14 juni 2007

Pleidooi Voor Vrije Orgaanhandel
(Vincent De Roeck)

Er wordt, naar aanleiding van een Nederlands tv-programma, weer volop gediscussieerd over het problematisch tekort aan orgaandonoren. Dit tekort, waardoor jaarlijks 150 mensen sterven, is eenvoudig te verklaren. Aangezien de prijs voor een orgaan nul euro is, is het aanbod bijzonder laag en niet genoeg om aan de vraag tegemoet te komen, laat staan te voldoen. Nu is altruïsme een zéér mooie deugd, maar wanneer het verplicht moeten blijven rekenen op donatie levens begint te kosten, is er wel een grens bereikt. Hoewel België een systeem kent waar iedereen boven de 18 jaar automatisch donor is - tenzij men hier bij leven verzet tegen aantekent - staan er maar liefst 1500 mensen op een wachtlijst. Het wegwerken van deze lijst is nochtans niet eens zo moeilijk of onoverkomelijk.

En nee, de wet uitvoeren en bij elk bruikbaar lijk de organen wegnemen, ongeacht de instemming van de persoon of de familie, is absoluut mensonwaardig. Je steelt nu éénmaal niet iemands organen, voor of na diens dood. Er bestaat een veel meer voor de hand liggende oplossing: stop met het orgaansocialisme en laat ieder over zijn eigen organen beschikken zoals hem het beste lijkt.

Dit impliceert dat het ontstaan van een markt in organen mogelijk wordt, en wel één die het steeds groeiende dodental op de wachtlijsten kan terugdringen tot nul zonder bijkomende nadelige effecten. Een vrije markt zou het aanbod sterk verhogen dankzij een financiële incentive bij potentiële donoren. Zonder deze verhoging van het aanbod zal de schreeuw om meer organen alleen maar luider gaan klinken. In de nabije toekomst zullen we steeds maar meer transplantaties nodig gaan hebben. Nu al kent België een jaarlijkse groei van de vraag naar organen van 7% tot 10%, terwijl het - veel te lage - aanbod gelijk blijft.

In Nederland schreef Pamela Stark het boek De Hele Waarheid, waarin zij ervarings- en andere deskundigen aan het woord laat. Ook zij pleit enkele weken geleden in het NRC handelsblad voor de “kapitalistische” oplossing: De kans om veel geld te verdienen met de verkoop van iets wat je bij geboorte gratis meekrijgt, zou wel eens de sleutel kunnen zijn om het orgaantekort op te lossen.

Vele politici zullen huiveren wanneer ze dit pleidooi lezen, maar hun gedachtegang is hypocriet. Men zou niet verstandig genoeg zijn om met zijn eigen organen om te gaan, maar wel perfect in staat zijn om elke vier jaar een politicus aan te duiden die voor ieder zal beslissen hoe om te gaan met de eigen organen. Het paternalisme van de herkozen VLD-senator Patrick Vankrunkelsven, die volledig afkerig staat tegenover vergoedingen voor organen, klinkt goed, maar is onverantwoord ten aanzien van mensen die op wachtlijsten staan en op sterven liggen. Zou u niet tegen de muren oplopen wanneer uw dochter dringend een orgaan nodig heeft, u een bereidwillige verkoper vindt, maar politici de transactie verbieden vanwege hun buikgevoel?

Die verkoper is dan bijvoorbeeld iemand die bij leven heeft verklaart dat zijn organen mogen worden weggenomen in ruil voor x aantal euro's die dan naar zijn erfgenamen gaan. Is dat zo "onethisch"? Is het daarenboven aan de overheid om deze constructie te verbieden?

Ik begrijp dat niet iedereen meteen overtuigd is van mijn presumptie dat de voordelen van vrije orgaanhandel opwegen tegen de mogelijke nadelen. Daarom onderzoeken we in dit artikel ook de potentiële problemen. Zo lijken vele mensen er vanuit te gaan dat bij orgaanhandel de rijken van de armen zullen profiteren. Ze vergeten dan wel dat de enige reden van elke ruil net van de veronderstelling uitgaat dat beide partijen er beter van denken te worden. Anders zou er immers, conform de markt, niet geruild worden. Van exploitatie kan er dus geen sprake zijn wanneer een orgaan verkocht wordt.

En wat met het doemscenario waar mensen gekidnapt worden en hun organen eruit gehaald worden voor een stevige som “losgeld”? Om dit te voorkomen hebben we, zoals voor elke andere misdaad, het gerecht. De prijs van de organen zal dan ook beduidend lager zijn dan wat hij nu is op de zwarte markt, dankzij het verhoogde aanbod. Hierdoor wordt het veel minder winstgevend om iemand open te snijden en zijn organen te verkopen. De gevreesde zwarte markt zou trouwens verdwijnen. Net als bij de legalisering van alcohol in de VS, verdwijnen dan de maffieuze praktijken met de enorme gezondheidsrisico’s en kan je bij degelijke orgaanbanken en medische centra terecht. Deze gecertificeerde instituten kunnen dan voor alle informatie, begeleiding en kwaliteit garant staan.

Je zou je ook kunnen afvragen of er niet gewoon te weinig lijken zijn die geschikte organen voor transplantatie bevatten, iets waar een ander beleid niets aan kan veranderen? Dit is niet het geval. Er zijn volgens berekeningen een 1500 à 2500 geschikte lijken per jaar. Nu worden er 250 donaties gerealiseerd per jaar, waarvan een deel dan ook nog levende donoren zijn. Een vertienvoudiging is dus mogelijk. Daarbij zou ook het aantal afgestane organen door levenden (een nier of een deel van de lever) kunnen toenemen.

En dan de onvermijdelijke laatste vraag: kunnen armen organen dan nog betalen? Dat hangt van de onvoorspelbare prijs af, maar rijken zullen steeds de beste organen kunnen betalen. En dat is maar goed ook, want wanneer inkomen verdienen geen voordeel meer biedt, wie gaat er dan nog produceren? Wel zal een vrije marktconforme fluctuerende orgaanprijs zorgen voor een optimale afstemming van vraag en aanbod. En aangezien uit onderzoek blijkt dat 70% van alle Belgen hun organen willen afstaan na hun dood, zeker wanneer ze er daarenboven ook nog iets aan zouden kunnen verdienen, zal die prijs door het grote aanbod niet al te hoog komen te liggen.

De keuze tussen de weg van het bestaande orgaansocialisme en een orgaankapitalisme waarvan iedereen beter wordt, is trouwens snel gemaakt wanneer je kijkt naar het huidige socialistische systeem waar rijk noch arm aan organen geraken.

Dit opiniestuk werd geschreven door Simon Van Wambeke.

Meer teksten van Vincent De Roeck op Libertarian.be

68 Comments:

At 14/6/07 18:52, Anonymous Anoniem said...

Eigenlijk is dit al zéér lang een dom achterhoedegevecht. Mensen à la de Krunk lopen achter op de feiten en de realiteit. Je kan nu al via zogenaamde "Hedge Funds" net zoveel organen, zieke hondjes, hoertjes, gigolo's, wapens en drugs uit China of Oost-Europa kopen als je maar wilt. Officieel wordt dat allemaal "bestreden" door onze toch o-zo-zalige overheid, maar in de praktijk zijn de mazen zo groot dat er zelfs geen net meer is. Typisch Belgische hypocrisie zeker? We kunnen het niet dogen op veel té vage en veel té subjectieve ethische gronden, maar in de praktijk zijn we zo zwak als overheid dat we het niet effectief genoeg kunnen bestrijden. Dit is de paradox van het geheel. Net omdat de overheid deze handel tracht te reglementeren en te verbieden, werkt men de illegale handel in minderwaardige, inferieure en niet-gekeurde goederen en diensten in de hand, met alle gevolgen vandien. Deregulering is de boodschap!

 
At 14/6/07 20:03, Anonymous Anoniem said...

Dat menselijke organen verhandeld worden tegen superwinsten aan de hoogste bieders is onmenselijk. Dat het bijvoorbeeld kan gaan over de verplichte afstand van organen door dood veroordeelden maakt de zaak alleen maar erger. Temeer dat mensen in die bepaalde landen ter dood veroordeeld kunnen worden op basis van hun geloof, politieke overtuiging of ras. Er zijn serieuze aanwijzingen dat in China mensen van een bepaalde sekte ter dood veroordeeld werden precies om die lukratieve orgaanverkoop. Een internationaal totaalverbod op dergelijke praktijken is dus niet meer dan normaal.

 
At 14/6/07 21:08, Blogger Pieter Cleppe said...

@Anoniem: een verbod op organenhandel zal wellicht het aanbod beperken, en dus de prijs doen stijgen. Daardoor wordt het lucratiever om organen van gevangenen te stelen. Sowieso hebt u uiteraard gelijk dat dit een schande is en bestreden moet worden. Een internationaal verbod kan echter het averrechtse effect hebben.

 
At 14/6/07 21:52, Anonymous Anoniem said...

Fantastisch idee. Ik bied direkt mijn van vele kronkels voorziene brein te koop aan. Geïnteresseerd Mr. De Roeck? De kwaliteit van uw stukjes zal er zeker wel bij varen. En over de prijs hoeft u zich geen zorgen te maken. Daarover worden we het wel eens.

 
At 14/6/07 22:22, Blogger Vincent De Roeck said...

http://www.defeitenopeenrijtje.nl/
Hierzie een overzicht van het huidige wanbeleid op vlak van orgaandonatie in Nederland, dat in geen enkel opzicht écht verschilt met dat in België.

 
At 15/6/07 13:31, Anonymous Anoniem said...

De vraag is niet of orgaanhandel gelegaliseerd moet worden of niet, maat tegen welke prijs dat moet gebeuren.

Ik ben voor de legalisering van organenhandel. Weliswaar als mensen er zelf voor kiezen: ze mogen er niet toe gedwongen worden, maar dat spreekt voor zich denk ik. De legalisering kan mensenlevens redden, waarom het dan niet toestaan?

Mensen moeten als ze organen afstaan ook zeker betaald worden. Er moet misschien zelfs een vaste prijs worden opgelegd om marktfluctuaties uit te schakelen. Maar, de arme mensen moeten evenveel kans krijgen op een nieuw orgaan, dus ik vind dat de staat in dit geval een deel van de kosten op zich moet nemen.

Er zijn ook mensen die een contract tekenen waarin staat dat als ze dood zijn, hun organen verkocht mogen worden. Dit is positief want anders gaan de organen die nog goed zijn zo maar verloren terwijl ze mensenlevens kunnen redden.

 
At 15/6/07 13:34, Blogger Luc Van Braekel said...

Akkoord met Hugo. Er is niks mis met orgaanhandel, zolang er geen dwang mee gemoeid is. Het moet dus om "vrijhandel" gaan, waarbij donor, koper en alle tussenpersonen uit vrije wil handelen.

 
At 16/8/07 12:27, Anonymous Anoniem said...

Ik weet niet wat iedereen loopt te blaten dat het illegaal zou zijn?
Wijs mij eens in het Nederlands of Belgiesch wetboek de wet aan waarbij ik wordt verboden mijn eigen lever/nier/doeternietoe wat voor onderdeel te verkopen aan de hoogste bieder? Ik heb het NL wetboek ondersteboven gehouden en kan GEEN wetgeving ontdekken die het mij zou verbieden. Als hier al grenzen aan zijn dan zijn het slechts morele grenzen. En als u nu roept dat u (moreel) bezwaar tegen deze handel zou hebben, neem dan eens plaats op de stoel van iemand die een nieuwe lever wel zou kunnen gebruiken. Dan wil ik wel een zien of u dan nog steeds bezwaren heeft. Letterlijk wie zeurt sterft.

 
At 16/8/07 12:50, Blogger Luc Van Braekel said...

"In België is orgaanhandel vanzelfsprekend verboden door de wet op de orgaantransplantatie van 1986."

Sabine de Bethune in de Senaat, 30 november 2006, http://www.senaat.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=50353416&LANG=nl

 
At 13/12/07 17:12, Anonymous Anoniem said...

Misschien de wetboeken nog eens ondersteboven halen voor je zegt dat er niks over terug te vinden is

art. 4 § 1 wet van 13 juni 1986 - Afstand van organen, weefsels of cellen mag niet met een oogmerk van winst geschieden, ongeacht de partijen tussen welke hij plaatsheeft.

Enfin, als het uit volledig vrije wil gebeurt, moet het voor mij kunnen. Maar zolang we niet in een ideale wereld leven waar niet IEDEREEN (zoals wij hier in ons land) over een vrije wil kan beschikken, kan het niet. Als je in de goot leeft, gevangen bent, onderdrukt wordt, aan lijm verslaafd bent, ... denk ik niet dat je nog over de 'utopische' eigen wil kan spreken.

 
At 28/11/14 01:50, Blogger Unknown said...

Ben je in de schulden en u wilt betalen uit uw schuld? Wilt u het opstarten van een bedrijf? Heeft u een nieuw appartement waar u comfortabel en gelukkig kunnen leven nodig? Hier is de kans voor u om te kopen wat je nodig hebt, dat je gelukkig en comfortabel maken. Ons ziekenhuis is het verlenen van diensten aan de nieren van mensen die willen dat hun nieren te verkopen aan te schaffen. Dit is om u te informeren dat we individuen die kunnen helpen bij het aanbieden van hun nieren om ons geduld die echt in nood aan een nier voor hen om te overleven kopen hulp nodig. onze vestigingen bevinden zich in verschillende landen, zoals Groot-Brittannië, de VS, Griekenland, Zuid-Afrika, Nigeria enz

Als u wilt uw nier te verkopen, kunt u gewoon contact met ons op voor meer informatie met de onderstaande gegevens.
E-mail: braithwaitespecialisthospital@gmail.com
groet,
Dr. Frank Oladele

 
At 19/5/16 23:43, Blogger Dr.elvis said...

Wilt u uw nier te verkopen? Of bent u op zoek naar een mogelijkheid om uw nier voor geld te verkopen als gevolg van financiële breken en je weet niet wat te doen, neem dan contact met ons op en wij zullen u goed bedrag te bieden voor uw nier. Mijn naam is (Doctor Elvis Whyte) ben een Phrenologist in ons ziekenhuis i gespecialiseerd in de nier chirurgie en we ook te maken met het kopen en transplantatie van nieren met een levende een overeenkomende donor.
Contact E-mail: doctorelviswhyte@gmail.com

 
At 5/1/17 08:17, Blogger Adamfred said...

Geachte heer mevrouw,

Wilt u uw nier te verkopen? Bent u op zoek naar een mogelijkheid om uw nier voor geld te verkopen als gevolg van financiële breken en je weet niet wat te doen, neem dan contact met ons vandaag en wij zullen u goed bedrag aanbieding voor uw nier. Mijn naam is Dr.Raymond. Ben een Phrenologist in UBTH Specialist Hospital. Ons ziekenhuis is gespecialiseerd in de nier operaties en we ook te maken met het kopen en transplantatie van nieren met een overeenkomstige Donor. Wij zijn gevestigd in Spanje, UK, USA, Maleisië. Als u geïnteresseerd in het verkopen of kopen van zijn nieren aarzel dan niet om contact met ons op via e-mail: (drkennethraymond@outlook.com of Adamfred24@gmail.com) kunt u tekst of bel ons op 18144768385


Geachte heer mevrouw,

Wilt u uw nier te verkopen? Bent u op zoek naar een mogelijkheid om uw nier voor geld te verkopen als gevolg van financiële breken en je weet niet wat te doen, neem dan contact met ons vandaag en wij zullen u goed bedrag aanbieding voor uw nier. Mijn naam is Dr.Raymond. Ben een Phrenologist in UBTH Specialist Hospital. Ons ziekenhuis is gespecialiseerd in de nier operaties en we ook te maken met het kopen en transplantatie van nieren met een overeenkomstige Donor. Wij zijn gevestigd in Spanje, UK, USA, Maleisië. Als u geïnteresseerd in het verkopen of kopen van zijn nieren aarzel dan niet om contact met ons op via e-mail: (drkennethraymond@outlook.com of Adamfred24@gmail.com) kunt u tekst of bel ons op 18144768385

 
At 30/11/17 14:36, Blogger marcus jefferson said...

Goedendag iedereen,
Verkoop een nier. Red een leven en verdien geld, Am dokter Alex, een specialist voor nierafname Wil je je nier verkopen om een leven te redden? Ben je op zoek naar een mogelijkheid om je nier voor een goede prijs te verkopen, zodat je je schuld kunt betalen? is een kans voor u om uw nier te verkopen voor 500.000,00 $ en meer. Alle geïnteresseerde donateurs dienen contact op te nemen met ons team. Voor meer informatie per e-mail: dralexspeciallist@gmail.com Of wat is app +2348162029187 Aarzel niet om contact met ons op te nemen, want we zullen er zeker van zijn dat we met u samenwerken en wij zullen ervoor zorgen dat je het leuk vindt om met ons zaken te doen.

E-mail: dralexspeciallist@gmail.com

vriendelijke groeten

 
At 19/12/17 05:31, Blogger Samuel Stephen said...

Hallo.

Wilt u uw nier kopen of verkopen voor geld, dan heeft Spimal Hospital dringend behoefte aan O ve B ve en A ve aan het tarief van $ 500.000,00. Als iemand bereid is om te doneren of te verkopen, neem dan contact met ons op via Contact: samuelstephen1009@gmail.com


Need Genuine Donors

Wachten op je reageert

Beste wensen

 
At 22/12/17 11:52, Blogger Unknown said...

We hebben dringend behoefte aan nierdonors over de hele wereld voor een bedrag van 800.000,00, EURO ..
neem contact op met dr. Maria voor meer informatie over de nierprocedures:

  E-mail; danielshospital55@gmail.com

whatsapp; +2348181726727

Dank je..

 
At 2/2/18 02:07, Blogger Unknown said...

We hebben dringend behoefte aan nierdonors over de hele wereld voor een bedrag van 800.000,00, EURO ..
Neem contact op met dr daniels voor meer informatie over de nierprocedures:

  E-mail; danielshospital55@gmail.com

whatsapp; +2348181726727

Dank je..

 
At 3/2/18 02:27, Blogger Unknown said...

We hebben dringend behoefte aan nierdonors over de hele wereld voor een bedrag van 800.000,00, EURO ..
Neem contact op met dr daniels voor meer informatie over de nierprocedures:

  E-mail; danielshospital55@gmail.com

whatsapp; +2348181726727

Dank je..

 
At 3/2/18 02:41, Blogger Unknown said...

We hebben dringend behoefte aan nierdonors over de hele wereld voor een bedrag van 800.000,00, EURO ..
Neem contact op met dr daniels voor meer informatie over de nierprocedures:

  E-mail; danielshospital55@gmail.com

whatsapp; +2348181726727

Dank je..

 
At 31/3/18 16:55, Blogger Unknown said...

Kijkt u ernaar uit om te kopen om het leven van een vriend en een familielid te redden.


Overweegt u of wilt u uw nier verkopen vanwege een financiële storing?


prijs? Dit is een kans om te verkopen voor $ 450.000,00 dollar? Stuur ons een bericht


vandaag zo snel mogelijk. Zoals we momenteel aan het kopen en verkopen zijn van


Nieren. Ons ziekenhuis is ook gespecialiseerd in nier- en leverchirurgie en


we zijn momenteel in samenwerking met andere internationale ziekenhuizen voor


het kopen en verkopen van gezonde nieren, met leven en bijbehorende


donoren. Wij zijn gevestigd in India, Canada, het VK, Pakistan, China, Chili, Turkije,

VS, Maleisië, Thailand, Columbia, Nigeria etc.


Als u geïnteresseerd bent in het verkopen of kopen van nieren, aarzel dan niet om


Neem contact met ons op via e-mail: draustinelvis@gmail.com


Echte donors / verkopen / kopers die nodig zijn, u moet geld ophalen voor kosten van de gezondheidszorg of schulden betalen of een goedBeste wensenDR AUSTIN ELVIS

 
At 8/4/18 03:13, Blogger Charles W. Jackson Jr said...

Ik ben zeer tevreden met de hulp die de grote tovenaar genaamd Dr. Miller me gaf toen mijn geliefde me verliet. Dr. Miller was binnen 48 uur in staat mijn geliefde terug te brengen naar mij. Dit is de reden waarom ik Dr. Miller-services aanbeveel aan iedereen die problemen heeft in de relatie moet niet klagen naar Dr.Miller via de details via e-mail: Drmillerporter102@gmail.com met is help je relatie een perfecte relatie zal maken

WhatsApp: +17816567138
Neem contact met ons op via e-mail: Drmillerporter102@gmail.com

 
At 29/5/18 10:13, Blogger Unknown said...

We hebben dringend behoefte aan nierdonors over de hele wereld voor een bedrag van 800.000,00, EURO ..
Neem contact op met dr daniels voor meer informatie over de nierprocedures:

  E-mail; danielshospital55@gmail.com

whatsapp; +2348181726727

Dank je..

 
At 29/5/18 10:14, Blogger Unknown said...

We hebben dringend behoefte aan nierdonors over de hele wereld voor een bedrag van 800.000,00, EURO ..
Neem contact op met dr daniels voor meer informatie over de nierprocedures:

  E-mail; danielshospital55@gmail.com

whatsapp; +2348181726727

Dank je..

 
At 23/8/18 01:43, Blogger Dr Kate/Albert said...

Hallo groeten aan u, we zullen graag weten of u geïnteresseerd bent in de verkoop van uw nier en we willen dat u weet dat we volledig klaar en geïnteresseerd zijn om iets van u te kopen, dus als u geïnteresseerd bent, neemt u dan alstublieft contact op met onze arts via deze e-mail (albertwilson260 @ gmail.com) of whatsapp ons via +2349024008683 we wachten op uw dringende reactie, dank u

 
At 23/8/18 02:30, Blogger Dr Kate Adams said...

Hallo iedereen.


Mijn naam is dr. Kate Adams, ben een frenoloog in de universitaire ziekenhuizen Bristol NHS Foundation Trust. Ons ziekenhuis is geïmmuniseerd in nierchirurgie en we hebben ook te maken met het kopen en transplanteren van nieren met een levende donor. Wij zijn gevestigd in Dubai, Turkije, de VS, Maleisië. Als u geïnteresseerd bent in het verkopen of kopen van nieren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail: kateadams946@hotmail.com

Mijn aanzien


Dr. Kate Adams


Telefoonnummer: +2348146161694

 
At 5/12/18 09:01, Blogger Unknown said...

Betaal jou rekeninge en vier jou Kersfees en begin u nuwe jaar met 'n
Goeie besigheid, is jy nou gereed? Merk Snell lening firma is 'n
Regering lening organisasie goedgekeur en in samewerking met
Die sentrale bank. As jy enige vrae het of 'n lening nodig, doen nie
Huiwer om kontak ons by:
E-pos: eurasianfgc@gmail.com of whatsapp ons op +917303615724.

 
At 5/12/18 09:02, Blogger Unknown said...

Betaal jou rekeninge en vier jou Kersfees en begin u nuwe jaar met 'n
Goeie besigheid, is jy nou gereed? Merk Snell lening firma is 'n
Regering lening organisasie goedgekeur en in samewerking met
Die sentrale bank. As jy enige vrae het of 'n lening nodig, doen nie
Huiwer om kontak ons by:
E-pos: eurasianfgc@gmail.com of whatsapp ons op +917303615724.

 
At 14/12/18 20:39, Blogger Unknown said...

We are registered finance lender we offer fast and Legit cash to individual and companies at 3% interest rate. Do you think of getting an urgent finance to start up business,pay up bills or debt? We offer all kinds of finance to Customer and we shall be glad to offer you a finance. For more information contact us. Email: eurasianfgc@gmail.com or whatsapp us on +917303615724.

 
At 18/1/19 14:31, Anonymous Anoniem said...

Hallo, We zijn op zoek naar nierdonors We zijn gevestigd in India, Canada, VK, Turkije, VS, Maleisië, Zuid-Afrika, Jordanië, enz. Zeer dringend. B + ve, O + ve en A + ve met India paspoorten / kiezerskaart of Pan-kaart en leeftijd moet meer dan 19 jaar zijn. Geïnteresseerde persoon moet contact met ons opnemen via e-mail: sunajkidneyfundation@gmail.com

Whataspp: +917204719376

Whataspp: +917204719376

Whataspp: +917204719376

sunajkidneyfundation@gmail.com
Dr. Sunaj

 
At 18/1/19 14:32, Anonymous Anoniem said...

Hallo, We zijn op zoek naar nierdonors We zijn gevestigd in India, Canada, VK, Turkije, VS, Maleisië, Zuid-Afrika, Jordanië, enz. Zeer dringend. B + ve, O + ve en A + ve met India paspoorten / kiezerskaart of Pan-kaart en leeftijd moet meer dan 19 jaar zijn. Geïnteresseerde persoon moet contact met ons opnemen via e-mail: sunajkidneyfundation@gmail.com

Whataspp: +917204719376

Whataspp: +917204719376

Whataspp: +917204719376

sunajkidneyfundation@gmail.com
Dr. Sunaj

 
At 18/1/19 14:32, Anonymous Anoniem said...

Hallo, We zijn op zoek naar nierdonors We zijn gevestigd in India, Canada, VK, Turkije, VS, Maleisië, Zuid-Afrika, Jordanië, enz. Zeer dringend. B + ve, O + ve en A + ve met India paspoorten / kiezerskaart of Pan-kaart en leeftijd moet meer dan 19 jaar zijn. Geïnteresseerde persoon moet contact met ons opnemen via e-mail: sunajkidneyfundation@gmail.com

Whataspp: +917204719376

Whataspp: +917204719376

Whataspp: +917204719376

sunajkidneyfundation@gmail.com
Dr. Sunaj

 
At 18/1/19 14:32, Anonymous Anoniem said...

Hallo, We zijn op zoek naar nierdonors We zijn gevestigd in India, Canada, VK, Turkije, VS, Maleisië, Zuid-Afrika, Jordanië, enz. Zeer dringend. B + ve, O + ve en A + ve met India paspoorten / kiezerskaart of Pan-kaart en leeftijd moet meer dan 19 jaar zijn. Geïnteresseerde persoon moet contact met ons opnemen via e-mail: sunajkidneyfundation@gmail.com

Whataspp: +917204719376

Whataspp: +917204719376

Whataspp: +917204719376

sunajkidneyfundation@gmail.com
Dr. Sunaj

 
At 9/2/19 11:55, Anonymous Anoniem said...

Hallo, We zijn op zoek naar nierdonors We zijn gevestigd in India, Canada, VK, Turkije, VS, Maleisië, Zuid-Afrika, Jordanië, enz. Zeer dringend. B + ve, O + ve en A + ve met India paspoorten / kiezerskaart of Pan-kaart en leeftijd moet meer dan 19 jaar zijn. Geïnteresseerde persoon moet contact met ons opnemen via e-mail: sunajkidneyfundation@gmail.com

Whataspp: +917204719376

Whataspp: +917204719376

Whataspp: +917204719376

sunajkidneyfundation@gmail.com
Dr. Sunaj

 
At 5/4/19 20:00, Blogger st mark said...

Dit is om het grote publiek te informeren dat mannen of vrouwen gezond zijn
en 100% serieus in de verkoop van zijn nier moet dringend contact opnemen met ... e-mail: stmarkspecialisthospital0@gmail.com ,, Zoals we hebben
veel patiënten die momenteel een niertransplantatie nodig hebben .., Are
u bent op zoek naar een mogelijkheid om uw nier voor geld te verkopen vanwege de
financiële onderbreking en we zullen je nier kopen voor een bedrag van $ 800.000 EuroS voor de nier.
en we hebben ook een hiv / hulpkuur als je de remedie ook gewoon nodig hebt
email ons nu,

whatsapp; +2349012534032

EMAIL;; stmarkspecialisthospital0@GMAIL.COM

Dank je

 
At 19/5/19 01:48, Blogger DR Ravi said...

Hallo, We zijn op zoek naar nierdonors We zijn gevestigd in India, Canada, VK, Turkije, de VS, Maleisië, Zuid-Afrika, Jordanië, enz. Zeer dringend. B + ve, O + ve en A + ve met India paspoorten / Kiezers kaart of Pan-kaart en leeftijd moet meer dan 19 jaar zijn. Geïnteresseerde persoon moet contact met ons opnemen,
Whataspp: +917204719376
Whataspp: +917204719376
sunajkidneyfundation@gmail.com
Dr. Sunaj Edward
Dank je.

 
At 19/5/19 01:49, Blogger DR Ravi said...

Hallo, We zijn op zoek naar nierdonors We zijn gevestigd in India, Canada, VK, Turkije, de VS, Maleisië, Zuid-Afrika, Jordanië, enz. Zeer dringend. B + ve, O + ve en A + ve met India paspoorten / Kiezers kaart of Pan-kaart en leeftijd moet meer dan 19 jaar zijn. Geïnteresseerde persoon moet contact met ons opnemen,
Whataspp: +917204719376
Whataspp: +917204719376
sunajkidneyfundation@gmail.com
Dr. Sunaj Edward
Dank je.

 
At 22/6/19 15:00, Anonymous Anoniem said...

Wij bieden leningen tegen lage rentetarieven, voor meer informatie over kredietprocedures kunt u contact opnemen met: sofiafinance@outlook.com of stuur ons een bericht op WhatsApp: +393293845546

 
At 16/9/19 16:54, Anonymous Anoniem said...

Geachte heer mevrouw,

Wilt u uw nier verkopen? Bent u op zoek naar een mogelijkheid om uw nier te verkopen voor geld vanwege een financiële storing en u weet niet wat u moet doen, neem dan vandaag contact op met LORENA KIDNEY CLINIC en zij zullen u een goed bedrag voor uw nier aanbieden. DR LORENA is een nefroloog in LORENA KIDNEY CLINIC. Ze specialiseerden zich in nierchirurgie en houden zich ook bezig met het kopen en transplanteren van nieren met een levende donor. Ze bevinden zich in Rusland, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, de VS, Maleisië, Indonesië, Australië, Polen, Spanje. Als u geïnteresseerd bent in het verkopen of kopen van nieren, aarzel dan niet om contact met hen op te nemen via e-mail: (LORENAKIDNEYCLINIC@GMAIL.COM)

LORENA NIER KLINISCHE STICHTING

Telefoon: +1 984 213 1994

E-mail: LORENAKIDNEYCLINIC@GMAIL.COM

 
At 18/9/19 17:34, Blogger Dr Drew said...

Dit om het grote publiek te informeren dat ze gezond en 100% serieus zijn in de verkoop. Of koop een nier moet dringend contact opnemen met Dr. Drew Mayo Clinic via e-mail: drdrew247.mayoclinic@gmail.com, omdat we veel patiënten hebben die momenteel een niertransplantatie nodig hebben, bent u op zoek naar de mogelijkheid om uw nier te verkopen voor geld tot financiële ineenstorting en zullen we 800.000 EUR voor uw nier verstrekken? e-mail ons nu, NEEM CONTACT MET ONS @

E-MAIL: drdrew247.mayoclinic@gmail.com

 
At 18/9/19 17:34, Blogger Dr Drew said...

Dit om het grote publiek te informeren dat ze gezond en 100% serieus zijn in de verkoop. Of koop een nier moet dringend contact opnemen met Dr. Drew Mayo Clinic via e-mail: drdrew247.mayoclinic@gmail.com, omdat we veel patiënten hebben die momenteel een niertransplantatie nodig hebben, bent u op zoek naar de mogelijkheid om uw nier te verkopen voor geld tot financiële ineenstorting en zullen we 800.000 EUR voor uw nier verstrekken? e-mail ons nu, NEEM CONTACT MET ONS @

E-MAIL: drdrew247.mayoclinic@gmail.com..

 
At 30/9/19 06:57, Blogger Mayo clinic said...

Wilt u een nier kopen of wilt u de uwe verkopen
nier? Bent u op zoek naar een mogelijkheid om uw nier te verkopen voor geld vanwege een financiële crisis en weet u niet wat u moet doen?
Neem vandaag nog contact met ons op en wij bieden u een goede service.
We bieden $ 1.000.000,00 USD voor een nier. Mijn naam is dokter DAVID. Ik ben een nefroloog bij de MAYO CLINIC. Onze kliniek is gespecialiseerd in nierchirurgie en wij verzorgen ook
Koop en transplanteer levende nieren.
bijbehorende donor. Wij zijn gevestigd in India, Turkije, Verenigde Staten. VS, Maleisië, India. Als u geïnteresseerd bent in het kopen van nieren,
Neem gerust contact met ons op via e-mail.
E-mail: mayoclinic55@gmail.com WhatsApp +2349012028961

Om eerlijk te zijn
DR DAVID.

 
At 30/9/19 06:57, Blogger Mayo clinic said...

Wilt u een nier kopen of wilt u de uwe verkopen
nier? Bent u op zoek naar een mogelijkheid om uw nier te verkopen voor geld vanwege een financiële crisis en weet u niet wat u moet doen?
Neem vandaag nog contact met ons op en wij bieden u een goede service.
We bieden $ 1.000.000,00 USD voor een nier. Mijn naam is dokter DAVID. Ik ben een nefroloog bij de MAYO CLINIC. Onze kliniek is gespecialiseerd in nierchirurgie en wij verzorgen ook
Koop en transplanteer levende nieren.
bijbehorende donor. Wij zijn gevestigd in India, Turkije, Verenigde Staten. VS, Maleisië, India. Als u geïnteresseerd bent in het kopen van nieren,
Neem gerust contact met ons op via e-mail.
E-mail: mayoclinic55@gmail.com WhatsApp +2349012028961

Om eerlijk te zijn
DR DAVID.

 
At 30/9/19 06:58, Blogger Mayo clinic said...

Wilt u een nier kopen of wilt u de uwe verkopen
nier? Bent u op zoek naar een mogelijkheid om uw nier te verkopen voor geld vanwege een financiële crisis en weet u niet wat u moet doen?
Neem vandaag nog contact met ons op en wij bieden u een goede service.
We bieden $ 1.000.000,00 USD voor een nier. Mijn naam is dokter DAVID. Ik ben een nefroloog bij de MAYO CLINIC. Onze kliniek is gespecialiseerd in nierchirurgie en wij verzorgen ook
Koop en transplanteer levende nieren.
bijbehorende donor. Wij zijn gevestigd in India, Turkije, Verenigde Staten. VS, Maleisië, India. Als u geïnteresseerd bent in het kopen van nieren,
Neem gerust contact met ons op via e-mail.
E-mail: mayoclinic55@gmail.com WhatsApp +2349012028961

Om eerlijk te zijn
DR DAVID.

 
At 30/9/19 06:58, Blogger Mayo clinic said...

Wilt u een nier kopen of wilt u de uwe verkopen
nier? Bent u op zoek naar een mogelijkheid om uw nier te verkopen voor geld vanwege een financiële crisis en weet u niet wat u moet doen?
Neem vandaag nog contact met ons op en wij bieden u een goede service.
We bieden $ 1.000.000,00 USD voor een nier. Mijn naam is dokter DAVID. Ik ben een nefroloog bij de MAYO CLINIC. Onze kliniek is gespecialiseerd in nierchirurgie en wij verzorgen ook
Koop en transplanteer levende nieren.
bijbehorende donor. Wij zijn gevestigd in India, Turkije, Verenigde Staten. VS, Maleisië, India. Als u geïnteresseerd bent in het kopen van nieren,
Neem gerust contact met ons op via e-mail.
E-mail: mayoclinic55@gmail.com WhatsApp +2349012028961

Om eerlijk te zijn
DR DAVID.

 
At 15/11/19 23:12, Blogger Bensonmoore said...

Beste aanbieding voor spoedeisende nier wordt gekocht voor een maximumbedrag van $ 800.000,00 USD. B + ve, O + ve en A + ve is match is dringend nodig in Fortis ziekenhuis India iedereen die zijn / haar ene nier wil verkopen, moet onmiddellijk contact met ons opnemen en u het beste GELD en MEDICATIE aanbieden. Wij zijn gevestigd in India, Canada, het VK, de VS, Maleisië, Zuid-Afrika enz. We betalen uw voorschot eerst voor de operatie, neem nu contact met ons op, WHATSAPP-NUMMER: +12899600524. E-mail: jaslokhospital20@gmail.com
Dr.Girish N.S

 
At 23/11/19 00:59, Blogger Andrason said...

Ik ben Sandra Nicolas bij naam. Ik woon in de VS, ik wil dit medium gebruiken om alle leningzoekers te waarschuwen dat ze heel voorzichtig moeten zijn omdat er overal oplichters zijn. Enkele maanden geleden was ik financieel gespannen en vanwege mijn wanhoop werd ik opgelicht door verschillende online geldschieters. Ik had bijna de hoop verloren totdat een vriend van mij me verwees naar een zeer betrouwbare geldschieter genaamd mevrouw Karin Sabine die me een ongedekte lening van $ 85.000 onder 2 uur zonder enige stress leende. Als u een lening nodig heeft, neem dan nu contact met hem op via: sabinhelps@gmail.com Ik gebruik dit medium om alle leningzoekers te waarschuwen vanwege de hel die ik heb doorgemaakt in de handen van die frauduleuze geldschieters. En ik wens zelfs niet dat mijn vijand door zo'n hel gaat dat ik erdoorheen ben gegaan in de handen van die frauduleuze online geldschieters. God zegene haar voor altijd.

 
At 3/12/19 21:09, Anonymous Anoniem said...

Wilt u uw nier verkopen?

Kijk je op om een nier te kopen?

Bent u op zoek naar een mogelijkheid om uw nier te verkopen voor geld vanwege een financiële storing en u weet niet wat u moet doen, neem dan vandaag nog contact met ons op en wij zullen u een goed bedrag voor uw nier aanbieden. Mijn naam is (Dr. Harry Martins) ben een frenoloog in het ziekenhuis van Manipal.

Ons ziekenhuis is gespecialiseerd in nierchirurgie en we houden ons ook bezig met het kopen en transplanteren van nieren met een levende en overeenkomstige donor.

Wij zijn gevestigd in Indiaas. Als u geïnteresseerd bent in het verkopen of kopen van nieren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail: {medicalgeneralspecialhospital@gmail.com}

Bedankt,

BEHEER.

 
At 21/12/19 12:06, Blogger SESCAMPS said...

Ik ben een gepensioneerde bankier die in het hart van de kust werkt.

Whatsapp .. + 213655963474

Contactos :: sescamps4montra@gmail.com

Er staat veel geld op mijn rekening en de wens om mensen die niet regenereren, indien nodig, te helpen hun project te voltooien dat serieuze en eerlijke mensen helpt die de lening in de praktijk niet terugbetalen.
Ik bied leningen op korte, middellange en lange termijn van € 3.000 tot € 45.300.000 en meer:

Whatsapp .. + 213655963474

Contactos :: sescamps4montra@gmail.com

 
At 21/12/19 12:07, Blogger SESCAMPS said...

Ik ben een gepensioneerde bankier die in het hart van de kust werkt.

Whatsapp .. + 213655963474

Contactos :: sescamps4montra@gmail.com

Er staat veel geld op mijn rekening en de wens om mensen die niet regenereren, indien nodig, te helpen hun project te voltooien dat serieuze en eerlijke mensen helpt die de lening in de praktijk niet terugbetalen.
Ik bied leningen op korte, middellange en lange termijn van € 3.000 tot € 45.300.000 en meer:

Whatsapp .. + 213655963474

Contactos :: sescamps4montra@gmail.com

 
At 21/12/19 12:07, Blogger SESCAMPS said...

Ik ben een gepensioneerde bankier die in het hart van de kust werkt.

Whatsapp .. + 213655963474

Contactos :: sescamps4montra@gmail.com

Er staat veel geld op mijn rekening en de wens om mensen die niet regenereren, indien nodig, te helpen hun project te voltooien dat serieuze en eerlijke mensen helpt die de lening in de praktijk niet terugbetalen.
Ik bied leningen op korte, middellange en lange termijn van € 3.000 tot € 45.300.000 en meer:

Whatsapp .. + 213655963474

Contactos :: sescamps4montra@gmail.com

 
At 21/12/19 12:07, Blogger SESCAMPS said...

Ik ben een gepensioneerde bankier die in het hart van de kust werkt.

Whatsapp .. + 213655963474

Contactos :: sescamps4montra@gmail.com

Er staat veel geld op mijn rekening en de wens om mensen die niet regenereren, indien nodig, te helpen hun project te voltooien dat serieuze en eerlijke mensen helpt die de lening in de praktijk niet terugbetalen.
Ik bied leningen op korte, middellange en lange termijn van € 3.000 tot € 45.300.000 en meer:

Whatsapp .. + 213655963474

Contactos :: sescamps4montra@gmail.com

 
At 21/12/19 12:08, Blogger SESCAMPS said...

Ik ben een gepensioneerde bankier die in het hart van de kust werkt.

Whatsapp .. + 213655963474

Contactos :: sescamps4montra@gmail.com

Er staat veel geld op mijn rekening en de wens om mensen die niet regenereren, indien nodig, te helpen hun project te voltooien dat serieuze en eerlijke mensen helpt die de lening in de praktijk niet terugbetalen.
Ik bied leningen op korte, middellange en lange termijn van € 3.000 tot € 45.300.000 en meer:

Whatsapp .. + 213655963474

Contactos :: sescamps4montra@gmail.com

 
At 21/12/19 12:09, Anonymous KREDIT said...

Ik ben een gepensioneerde bankier die in het hart van de kust werkt.

Whatsapp .. + 213655963474

Contactos :: sescamps4montra@gmail.com

Er staat veel geld op mijn rekening en de wens om mensen die niet regenereren, indien nodig, te helpen hun project te voltooien dat serieuze en eerlijke mensen helpt die de lening in de praktijk niet terugbetalen.
Ik bied leningen op korte, middellange en lange termijn van € 3.000 tot € 45.300.000 en meer:

Whatsapp .. + 213655963474

Contactos :: sescamps4montra@gmail.com

 
At 21/12/19 12:10, Anonymous KREDIT said...

Ik ben een gepensioneerde bankier die in het hart van de kust werkt.

Whatsapp .. + 213655963474

Contactos :: sescamps4montra@gmail.com

Er staat veel geld op mijn rekening en de wens om mensen die niet regenereren, indien nodig, te helpen hun project te voltooien dat serieuze en eerlijke mensen helpt die de lening in de praktijk niet terugbetalen.
Ik bied leningen op korte, middellange en lange termijn van € 3.000 tot € 45.300.000 en meer:

Whatsapp .. + 213655963474

Contactos :: sescamps4montra@gmail.com

 
At 17/1/20 22:15, Blogger drmercyhospital said...

Getuigenis, getuigenis !! Getuigenis !!!
  Ik wil met God getuigen dat ik de genade van de arts gebruik om me te helpen met een nieroperatie, ik ben Mary uit Spanje en heb mijn nier verkocht aan het drmercyziekenhuis voor € 800.000 en na het invullen van het formulier ga ik akkoord met de algemene voorwaarden en de operatie. werd gedaan in de VS, CLEVELAND HOSPITAL EN CLINIC, ik was eerder bang, maar na de operatie gaf ik 800.000 euro en ik ben zo blij dat al mijn financiële problemen voorbij zijn. Ik wil iedereen vertellen om vandaag contact op te nemen met het Drmercy-ziekenhuis over nierchirurgie: drmercyhospital686@gmail.com Whatsapp: +2348100367800 Met vriendelijke groet.

 
At 17/1/20 22:17, Blogger drmercyhospital said...

Getuigenis, getuigenis !! Getuigenis !!!
  Ik wil met God getuigen dat ik de genade van de arts gebruik om me te helpen met een nieroperatie, ik ben Mary uit Spanje en heb mijn nier verkocht aan het drmercyziekenhuis voor € 800.000 en na het invullen van het formulier ga ik akkoord met de algemene voorwaarden en de operatie. werd gedaan in de VS, CLEVELAND HOSPITAL EN CLINIC, ik was eerder bang, maar na de operatie gaf ik 800.000 euro en ik ben zo blij dat al mijn financiële problemen voorbij zijn. Ik wil iedereen vertellen om vandaag contact op te nemen met het Drmercy-ziekenhuis over nierchirurgie: drmercyhospital686@gmail.com Whatsapp: +2348100367800 Met vriendelijke groet.

 
At 20/4/20 12:49, Blogger Mayo clinic said...

U wilt een nier kopen of u wilt de uwe verkopen

nier? Bent u op zoek naar een mogelijkheid om uw nier vanwege de financiële crisis voor geld te verkopen en weet u niet wat u moet doen, neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bieden u een mooi bedrag van $ 1.000.000,00 dollar voor uw nier aan. Mijn naam is dokter DAVID

Ik ben nefroloog bij de Mayo-kliniek. Onze kliniek is

Gespecialiseerd in nierchirurgie en wij zorgen ook voor

Koop en transplanteer nieren met leven.

bijbehorende donor. Wij zijn gevestigd in India, Turkije, Verenigde Staten, Maleisië, India. Als u geïnteresseerd bent in het verkopen of kopen van nieren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail.

E-mail: mayoclinic55@gmail.com

Welke apps + 2348107219280


aandachtig

DR DAVID

 
At 20/4/20 12:50, Blogger Mayo clinic said...

U wilt een nier kopen of u wilt de uwe verkopen

nier? Bent u op zoek naar een mogelijkheid om uw nier vanwege de financiële crisis voor geld te verkopen en weet u niet wat u moet doen, neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bieden u een mooi bedrag van $ 1.000.000,00 dollar voor uw nier aan. Mijn naam is dokter DAVID

Ik ben nefroloog bij de Mayo-kliniek. Onze kliniek is

Gespecialiseerd in nierchirurgie en wij zorgen ook voor

Koop en transplanteer nieren met leven.

bijbehorende donor. Wij zijn gevestigd in India, Turkije, Verenigde Staten, Maleisië, India. Als u geïnteresseerd bent in het verkopen of kopen van nieren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail.

E-mail: mayoclinic55@gmail.com

Welke apps + 2348107219280


aandachtig

DR DAVID

 
At 19/5/20 07:05, Anonymous Anoniem said...

Hallo allemaal, ik ben super opgewonden vandaag. Ik zag opmerkingen van mensen die al een lening hadden ontvangen van Sabinhelps@gmail.com en toen besloot ik me in te schrijven op basis van hun aanbevelingen. Een paar uur geleden bevestigde ik in totaal 10.000 euro die ik had aangevraagd van mijn eigen bankrekening. Dit is echt geweldig nieuws, en ik raad iedereen die een echte lening nodig heeft aan om een aanvraag in te dienen via e-mail: sabinhelps@gmail.com of whatsapp haar op +79267494861.

 
At 8/9/20 12:36, Blogger Josephine Roland said...

Ik ben een investeerder.
Ik schrijf u om u te informeren over het aanbod van ons kredietaanbod van mijn bedrijf om individuen en organisaties te helpen, inclusief eigenaren van kleine bedrijven. ons aanbod is zo laag als een rente van 2% voor 1 tot 20 jaar. op uw interesse zal dringend gereageerd worden door onze online agenten. alle vereisten zullen aan u worden voorgesteld door onze online agent wanneer u contact opneemt met de agent: directcredit74@gmail.com of WhatsApp-nummer: +1(504)603-3666

 
At 9/9/20 12:37, Blogger Dr james said...

Wilt u een nier kopen of wilt u deze verkopen
nier? Bent u op zoek naar een mogelijkheid om uw nier voor geld te verkopen vanwege een financiële crisis en weet u niet wat u moet doen?
Neem vandaag nog contact met ons op en wij bieden u een goede service.
Ik heb $ 1.000.000,00 voor zijn nier. Mijn naam is dokter JAME DAVID. Ik ben een nefroloog bij de HOOFDKLINIEK. Onze kliniek is gespecialiseerd in nierchirurgie en we bedienen ook
Koop en transplanteer levende nieren.
bijpassende donor. We zijn gevestigd in India, Turkije, Verenigde Staten. VS, Maleisië, India. Als u geïnteresseerd bent in het kopen van nieren,
Neem gerust contact met ons op via e-mail.
E-mail: drjamedavid460@gmail.com WhatsApp +2349012028961

vriendelijke groet
DR JAME DAVID.

 
At 9/9/20 12:37, Blogger Dr james said...

Wilt u een nier kopen of wilt u deze verkopen
nier? Bent u op zoek naar een mogelijkheid om uw nier voor geld te verkopen vanwege een financiële crisis en weet u niet wat u moet doen?
Neem vandaag nog contact met ons op en wij bieden u een goede service.
Ik heb $ 1.000.000,00 voor zijn nier. Mijn naam is dokter JAME DAVID. Ik ben een nefroloog bij de HOOFDKLINIEK. Onze kliniek is gespecialiseerd in nierchirurgie en we bedienen ook
Koop en transplanteer levende nieren.
bijpassende donor. We zijn gevestigd in India, Turkije, Verenigde Staten. VS, Maleisië, India. Als u geïnteresseerd bent in het kopen van nieren,
Neem gerust contact met ons op via e-mail.
E-mail: drjamedavid460@gmail.com WhatsApp +2349012028961

vriendelijke groet
DR JAME DAVID.

 
At 23/9/20 13:13, Anonymous Anoniem said...

Gegroet.

Wij, de David Rex Finance Services, bieden beveiligde en
ongedekte lening tegen een zeer lage rente van 2%. We bieden persoonlijke leningen, schuldconsolidatielening, risicokapitaal, zakelijke lening, onderwijslening, hypotheeklening of "lening om welke reden dan ook! Heeft u een slecht krediet? U kunt nog steeds een aanvraag indienen via: directcredit74@gmail.com of WhatsApp-nummer: + 1 (504) 603-3666
Neem vandaag nog contact met ons op voor uw sollicitaties !!!
Met vriendelijke groet, Klantenservice
David Rex Finance Services

 
At 24/9/20 12:46, Anonymous Anoniem said...

Groeten
Heeft u een lening nodig? Wij bieden particuliere, commerciële en persoonlijke leningen aan met zeer minimale jaarlijkse rentetarieven van zo laag als 2% binnen een aflossingsperiode van 1 tot 20 jaar naar elk deel van de wereld. Onze leningen zijn goed verzekerd, maximale zekerheid is onze prioriteit. alle geïnteresseerde personen moeten contact met ons opnemen via e-mail via: directcredit74@gmail.com of WhatsApp-nummer: +1(504)603-3666 voor meer informatie.
David Rex financiële dienst

 
At 31/10/20 02:32, Blogger james said...

Heeft u een lening nodig of maakt u een moeilijke tijd door en heeft u een lening nodig, maak u geen zorgen meer wij staan ​​voor u klaar. wij bieden een lening aan tegen een rentepercentage van 2%, neem dan alstublieft contact met ons op via e-mail accessloan122@gmail.com of whattsap-nummer +393510651312

 
At 5/11/20 06:38, Anonymous Anoniem said...

Hallo
We verstrekken alle soorten leningen aan elk deel van de wereld aan elke serieuze en eerlijke persoon, eigenaar van een klein bedrijf binnen de periode van 1 tot 20 jaar. Aflossing indien geïnteresseerd, neem dan vandaag nog contact met ons op via: directcredit74@gmail.com of WhatsApp-nummer: +1 (928)288-0855

 
At 17/11/20 23:26, Anonymous Anoniem said...

Heeft u een lening nodig of wilt u uw bedrijf herfinancieren, betaal dan uw facturen vanaf 2% rente, neem dan vandaag nog contact met ons op via: directcredit74@gmail.com of WhatsApp-nummer: +1(504)603-3666

 
At 8/2/22 01:27, Blogger Bensonmoore said...

WIJ HEBBEN DRINGEND NIERDONORS NODIG, VOOR EEN SOM VAN [$800.000USD,]{800.000 USD}NEEM NU CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE. E-mail columbiaasiahospital748@yahoo.com} of WhatsApp ons nu, (Whatsapp hem +17013531601) Dr. SK Wangnoo VAN COLUMBIA ASIA HOSPITAL INDIA. IK BEN EEN SPECIALIST IN ORGAN CHIRURGIE, zal ook kopen en verkopen.TRANSPLANTATIE VAN ALLE TYPES 0F 0RGAN We hebben uw dringende reactie nodig..

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>