7 december 2009

Protestbrief tegen buitensporige sancties

Deze Brief aan de volksvertegenwoordigers en Senatoren werd door Daniel Beets bij InFlandersFields.eu als gasttribune ingezonden. Daarin reageert hij op de arbitraire en onaanvaardbare beknotting van de burgerlijke vrijheden door de Staat in de nasleep van de nieuwe Wapenwet en de manier waarop die door politie en gerecht in praktijk gebracht werd. Wapenrechtenactivist Daniel Beets verwoordt hier dezelfde bezwaren en angsten die ook vele lezers en schrijvers van deze blog hebben. Zelfs de tegenstanders van vrij wapenbezit moeten hier toegeven dat de Staat in deze zaak te ver gegaan is en de proportionaliteit helemaal zoek is. Daarbij is ook Daniel Beets zelf helemaal geen voorstander van een ongerestricteerd vrij wapenbezit.



Mevrouwen, Mijne Heren,


Betreft : massale onteigening zonder vergoeding, zonder voorgaande, ten gevolge van een disproportionele en buitensporige sanctionering van de wapenbezitters die een administratieve verplichting voor 31 oktober 2008 nagelaten hebben te vervullen.

Bij deze willen wij uw aandacht trekken op een volledig onaanvaardbaar onrecht tegen een deel van de eerbare bevolking.

Inderdaad, terwijl criminelen niet veroordeeld worden voor feiten tegen de fysische integriteit van de bevolking en de veroordeelde criminelen alsmaar meer vrijgelaten worden door plaatsgebrek in de gevangenissen en dus vrijgesteld worden van sancties, hebben de bevoegde autoriteiten beslist een massale, nooit geziene, vervolging in te zetten tegen de eerbare personen, wapenbezitters, die niet voldaan hebben aan de administratieve verplichtingen omtrent de vernieuwing van hun vergunningen of de heraangifte van hun wapens vóór 31 oktober 2008.

Voor deze administratieve overtreding hebben de bevoegde autoriteiten niet minder dan: de onteigening, zonder vergoeding; een feitelijke inbeslagname, door “vrijwillige afstand” onder de bedreiging van een correctionele veroordeling indien geen gevolg gegeven wordt aan deze “vrijwillige afstand” van hun eigendom, in dit geval: legaal aangekochte wapens voor 8 juni 2006, voorzien. Bij wijze van “gunst” zijn er dan geen strafrechtelijke vervolgingen indien afstand gedaan wordt van de wapens……

De parketten, de provinciebesturen en honderden politieagenten worden ingezet teneinde dit deel van de eerbare bevolking, dat slechts een administratieve overtreding begaan heeft, te vervolgen!

Het gaat hier niet over enkele duizenden mensen maar wel over verschillende tienduizenden, ja, zelfs (volgens een schatting, gebaseerd op het aantal bij het centraal wapenregister geregistreerde personen en het aantal mensen, dat de nodige stappen wel gezet hebben) over het gigantische aantal van bij de 200.000 betroffen personen.

Wij willen hier in het bijzonder benadrukken dat het hier uitsluitend over eerbare personen gaat, over mensen die al de legale stappen gezet hadden vóór 8 juni 2006 zodat toen hun wapens geregistreerd waren zoals de wet het voorschreef. Wij sluiten hier expliciet al de mensen uit die illegaal wapens verworven hadden of bijhielden, uit.

Het abnormaal hoge aantal overtreders, komt, onder andere, maar voornamelijk door de volgende oorzaken:

- De invoering van de nieuwe wapenwet op 9 juni 2006 is overhaast, slordig en chaotisch gebeurd. Daarover is iedereen het nu wel eens geworden, zelfs het ministerie van Justitie.

- De communicatie naar de inwoners toe was verwarrend, op sommige punten onjuist of zelfs tegenstrijdig en werd verschillende malen gewijzigd naarmate de problemen in de wet aan het licht kwamen.

- De verschillende wijzigingen zelf in de wet en de verschillende mededelingen daaromtrent naar de bevolking toe maakten de situatie nog onoverzichtelijker.

- Sommige wapenbezitters werden aangeschreven, andere niet, zodat een groot deel van de bevolking allerminst wist wat gedaan en zich niet betrokken partij waande terwijl de aangeschrevenen dan weer niet goed begrepen waarom zij wel aangeschreven werden en anderen niet.

- De media legden alleen de nadruk op het binnenleveren van illegale wapens en op een vrijwillige inlevering van alle wapens in het algemeen en gaven op die wijze een vertekend beeld van de wettelijke wijzigingen en verplichtingen.

- De beslissing om passief wapenbezit toe te laten werd pas midden augustus genomen en was pas van kracht vanaf 1 september 2008. Gezien de betrokken personen de nodige stappen moesten zetten voor 31 oktober 2008, slechts 2 maanden na het in werking stellen van deze maatregel, kan men hier moeilijk spreken van een “redelijke” of “lange periode”, vooral na de chaotische situatie die er aan voorafgegaan was en men kan hier dus toch moeilijk spreken van kwaadwillige nalatigheid door de betrokken wapenbezitters, op enkele uitzonderingen na.

- Verenigingen als de onze werden systematisch geweerd uit de media wanneer we verduidelijkingen wensten aan te brengen aan de stroom van onduidelijke informatie.

- Alleen mensen die de weg naar verenigingen zoals de AVWL gevonden hadden, of die aangesloten waren bij een sportschuttersfederatie konden volledige en correcte informatie bekomen. (Het zijn dan ook vooral de mensen die niet wensen te schieten met hun wapens maar deze bijhouden als: herinnering, uit historische of technologische of artistieke interesse, als investering enz… die de opgelegde formaliteiten nagelaten hebben en die zo getroffen worden door deze sancties. Alhoewel ook verschillende jagers en sportschutters, ondanks alles, niet echt begrepen hebben welke hun eigenlijke plichten waren en zich nu in dezelfde situatie bevinden).

- De politiediensten en zelfs de diensten op het provinciaal bestuur konden de mensen in die periode zelfs niet correct helpen omdat zij niet voldoende op de hoogte gebracht werden over de juiste manier van handelen naar de bevolking toe. (Zelfs nu wordt nog in verschillende provincies verkeerde informatie over de wapenwetgeving aan de bevolking verstrekt! )

Uit deze chaotische toestand volgt dat een zeer groot aantal mensen van mening was dat zij in orde waren met de wetgeving alleen al door het feit dat zij hun wapens legaal aangekocht hadden, zij in het bezit waren van een vergunning of een registratieformulier en dat de aangekondigde administratieve formaliteiten alleen de illegale en de niet geregistreerde wapens betrof.

Er wordt vaak aangevoerd dat de wapenbezitters 2 jaar en vier maanden de tijd gehad hebben om de nodige stappen te zetten. Maar er mag niet vergeten worden dat in deze perioden er verschillende wijzigingen in de wet aangebracht werden, ja, dat zelfs nog 2 maanden voor de einddatum van 31 oktober 2008 de wet nog een laatste maal gewijzigd werd!

Kan men in die omstandigheden dan eigenlijk wel verwonderd zijn dat zoveel mensen onopzettelijk nagelaten hebben zich administratief in orde te stellen?

Dat deze straffen uitgesproken worden tegen illegale wapenbezitters en zeker tegen daders van criminele gewapende feiten, is de logica zelf en beantwoordt volledig aan de geest van de wet.

Maar dat mensen, die hun wapens volledig legaal en officieel verworven hebben voor 8 juni 2006, dikwijls met investering van belangrijke geldbedragen en belastingen op deze aankopen betaald hebben, moeten niet op dezelfde manier als mensen die hun wapens illegaal verworven hebben, en er bovendien in vele gevallen misbruik van maken tegen de bevolking, behandeld worden

Wij vragen u dan ook bij dezen dat de sanctionering van de overtreders zou herzien worden en dat er onderscheid zou gemaakt worden tussen:
- Enerzijds, de mensen die zich in alle legaliteit een wapen aangeschaft hebben vóór de invoering van de nieuwe wapenwet van 8 juni 2006, die de administratief opgelegde formaliteiten van vernieuwing of heraangifte van hun legale wapens onopzettelijk door bovenvermelde omstandigheden nagelaten hebben en die zich dus, in feite, niet in een toestand van effectief illegaal wapenbezit maar eerder in een administratief tijdelijk irreguliere toestand bevinden, waarbij een geldboete een proportionele sanctie zou zijn voor dit soort overtredingen.
- Anderzijds, de mensen die zich een wapen op een illegale manier aangeschaft hebben of die nagelaten hebben hun ongeregistreerd wapen aan te geven vóór de limietdatum van 31 oktober 2008 en die zich dus in een flagrante toestand van illegaal wapenbezit bevinden.

Dat op deze laatsten de wet in haar volledige repressieve manier toegepast wordt ligt volkomen in de geest van de nieuwe wapenwet.

De in beslagname en de vernietiging van de wapens van illegale wapenbezitters is dus een sanctie die daar volledig terecht toegepast wordt maar de toepassing van deze sanctie tegen de administratieve overtreders, legale wapenbezitters van vóór 8 juni 2006, is volledig buiten proportie in verhouding met de overtreding.

Wij vragen dus niet dat de overtreders niet zouden bestraft worden maar wel dat ze zouden bestraft worden in verhouding met hun overtreding, hetgeen de wet beslist mag en moet voorzien!

Een geldboete zou dus een rechtvaardige sanctie zijn voor dit soort overtreding, zoals opgelegd bij andere administratieve overtredingen.

Bij betreuren ten zeerste dat, ten gevolge van een slechte functionering van de staatsdiensten, de bevolking de dupe moet zijn van deze situatie en vragen dus met aandrang dat deze buitensporige sanctionering zo vlug mogelijk herzien wordt en vervangen door een andere sanctie zoals een geldboete, teneinde deze onrechtvaardigheid recht te zetten en de overtreders hun eigendom kunnen behouden.

Steeds ter uwer beschikking voor meer informatie en hopend op een snelle oplossing voor dit dringend probleem, verblijven wij, Mevrouwen, Mijne Heren, met de meeste hoogachting.



DANIEL BEETS
VOORZITTER
GSM : 0498/54.54.55
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
Oudergemseweg 41
1970 Wezembeek-Oppem

8 Comments:

At 7/12/09 22:39, Blogger Luc Van Braekel said...

De uiteenzetting van de heer Beets is helder en duidelijk. Alleen is er mij iets niet duidelijk: is er een klopjacht bezig op illegale wapenbezitters? Zijn de politiediensten actief op zoek naar illegal wapens? Of betreffen de hierboven beschreven "sancties" toevallige vondsten van niet vergunde wapens, bijvoorbeeld bij autocontroles, huiszoekingen in verband met andere zaken, enz.?

Het zou toch interessant zijn te weten:
- over hoeveel gevallen gaat het, hoeveel gevallen van "sanctie" zijn de AVWL bekend?
- in welke omstandigheden stootten de ordediensten op de niet vergunde wapens?

 
At 7/12/09 22:55, Anonymous Yves Paermentier said...

Het is blijkbaar massaal. Ik verbaas me al lang niet meer over hetgeen waarvoor politie en justitie tijd en geld hebben.

 
At 7/12/09 23:44, Anonymous Yves Paermentier said...

De eerbare burger wordt tegenwoordig op een onredelijke manier voor de rechter gesleurd dat het een lieve lust is. Het is mij al twee keer overkomen. De oneerbare burgers zijn zij die een onvoorstelbare knoeiboel van een wetgeving maken, en zij die ze uitvoeren. Niemand verplicht die laatste dat te doen terwijl ze weten dat het een knoeiboel is.

 
At 8/12/09 17:28, Blogger D. G. Neree said...

ik denk dat het moedwillig gedaan wordt, om de bevolking nog verder te ontwapenen. Dat voorspelt niet veel goeds en ik denk dat een verweerschrift niets zal uitmaken.

 
At 8/12/09 19:56, Anonymous Yves Paermentier said...

KB-luxgate : justitie schrikt er blijkbaar niet voor terug om samen te werken met criminelen om met een opgezette huiszoeking bewijsmateriaal wit te wassen. Wie zijn hier de oneerbare burgers?

 
At 8/12/09 20:01, Anonymous Daniel Beets said...

Beste Luc Van Braekel,
Laat het zeer duidelijk zijn: er wordt alleen gejaagd op mensen die legaal wapens hadden voor 8 juni 2006 en waarvoor ze al de nodige stappen gedaan hadden om volledig in orde te zijn met de toenmalige wetgeving. Door de chaotische invoering van de nieuwe wapenwet na 8 juni 2006 met de slechte communicatie, verkeerde informatie en de voortdurende wijzigingen hebben talloze van deze mensen (om en bij de 200.000) niet beseft dat zij wel degelijk administratieve stappen moesten zetten om verder hun wapenbezit legaal te houden.

De rechterlijke macht (het college van procureurs-generaal) heeft nu beslist dat de mensen die zich niet administratief in orde gesteld hebben, zich in een toestand van illegaal wapenbezit bevinden en hun wapens als sanctie moeten vernietigd worden, met als "gunst"maatregel dat zij niet strafrechtelijk vervolgd worden wanneer zij vrijwillig afstand doen van hun wapens.

Het gaat hier dus om een bewuste jacht op eerbare personen die kunnen "geplukt" worden dankzij hun legale registratie in het Centraal Wapenregister voor 8 juni 2006.

De eigenlijke criminelen worden niet opgejaagd om ze te kunnen ontwapenen..... en er bestaan geen plannen om dat ook daadwerkelijk te doen...

De AVWL heeft weet van enkele honderden gevallen tot nu toe, maar in het Antwerpse alleen al zullen 11.000 mensen, eerbare burgers dus, getroffen worden door die sanctie.

Deze maatregel treft dus uitsluitend de eerzame bevolking...

Daniel Beets

 
At 8/12/09 23:31, Anonymous Yves Paermentier said...

Daniël Beets heeft blijkbaar nog niet veel meegemaakt. Ik denk dat hij bijvoorbeeld geen bedrijfslijder is van een industriëel bedrijf dat potentieel het milieu vervuilt. Ik heb zelf jarenlang gepest meegemaakt door milieu-ambtenaren. Dat massaal illegaal geloosd wordt kan de heren niets schelen, daarvoor moeten ze de handen uit de mouwen steken. Dergelijke praktijken zijn de alledaagse kost. Daarbij is het nog eenvoudig gewoon uw wapen af te geven. Er zijn er die voor minder eenvoudige karweien staan en toch voor de rechter gesleurd worden.

 
At 9/12/09 11:06, Anonymous Anoniem said...

"justitie schrikt er blijkbaar niet voor terug om samen te werken met criminelen"

Niet alleen met criminelen; ook met psychiaters! Ik kan er van mee spreken.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>