowel voor de verkiezingen van 1992 als 1996. Nemen we nu de uitslag van John Kerry als basis, dan mogen voor elke vijf stemmen voor de Republikeinse kandidaat 45 stemmen voor de Democratische kandidaat verwacht worden. Of nog, op dinsdag gingen maar liefst 50% van de zwarte stemmen in de eerste plaats omwille van racistische motieven naar Barack Obama.

Deze afschatting houdt natuurlijk geen rekening met een ander effect dat opgetreden kan zijn tijdens deze verkiezingen: zwarten die zich anders de moeite niet zouden genomen hebben om zich zelfs nog maar te laten registreren, maar dat deze keer wel gedaan hebben en ook effectief zijn gaan stemmen voor Barack Obama omwille van de hierboven aangehaalde racistische motieven. Een verhoging van het aandeel zwarte stemmen in het totaal aantal stemmen zou zo'n effect kunnen aantonen.

Heeft dit zwart racisme echter enig effect gehad op de uiteindelijke uitslag van de verkiezingen? Om dat te controleren, moeten de 50% racistische zwarte stemmen verdeeld worden volgens dezelfde sleutel als de andere 50%: 45% voor Barack Obama, en 5% voor John McCain. Verder, hoewel zwarten 13,4% uitmaken van de bevolking van de VS, beperkt hun aandeel in de verkiezingen zich gewoonlijk slechts tot zo'n 10%. De 5% extra die John McCain dus had moeten krijgen van de zwarten, vertaalt zich daarom naar 0,5% extra in het totale aantal stemmen. Naar mijn mening is dit aantal te klein om de uitslag van de verkiezingen te kunnen veranderen.

Dat neemt echter niet weg dat het duidelijk is dat een groot deel van de zwarten in de VS zijn stem heeft laten beïnvloeden door racistische motieven. Zelfs al gaat het niet om 50% van de zwarte stemmen, maar slechts 40% of 30%, het aantal blijft enorm. Het is daarom ook verwonderlijk dat hierover nog geen mediastorm is uitgebroken, met allerlei analyses over hoe racistisch sommige delen van de VS-bevolking wel geworden zijn, om over demonstraties en strenge veroordelingen uit de hoek van allerlei anti-racistische verenigingen nog maar te zwijgen. Of is het dat soms niet?

Labels: , , , ,

12 Comments:

At 8/11/08 17:56, Anonymous Anoniem said...

U toont nergens aan dat er sprake is van racisme in het stemgedrag van de zwarte kiezer. De cijfers die u aanhaalt over het stemgedrag van de zwarte bevolking bij vorige verkiezingen spreken uw eigen analyse zelfs ronduit tegen.
Dat er door de zwarte bevolking enthousiast gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid om voor de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis een stem uit te brengen voor een (semi)zwarte kandidaat lijkt me evident. Dat er bij bepaalde zwarten racistische attitudes aanwezig zijn, evenals bij welke andere minder- of meerderheid ook, eveneens. Maar u lijkt te redeneren dat zwarten naar de stembus gingen om tegen een blanke kandidaat te stemmen en niet om vóór een (semi)zwarte kandidaat te stemmen en dat lijkt me nergens aangetoond.

 
At 10/11/08 00:27, Anonymous Anoniem said...

@ Steven

Welke definitie van 'racisme' gebruikt u? Voor mij betekent racisme dat men mensen beoordeeld op basis van fysieke raciale factoren, en dus niet op basis van hun opinies en hun karakter. MLKing sprak van "color of skin" versus "content of character".

Er bestaan in de VS vele ethnieen en/of raciale groepen, en er zijn vele electorale competities waarin kandidaten van verschillende rassen voorkomen. Wanneer, bijvoorbeeld, meer dan 90% van zwarten voor Obama stemmen, terwijl maar ongeveer de helft van 'blanken' voor McCain stemmen, dan is het prima facie evident dat er meer racisme heerst onder zwarten dan blanken. Tenzij u zou denken dat al die zwarten voor Obama stemden omwille van zijn opinies en zijn karakter, en niet omwille van zijn huidskleur. En als u denkt dat zwarten 'anders' zouden denken/evalueren (in het algemeen) dan andere rassen omtrent serieuse problemen van economie, buitenlands beleid, ethische problemen, etc...dan komt u wel heel dicht bij het aanhangen van een diepere vorm van racisme ('the bigotry of low expectations' voor bepaalde raciale groepen in vergelijking met andere groepen in de VS context).

Men kan nooit met zekerheid weten wat precies individuele mensen motiveert, maar er is veel evidentie dat het gros van zwarten voor Obama stemden omwille van racistische redenen (en dus uit kuddegeestigheid), en niet voor zijn opinies/karakter. Bijvoorbeeld, in California stond er op het kiesbriefje (ballot) een voorstel om het homohuwelijk te verbieden. Dat voorstel werd goedgekeurd omwille van overgrote steun onder zwarten en latinos, terwijl enkel een minderheid van blanken het goedkeurde (volgens exit polls). Dit is een duidelijke indicatie dat zwarten (althans in California, maar ook in sommige andere staten waar hetzelfde onderwerp op de ballot stond) voor Obama stemden uit racistische motieven, en niet omwille van zijn opinies. Vermits hun opinies omtrent ten minste deze ethische kwestie niet met die van Obama lijken te stroken. Op dit specifiek punt is Obama veel meer gelijk 'Europese' relativisten dan gelijk Amerikaanse zwarten.

Men kan nooit een 'negative' bewijzen. Uw criterium van stemmen te beoordelen op basis van "tegen iemand stemmen" is zinloos want niet toepasbaar. Men kan enkel 'zien' voor wie er wordt gestemd (dat is wat de ballots of stemmen tonen), en NIET tegen wie men stemt. Dit laatste is enkel fantasie of speculatie in uw hoofd.

Een ander voorbeeld van manifest-observeerbaar 'racisme' kan men ontwaren in het stemgedrag van latinos. Het gros van latinos komt er openlijk voor uit om voor Obama te stemmen omdat die veel toleranter is tegenover illegale immigratie (overgrote meerderheid latinos) dan McCain. Men ziet geen andere ethnische groepen die openlijk ageren voor wetsovertreding. Chinese Amerikanen, Italiaanse, Skandinaavse, Indische, enz...ageren niet daarvoor, en hun stemmen zijn veel meer 'verdeeld' over ethnisch-verschillende kandidaten dan die van zwarten en latinos.

 
At 10/11/08 21:34, Anonymous Anoniem said...

Dat men tegen het homohuwelijk is en toch voor Obama stemt [die voorstander is van het homohuwelijk] bewijst al evenmin een racistische attitude bij de zwarte kiezer. Er zijn wel meer contradictorische aspecten in het stemgedrag van personen.
Het is ten andere reeds vaker gestipuleerd dat bij de keuze voor of tegen een kandidaat de mate waarin men zich (al dan niet) kan vereenzelvigen met een bepaalde kandidaat minstens zo belangrijk is als attitudes t.a.v. bepaalde issues (gezondheidszorg, homohuwelijk, Israël, Guantanamo, whatever). Doen alsof ras daarin géén rol zou spelen lijkt me zondermeer hypocriet. Maar naast die raciale factor hebben tal van andere eigenschappen van Obama en Mc Cain een rol gespeeld zoals hun(al dan niet vermeende) religieuze achtergrond, sociale status, leeftijd en voorkomen, gezinssituatie,...
Obama heeft blijkbaar het meeste kiezers kunnen verleiden, niets minder niets meer; de beperkte keuzemogelijkheid heeft hem trouwens ongetwijfeld een handje geholpen.

 
At 10/11/08 21:38, Anonymous Anoniem said...

@ marc huybrechts

Ik verneem net dat van het joodse electoraat meer dan 70% voor Obama heeft gestemd. Kunt u me zeggen of zij - volgens uw redenering - nu de minst of meest racistische bevolkingsgroep zijn ?

 
At 10/11/08 22:58, Anonymous Anoniem said...

@ Steven

1) Ik vrees dat u zo ideologisch-gevangen zijt dat u zelfs zou kunnen beweren dat de zon schijnt wanneer het in feite regent, als dat nodig zou zijn om in het ideologisch kraam te kunnen passen. Kortom, u laat u niet leiden door empirische observaties, maar wel door 'geplande' of 'voorgehouden' ideologische dogmas.

2) Wanneer een bepaalde raciale groep massaal stemt voor de kandidaat van 'hun' ras, terwijl andere raciale groepen min of meer hun stemmen 'evenwichtig' (plus-minus 60/40) verdelen over al de kandidaten, dan is het evident dat die 'massale' groep statistisch 'afwijkt', en dat die afwijking berust op de factor 'ras'.

2) Inderdaad, Obama heeft "de meeste kiezers kunnen verleiden", maar dat heeft niets te maken met het onderwerp hier, namelijk het (aangekweekte) manifeste racisme van een groot deel van de zwarte bevolking. Acht weken geleden lag McCain voorop in de opiepijlingen. Wat is er sinsdien gebeurt of verandert? Wat was het nieuwe element?....De financiele crisis!! En dat is een totaal ander verhaal...

3) Waarom denkt u dat er algemene verschillen zouden zijn tussen raciale groepen m.b.t. gezondheidszorg, Israel, Guantanamo, enz..... U denkt dat zwarten in het algemeen dommer (of slimmer) zouden zijn dan andere Amerikanen omtrent dergelijke onderwerpen? Waarom zouden Japanse Amerikanen voor Israel zijn, en zwarten tegen? U denkt dat Italiaanse Amerikanen tegen "gezondheidszorg" zouden zijn, en zwarten zouden er voor zijn? Ik ga ervan uit dat het percentage van slimmerikken en dommerikken omtrent dergelijke onderwerpen min of meer uniform verdeeld is over de meeste etnische groepen in de VS. Maar, tegelijkertijd vermoed ik ook dat de meeste Amerikaanse zwarten omtrent die 3 onderwerpen (Israel, gezondheidszorg, en Guantanamo) eerder denken gelijk u (een blanke). Waarom, omdat die, gelijk u, in dezelfde ban of greep van de grote naief-linkse media zitten zoals u. Maar dat geldt evenzeer voor alle andere Amerikaanse ethnieen. Dat belet niet dat het percentage van 'domme' stemmers (Obama voters) duidelijk veel hoger lag bij zwarten dan bij alle andere groepen. En de reden is overduidelijk: in de zwarte groep waren er proportioneel veel meer Obama-stemmers dan onder alle andere groepen, precies omdat er in die groep proportioneel meer mensen waren die voor 'de kleur' van de kandidaat stemden dan onder alle andere groepen.


4) Finaal, nog een kleine correctie. Obama was NIET officieel "voor het homohuwelijk". Officieel was hij tijdens de campagne voor 'civil unions' (en voor het limiteren van de term "huwelijk" tot hetero-huwelijk). Dat is omdat hij eerst verkozen wilde geraken. Obama is een populist, in de zin dat hij vage beloftes maakte zonder concrete posities te willen innemen, omdat hij wilde dat zoveel mogelijke mensen de eigen posities en vooroordelen in hem zou kunnen 'situeren'. Kortom, Obama was/is voor de 'feelings' van oppervlakkigen, niet voor de concrete keuzes van verantwoordelijken. Nu dat hij verkozen is, en dus 'de verantwoordelijkheid' moet dragen, gaat dat niet meer zo gemakkelijk zijn natuurlijk. Wat er ook van weze, ook al was hij niet officeel voor het homohuwelijk in de verkiezingscampagne, iedere verstandige observateur van het politieke gebeuren en ook wie zijn achergrond kent, die weet dat Obama 'sympathiek' staat tegenover het homo-huwelijk (en het zeker zal bevorderen als hij het risico van de potentiele 'politieke kost' klein genoeg zal beoordelen). De meeste gewone zwarten en latinos weten dat ook, of eerder 'voelen' dat aan, maar stemden niettemin voor Obama om....racistische redenen, terwijl ze tegelijkertijd in grote getalen TEGEN het homohuwelijk stemmen wanneer ze de kans ertoe krijgen. Dat is wat de (volgehouden) empirie vertoont of leert.

 
At 10/11/08 23:29, Anonymous Anoniem said...

@ Steven

Ik was uw laatste puntje nog vergeten.

Als het joodse electoraat voor meer dan 70% procent voor Obama heeft gestemd dan is dat - onder mijn redenering - een sterke indicatie dat dat specifiek electoraat een van de MINST racistische bevolkingsgroepen is.

Waarom? Enkele relevante beschouwingen:

-- Amerikaanse joden zijn bijna allemaal blank (i.e. het zijn Azhkenazis of afstammelingen van Duitse, Russische en andere Oost-Europese vluchtelingen/immigranten).

-- We mogen redelijkerwijze veronderstellen dat er onder elke bevolkingsgroep (en dus ook onder de joden) vele mensen zijn die ruimbekeken voor economische vrijheid opteren (tegen overheidsbetutteling) en die traditionele morele waarden aanhangen.

Dus, de VS joden zijn blanken en zullen wel een 'normaal' percentage van traditionele liberalen en conservatieven hebben. Niettemin hebben zij in grote meerderheid voor de zwarte (en niet de blanke) kandidaat gestemd. Dat betekent dat zij maar heel weinig echte 'racisten' zullen hebben (i.e. mensen voor wie ras de determinerende factor was). Zij hebben immers in grote getallen voor de zwarte kandidaat gestemd en hun normale minoriteit van traditioneel-liberalen en van conservatieven heeft voor McCain gestemd (precies omdat ze traditioneel-liberaal en/of conservatief is). Een omgekeerde situatie - dus een situatie waarin 70 % procent van latinos en/of van zwarten voor een blanke kandidaat zouden stemmen wanneer er ook een latino of zwarte tegenkandidaat zou zijn - dat is gewoon ondenkbaar (zeker in de huidige pathologische staat waarin een groot deel van de zwarte sub-cultuur verzeild is geraakt, grotendeels dankzij Hollywood en de victimisatie-cultus van het onderwijs en media).

 
At 11/11/08 00:11, Anonymous Anoniem said...

@marc huybrechts

Als er nu één iemand is die geen boodschap heeft aan "empirie" omdat hij gevangen zit in de eigen vastgeroeste opvattingen bent u het wel. Veel zou daar niet aan moeten worden toegevoegd. U verkoopt ook zoveel warrige praat dat het onmogelijk is om op alles in te gaan, laat staan alles met argumenten te weerleggen (U slaagt er nog niet in uw paragrafen correct te nummeren, over warrigheid gesproken), uw definities rammelen, u verwart voortdurend uw eigen assumpties en halve waarheden met objectief observeerbare feiten enz.
Eén voorbeeld maar : "Wanneer een bepaalde raciale groep massaal stemt voor de kandidaat van 'hun' ras, terwijl andere raciale groepen min of meer hun stemmen 'evenwichtig' (plus-minus 60/40) verdelen over al de kandidaten, dan is het evident dat die 'massale' groep statistisch 'afwijkt', en dat die afwijking berust op de factor 'ras'." U lijkt niet eens te weten dat bij elke verkiezing de overgrote meerderheid van de zwarte stemmen naar de democratische kandidaat is gegaan (wat dus toen niet raciaal gefundeerd was maar - inderdaad - te maken heeft met verschillen in opvattingen over bijvoorbeeld gezondheidszorg). Al de rest is speculatie in uw hoofd om uzelf te citeren. Maar als u mijn eerste post herleest kunt u zien dat ik zelf heb gezegd dat het element ras wellicht een belangrijke rol speelde in het stemgedrag voor Obama, en dit zowel bij blanke, zwarte en andere kiezers. De joodse stem (en ik weet dat Amerikaanse joden in meerderheid blank zijn) kan bewijzen dat de joden gemiddeld andere opvattingen hebben over enkele van de genoemde thema's maar kan even goed betekenen dat men als jood bewust voor de zwarte kandidaat stemde - dit zou even goed "racisme" moeten zijn volgens uw definitie "voor mij betekent racisme dat men mensen beoordeeld op basis van fysieke raciale factoren, en dus niet op basis van hun opinies en hun karakter" want het heeft niets met opvattingen maar alles met etnische achtergrond te maken - omdat men zich bv. beter kon vereenzelvigen met een minderheidskandidaat (dezelfde theorie kan ook de massale stem van Asian en Native Americans voor Obama verklaren).
Waarom denkt u dat er algemene verschillen zouden zijn tussen raciale groepen m.b.t. gezondheidszorg, Israel, Guantanamo, enz..... Ik denk dit niet, dat is gewoon een vaststaand gegeven, op welke planeet leeft u ? U denkt dat zwarten in het algemeen dommer (of slimmer) zouden zijn dan andere Amerikanen omtrent dergelijke onderwerpen? Ik denk dat niet en het heeft hier voor MIJ nooit over "dommer" of "slimmer" gegaan, anders zou dit een ferme "waste of time" zijn (dat is het wellicht hoedanook).

 
At 11/11/08 01:14, Anonymous Anoniem said...

@ Steven

Drie puntjes (correct genummerd), en een kort eindpunt.

1) Ik weet heel goed dat de overgrote meerderheid van zwarte stemmen naar de Democratische (let op die hoofdletter D) kandidaat gaan bij "elke verkiezing", maar ik vermoed dat u niet weet dat dat pas tijdens de laatste halve eeuw zo is of was. In de eerste helft van de vorige eeuw stemden zwarten eerder Republikeins. Nu, het is evenzeer zo dat de overgrote meerderheid van joden 'steeds' voor de Democratische kandidaat stemmen, en die doen dat al minstens dubbel zo lang (al meer dan een ganse eeuw). De lange historische uitleg voor dit laatste zal ik u besparen (want blijkbaar heeft u nu al te veel moeten digesteren). Als vandaag dus 95% van zwarten voor de zwarte Democratische kandidaat stemmen, terwijl MAAR 70 % van de joden dat doen, dan is dat een duidelijke indicatie dat er meer 'racisten' onder de zwarten zitten dan onder de joden.

2) Inderdaad, joden of andere blanken of eender wie die voor een zwarte stemmen omwille van zijn ras, dat zijn volgens mijn definitie 'racisten', vermits ze zich laten leiden door de factor ras in plaats van door meer serieuse factoren (opinies en karakter). En het is wel degelijk een teken van culturele degeneratie wanneer vele mensen zich laten leiden door de factor 'ras' in plaats van door opinies en waarden. Waarom? Omdat ras een gegeven is waarover individuen geen controle hebben. Moreel gesproken kunnen zij enkel verantwoordelijk gehouden worden voor hun opinies en karakter, i.e. datgene waarover zij zelf controle of vrije wil kunnen uitoefenen. Als u de factor "ras" laat meespelen in uw eigen politieke keuzes, dan zijt u een 'racist', en ik zou mezelf nooit tot dergelijk niveau laten verlagen. Tegelijkertijd zou ik nog minder daarvoor een Leman-centrum oprichten, want ik ben een echte dEMOCRAAT, en geen Democraat.

3) Ik denk niet dat u kan spreken van een "massale stem" van Aziatische Amerikanen voor Obama. Dat is een misrepresentatie van de realiteit. Zeker niet in vergelijking met joden en zelfs niet echt in vergelijking met andere blanken. U kan dat wel doen voor "Native Americans" (dus Amero-indianen, in tegenstelling met Aziatische Indian-Americans). Maar het aantal van mensen die zich in die zin als "Native Americans" beschouwen is zeer klein, en die leven bijna allemaal als 'bedelaars' op kosten van de overheid (dus van andere werkende Amerikanen). De overgrote meerderheid van 'indianen' noemen zich al lang niet meer "native Americans", en ook een groot deel van 'blanke' Amerikanen hebben gedeeltelijk 'indiaans bloed' in zich (en velen zijn er trots op ook). Dat de 'zelfgekozen bedelaars' massaal voor Obama stemmen kan toch niet verbazen. Of wel? Denkt u dat die in het principe van "iedereen gelijk voor de wet" zouden geloven? Naturlijk niet, want dan zouden ze dezelfde persoonlijke discipline en werk-ethiek moeten aanhangen als bijvoorbeeld de meeste 'joden' of meeste Koreaanse Amerikanen.

EINDPUNT: Tja, "racisme" is een term waar men alle kanten mee kan opgaan. Ik heb het tenminste duidelijk gedefinieerd hierboven. Terwijl u met die term zijt beginnen zwaaien gelijk een mediaparroteerder van de eerste klas.

P.S. Ik had het woordje 'domme' duidelijk tussen single signs gezet. Dat betekent dat het in een 'speciale' of ongewone betekenis werd gebruikt. Hier werd het als verkorting gebruikt. Het is best van zich niet te laten opjagen door 'rode vlaggetjes', en zich te concentreren op de essentiele punten van een betoog.

 
At 11/11/08 08:26, Anonymous Anoniem said...

een geanimeerde discussie, die evenwel aan 1 belangrijk feit voorbij gaat; de stelling "op dinsdag gingen maar liefst 50% van de zwarte stemmen in de eerste plaats omwille van racistische motieven naar Barack Obama" is gebouwd op een rekenfoutje.

2004; 90% van de zwarten stemt op een blanke (kerry), dwz 45 stemmen voor een democraat tegenover 5 voor een republikein
2008: 95% van de zwarten stemt op een zwarte (obama)

hoegin doet dan blijkbaar;
(95/100)-(45/100)
terwijl het
(95/100)-(90/100)
of (95/100)-(45/50)
moet zijn.

dus in 2008 stemden er 5% (en niet 50%) meer zwarten op een democratisch kandidaat. die 5% zou je dan eventueel racistische motieven kunnen aanwrijven (maar da's niet bewezen).

over de 90% die voor de blanke kerry of de 85 die voor de witte gore stemden; stellen dat zwarten racistisch kiezen omdat ze historisch voor democraten stemmen lijkt me ... bij het haar getrokken.

 
At 11/11/08 10:59, Anonymous Anoniem said...

@mh

In uw lange betoog voegt u geen enkel essentieel nieuw element toe. Dat ras een gegeven is waarover het individu geen controle heeft - en dat dit in die zin niet zou mogen meespelen in de keuze voor of tegen een kandidaat - daarover zijn we het blijkbaar eens. Persoonlijk vind ik het al vreemd om een halfbloed "zwart" te noemen maar - toegegeven - daar bent u niet mee begonnen.

Eigenlijk is met de correctie van de cijfers door 'Frank' uw hele these onderuitgehaald :
dus in 2008 stemden er 5% (en niet 50%) meer zwarten op een democratisch kandidaat. die 5% zou je dan eventueel racistische motieven kunnen aanwrijven (maar da's niet bewezen).

 
At 11/11/08 18:54, Anonymous Anoniem said...

@ Steven

'Frank' heeft absoluut niets "onderuitgehaald". Frank komt gewoon wat verder met cijfers goochelen en bordureren op het oude gezegde dat men met cijfers (statistics) alles EN niets kan bewijzen. Trouwens als u een duidelijke stelling - eender welke stelling, maar een duidelijke! - zou kunnen zien in het stukje van Frank, dan zou ik het graag willen weten.

Nogmaals, zoals ik reeds eerder beklemtoonde, men kan nooit echt weten wat mensen motiveert. Men kan enkel voortgaan op wat ze zeggen en wat ze doen. En daaromtrent zijn er massaal vele obervaties mogelijk.

Ik heb 'racisme' duidelijk gedefinieerd. En dat racisme uit zich in vele verschillende vormen. De observaties in de Amerikaanse context zijn dikwijls wel erg verschillend van deze in de Europese context. In de VS context is het overduidelijk - voor wie wil zien - dat zwarten en latinos PROPORTIONEEL veel meer stemmen voor eigen-ras kandidaten dan blanken dat doen wanneer er rassendiversiteit is onder de kandidaten. Dat 'racisme' valt gemakkelijk te begrijpen omwille van de culturele context, waarin al ettelijke dekaden lang een miderwaardigheidsgevoel wordt aangekweekt via onderwijs en media. De victimisatiecultus is nog steeds sterk, en is politiek rendabel voor machtige speciale belangen. De Amerikaanse cultuur (in ALLE haar raciale geledingen) vertoont ook een sterke neiging van te sympathiseren met de 'underdog', of eerder 'to root for the perceived underdog'. Dat heeft zonder twijfel te maken met de VS als een cultuur die sterk gemarkeerd blijft door de immigratie/vluchtelingen ervaring (of doorgegeven herinnering ervan aan successieve generaties). Dat ook, veel meer dan het kleine aantal Joden of Taiwanezen in de VS, helpt bijvoorbeeld verklaren waarom het VS politiek bestel zich blijft inzetten voor echte bedreigden als Israel en Taiwan in de wereld. In Europa ligt dat allemaal anders, maar ik ga geen nieuwe 'rode vlaggetjes' zwaaien die uw aandacht zouden kunnen afleiden van mijn hoofdpunt.

Naast het feitelijke observeerbaar stemgedrag van differentiele groepen, kan men talrijke andere observaties maken, hoofdzakelijk in de visuele en de geschreven media, die duidelijke indicaties verschaffen van wat er leeft in de gemeenschap. En die indicaties wijzen bijna allemaal in dezelfde richting. Men kan daar een eindeloze stroom ontwaren van zwarte gekende 'celebriteiten' en allerhande 'leiders' die publiekelijk 'racial black pride' (en in mindere mate latino pride) verkondigen. En naast de 'celebriteiten op TV' kan men ook 'luisteren' naar wat gewone mensen zeggen op straat, in TV interviews, enz... Naar mijn mening gaat het hier grotendeels om aangekweekte (en verkeerde) raciale trots, maar dat is terzijde. En die stroom moet dan nog aangedikt worden met een andere stroom van blanke 'celebriteiten' die (aangekweekte) raciale zelfhaat prediken. Daartegenover valt er van enige blanke raciale trots helemaal niets te ontwaren in de grote media. Dat betekent helemaal niet dat er geen minuskule kleine 'extreem-rechtse' groepjes en nutcases zouden bestaan in de VS, maar cultureel en politiek zijn die volkomen marginaal. Nee, 'extreem-rechts' is eerder een Europees fenomeen, en om zeer begrijpelijke redenen. Maar, ik wil weer niet afwijden...

Dus, men kan nooit echt weten wat mensen motiveert. Maar men kan wel de ogen en oren open houden en observaties maken om tot een redelijk-accurate 'big picture' interpretatie te kunnen komen. Wie NIET kan zien dat Obama de beneficiant was van veel meer 'racistische' stemmen dan McCain was, die is: ofwel (a) slecht geinformeerd over de VS maatschappij, ofwel (b) is die stekeblind. In het laatste geval gaat het dan niet om enig fysiek beletsel, maar wel om ideologische verdwazing of verblinding.

 
At 11/11/08 22:54, Blogger Steve said...

"Frank komt gewoon wat verder met cijfers goochelen en bordureren op het oude gezegde dat men met cijfers (statistics) alles EN niets kan bewijzen"

Euh nee. De cijfers uit Filip's post zelf spreken de racistische conclusie tegen. Het gaat hier helemaal niet om 'gegoochel' maar om een doodeenvoudig rekensommetje, meneer.

Als in 2004 90% van de zwarten op een democraat stemden, en in 2008 95%, dan is er slechts een 5% toename in zwarte democratische stemmen.

In 2004 kreeg Kerry in totaal 48.3% en Obama in 2008 52.6% van de stemmen. Op nationaal niveau was er dus een toename van 4.3% voor de democraten.

De toename in zwarte democratische stemmen is dus amper verschillend van de toename op nationaal niveau, en dus volledig in lijn met het verwachte stemgedrag. Je kan hieruit geen sterke conclusies trekken.

Als u nu bijkomende studies wilt aanhalen om up hypothese over racistische stemmen te ondersteunen, ga gerust uw gang. Maar het feit blijft: de originele post fabriceert conclusies die logischerwijs niet uit de gegevens getrokken kunnen worden.

Als ingenieur vind ik het trouwens beledigend dat u zo misnoegend over statistiek doet. Het is niet omdat er af en toe slechte studies gedaan worden dat u daarom alle eenvoudige cijferanalyses moet buitengooien. Of wilt u nog steeds kijken of iemand een heks is door te zien of ze drijft?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>