23 augustus 2008

Een Rechtse klacht bij het CGKR is inconsequent (asrk)

Na de zoveelste vileine column over de Vlaamse burger neergepend door het pseudoniem Serge in het Waalse dagblad Le Soir besloot een parate Vlaamse nationalist klacht in te dienen bij het CGKR (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding). Dit mag alvast een vreemde wending lijken aangezien het CGKR vervloekt wordt in bepaalde rechtse middens en aldaar bestempeld wordt als een Belgische Gestapo.

Aan overdrijving geen nood uiteraard, maar de opsporing (en het geven van de aanzet tot een mogelijke vervolging) door het CGKR van meningen die sterk afwijken van de multiculturele norm, ligt de auteurs van deze meningen en hun rechtse sympathisanten zwaar op de maag. Bijgevolg wordt het CGKR door hen in elk mogelijk vlugschrift (op het internet of daarbuiten) gehekeld en wordt meestal de afschaffing ervan geëist.

Inconsequent

Het is dan ook merkwaardig en in tegenstrijd met hun eigen opvattingen dat ze dan beroep doen op het CGKR om zelf een klacht in te dienen. Weliswaar niet tegen bijvoorbeeld een anti-migranten discours maar wel tegen de rabiate anti-Vlaamse berichtgeving in sommige Waalse en Brusselse media. Hiermee heb ik uiteraard niet gezegd dat onze parate Vlaming die tegen Serge een klacht heeft ingediend, voorheen anti-multiculturele parabels zou hebben neergeschreven, maar wel dat ik veronderstel dat hij het CGKR niet genegen is. In dat geval is zijn houding dan ook enorm tweeslachtig. Evenwel is hij niet alleen want hij heeft illustere voorgangers. Denk maar aan de alom bekende Hugo Coveliers, N-VA’er Bart Dewever en zovele anderen.

Het zijn allemaal Vlaamse varianten van de actie van de libertarische professor Robert Nozick. De schrijver van Anarchy, State and Utopia, waarin hij pleit voor een minimale staat, hanteerde tegen een vervelende verhuurder de Amerikaanse wetgeving op de huurprijzencontrole (die maximumhuurprijzen vaststelt). Voor deze toevlucht tot een wetgeving die zwaar gecontesteerd werd door liberalen, werd Nozick zwaar bekritiseerd omdat het zeer inconsequent was met zijn eigen opvattingen. Dezelfde kritiek is toepasbaar op de klachten door rechtse politici en sympathisanten. Wie het CGKR wil afschaft zien, moet er geen toevlucht tot nemen.

Nutteloze poging

Maar vooral, wat tracht of denkt men met deze klachten te verwezenlijken? Wat er ook mag gehoopt worden, de opposanten van het CGKR zullen bedrogen uitkomen. Immers, als het CGKR de klacht afwijst (wat hoogstwaarschijnlijk is) is bewezen dat het CGKR er enkel is om minderheden (andere dan de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap) te beschermen door het afstraffen van een hen vijandig discours. Doch dat wisten het kleinste kind toch al. Om dit te bewijzen waren al die klachten bij het CGKR toch niet nodig? Bovendien was het één van de voornaamste redenen in bepaalde rechtse middens om op de eerste plaats voor de afschaffing van het CGKR te pleiten.

Ook de tweede, meest onwaarschijnlijke optie, met name dat het CGKR de klacht gegrond verklaart, zal de rechtse zaak niet behartigen. Integendeel, het nut en de doeltreffendheid van het CGKR wordt dan voor velen bewezen waardoor het CGKR in zijn bestaanrecht wordt bevestigd.

Wie het CGKR wil bestrijden, doet dit bijgevolg alvast via een andere weg, zoals het steunen van het verzoekschrift tot vernietiging van de recente wijziging van de anti-racismewet bij het Constitutioneel Hof.

Vlaamse ‘Afkomst’?

Het enige interessante aan een klacht tegen een anti-Vlaams discours bij het CGKR is de motivatie van het Centrum om deze af te wijzen, alhoewel we die ook al kunnen lezen hebben naar aanleiding van de klacht (door Dewever ‘aangifte’ genoemd).

In een mededeling op haar website in juli 2008 zet het CGKR uiteen waarom aan de aangifte van Dewever geen verder gevolg wordt gegeven. Eén van de voornaamste argumenten van het CGKR om de klacht af te wijzen, is op zijn minst wel zeer merkwaardig te noemen: het Centrum verwijst naar talloze klachten over vermeend ‘racisme ten aanzien van de gemeenschap waartoe hij (de aangever) behoort’. In de anti-racisme-wet staat immers duidelijk dat niet aangezet mag worden tot discrimatie op basis van afkomst. Volgens de aangevers (van Vlaamse afkomst dus) wordt er aangezet tot racisme tegen de Vlamingen louter omdat ze Vlaming zijn of anders gezegd, omwille van het feit dat ze geboren en opgevoed zijn binnen de Vlaamse gemeenschap.

In de visie van het CGKR is dergelijke interpretatie van het begrip “afkomst” verkeerdelijk. Het Centrum doet daarvoor beroep op de parlementaire besprekingen bij de anti-racismewet. Daaruit zou blijken dat het begrip “afkomst” werd ingevoerd ter bescherming van niet praktiserende Joods medeburgers.’ Krachtig besluit het CGKR aldus dat het niet kan toegepast worden op Vlamingen en Walen.

Wel, mijn inziens snijdt deze redenering geen hout. De letterlijke tekst van de wet gaat immers voor op de parlementaire besprekingen of de ratio legis van de wet. Deze rechtstechnieken kunnen slechts als aanvulling bij de wettekst gebruikt worden (als deze bijvoorbeeld onduidelijk is), maar als er een duidelijke tekst voorligt, hebben ze geen plaats.

Vroegere ruime interpretatie

Bovendien is het al vroeger voorgekomen dat de uiteindelijke draagwijdte van een wet buiten haar oorspronkelijk opzet ligt én ruimer is dan de parlementaire besprekingen. Het bekendste voorbeeld is opnieuw de anti-racismewet en meer bepaald rond het begrip “aanzetten”. Oorspronkelijk werd dit begrip geïnterpreteerd als het ‘aansporen, aanhitsen, oproepen tot concrete daden’. De anti-racismewet was immers ondermeer tot stand gekomen als reactie op enkele concrete racistische misdrijven, zoals een aanslag op de Joodse Gemeenschap in Antwerpen. Dit blijkt ook uit de parlementaire voorbereiding.

Aldus werd in volgens die interpretatie het uiten van een algemene negatieve opinie over vreemdelingen niet strafbaar gesteld. Het is wel aanstootgevend maar tevens een rechtmatige toepassing zijn van het recht op vrije meningsuiting.

Ten gevolge van de opkomst van het vroegere Vlaams Belang, dat uitmunt in het poneren van algemene negatieve opinies over vreemdelingen, werd er van koers veranderd en werd het begrip “aanzetten” steeds ruimer geïnterpreteerd. De tekst laat daar ruimte voor want er staat immers nergens dat het moet gaan om “concrete” daden. De evolutie mondde uit in de veroordeling van de vzw’s die werkzaam waren rond het vroegere Vlaams Blok.

Met andere woorden, als de anti-racismewet voorheen al de parlementaire besprekingen achter zich liet liggen en de vlucht vooruit koos, waarom zou er dan nu voor het begrip “afkomst” halsstarrig moeten aan worden vastgehouden? De argumentatie van het CGKR staat op losse grond.

Politieke redenen

De werkelijke reden van het Centrum om de klachten over anti-Vlaamse berichtgeving af te wezen is politiek: het Centrum wil geen standpunt innemen in het mijnenveld van de communautaire twisten. Daar ligt immers haar bestaansreden ook niet, wel in de bestrijding van racisme tegen ‘allochtonen’. Om kost wat kost een stellinginname te vermijden, doet men een beroep op kromme redeneringen.

Mijn inziens is dit meer dan terecht. Alhoewel de anti-Vlaamse berichtgeving in sommige Brusselse en Waalse media kleinzielig en verwerpelijk is, zou een effectieve (strafrechtelijke) veroordeling slechts leiden tot een verdere communautaire radicalisering. Het Vlaams Blok/Belang kreeg ook de (electorale) wind in de zeilen na de veroordeling van de drie vzw’s. In de stoutste dromen van Vlaamse seperatisten is dit weliswaar een ideaal scenario, maar voor gematigde politici, journalisten en kiezers zou dit een werkelijke grondige hervorming van België (in een confederale staat) in de weg staan. Dit is dus niet de te volgen weg.

9 Comments:

At 23/8/08 12:22, Blogger Chris Demeyere said...

Ik treed je bij Nicolas. Vrijheid van meningsuiting is belangrijker dan persoonlijke gevoeligheden.

Natuurlijk vind ik het ook niet leuk wat die idioot Serge schrijft, maar ik geloof dan ook niet dat hij is wie hij beweert te zijn. Maar heeft hij het recht dat te zeggen? Ontegensprekelijk.

Dat het CGKR niet aan politiek wil doen, of toch niet aan communautaire, is inderdaad begrijpelijk. Het is opgericht als vervolgingsinstantie voor Vlaams Belangers, door socialisten. Ik blijf erbij dat het geen plaats heeft in een democratische samenleving, tenminste toch niet zolang het speciale volmachten blijft hebben.

Als voorstander voor een afschaffing van de speciale bevoegdheden van het centrum, vind ik dat iedereen die het gebruikt, haar bestaan legitimeert.

 
At 23/8/08 13:14, Anonymous Anoniem said...

Ik kan akkoord gaan met de redenering van dit artikel.

Ik zou alleen niet in de schoenen van de heer Van den Abeele willen staan als hij door de heer Raemdonck de stempel "rechts" en "Vlaams-nationalistisch" krijgt. Ten eerste, is hij dat wel? Ten tweede, is hij het er mee eens om in die hokjes te worden ingedeeld?

Ik heb van de heer Van den Abeele wel artikels gezien waarin hij de Vlaamse belangen verdedigt, maar geen artikels die hem in mijn ogen tot een "Vlaams-nationalist" of een "separatist" zouden maken. Maar misschien beschikt de heer Raemdonck over meer informatie dan mij.

 
At 23/8/08 13:27, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Ik beschrijf Van den Abeele enkel als een "Nationalist". De termen "rechts", "seperatist" zijn woorden die in de tekst worden gebruikt maar ruimer gaan dan de klacht van Van den Abeele en zelfs niet op hem zelf slaan maar op anderen ("in rechtse middens"). Dit is dus geen vlugschrift tegen Van den Abeele.

Nationalist is zelf een begrip dat ruim te interpreteren valt: iemand die opkomt voor de belangen van zijn volk al in zekere zin, met het indienen van zijn klacht.

 
At 23/8/08 13:27, Anonymous Anoniem said...

Ja, ik vind de twee eerste alinea's van dit artikel er echt over.

Ten eerste omwille van de hokjes waarin de indiener van de klacht wordt ingedeeld, op een manier die volgens mij kort door de bocht gaat.

Ten tweede door het amalgaam dat wordt gemaakt van "Vlaams-nationalistisch" en "rechts".

Ten derde omdat de indruk wordt gewekt dat de tegenstanders van het CGKR er tegenstander van zijn omdat zij tegen de multiculturele maatschappij zijn. Dat iemand tegenstander kan zijn van het CGKR omdat het indruist tegen de vrijheid en tegen de burgerrechten, dat is een mogelijkheid die door de inleiding van het stuk blijbkaar wordt uitgesloten.

 
At 23/8/08 13:31, Blogger Luc Van Braekel said...

@Nicolas: Nee, je overtuigt mij niet met je repliek. Iedereen die geshockeerd is door het haatproza van "Serge" op het forum van "Le Soir" is dus volgens jou een "nationalist"?

En iemand die de niet-toepassing van de taalwetgeving aan de kaak stelt, is volgens jou ook een "nationalist"?

 
At 23/8/08 14:00, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Als je dat vindt, Luc, dat is dan je goed recht, maar dat is alvast niet zo. Integendeel, het omgekeerde

Ik ga niet elk verwijt dat je me maakt, gaan weerleggen, maar ik kan toch zeggen dat je me holle verwijten maakt.

In het artikel schrijf ik ook dat ik de commentaar verwerpelijk vind van de anti-Vlaamse media. Ik beschouw me evenwel niet als een Nationalist.

Daarnaast schreef ik niet dat ENKEL auteurs van anti-multiculturele meningen en rechtse sympathisanten tegen het centrum zijn, maar wel tout court dat ze er tegen zijn. Dat er andere tegen kunnen zijn, dat klopt zeker. De tekst sluit dat niet uit.

Ik ben ook voorstander van een "herdenking" van de rol van het CGKR. Chris hierboven ook en neen, wij zijn geen voorstanders van zware anti-multiculturele meningen.

Wat ik wel hekel (en niet zozeer omwille van de klacht van Van den Abeele, maar wel naar aanleiding van deze klacht), is dat er een algemene tendens is "in rechtse middens" om klachten in te dienen tegen het haatproza's van bijvoorbeeld Serge. De mededeling op de site van het CGKR bijvoorbeeld dateert bijvoorbeeld van voor de klacht van Van den Abeele.

De meeste vrijheidslievende mensen die ik ken, gebruiken het centrum niet, dus waarom zou ik hen meenemen in de tekst. Daar is geen reden voor. Zij zijn wel consequent.

Maar soit, alles wat hierboven staat, komt ook duidelijk in de tekst voor.

 
At 23/8/08 15:31, Anonymous Anoniem said...

Akkoord met Nicolas, waar hij de inconsequentie van Van den Abeele aanklaagt, en volledig akkoord met de commentaar van Chris Demeyere.
Niet alleen moet elke vrijheidslievende burger een aanklacht bij het CGKR om principiële redenen afwijzen (vrijheid is ondeelbaar), ook om strategische redenen is dit af te raden omwille van de legitimatie van het centrum die dit met zich meebrengt.

Besluit: in een beschaafde, vrije samenleving behoren geen muilkorfwetten of muilkorfcentra te bestaan. Iedereen die een beroep doet op deze wetten of centra moet beseffen dat hij een vijand van de vrije meningsuiting en dus van de vrije samenleving is. Een weblog dat een podium biedt voor Calimero's die voor het geraas van volslagen idioten jammerend bij de inquisitie gaan aankloppen, met applaus van medescribenten, verdient het adjectief "vrijheidslievend" niet.

 
At 23/8/08 16:01, Anonymous Anoniem said...

Ik heb kritiek op het heilige altaar van de consequentie dat hier wordt gebouwd. Ik wil daar alleszins niet voor op mijn knieën vallen. Als klachten indienen bij het CGKR een netto-positief resultaat kan opbrengen, dan kan dat voor mij: er is in mijn ogen niks verkeerd aan enerzijds de vernietiging van het CGKR te eisen, maar anderzijds, zolang het nog bestaat, klachten in te dienen.

 
At 23/8/08 17:34, Anonymous Anoniem said...

Ik heb kritiek op het heilige altaar van de netto-positieve resultaten van de CGKR-onderwerping dat hier wordt gebouwd. Ik wil daar alleszins niet voor op mijn knieën vallen. Die netto-resultaten zijn trouwens 100% imaginair. Als Calimero's zich graag onderwerpen aan het oordeel van de inquisitie, dan kan dat voor mij. Maar dat ze dan wel ophouden om zich voorstander van de vrije meningsuiting te noemen. Of is dat teveel gevraagd voor deze staatsaanbidders?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>