21 januari 2007

Cijfers Zeggen Meer Dan 1000 Woorden
(Vincent De Roeck)

In ons huidig dogmatisch maatschappijbeeld wordt er veel te veel gepalaverd. Onze parlementen zijn verworden tot onproductieve praatbarakken waar iedereen bang is om de constructie, die men "België" noemt, op te blazen. De Vlaamse leeuw lijkt getemd te zijn en niemand lijkt er nog wakker van te liggen. De vijftigjarige verjaardag van de Vlaamse Volksbeweging in 2006 was niets meer dan een fait divers, een voetnoot in "onze" vaderlandse geschiedenis. De Waalse haan mag vrij kraaien en onze granen wegpikken terwijl wij dit oogluikend toelaten onder druk van het Grote Gelijk van de interregionale Solidariteit.

Nochtans zijn de argumenten voor een onafhankelijk Vlaanderen rationeler dan men op het eerste zicht - wars van emotie en nostalgie - zou denken. Vlaanderen heeft een eigen geschiedenis, een eigen volk, een eigen taal en een eigen identiteit. Dit zijn vier elementen die België als bestaande staat niet eens heeft of ooit gehad heeft. Vlaanderen moet zijn eigen onafhankelijkheid bewerkstelligen om na een korte periode toe te kunnen treden als autonome regio tot de nieuwe Europese Unie. Het voorbeeld van Texas - dat ook een Mexicaanse provincie was en via een korte onafhankelijkheid nadien als autonome regio tot de VS toegetreden is - sterkt deze eis.

De allerbeste argumenten zijn echter de cijfers, de balansen en het schulddebiet. België heeft een BNP per hoofd van de bevolking van 21,037 EUR (de 12de plaats in de EU-15!), terwijl Wallonië met hun 17,842 EUR slechts de 13de plaats bekleedt in de EU-15. Vlaanderen daarentegen kent een BNP/hoofd van 28,064 EUR wat neerkomt op de derde plaats in de EU-15! Een dergelijk verschil wordt echter miskend door het Brusselse establishment dat bang is voor een eventuele splitsing. En inderdaad, als ik deze cijfers analyseer, weet ik ook onmiddellijk waarom ze daarvoor zo bang zijn. Het zou hen hun luilekkerleventje afnemen.

De werkloosheid in Vlaanderen bedraagt slechts 8,7%, terwijl die in Wallonië 18,2% bedraagt en dit ondanks de massale overheidstewerkstelling in Wallonië. In Wallonië is 39% van de werkende bevolking in dienst van de staat, terwijl de Vlamingen het met 25% moeten doen. De Waalse cijfers doen sterk denken aan het vroegere Oostblok en zijn communistisch bureaucratisch cliëntelisme. La Wallonie, région incroyable mais vraie!

Ook qua aandeel in de totale Belgische export neemt Vlaanderen het merendeel op zich met 85,5%. De resterende 14,5% is afkomstig uit Wallonië, dat blijft gedijen dankzij massale overheidssubsidies en openbare aanbestedingen van buitenlandse landen via het bevriende francofone Brusselse establishment, de Waalse wapenindustrie op kop.

Als we ons ontdoen van alle dogma's en ons uitsluitend op deze nuchtere waarheden baseren, moet elke weldenkende persoon erkennen dat België de Vlamingen niet enkel onderdrukt maar ook uitzuigt en bijgevolg een pré-revolutionaire situatie creëert die ook in de VS (1776), in Frankrijk (1789), in West-Europa (1830-1847) en in Oost-Europa (1989-1992) bestaan heeft. De "Vaart der Volkeren" is weer daar en ditmaal zal hij België niet vrijwaren! Al die volkeren hadden ooit wel de moed om zich van dit juk te ontdoen en resoluut te kiezen voor een eigen staat, een eigen welvaart en een eigen natie.

Daarom vragen wij vandaag de onvoorwaardelijke overgave van het francofone bestel in Brussel, zonder geweld als het kan, met geweld als het moet. De Vlaamse leeuw kan immers niet eeuwig machteloos toe blijven kijken. Vlaanderen, let op uw zaak. De tijd en stond is daar, opdat nu in de hoek niet raak, Uw vrijheid, die voorwaar! Uw ouders hebben duur gekocht met goed en bloed en leven, want zij werd nu gans en 't enenmaal gezocht, tot niet te zijn verdreven. Vlaanderen, de leeuw!

Het aangehaalde cijfermateriaal werd verzameld via Doorbraak, The Flemish Republic en het Warande-Manifest.

Meer teksten van Vincent De Roeck op Libertarian.be

12 Comments:

At 21/1/07 13:09, Blogger Karel Jansens said...

Eindelijk iemand die erkent dat de onafhankelijkheid van Vlaanderen niet noodzakelijk een geweldloze zaak hoeft te zijn!

Ik zou het nog sterker durven zeggen: Gelet op de manier waarop de Belgische bezetters Vlaanderen behandelen, is een geweldloze onafhankelijkheid niet alleen onmogelijk, maar zelfs niet te verkiezen. Laat de Belgicisten bloeden!

 
At 21/1/07 15:00, Anonymous Anoniem said...

Uitgesproken "dwaas" om geweld te koppelen aan een democratische strijd. Wat je met recht kan afdwingen verliest zijn redelijkheid als je er geweld voor gebruikt.

Net zo dwaas als het "racisme" koppelen aan de Vlaamse verzuchtingen.

Straks nog maar eens een nieuwe "Forza" oprichten om in het cordon terecht te komen en aan de zijlijn te blijven staan?

 
At 21/1/07 16:54, Blogger Karel Jansens said...

Een onderdrukt volk kan alleen met geweld aan zijn onderdrukker ontsnappen. Er bestaat geen "democratische strijd".

En net zoals stalinist Dusauchoit ongestraft mocht oproepen tot geweld op de staatsradio, verheug ik me op de dag dat we eindelijk kunnen zien hoe rood het bloed der Belgische "kameraden" werkelijk is. En hopelijk staat er ergens nog een guillotine waar de Coburgers hun koppeke op mogen leggen.

 
At 21/1/07 18:21, Anonymous Anoniem said...

Anonymous, ik meen gelezen te hebben "met geweld als het moét", niet "met geweld sowieso". Ik denk dat Vincent tot het inzicht aan het komen is dat het verdomd moeilijk ligt de Vlaamse onafhankelijkheid "met recht" af te dwingen (dat recht bestaat immers binnen de Belgische constructie niet).

Geweld hoeft overigens niet het gebruik van wapens in te houden. Geweld kan bijvoorbeeld ook het opgeven van "onderhandelingen" betekenen en eenzijdige actie ondernemen (bijvoorbeeld, de eenzijdige uitroeping van de onafhankelijkheid van Vlaanderen). Van dát geweld ben ik voorstander, omdat het wellicht de enige werkbare oplossing zal zijn.

 
At 21/1/07 21:15, Anonymous Anoniem said...

Enkele punten van 'gezond verstand'.

-- Zolang een grote meerderheid van Vlamingen voor cordon-sanitaire partijen blijft stemmen zal er van "eenzijdige" uitroeping van onafhankelijkheid niet veel in huis komen.

-- Er bestaat zeker veel "recht" in Belgie, maar het is wel van een lage kwaliteit die toch nog marginaal beter is dan de kwaliteit van zogenaamd 'Internationaal Recht'. De (on)kwaliteit van 'Recht' is altijd onvermijdelijk inherent verbonden met de (on)kwaliteit van het politieke bestel waarvan het een onderdeel vormt.

-- Het "opgeven van onderhandelingen" of "eenzijdige onafhankelijkheidsdeclaraties" zijn geen vormen van "geweld". Wanneer men de gewone betekenis van woorden weigert te erkennen, dan getuigt dat niet van helder denken. Het is wel een vorm van 'wensen' verwarren met 'denken', dus van kopindegronderij.

-- Het is inderdaad zorgwekkend wanneer iemand zich komt beroepen op een "stalinist" om een punt te maken. Het is niet alsof de stalinisten beter 'recht' zouden hebben gebracht dan het recht in den Belgique in zijn huidige vorm.

-- Anderzijds is het ook zo, historisch bekeken, dat diep-onrechtvaardige politieke structuren maar zelden zijn kunnen veranderd worden zonder (ten minste initieel) geweld. Het valt nog te bezien of dat laatste in den Belgique van vandaag mogelijk zou zijn. Het valt nog te bezien wat er zou gebeuren als (1) het Vlaamse parlement eenzijdig de onafhankelijkheid zou afkondigen, en als (2) Verhofstadt en Di Rupo de Belgische 'ordediensten' erop af zouden sturen. Maar dat zijn twee 'onwaarschijnlijke' voorwaarden die zich nooit zullen realiseren, zolang er meer Vlaamse 'collaborateurs' zullen zijn dan onafhankelijk-denkende Vlamingen. En dat zou eerst een radikale 'evolutie/revolutie' in het naief-linkse onderwijs en media vereisen.

Conclusie: Vlaamse 'onafhankelijkheid' gaat hoogstwaarschijnlijk nooit van binnenuit komen. Er is wel een theoretische kans dat het er ooit zou kunnen komen als gevolg van 'grote' externe geopolitieke gebeurtenissen. Dus als onderdeel van een internationale 'dooreenschudding van de kaarten'. Met een 2de en 3de islamitische atoommacht (na Pakistan, de shiiete Iraanse, en nu ook het geplande sunni 'cartel') in de nabije toekomst, is zulk een "dooreenschudding" wel waarschijnlijk binnen afzienbare tijd. Ik denk echter niet dat de Vlamingen eerder mentaal klaar zullen geraken om hun eigen onafhankelijkheid te 'nemen'.

 
At 22/1/07 15:10, Anonymous Anoniem said...

Met aandrang iets eisen gebeurt nooit door de gevestigde, dus gesubsidieerde politieke partijen.
Vormen van geweld zijn wel te vinden in groepen die bij deze of gene politieke richting horen. Ze worden dan grimmigheid genoemd, of wanhoopsreacties. Vakbondsmilitanten kunnen vuurtjes stoken, kruispunten blokkeren, wagens omkieperen. Ontevreden jongeren stichten "brandjes", vernietigen van alles en nog wat.
Kernen vrijheidsstrijders bezetten VRT, Ministeries, leegstaande woonblokken. Bij mijn weten zijn er nog geen "vlaamse brigades". Die zouden nochtans nuttig werk kunnen verrichten met pogingen om de cordoncoalitie onder zeer sterke druk te zetten.

 
At 22/1/07 16:06, Blogger Karel Jansens said...

Niks "brigades", begin gewoon de gewapende Vlaamse Revolutie. Lenin had een kleiner percentage van de bevolking achter zich staan dan enkel nog maar het Vlaams Belang.

Daarenboven is België zo rot dat alleen nog maar een paar goed geplande executies de hele zooi ineen doen storten. Daar hoeven zelfs geen Walen bij te zijn...

 
At 22/1/07 20:08, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Huybrechts,

Ik heb er geen idee van in hoeverre je reactie op mijn reactie gericht is, maar ik wil hier toch even ... reageren op die reactie.

Ik twijfel er niet aan dat de eenzijdige uitroeping van de Vlaamse onafhankelijkheid geen zaak voor morgen is. Dat ligt echter niet zozeer aan de meerderheid van de Vlamingen, maar wel aan de politici die de stem van die mensen verkwanselen aan futiliteiten.

Als ik het over "dat recht" had, had ik het over het recht de Vlaamse onafhankelijkheid af te dwingen, niet over recht in het algemeen. Maar ik denk dat zulks toch al duidelijk uit de zin bleek.

Het opgeven van onderhandelingen en de eenzijdige uitroeping van de Vlaamse onafhankelijkheid zijn ten eerste niet met een "of" te verenigen (ze moeten gelijktijdig gebeuren, want iedere minuut speling die gelaten wordt, is een minuut te veel) en is vanzelfsprekend geen geweld in de klassieke, "gewone betekenis van woorden". "Geweld" betekent in dit geval het ontbreken van vrede. Intra-Belgische communautaire vrede in dit geval.

Het valt me toch wel op dat je eerst stelt dat de eenzijdige uitroeping van de Vlaamse onafhankelijkheid geen vorm van geweld is, maar dat je een paar paragrafen verder de twee tóch aan elkaar koppelt. De eenzijdige uitroeping van de Vlaamse onafhankelijkheid zou volgens jou immers een gewelddadige reactie van het Belgische regime tot gevolg kunnen hebben. In dat geval kan alleen een even gewelddadige verdediging tegen die reactie van nut zijn. De eenzijdige uitroeping van de Vlaamse onafhankelijkheid zou dus, alhoewel vrij van klassiek geweld, toch moeten kunnen rekenen op dat klassiek geweld om haar te verdedigen.

"Geweldig" toch :-)

 
At 22/1/07 22:44, Anonymous Anoniem said...

@ B. Roose


1) Alleen mijn derde punt(je) was een reactie op uw bijdrage. Het was enkel een aansporing om termen in hun gewone betekenis te gebruiken teneinde transparantie en begrip te bevorderen. Er is al zoveel onbegrip in de wereld, op basis van verschillende en dikwijls tegenstrijdige 'waarden'. Waarom de situatie nog verergeren met 'slecht' taalgebruik? Kijk maar naar die ideologisch-verdwaasde 'anonymous' hierboven, die meent dat hij (of de naief-linkse orthodoxie in den Belgique) een monopolie zou(den) bezitten omtrent interpretatie van uiterst-subjectieve termen als "racisme" en/of "haat". Het behoeft dan ook dat wij (i.e. mensen met meer gezond verstand en eerlijkheid) simpele (meer objectief-vatbare) termen als "geweld" op gepaste en begrijpbare wijze gebruiken.

U volhardt een beetje in de boosheid. Het ligt toch in de menselijke natuur dat er altijd 'spanningen' en tegenstrijdige belangen zullen aanwezig zijn. Echter, het "ontbreken van communautaire vrede" is geen "geweld". Geweld is geweld, en is geen "ontbreken" van iets anders. Er bestaat ook geen "klassiek" geweld in tegensteling met 'onklassiek' geweld. Als u morgen "geweld" tegenkomt, wat zullen de termen klassiek en onklassiek dan betekenen in die contekst?

Ik heb ook nergens beweerd dat eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring met zekerheid tot "geweld" zou leiden. En heb nog minder beweerd dat dat wensbaar zou zijn. Ik heb wel op de mogelijkheid ervan gewezen, maar tegelijkertijd sprak ik ook van "twee ONWAARSCHIJNLIJKE voorwaarden" die zich nooit zouden realiseren. Mijn verwachting (of predictie) blijft dat Vlaamse 'onafhankelijkheid' eerder zal gerealiseerd worden als gevolg van geopolitieke gebeurtenissen in plaats van interne ontwikkelingen in den Belgique.

Overigens vermoed ik wel dat wij het eens zijn omtrent de grond van de zaak, i.e. dat Vlaamse 'onafhankelijkheid' gewensd zou zijn. Maar ik ga niet akkoord met u dat de Vlamingen zich kunnen 'verbergen achter hun 'slechte' politiekers. Zij zijn groot genoeg om zelf te kunnen bepalen welke politieke kandidaten voor Vlaamse onafhankelijkheid zullen ijveren, en welke niet. Mensen (in de zin van gemeenschappen, niet individuen) krijgen doorgaans de politiekers die ze 'verdienen'.

2) Mijn commentaar over de term "recht" was een reactie op de eerste 'anonymous', en niet op u.

 
At 23/1/07 21:29, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Huybrechts,

Ik veronderstel dat jij dan diegene bent die gaat bepalen wat de "gewone" betekenis van termen is en wie die termen dus in die "gewone" betekenis gebruikt ? Mag ik je voorstellen om je horizon wat te verbreden vóór je anderen oplegt hoe zij bepaalde termen mogen gebruiken, want ik kan je verzekeren dat er heel wat mensen zijn die termen niet in jouw "gewone" betekenis gebruiken, maar desalniettemin héél correct zijn in hun gebruik van die termen. Ik heb de indruk dat je "goed" taalgebruik verwart met simpel taalgebruik.

Je verwijt "die ideologisch-verdwaasde 'anonymous' hierboven" trouwens net wat ik jou verwijt, dat hij "meent (...) een monopolie (...) [te] bezitten omtrent interpretatie van uiterst-subjectieve termen als" ... "geweld".

Ik waardeer het altijd dat mensen een beroep doen op mijn gezond verstand en eerlijkheid, maar ik herken in dat beroep helaas ook een klassieke debateertruc, die geen ander doel voor ogen heeft dan diegenen die het niet met je eens zijn (ik dus, op dit vlak) af te doen als niét beantwoordend aan die criteria. "Foul play" noemen ze dat in het Engels. In het Nederlands is het, dacht ik, gewoon "vuil spel".

Ik heb overigens, speciaal voor jou, eens opgezocht wat "geweld" betekent volgens mijn "Nieuw Nederlands Handwoordenboek" van Van Dale (uitgegeven in 1984). De twee betekenissen zijn "kracht" en "drukte". Wapens komen daar enkel in die zin aan te pas, dat er gebruik kan gemaakt worden van "geweld van wapens". Als we het dus toch over "gewone" betekenissen willen hebben, lijkt een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Vlaamse kant me wel degelijk te beantwoorden aan de term "geweld".

En ik heb nergens beweerd dat jij beweerd zou hebben dat "eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring met zekerheid tot 'geweld' zou leiden. Geen idee waar je dat gelezen hebt, maar je mag me er altijd op wijzen. Ik heb zéker nergens beweerd dat jij beweerd zou hebben dat zulks wensbaar zou zijn. Geen idee waar je dát gelezen hebt, maar ook daarop mag je me altijd wijzen.

Doe geen moeite om het te zoeken, want ik heb het volgende geschreven:

"De eenzijdige uitroeping van de Vlaamse onafhankelijkheid zou volgens jou immers een gewelddadige reactie van het Belgische regime tot gevolg kunnen hebben."

KUNNEN, beste Marc, KUNNEN. Zoals in "mogelijkheid ervan". Zorgvuldig lezen voor je je kwaad maakt, dus :-)

Vlaamse onafhankelijkheid zou inderdaad gewenst zijn (met een "t", beste Marc, als we het dan toch over " 'slecht' taalgebruik" hebben). Voor mij als tussenstadium naar een heel-Nederlandse unie, voor jou als eindstadium ?

Vlamingen verbergen zich overigens niet achter hun politici. Vlamingen zijn echter, net zomin als de meeste volkeren, genoeg gepolitiseerd om de politiek een bepaalde richting uit te drijven.

 
At 24/1/07 16:48, Anonymous Anoniem said...

@ B. Roose

1) Bedankt voor uw poging om mijn horizon te "verbreden", waarin u zelfs gedeeltelijk geslaagd zijt. Ik zal hetzelfde proberen voor u.

2) Eerlijk blijven, alsjeblieft. Ik wil niets "opleggen", ook geen bepaald taalgebruik, maar ik heb wel een "aansporing" gegeven om "termen in een gewone betekenis te gebruiken". Dat vergelijken met wat de naief-linkse orthodoxie in den belgique doet, namelijk het strafrechterlijk 'opleggen' van subjectieve interpretaties van vage termen als "racisme" en "haat", dat is naar mijn mening ONEERLIJK. Het strafrecht misbruiken is van een totaal ander kaliber dan mijn taalkundige aansporing. Dat zult u zelf wel kunnen erkennen, tenminste tegenover uzelf, als u de deugd van eerlijkheid (nog) zou aanhangen.

3) De uitleg van Van Dale omtrent "geweld" vind ik ontgoochelend. Maar, zoals u zegt, ik heb geen monopolie daarover, en Van Dale is ruim erkend als een grotere authoriteit op dit terrein. Niettemin, houd ik het erbij dat (a) de woorden 'kracht' en 'druk' onvoldoende beantwoorden aan de 'normale' betekenis van "geweld", en (b) dat de term "geweld" veel simpeler is (in de zin van minder subjectief-interpreteerbaar) dan de termen "racisme" en "haat" die veel minder vatbaar zijn voor objectieve observatie.

4) Inderdaad, u heeft gelijk dat ik dat woordje "kunnen" over het hoofd had gezien. Mijn excuses daarvoor, en ook voor mijn "slecht" taalgebruik in de zin van d-t fouten. Ik vind de inhoud steeds belangrijker dan de 'verpakking', en niet alleen in verband met taalgebruik.

5) Uw laatste zin begrijp ik niet. Ik weet niet met zekerheid of dat te wijten is aan uw taalgebruik ofwel aan mijn beperkt begripsvermogen.

6) Nogmaals, over de grond van de zaak, dat Vlaamse onafhankelijkheid gewensd is, zijn we akkoord.

 
At 27/1/07 19:14, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Huybrechts,

1) Ik onderneem geen pogingen om uw horizon te verbreden. Ik vraag dat u dat zélf zou doen. U hoeft dus ook niet te proberen MIJN horizon te verbreden.

2) Ik blijf volkomen eerlijk, maar JIJ speelt taalspelletjes, Marc. Jij zegt dat ik woorden in de volgens jou "gewone betekenis" moet gebruiken en dat terwijl die "gewone betekenis" van jou niet eens de "gewone betekenis" is.En als jij hetzelfde doet als de "naief-linkse orthodoxie in den belgique", dan zal ik dat ook zeggen. Daar is niets oneerlijks aan. U gebruikt overigens opnieuw de debattruc van de vorige keer, alleen impliceert u dit keer dat ik de deugd eerlijkheid niet zou aanhangen als ik u ongelijk zou durven geven. Héél flauw, Marc.

3) U hebt inderdaad niet meer autoriteit dan Van Dale op het vlak van de "gewone betekenis" van woorden.

4) De fout de verpakking te verwaarlozen ten opzichte van de inhoud is een steeds frequenter voorkomend gegeven dat mij bijzonder stoort. Ik vind verpakking even belangrijk als inhoud. Die verpakking communiceert namelijk ook iets over de inhoud en over diegene die de inhoud heeft gemaakt.

5) Het ligt aan uw beperkt begripsvermogen.

6) En ik vind persoonlijk dat Vlaamse onafhankelijkheid gewenst is. "Gewensd" zou ik ze niet noemen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>