3 maart 2010

Vlaanderen heeft nieuwe liberale denktank en Frits Bolkestein krijgt de Prijs van de Vrijheid 2010

De afgelopen dagen kon het in de media reeds vernomen worden. De denktanken Cassandra, Nova Civitas en WorkForAll zijn versmolten tot een nieuw initiatief onder de naam LIBERA!. Deze nieuwe Vlaamse klassiek-liberale denktank neemt ook de Prijs van de Vrijheid van Nova Civitas over. Die wordt op 19 maart a.s. in Antwerpen trouwens aan Frits Bolkestein uitgereikt. Met Werner Niemegeers, Eric Verhulst en ikzelf in het bestuur is deze blog ook goed vertegenwoordigd.

Kersvers voorzitter Kristof Van der Cruysse verwoordde de redenen en achtergronden van de stichting van LIBERA! als volgt op hun website:
Het gebeurt nogal zelden dat de komst van een nieuwe Vlaamse denktank veel media-aandacht krijgt. Het Libera!-project is dan ook geen plotse bevlieging, maar werd maandenlang uitvoerig besproken en voorbereid. Het uitgangspunt was eenvoudig: mensen verenigen op basis van gedeelde overtuigingen.

Het klassiek-liberalisme in de eerste plaats, met als kernbegrippen vrijheid en verantwoordelijkheid zoals Cassandra steeds voorstond. Maar ook het moderne Angelsaksische conservatisme kan in tijden van morele ontreddering antwoorden bieden en een ethische grondslag bieden voor de vrije markt. Nova Civitas heeft hierbij zeker een inbreng. Ondanks deze intellectuele bronnen laat LIBERA! zich geen enge ideologische oogkleppen aanmeten. Er zijn bijvoorbeeld wel degelijke pertinente vragen te stellen bij het functioneren van de kapitaalmarkten en de oorzaken van de crisis. En ook over de culturele ontworteling en het recht op een identiteit. Een liberalisme dat bij voorbaat het eigen geloof, identiteit en "roots" afzweert in naam van een theoretisch en koud "universalisme" is aan ons niet besteed.

De nood tot verdere democratisering in de richting van een "directe democratie" is een ander geloofspunt. We geloven namelijk niet dat mensen "te dom" zijn om zelf keuzes te maken. Denktank WorkForAll kon op dat vlak trouwens al mooie geloofsbrieven voorleggen.

We zijn tevens een Vlaamse denktank, zonder kneuterigheid, maar ook zonder complexen. De authentieke keuze van een mens voor het vrijwillig lidmaatschap van een gemeenschap staat niet haaks op de grondslagen van het liberalisme. Het is niet meer of niet minder dan een persoonlijke keuze. Maar liberaal en Vlaams zijn, betekent automatisch ook over grenzen heen kijken. Dit land, het meest geglobaliseerde ter wereld, dobbert mee op stromingen waarvan het zich nog steeds onvoldoende bewust is. Een van de grondslagen van LIBERA! is dan ook dit internationaal perspectief. Om antwoorden te vinden op de dringende uitdagingen die de Vlaamse welvaart (en welzijn) bedreigen houden we steeds een oog op de Europese Unie en de wereld.

LIBERA! wordt met hoofdletters geschreven. Geen stoerdoenerij, maar om duidelijk te maken dat we onze overtuigingen vooral willen delen met anderen, onder meer via publieke evenementen Onze eerste activiteit in dit kader is de uitreiking van de Prijs van de Vrijheid, intussen al een mooie traditie, aan een internationaal gevierd volbloed liberaal: gewezen Eurocommissaris Frits Bolkestein. Alle details hierover (hoe inschrijven bijvoorbeeld) zijn op onze website te vinden.

Tenslotte nog dit. Er is in de media de jongste tijd aardig wat gespeculeerd over de functie van LIBERA! Laat ons duidelijk zijn: deze denktank is geen vehikel voor welke partij-politieke manoeuvres dan ook. Parlementsleden kunnen net om deze reden niet in het Bestuur zetelen, dat als enige de koers van deze denktank uitzet. Eventueel kunnen ze wel advies geven vanuit de Academische Raad.

De missie van LIBERA! is niets anders dan deze: mensen met elkaar laten nadenken, boven bewegingen en partijgrenzen heen, over liberale en liberaal-conservatieve thema's. Dit zal tot grote punten van overeenkomst leiden maar in alle waarschijnlijkheid ook tot duidelijke verschilpunten. En waarom zou dat ook niet mogen? Hoe dan ook zal een levendige, respectvolle en constructieve dialoog een vernieuwde belangstelling en begeestering losweken voor het Vlaamse liberalisme en voor hen die haar hoog in het vaandel dragen. Een liberalisme dat vandaag overigens nog te bang lijkt van haar eigen schaduw.
Meer informatie over de uitreiking van de Prijs van de Vrijheid aan Frits Bolkestein op vrijdagavond 19 maart 2010 in het Crowne Plaza te Antwerpen kan je op de website van LIBERA! terugvinden. Naast Bolkestein zelf zullen die avond zeker ook Boudewijn Bouckaert, Derk Jan Eppink, Patricia Ceysens en Luk Van der Kelen het woord nemen.

1 Comments:

At 4/3/10 11:09, Anonymous Bruce Graeme said...

Op 4 november 1986 werd de "Benelux Libertarian Award" aan Guy Verhofstadt uitgereikt.

Voor de aanwezige libertariërs was het vooral de rede van Guy Verhofstadt die hen deed verbazen over de libertarische ideeën die deze speech bevatte.

In zijn dankwoord wees Verhofstadt op de "contradictie in terminis" van het geven van een Libertarian Award aan een politicus. En dan nog wel een politicus in de regering: "Als ik in de jury had gezeteld, dan had ik het zeker niet gedaan," sprak de meester.

Hij benadrukte het grote belang van het Libertarisch Centrum om de individuele vrijheid voortdurend te blijven poneren en verdedigen.

Verder verwees hij naar de ondeelbaarheid van de vrijheid: persoonlijke vrijheid zonder economische vrijheid kan niet, noch het omgekeerde. "Wie zijn persoonlijke vrijheid opgeeft zal spoedig ook zijn persoonlijke vrijheid verliezen." Ik heb dit advies steeds ter harte genomen. Als eerste minister heeft daarom een heksenjacht tegen mijn persoon ontketend!!!

Waar tien jaar geleden dirigisme en collectivisme heersten, daar wordt nu gepraat over deregulering, defiscalisering. Men praat niet meer over een staatsbegroting maar over een krimpbegroting en over inkrimping van de rol van de staat. Wie hier tien jaar geleden over durfde te praten kon zijn politieke dood tegemoet zien.

Hij noemde de invloed van von Hayek en Lepage (auteur van "Demain le Capitalisme") als zeer belangrijk in zijn eigen denken. Hij spoorde ook het Libertarisch Centrum aan om door te blijven gaan met het streven naar en het propageren van minder staatsmacht en meer vrijheid van het individu, en hij haalde een uitspraak van Hayek aan: "If you don’t mind your principles, you will go to the devil."

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>