23 april 2009

Zeven vragen aan de kandidaten

Daadkrachtige volksvertegenwoordigers gevraagd.

Op 7 juni vinden er onder meer verkiezingen voor het Vlaams Parlement plaats. Over de waarde van verkiezingsbeloften maken we ons best weinig illusies, maar dat betekent niet dat enkele cruciale vragen niet nuttig kunnen worden voorgelegd aan de kandidaten. Ik stel voor, beste lezer, dat waar U de kans krijgt U de volgende zeven vragen stelt. Zij gaan uit van de hoofdtaken van de Vlaamse volksvertegenwoordiger: goede wetten maken, de regering controleren, en het algemeen belang van Vlaanderen extern bewaken.

De eerste taak van het parlement is zorgen voor goede wetgeving. Onze parlementen, ook het Vlaamse, schieten daarin schromelijk tekort. Er zijn veel te veel regels, maar er worden er nauwelijks afgeschaft. De volksvertegenwoordigers zorgen er niet voor dat ze goede wetten kunnen maken. En ze houden zich teveel bezig met resoluties allerhande in plaats van met het zelf verbeteren van de wetgeving. Vandaar mijn drie eisen aan de kandidaten:

1° Welke maatregelen gaat U nemen opdat het Parlement zelf voor goede wetgeving kan zorgen en de voorstellen van decreet ook effectief te behandelen in plaats van een quasi-monopolie te laten aan de regering ?
2° Bent U bereid tegen elke nieuwe regeling te stemmen die niet minstens evenveel regels afschaft als ze schept ?
3° Bent U bereid om tegen alle resoluties te stemmen die anderen oproepen om iets te doen in plaats van het als parlement zelf te doen ?

De tweede taak is de democratie versterken, en een van de meest noodzakelijke maatregelen daartoe is de uitbreiding van de directe democratie. Vandaar de vierde vraag:
4° Welke stappen gaat U ondernemen om de directe democratie te versterken, in het bijzonder het bindend volksinitiatief betreffende alle materies die tot de bevoegdheid van de Vlaamse regering of het Vlaams Parlement behoren ?

De derde taak is het bewaken van het algemeen belang van Vlaanderen. Dit is in het bijzonder nodig ten aanzien van het federale niveau (bevoegdheidsoverschrijding, belangenaantasting, blokkade van de verdere autonomie voor Vlaanderen) en het Europese niveau. Hier heb ik opnieuw drie vragen:
5° Gaat U elk belangenconflict steunen dat ingeroepen wordt om federale maatregelen te blokkeren die ofwel tot de bevoegdheid van de deelstaten behoren (zo bv. Een belangenconflict tegen de federale begroting) ofwel op een andere wijze de belangen van Vlaanderen aantasten ?
6° Welke maatregelen gaat U nemen om te beletten dat er op Europees niveau voor Vlaanderen nadelige maatregelen worden genomen, en hoe gaat U beletten dat België daarmee instemt of zich daarbij neerlegt ?
7° En tenslotte, last but not least: bent U principieel bereid om een onafhankelijkheidsverklaring door het Vlaams Parlement goed te keuren ? De vraag is niet of we die onafhankelijkheid nu moeten uitroepen, maar of we bereid zijn het wapen van de onafhankelijkheidsverklaring in te zetten in plaats van de Franstaligen een vetorecht toe te kennen op elke staatshervorming.

6 Comments:

At 24/4/09 13:44, Anonymous Willy de Paepe said...

Ik vrees dat de ondervraagde kandidaat zich er zeer gemakkelijk zal vanafmaken met antwoorden als : zie ons partijprogramma, dat zal onze fractie mettertijd wel beslissen, een definitief standpunt komt er na partijberaad, enz. Want we hebben de kans die kandidaat te ondervragen omdat de partij, zijn partij, hem/haar toelaat om kandidaat te zijn.
Het is immers de partij die de kieslijsten samensteld, en die uiteindelijk beslist wie mag of moet verkozen worden, middels interne regels als tellen naamstemmen, verzaken ten voordele van opvolgers, plus allerlei andere jobkes die er te verdelen vallen.
Vragen voor de partijen zelf, en we weten uit ervaring hoe geslepen die zijn om problemen uit de weg te gaan.
Spijts de naam 'volksvertegenwoordiger' gaat het in wezen om partijvertegenwoordigers.

 
At 24/4/09 14:26, Anonymous Miel said...

Nog een achtste vraag die je aan een CD&V-kandidaat kunt stellen:

'bent u bereid om te weigeren in een regering te stappen vooraleer Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst is?'

Het antwoord zal bij sommigen 'ja' zijn, bij sommigen 'neen', en bij de meesten 'misschien'. Maar ze zullen allemaal wél in een regering stappen.

Met andere woorden: het loont echt de moeite niet om die zeven (acht) vragen ook maar te stellen.

 
At 24/4/09 18:39, Blogger gvh said...

Deze reactie is verwijderd door de auteur.

 
At 24/4/09 18:42, Blogger gvh said...

In Duitsland zou elke kiezer deze vragen rechtstreeks aan de kandidaat van zijn keuze kunnen stellen: dank zij http://www.abgeordnetenwatch.de

Via dit kanaal beantwoordden verkozenen al vele duizenden vragen van Duitse burgers. Het initiatief is politiek neutraal en wordt bijna volledig door giften gefinancierd. Het bestaat momenteel voor het federale en Europese niveau en voor enkele deelstaten (vooral Hamburg, waar het initiatief ontstond, is heel actief).

In de aanloop naar verkiezingen treedt het nauw verwante initiatief 'kandidatenwatch.de' in werking: kiezers ondervragen kandidaten (in plaats van verkozenen). Bij de federale verkiezingen van 2005 beantwoordden de kandidaten meer dan 8000 (van in totaal ongeveer 12000) vragen.

Ter gelegenheid van de EU-verkiezingen wordt abgeordnetenwatch binnenkort ook in Oostenrijk, Luxemburg en Ierland opgestart.

 
At 25/4/09 16:43, Blogger matthias e storme said...

Geert, dank voor het constructieve voorstel

 
At 25/4/09 18:37, Blogger gvh said...

Zowat anderhalf jaar geleden schreef ik al een stukje over abgeordnetenwatch :

http://berlijnsereflecties.blogspot.com/2007/09/abgeordnetenwatchde-hoe-de-duitse.html


Overigens: de Duitse software staat ter beschikking voor geïntereseerden. En ze is uitvoerig getest...

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>