16 juli 2005

Demotte allitereert op demagogie (Politiek Incorrect)

Een kleine maand eerder hadden de vice-premiers Didier Reynders (MR) en Laurette Onkelinx (PS) zich reeds uitgesproken voor een zogenaamde robottaks, een heffing op de toegevoegde waarde die een bedrijf genereert. Die robottaks zou een alternatieve financiering van de sociale zekerheid moeten mogelijk maken, en op die manier een verlaging van de lasten op arbeid moeten mogelijk maken.

Vandaag de dag blijkt er binnen de federale regering, althans aan Franstalige zijde, eensgezindheid te komen omtrent die beruchte robottaks. Ook niemand minder dan de minister van Sociale Zekerheid Rudy Demotte (PS) heeft recentelijk een zeer 'creatieve' nota opgesteld die de sociale zekerheid van de ondergang zou moeten redden. In feite is het niet meer of niet minder dan een combinatie van de reeds eerder genoemde robottaks, en de door het ACV, ABVV en PS veelgeprezen Algemene Sociale Bijdrage (ASB). Het concept van ASB - een belasting die niet alleen geheven wordt op inkomsten uit arbeid, maar ook uit de winstmarges van de vennootschappen, zelfstandigen, kapitaal, enzovoort - bleek echter weinig licht verteertbaar door de werkgevers en zelfs door de SP.A die ronduit tegen het idee was. De tot politieke incorrectheid verdoemde ASB mag dan niet meer genoemd worden, zonder het expliciet te zeggen denkt Demotte met zijn nota wel in die richting.

Een eerste idee is om de lasten voor de lage inkomens en de 50-plussers te verlagen. Een nobele doelstelling uiteraard, maar of dit veel zoden aan de dijk brengt is nog maar de vraag. Vooral het feit dat de lasten voor de lage inkomsten doet vermoeden dat Demotte blijkbaar vooral de uitkeringsgerechtigden een plezier wil doen, daar zij ook onmiddellijk tot de categorie der lagere inkomensgroepen kan gerekend worden. Dit vermoeden wordt nog eens te meer versterkt door het feit dat Demotte ook nog eens oppert de sociale zekerheidsbijdragen 'progressiever' te maken. Dit wil zeggen dat de hogere lonen meer dienen te betalen, en de lagere minder. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat noch Verhofstadt, noch Somers, noch een andere prominente VLD-excellentie na deze ronduit provocatieve uitlatingen van Demotte met de vuist op tafel heeft durven slaan, en erop te wijzen dat de VLD op haar economisch congres van 21 mei laatstleden de zogenaamde 'fair tax' - als overgangsmaatregel voor de vlaktaks - heeft goedgekeurd... Indien u het zich nog herinnert, uiteraard?

En zoals reeds eerder gezegd komt ook de robottaks terug in het verhaal. Innovatieve bedrijven dienen extra belast te worden op hun toegevoegde waarde. Het is eigenlijk ronduit droevig te moeten vaststellen dat wanneer men ziet dat Vlaanderen de Lissabondoelstelling nog ruim niet haalt - zijnde een investering van 3%/BBP in onderzoek en ontwikkeling - er een met weinig realiteitszin kampende federale ministeriële excellentie is die technologische innovatie extra wenst te belasten. In plaats van de de lasten te verschuiven, is een globale daling van de fiscale druk vereist.

Voorts wil Demotte ook nog eens dat de sociale uitkeringen - affirmatief - aan de welvaart worden aangepast, en bijgevolg dus verhoogd worden. Tekst en uitleg bij dit ronduit stupide voorstel zijn niet vereist. Het spreekt voor zich dat wanneer we dienen vast te stellen dat wanneer de sociale zekerheid op een dramatisch tekort afstevent - volgens de Rijkdienst voor Sociale Zekerheid begroot op een gat van 1,68 miljard euro reeds tegen 2008 bij ongewijzigd beleid - er zeker geen ruimte kan zijn voor een optrekking van de sociale uitkeringen. Want tenslotte is het ook maar al te makkelijk dat Demotte met zijn té brede waaier aan nieuwe belastingen blijkbaar het debat over de uitgavenzijde van de sociale zekerheid, en dan vooral inzake gezondheidszorg, halsstarrig blijft ontwijken.

Demotte stelde na de openbaring van zijn nota het gezamenlijk werkgeversfront alvast gerust door mede te delen dat het maar over een 'ontwerpnote in de marge van het debat' gaat. De vraag is alleen maar dat wanneer blijkt dat zowel de vakbonden en alle Franstalige partijen (volgens de 'arithmétique belge' bijgevolg een meerderheid...) laaiend enthousiast zijn over de nota van de socialistische minister, het nog wel langer gaat over een 'nota in de marge'. De werkgevers - 'patroons' voor de meer antikapitalistische bezoeker van deze webpagina... - staan alvast voor een zeer moeilijke, haast onmogelijke, opdracht de demagogische Demotte op andere gedachten te brengen.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>