24 december 2008

Zalig Kerstmis, hoe lang nog? (Vincent De Roeck)

Het is vandaag kerstmis en dat wordt overal ter wereld met de nodige luister gevierd. Het is de enige christelijke, zelfs gewoon religieuze, feestdag die gretig door ongelovigen en klerikalen, door katholieken en moslims, door socialisten en liberalen, door etatisten en anarchisten, kortom door iedereen, gevierd wordt. En daar is een goede reden voor. In de Bijbel vinden al deze groepen wel teksten of passages terug die in hun kraam passen en verklaringen waarom ze ondanks hun achtergrond uiteindelijk best wel het feest van de geboorte van Jezus Christus mee kunnen vieren.

Sterker nog: de judeo-christelijke Heilige Schrift bevat voldoende materiaal om dit meevieren ook tegenover zichzelf te kunnen rechtvaardigen. Etatisten zien in de Bijbel de blauwdruk van een omnipotente machtsstructuur. Socialisten leggen de nadruk op de barmhartigheid, liberalen op de handelsverheerlijking en bepaalde liberaal geïnspireerde parabels. Anarchisten vinden de natuurstaat dan weer primordiaal, en ook de andere religies vinden veel van de eigen ideeën in de Bijbel terug. Zelfs voor libertariërs als mijzelf kan de Bijbel interessant zijn. Het mag dan ook niemand verbazen dat zelfs een notoire atheïst als David Boaz, de directeur van het Amerikaanse “Cato Institute”, in zijn essaycollectie “The Libertarian Reader” een volledige tekst uit de Bijbel overgenomen heeft. Deze tekst vindt u hieronder. En laat ik deze inleiding nog kort besluiten met allen een zalig kerstfeest en een deugddoend 2009 toe te wensen!

Maar eerst nog dit filmpje van de Amerikaanse talkshowhost Glenn Beck over de verloedering van het Kerstfeest o.i.v. antiklerikalen, andersgelovigen en - vooral - de inquisitie van politieke correctheid. Kerstbomen werden vorig jaar uit de gerechtshoven van Brussel verwijderd en dit jaar besliste de openbare scholen van de stad Antwerpen om ook geen kerstbomen meer te plaatsen. In naam van de 'neutraliteit' weet u wel... Schandalig! Het gaat hier immers helemaal niet om religie, maar om traditie. Ik vind bijvoorbeeld de verstoringen van Kerstevenementen door de "Westboro Baptist Church" in de VS al even verwerpelijk. Zij beschouwen de Kerstman als een duivels iets en het gebruiken van diens afbeelding als godslasterend. "Santa Will Send You To Hell" is dan ook hun slogan.
I Samuel 8 - Enkel God, geen andere Koningen!

Het geschiedde nu, toen Samuel oud geworden was, zo stelde hij zijn zonen tot richters over Israel. De naam van zijn eerstgeborenen zoon nu was Joel, en de naam van zijn tweeden was Abia; zij waren richters te Ber-seba. Doch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen; maar zij neigden zich tot de gierigheid, en namen geschenken, en bogen het recht. Toen vergaderden zich alle oudsten van Israel, en zij kwamen tot Samuel te Rama; En zij zeiden tot hem: Zie, gij zijt oud geworden, en uw zonen wandelen niet in uw wegen; zo zet nu een koning over ons, om ons te richten, gelijk al de volkehebben. Maar dit woord was kwaad in de ogen van Samuel, als zij zeiden: Geef ons een koning, om ons te richten. En Samuel bad den Heere aan.

Doch de Heere zeide tot Samuel: Hoor naar de stem des volks in alles, wat zij tot u zeggen zullen; want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn. Naar de werken, die zij gedaan hebben, van dien dag af, toen Ik hen uit Egypte geleid heb, tot op dezen dag toe, en hebben Mij verlaten en andere goden gediend; alzo doen zij u ook. Hoor dan nu naar hun stem; doch als gij hen op het hoogste zult betuigd hebben, zo zult gij hen te kennen geven de wijze des konings, die over hen regeren zal.

Samuel nu zeide al de woorden des Heeren het volk aan, hetwelk een koning van hem begeerde. En zeide: Dit zal des konings wijze zijn, die over u regeren zal: hij zal uw zonen nemen, dat hij hen zich stelle tot zijn wagen, en tot zijn ruiteren, dat zij voor zijn wagen henen lopen; En dat hij hen zich stelle tot oversten der duizenden, en tot oversten der vijftigen; en dat zij zijn akker ploegen, en oogsten, en dat zij zijn krijgswapenen maken, mitsgaders zijn wapentuig.

En uw dochteren zal hij nemen tot apothekeressen, en tot keukenmaagden, en tot baksters. En uw akkers, en uw wijngaarden, en uw olijfgaarden, die de beste zijn, zal hij nemen, en zal ze aan zijn knechten geven; en uw zaad, en uw wijngaarden zal hij vertienen, en hij zal ze aan zijn hovelingen, en aan zijn knechten geven. En hij zal uw knechten, en uw dienstmaagden, en uw beste jongelingen, en uw ezelen nemen, en hij zal zijn werk daarmede doen. Hij zal uw kudden vertienen; en gij zult hem tot knechten zijn. Gij zult wel te dien dage roepen, vanwege uw koning, dien gij u zult verkoren hebben, maar de Heere zal u te dien dage niet verhoren. Doch het volk weigerde Samuels stem te horen.

En zij zeiden: Neen, maar er zal een koning over ons zijn. En wij zullen ook zijn gelijk al de volken; en onze koning zal ons richten, en hij zal voor onze aangezichten uitgaan, en hij zal onze krijgen voeren. Als Samuel al de woorden des volks gehoord had, zo sprak hij de zelve voor de oren des Heeren. De Heere nu zeide tot Samuel: Hoor naar hun stem, en stel hun een koning. Toen zeide Samuel tot de mannen van Israel: Gaat heen, een iegelijk naar zijn stad.


(Vertaling uit de Nederlandse Statenbijbel)

Meer over "The Libertarian Reader" op www.cato-institute.org.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


62 Comments:

At 24/12/08 10:10, Anonymous Anoniem said...

Goed opgemerkt, Vincent. De War on Christmas gaat rustig verder als gevolg van de Islamisering van Europa. De multiculti's en policorrecti's zijn de nagels aan onze doodskist als vrije westerse samenleving.

 
At 24/12/08 10:52, Blogger Karel Jansens said...

Um...

Sinds wanneer is Kerstmis het feest van de verrijzenis van Christus???

 
At 24/12/08 11:03, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Jazz

Ik zak door de grond van schaamte...
Heb het net veranderd naar 'geboorte'. Was een onvergeeflijke fout. Mea culpa.
En duizendmaal bedankt om dat te signaleren! :-)

 
At 24/12/08 11:24, Blogger Karel Jansens said...

Geen probleem. Nog een vrolijk Paasfeest (vanuit Thailand toegewenst, dus extra spicy)!

 
At 24/12/08 12:18, Anonymous Anoniem said...

"Het is vandaag kerstmis"

Onzin. Het is vandaag 24 december. Morgen is het kerstmis.

"Het is de enige christelijke, zelfs gewoon religieuze, feestdag die gretig door (...) iedereen, gevierd wordt."

Alweer fout. Kerstmis is een heidense feestdag.

Robert Green Ingersoll schreef hierover:
"Lang voordat Christus geboren werd triomfeerde de Zonnegod over de machten van het Kwaad. Tegen de tijd die wij Kerstmis noemen beginnen de dagen zichtbaar te lengen. Onze barbaarse voorouders waren aanbidders van de zon, en ze vierden zijn overwinning over de gastheren van de nacht. Zo'n festival was natuurlijk en mooi. De meest natuurlijke van alle godsdiensten is de aanbidding van de zon. Het christendom nam dit festival over. Het leende van de heidenen het beste wat ze hadden."

De rest van zijn "Kerstpreek", en de reacties erop, kan je hier lezen. Een echte aanrader.

 
At 24/12/08 12:29, Anonymous Anoniem said...

@Vincent De Roeck

Dat het kerststalletje verboden werd in de Antwerpse openbare scholen, daar heb ik uitvoerig in alle Vlaamse kranten over gelezen.Maar nergens dat de kerstboom verboden is. Bij de kerstboom gaat het eigenlijk niet meer om een religieus symbool, hoewel hij dat in origine wel had, eigenlijk een vruchtbaarheidssymbool en teken van het hernieuwde leven. Daarom dat katholieken er in den beginne een ambivalente houding tov hadden, maar hem al gauw gerecupereerd hebben als een Christus-symbool. Nu vandaag de dag, is hij gewoon een sfeerbrenger met al zijn glanzende balletjes op en zijn slierten, die met godsdienst niets meer te maken heeft. Daarom zou het mij verwonderen dat ze hem zouden verbieden.Zo zou men ook het beschilderen van eitjes voor pasen kunnen verbieden, ook ooit een vruchtbaarheidssymbool, maar nu een gezellig gebruik....

met kerstwensen
Frans V

 
At 24/12/08 18:56, Anonymous Anoniem said...

@ Johan B

1) Een beetje 'tolerantie' zou niet mis staan in de kersttijd. Met "vandaag kerstmis" bedoelde Vincent waarschijnlijk dat het vandaag 'kerstavond' is.

2) Nee, kerstmis is geen "heidense" feestdag. De naam zelf zou dat toch duidelijk moeten maken. Het heeft te maken met de 'kerst', en niet met de zon. Het feit dat het in de huidige kalender RUWWEG samenvalt met het zichtbaar "lengen van de dagen" verandert daar niets aan. Trouwens, deze feestdag valt niet op 21 december, maar enigzins arbitrair (voor wie de geschiedenis kent) op 25 december.

3) Zoals Vincent schrijft, deze Christelijke feestdag wordt gretig gevierd (?,now ja) door vele niet-christenen. Ook Vlaamsblokkers vieren de Belgische nationale feestdag (op hun eigen wijze natuurlijk), en zo zijn er vele soorten van 'feestdagen' die door niet-direct-betrokkenen gevierd worden. Mensen 'vieren' nu eenmaal graag, en genieten van vacantiedagen.

4) Wat mij intrigeert is dat u (in navolging van Ingersoll?) liever (of meer) identificeert met onze verre 'heidense' voorouders dan met meer-recente generaties van (Christelijke) voorouders. U denkt misschien dat die heidenen 'betere' waarden aanhingen dan de meer recente christenen? En, natuurlijk, onze verre heidense voorouders hadden maar een zeer beperkte empirische kennis van het planetenstelsel en waren niet adept in filosofisch redeneren. Dus, ja, misschien was het voor hen "natuurlijk" van de zon te aanbidden. Sinsdien zijn we wel een beetje verder gevorderd, en beseffen we dat de Godsidee niet louter kan samenvallen met een puur-fysiek fenomeen.

5) Wat mij nog meer intrigeeert is wat toekomstige generaties hier allemaal zullen over denken. Want, die gaan (niet 2 maar) 3 soorten van voorouders hebben: verre heidense generaties, minder-verre maar verdwijnende christelijke generaties, en heel-recente nieuwe heidense generaties. Tjonge, gaan die verward zijn omtrent feestdagen!

 
At 25/12/08 12:04, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Huybrechts

Ik zie de slinger al naar de andere kant gaan.
De MSM doen er alles aan om het christendom, inclusief de feestdate vernietigen, maar ik zie de bevolking terug naar de kerk gaan vandaag.

2 jaar terug was niemand van mijn familie in de kerk te vinden, vandaag zitten er 9 in de kerk, zonder ook maar een enkele reden op te geven. Ik zit er natuurlijk niet, ik zit op dit blog te schrijven, moederziel alleen thuis, zalig.

 
At 25/12/08 17:52, Anonymous Anoniem said...

@ traveller

Ik denk dat ge 'goed werk' verricht hebt op deze blog, door het op te nemen voor de vrije meningsuiting van LVB tegen de naief-linkse Sanctorum, onder die andere 'thread'. En, zoals ge goed weet, 'goede werken' of daden zijn veel belangrijker dan "parroteren", ongeacht of dat parroteren nu de vorm zou aannemen van (a) 'prevelen' in een kerk of (b) van de dogmatische mantras van de antiraketten-naievelingen van de 1980's en de Bush-Derangement-Syndrome papegaaien van vandaag.

Enfin, LVB is geen naief-linkse maar ook niet 'Vlaamsgezind'. En Sanctorum is juist omgekeerd, wel een naief-linkse EN Vlaamsgezind. Maar, gij en ik, wij zitten helemaal op dezelfde golflengte op die twee cruciale punten: wij zijn zowel Vlaamsgezind als anti-naief-links. Hoe is dat toch mogelijk? Ik denk dat het is omdat we de reele wereld buiten den Belgique, en dus de menselijke natuur, beter begrijpen. Wij kennen Hekmatyar een beetje beter dan de Vlaamse intellectuelen in het algemeen...en beseffen dus zowel het belang van cultuurtrots of cultuur-identificatie als de dreiging (voor individuele vrijheid) die steeds uitgaat van de 'wereldverbeteraars'.

Als ge nu nog aan die Hollander 'Karp' zou kunnen uitleggen dat zich laten afpersen (transfers) niet steeds een uiting van 'solidariteit' is, maar eerder een vorm van zelfverminking en van domheid.....En, zeg me nu eens, wat moet ik aanvangen met die Bretoense racist, Armor, op de Brussels Journal website?

 
At 25/12/08 18:08, Anonymous Anoniem said...

Hé Huybrechts, heb je dit uitwerpsel niet in de verkeerde rubriek gepost?
Nog even stellen dat ikzelf kerstmis helemaal niét vier, als atheïst. Beste bewijs: ik zit al een halve dag te tokkelen op deze rotsite, en mijnheer Huybrechts laat de kalkoen blijkbaar ook aan zich voorbijgaan. Toch niet vegetarisch-links, Marc? Of heeft moeder-de-vrouw het vogeltje laten aanbakken?
Smakelijk nog, jongens.

 
At 25/12/08 18:29, Anonymous Anoniem said...

Vegetarisch-rechts ligt dichter bij de waarheid, Johan. En, het verbaal bestrijden van naief-linksen en van racisten tegelijkertijd is een gezonde vorm van "viering".

 
At 25/12/08 18:58, Blogger Gilbert De Bruycker said...

ik ben dat gezever over racisten kotsbeu!

Our case is quite simple: For nearly 2,000 years Palestine has been almost 100 per cent Arab. It is still preponderantly Arab today, in spite of enormous Jewish immigration. But if this immigration continues we shall soon be outnumbered—a minority in our home.

Palestine is a small and very poor country, about the size of your state of Vermont. Its Arab population is only about 1,200,000. Already we have had forced on us, against our will, some 600,000 Zionist Jews. We are threatened with many hundreds of thousands more.

Our position is so simple and natural that we are amazed it should even be questioned...

We do not want them in [our country]. Not because they are Jews, but because they are foreigners.

We would not want hundreds of thousands of foreigners in our country, be they Englishmen or Norwegians or Brazilians or whatever. [from an essay written King Abdullah ( appeared in the United States six months before the 1948 Arab-Israeli War)].

 
At 25/12/08 19:59, Anonymous Anoniem said...

Volledig akkoord met Gilbert D.B. Eigenlijk zijn er nogal wat parallellen tussen De Vlaamse strijd en die van de Palestijnen. Het gaat om autonomie, cultuur maar ook om het besef dat vreemdelingen zomaar onze plaats trachten in te nemen en ons tot vreemdelingen in eigen land maken.

 
At 25/12/08 23:10, Anonymous Anoniem said...

@ De Bruycker

1) Men kan tegelijkertijd tegen massa immigratie EN tegen racisme zijn. Het ene sluit het andere niet uit. Ik ben, onder normale omstandigheden, tegen beide. Als er vandaag vele moslemimmigranten rondlopen in Westerse landen, dan is dat niet de schuld van een handvol "vegetarische rechtsen", maar wel grotendeels dankzij de talloze kinderen van Mei'68. Dus, men kan het toeschrijven aan al die naief-linkse anti-raketten betogers van de 1980's die nu al geruime tijd nationale parlementen (evenals het Europese parlement) domineren, die al dekadenlang 'multiculturalisme' prediken (hun onderwijzers parroterend), en die er niet voor terugdeinsden van bepaalde 'opinies' (t.t.z. kritiek op hun wereldvisie) te criminaliseren via wetgeving. Dat ze voor zichzelf dan nog het etiket "democratisch" reserveren dat 'takes the cake' (c'est le comble, zeggen ze waarschijnlijk in Bruxelles).

2) Het is bedenkelijk wanneer Vlamingen Saudische koningen beginnen te citeren. Dat belooft niet veel goeds voor de Vlaamse toekomst, vooral als ze die nog gaan geloven ook. Dus, u denkt dat 2000 jaar geleden koning Herod, in opdracht van de Romeinen, Arabieren zou hebben bestuurd in plaats van Joden? Al die bijbelse verhaaltjes over Gallilea, Judea, de Sanhedrin, Jezus Van Nazareth, dat waren allemaal sprookjes die we nu moeten vervangen door verhalen uit de Koran zoals voorgesteld door de Saudis? En de Saudis zouden niet in emigraties /immigraties geloven? Is dat waarom ze een hele Salafische infrastructuur van radikale moskeeen financieren in het Westen? We gaan hier niet het hele Arabisch-Israeli conflict terug uit de doeken doen, maar het is merkwaardig hoe de VRT, De Standaard, Evita Neefs, kardinaal Danneels en consoorten... een hele generatie van Vlamingen in Zombies hebben getransformeerd.

@ Ernani

Wel, daar verschiet ik nu echt niet van, dat u "volledig akkoord" gaat met een citaat van de Saudische koning, de 'Guardian' van Mekka en Medina, een echte 'democraat' en gelovige in de gelijkwaardigheid van alle mensen.

Inderdaad, zelfdeterminatie van individuen en van volkeren, dat is een belangrijk principe waaruit bepaalde 'rechten' zouden moeten volgen. Maar, mensen kunnen ook rechten verliezen of 'verspelen' door eigen gedragingen. Als u uw buurman vermoord dan moet u niet verbaasd zijn dat men u in den bak steekt. Tot de eerste wereld oorlog werd 'Palestina' bestuurd door de Turken, daarna was het eventjes een protectoraat van de Britten, en na de Israeli onafhankelijkheidsstrijd kwamen de Westbank en Gaza onder Arabisch bestuur (respectievelijk Jordanie en Egypte) tot 1967. Hoe komt het dat de Arabieren toen geen 'Palestijnse staat'' hebben opgericht toen? Ze hadden nochtans 95% van het vorige Britse protectoraat gekregen en niettemin het VN partitieplan verworpen. Daar zou u eens moeten beginnen over na te denken, vooraleer absurde parallelen te trekken met de Vlaamse strijd. U denkt dat de Arabieren, om de paar jaren, 3 of 4 keer achter mekaar de joden mogen proberen uit te wissen, en dat ze dan iedere keer opnieuw 'hun grond' zouden moeten terug krijgen, zodat ze de volgende keer misschien eindelijk meer 'chance' zouden hebben. Als u denkt dat er geen konsekwenties moeten zijn voor slecht menselijk gedrag, dan zijt u inderdaad een naief-linkse, en daar zou een een autonoom Vlaanderen helemaal niet mee gediend zijn.

 
At 26/12/08 10:37, Blogger Gilbert De Bruycker said...

In het jaar 740 AD. koos het grote koninkrijk der Khazaren voor het joodse geloof en riep het Judaïsme uit tot staatsgodsdienst. In de 13e eeuw sloeg de ganse bevolking op de vlucht naar Oost-Europa.

De Ashkenazim-Joden zijn dus allen uit Oost Europa afkomstig en zijn geen semieten. De Sephardim (semitische Joden) zijn afkomstig uit het Middellandse Zee gebied.

90% van het volk, waarop de naam "Joden" wordt toegepast, behoort tot het Ashkenazim geslacht. En de Zionisten zijn op hun beurt overwegend Ashkenazim. De aanspraak van de Khazaarse Joden op Palestina (door een verbondsbelofte geschonken aan de nazaten van Abraham) berust noch op raciale, noch op historische gronden.

"In 1897 ... Great Britain offered the Zionists land in Africa. This the Zionists rejected. They wanted Palestine! At the time Palestine was inhabited by a half a million Palestinian Arabs and a few Palestinian (Middle Eastern) Jews who are blood related and who had lived together rather peacefully for centuries....With Palestine as their choice for a homeland, European Ashkenazim Jews began migrating to Palestine. So when you think of Jews, especially as related to Israel, keep in mind that there is a great difference between Sephardic and Ashkenazim Jews. They are not one united people. They are divided socially, politically and especially racially. [http://www.cyberspaceorbit.com/khazar.html]

 
At 26/12/08 13:23, Anonymous Anoniem said...

@ MH

Ik denk, dat de koning Abdullah van het citaat over Palestina, deze is van Jordanië en niet van Saoedië-Arabië.

 
At 26/12/08 14:49, Anonymous Anoniem said...

@ fcal

Ik weet het, louter haarklieverij, maar jullie hebben beiden gelijk.
Die Abdullah was de echte heerser van S.-A. tot Ibn Saud en de engelsen er anders over beslisten.
Dan kreeg hij maar de Jordaanse kroon.

 
At 26/12/08 14:53, Anonymous Anoniem said...

@ Fcal

Bedankt voor de correctie. Waarschijnlijk hebt ge gelijk en ging het om die bepaalde Abdullah, en niet om de Feisal die in mijn hoofd opdook. (Tegenwoordig zijn het wel de Saudis en niet de Jordaniers die het Arabische blok leiden in het conflict met Israel). Dat zou dus betekenen dat het niet ging om de 'guardian' van Mekka en Medina, maar wel om iemand die zich een directe afstammeling van de profeet himself waande. Tja, in pre-Verlichtingstijden dacht men bij ons ook dat de monarchieen door God werden 'ingesteld'.

Waarom 'moderne' Vlamingen in grote getallen de geschiedenis zouden willen 'terugschroeven', en steevast de kant van totalitairen kiezen in conflicten met manifeste democraten in de wereld - en niet alleen in het Midden Oosten - dat lijkt me op lange termijn bekeken een geval van in de eigen voet te schieten. Maar, ge hebt zelf onlangs nog op de Brussels Journal een belangrijke 'bron' of oorzaak van dat nogsteeds diepvastgeroeste antisemitisme in Vlaanderen bloot gelegd.

 
At 26/12/08 14:55, Anonymous Anoniem said...

Excuseer, geen Ibn Saud, dat was zijn zoon, maar kortweg Saud.

 
At 26/12/08 15:35, Blogger Gilbert De Bruycker said...

Koning Abdullah bin Al-Hussein (1882-1951) was de stichter van het Hashemite Koninkrijk van Jordanië .

"His public career was predominately forward-looking and modern. This is exemplified by him being one of the first Arab leaders to adopt a system of constitutional monarchy during the early years following the formation of his country, and the need he felt - from his experience - for the participation and representation of his people.
"
****
Zie zijn essay:
"As the Arabs see the Jews"
His Majesty King Abdullah,
The American Magazine
November, 1947

http://www.kinghussein.gov.jo/kabd_eng.html

Enkele uittreksels van het artikel:

"In the last 25 years we have had one third of our entire population forced upon us. In America that would be the equivalent of 45,000,000 complete strangers admitted to your country, over your violent protest, since 1921. How would you have reacted to that?"...
"Only once, during the empire of David and Solomon, did the Jews ever control nearly—but not all—the land which is today Palestine. This empire lasted only 70 years, ending in 926 BC. Only 250 years later the Kingdom of Judah had shrunk to a small province around Jerusalem, barely a quarter of modern Palestine."...
"When British armies entered the country during the last war, they found 500,000 Arabs and only 65,000Jews."...
"If solid, uninterrupted Arab occupation for nearly 1,300 years does not make a country "Arab", what does?" [cf. Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty, Section 10, 11]...
"The unimaginable persecution of the Jews was not done by the Arabs: it was done by a Christian nation in the West."...
"And yet, to ease their consciences, these Christian nations of the West are asking Palestine—a poor and tiny Moslem country of the East—to accept the entire burden."...
"Palestine has already sheltered 600,000 refugees. We believe that is enough to expect of us—even too much. We believe it is now the turn of the rest of the world to accept some of them."...
"Quite aside from official American support for the "National Home" of the Balfour Declaration, the Zionist settlements in Palestine would have been almost impossible, on anything like the current scale, without American money. This was contributed by American Jewry in an idealistic effort to help their fellows. The motive was worthy: the result were disastrous."...
"The present catastrophe may be laid almost entirely at your door. Your government, almost alone in the world, is insisting on the immediate admission of 100,000 more Jews into Palestine—to be followed by countless additional ones. This will have the most frightful consequences in bloody chaos beyond anything ever hinted at in Palestine before.."...

 
At 26/12/08 16:10, Anonymous Anoniem said...

@ De Bruycker

Gaan er straks ook nog citaten volgen uit het groene boekje van Khadafi van Libya?

Men kan geen serieuse discussie voeren over complexe problemen door met 'details' als de visie van Abdullah af te komen. Over alle grote 'katastrofen' bestaan er vele versies en visies. De 'big picture' is waar het om zou moeten gaan. U doet me denken aan een blinde die een deel van een olifant mag betasten, maar die geen benul heeft dat hij voor een olifant staat.

 
At 26/12/08 18:24, Blogger Gilbert De Bruycker said...

Huybrechts is "tegelijkertijd tegen massa immigratie EN tegen racisme"

Lees dit dan eens rustig zonder u op te winden:

In 1975 stelde de UN in een resolutie vast dat zionisme gelijk is aan racisme. Deze resolutie werd later onder politieke druk weer ingetrokken.

"The General Assembly... Determines that Zionism is a form of racism and racial discrimination."—United Nations General Assembly Resolution Number 3379 revoked under Zionist pressure by Resolution Number 4686 - http://middleeast.about.com/od/documents/qt/me081017a.htm

De huidige staat Israel is de vrucht van het zionisme. De Tora verbiedt de Joden om terug te keren naar Palestina voordat ze hun zonden hebben afgezworen en hun relatie met God hebben hersteld. Het zionisme trekt zich daar niets van aan.

In de 19e en 20e eeuw propageerden de zionisten het antisemitisme en aanwakkerden het aan om de immigratie naar Israel op gang te brengen.

De hedendaagse "Joden" hebben geen enkele verbinding met de originele Hebreeërs. Hun aanspraak op het land Palestina is volstrekt ongerechtvaardigd en illegaal.

90 à 95% van het huidige joden, hebben niets gemeen met de oorspronkelijke Hebreeërs uit Bijbelse tijden. Ze stammen niet af van de Semieten; het zijn afstammelingen van de Khazaren, afkomstig uit de Kaukasus, die zich in de 8e eeuw tot het Judaisme bekeerden.

 
At 26/12/08 21:55, Anonymous Anoniem said...

@ De Bruycker

En u zijt zelfs niet beschaamd om met de fameuse "zionisme=racisme" resolutie van de UN af te komen? Alsof er een beter bewijs kon bestaan dat de UN General Assembly een collectie is van antidemocraten en immorelen. Dan had u nog beter het groen boekje van Khadafi geciteerd.

Voor uw informatie, de UN General Assembly wordt voorgezeten door een Nicaraguaanse marxist. Als we op die moeten voortgaan om te gaan bepalen wanneer de joden "hun zonden (zouden) hebben afgezworen en hun relatie met God hersteld" dan zullen we goed af zijn zeker. Mon Dieu, ik kan niet geloven wat ik hier allemaal lees. Een redelijke en morele beoordeling van het Arabisch-Israeli conflict heeft niets te maken met de 8ste eeuw, noch met Khazaren, en wat nog meer....

Zeg toch gewoon dat u joden haat en dat u een gewone 'antisemiet' zijt. Dat is nu echt niets speciaal en u verschilt dan ook niet veel van de doorsnee Arabier (in termen van 'beschaving', want u redeneert in termen van afkomst en niet op basis van het gedrag van het individu) . En laat al die rookgordijnen maar achterwege.

En wie zich niet meer kan "opwinden" in de confrontatie met het barbarisme, die is moreel 'dood'. Gelijk de UN General Assembly.

 
At 26/12/08 22:10, Blogger Gilbert De Bruycker said...

Wielding the fearsome brand of "Anti-Semite" as a powerful weapon, the professional Anti-Anti-Semite is able, in this day and age, to wound and destroy anyone he disagrees with by implanting this label indelibly in the public mind. How can one argue against this claim, always made with hysteria and insufferable self-righteousness? - The Irrepressible Rothbard, page42.

 
At 26/12/08 22:25, Anonymous Anoniem said...

Laat ons duidelijk wezen. Ik zie het woord antisemiet niet als een "powerful weapon". Voor mij is het gewoon een woord gelijk een ander. En voor mij mogen mensen anti-eender-wat zijn, zolang ze maar hun meningen vrijelijk mogen uiten. In Israel bestaat er echte democratie (zelfs een betere dan in Belgie) en burgers mogen er vrijelijk hun mening uiten - eender welke mening. In de Arabische wereld bestaat dat nergens, aboluut nergens. Nu, dat is een relevant gegeven. De Khazaren daarentegen, zijn al even irrelevant om een oordeel over Israel te vellen als de Menapiers zouden zijn om over de Belgen te oordelen.

O.K., als "antisemiet" u niet aanstaat , vervang het dan door "primitief" of echte "racist" (maar niet in de absurde zin dat DE Witte dat zou gebruiken).

 
At 27/12/08 00:04, Anonymous Anoniem said...

Sommigen zouden er goed aan doen HET MADAGASCARPLAN van Hans Jansen (niet de arabist) te lezen.

 
At 27/12/08 10:16, Blogger Gilbert De Bruycker said...

Misschien dit artikel ook eens lezen: "Vrijheid en Recht voor het Midden Oosten "

Hier alvast een greep uit de tekst:

- Met de val van Israel ca. 200 jaar geleden verdwenen vrijwel alle aanspraken op land door Joden.

- Een onderzoek aan het einde van de 2e wereldoorlog toonde aan dat Palestina voor 49% in handen was van individuele Arabieren, 6% van individuele Joden, 6% van sultans en 38% was onontgonnen grond.

- Israel heeft jarenlang geweigerd om zelfs te praten over Arabische aanspraken op land (...) Israel blijft Arabische aanspraken op land volledig van de hand wijzen.

- In dit verband moet het duidelijk zijn dat men geen roep om vrijheid voor Israel kan steunen, zoland dit land niet terugkomt op haar politiek van anti-individualisme en anti-vrijheid.

http://www.libertarian.nl/wp/2002/06/vrijheid-en-recht-voor-het-midden-oosten/

Over racisme ook nog dit:

"What used to be widespread shared public knowledge about race and ethnicity among writers, publicists, and scholars, was suddenly driven out of the public square by Communist anthropologist Franz Boas and his associates in the 1930s, and it has been taboo ever since. Essentially, I mean the almost self-evident fact that individuals, ethnic groups, and races differ among themselves in intelligence and in many other traits, and that intelligence, as well as less controversial traits of temperament, are in large part hereditary." - The Irrepressible Rothbard, page 382.

 
At 27/12/08 13:47, Blogger Gilbert De Bruycker said...

Huybrechts vroeg zich af of we "al die bijbelse verhaaltjes (...)nu moeten vervangen door verhalen uit de Koran."

U verkiest de bijbel?
Goed, hier gaan we dan!

De Joden beschouwen Palestina als het in het oude testament genoemde ‘beloofde land’. Agnostici en atheïsten erkennen deze religieuze opvatting niet en het lijkt mij nogal ongerijmd om hen daarvan te overtuigen.

En indien u deze religieuze opvatting huldigt, dan vloeien daar, logischerwijze, nogal ondemocratische conclusies uit voort.

- Dit zou betekenen dat Israël een theocratie is; wat meteen komaf maakt met de mythe van Israël als de meest democratische staat van het gebied.

- Bovendien is er in zulke een staat geen plaats voor agnostici, communisten, atheïsten of leken en vallen de wetten natuurlijk onder het gezag van de rabbijnen. Dit maakt van Israël een integristische én extremistische staat.

- Ten slotte, volgens het principe "Mater semper certa est", zijn alleen diegenen waarvan de moeder ten tijde van de geboorte een Jodin was slechts Jood. Indien men dus de opvatting van het beloofde land erkent, houdt dit in dat Israël onder zijn bevolking geen Moslims, Christenen, Falachas, noch.... Ashkenazi Joden zou mogen tellen.

***

Nog iets: uw bewering van Israël als democratie is volkomen ongegrond.

Israël heeft geen grondwet (!) die gelijke rechten voor burgers garandeert.

93% van het grondgebied is in handen van de staat en wordt praktisch exclusief aan Joden verpacht.

 
At 27/12/08 15:25, Anonymous Anoniem said...

@Gilbert De Bruycker

Op de meeste punten kan ik u volgen en ook gelijk geven.Wat bij Israël echter steeds een grote rol zal blijven spelen is het collectieve schuldgevoel van Europa. Zonder holocaust geen Israël is ooit gezegd, en daarom zullen maar weinig Europeanen het bestaansrecht van Israël aanvechten, of ze moesten van extreem-linkse signatuur zijn.
Eens dat bestaansrecht aanvaard lijkt het mij ook nogal vanzelfsprekend om stelling te nemen tav al die arabische regimes, die vaak om opportunische redenen dat bestaansrecht in vraag stellen, en ook nogal eens durven dreigen met de vernietiging van Israël. Ik denk dat we dit punt niet meer kunnen ter discussie stellen: Israël bestaat, en heeft het recht te bestaan.
Hoe ver dit land overigens ook mag verwijderd zijn van wat u individuele vrijheid, libertarisme, democratie noemt: het blinkt toch uit in al deze aspecten als ik het vergelijk met het gros van de arabische landen.
Dat betekent uiteraard niet dat Israël een vrijgeleide heeft om binnen de Palestijnse kwestie alles naar haar hand te zetten. Ook hierin moeten Europa, en ook de VS een bemiddelende rol spelen.

 
At 27/12/08 16:04, Anonymous Anoniem said...

Premier Yves Leterme zei het nog vorige maand op de herdenking van de Rijkskristalnacht van 1938: "Anti-Zionisme leidt altijd tot anti-semitisme".

 
At 27/12/08 16:04, Anonymous Anoniem said...

Gilbert De Bruycker en consorten kiezen ervoor om dat plan te bewandelen. Dat is hun volste recht. Net zoals het ons recht is om zulke figuren uit te spuwen.

 
At 27/12/08 16:13, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

Ik kan nog een onderscheid maken tussen een open geest en een hopeloos geval. Het is daarom dat ik aan u deze vraag stel, en niet aan de heer De Bruycker.

U schrijft letterlijk dat u hem "kunt volgen en gelijk geven" op de meeste punten. Kunt u mij 1 specifiek punt geven waarop u dat echt meent?

 
At 27/12/08 16:44, Anonymous Anoniem said...

@Marc Huybrechts

Ik denk idd met Gilbert De Bruycker, dat de staat Israël een vrucht is van het Zionisme ( Theodor Herzl ), en ik ben er met hem van overtuigd dat het vestigen van deze staat gepaard is gegaan met heel wat agressie,zelfs moord en uitdrijving van de locale palestijnse bevolking. Maar ik denk dat elke natie dat soort wandaden gemeen heeft. De geschiedenis is een opeenvolging van volksverhuizingen, uitdrijvingen, inpalmen van vreemde gebieden enz.
In het geval Israël speelt bij mij alleszins de emotionele component een aanzienlijke rol. Wij Europeanen hebben een weinig stichtend verhaal te vertellen over ons samenleven met Joden.Het zou wel heel grof zijn om nu op zeer legalistische manier te gaan verkondigen dat Israël eigenlijk geen bestaansrecht heeft, ook al kan men daarvoor allerlei argumenten aanvoeren. Hierbij speelt uiteraard ook dat ik mij persoonlijk veel verwanter voel qua cultuur, zeden en gewoonten met een gemiddelde Israëliet dan met een gemiddelde Arabier.
Maar ik moet Gilbert De Bruycker op vele punten gelijk geven...en ik blijf erbij zonder holocaust geen Israël.

 
At 27/12/08 16:50, Anonymous Anoniem said...

Frans V: "Maar ik moet Gilbert De Bruycker op vele punten gelijk geven"

Met zijn "alle Ashkenazim zijn eigenlijk Khazaren" heeft De Bruycker zichzelf definitief ontmaskerd als een rabiate antisemiet die oude racistische hoaxen opdelft en ze blijkbaar nog zelf gelooft ook.

 
At 27/12/08 18:34, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

Dank u voor een mooi-geschreven antwoord. Maar, het is zo algemeen geformuleerd dat men het moeilijk kan 'aanpakken'. Ik vroeg naar "1 specifiek punt".

Ik zie 2 specifieke punten in uw antwoord:

-- Het eerste punt is de stelling dat virtueel elke staat bij haar vestiging "agressie, moord, enz..." heeft gekend. Op dat punt gaan wij akkoord, en dat punt bevestigt ook dat er niets 'uniek' zou zijn aan de vestiging van Israel in vergelijking met eender welke andere staat, en dat er ook niets uniek zou zijn omtrent Arabische klachten in dit opzicht. Zo bestaan er klachten op vele plaatsen in de wereld, maar die krijgen niet dezelfe behandeling in de Vlaamse media als de 'Arabische'. Op een dergelijke basis zou men het bestaan van ELKE staat in de wereld kunnen betwisten, wat natuurlijk absurd is. Men moet steeds vertrekken van de bestaande realiteit, en 'rechtmatige' verzuchtingen van alle bestaande mensen ter plaatse proberen te steunen, en niet onredelijke verzuchtingen. Wat er ook van weze, dit is NIET een punt van De Bruycker. Die man is incapabel van een dergelijk 'evenwichtig' punt te maken. Hij kan enkel geselectioneerde citaten van derden aanbrengen, maar niet zelf samenhangende ideeen ontwikkelen of uiteenzetten. U zijt dus zeker niet akkkoord met hem op dat punt.

-- Uw tweede specifiek punt is: "zonder holocaust, geen Israel". Dat is een hypothetisch punt. Het is niet onredelijk, maar wel onbewijsbaar. Zowel de holocaust als de vestiging van Israel zijn historische feiten. Uw punt of uw hypothese (dat het tweede zou gedetermineerd zijn geweest door het eerste) is geen feit, maar een opinie. Ik zeg niet categorisch dat ze fout zou zijn, maar ik betwijfel wel het waarheidsgehalte ervan. Het is een onbewijsbare opinie, en men zou wel een aantal elementen (zowel feiten als opinies) kunnen aanbrengen die een tegenovergestelde hypothese zouden kunnen steunen.

Enkele relevante FEITEN:

- Er bestond al een actieve joodse 'onafhankelijkheidsbeweging' tijdens de periode van het Britse 'protectoraat' in de 1930's, nog voor wo2, en zeker lang voor er sprake (en nog langer voor er kennis) was van de 'holocaust' in Midden Europa.

- De Israeli onafhankelijkheidsstrijd was gewonnen lang voor er holocaust survivors begonnen binnen te komen in Israel vanuit Europa. De meeste holocaust survivors zijn pas enkele JAREN later in Israel gearriveerd. Zij partcipeerden niet in de 'strijd' (want die was al lang voorbij), en waren doorgaans ook niet in een conditie om te kunnen strijden.

- Tijdens de onafhankelijkheidsstrijd werden er ongeveer zevenhonderdduizend 'Arabische vluchtelingen' geschapen. Maar tegelijkertijd werden er ook ongeveer achthonderdduizend joodse vluchtelingen (uit de Arabische wereld) door Israel opgenomen.

Enkele relevante OPINIES.

-- Het is evident dat de holocaust survivors in latere jaren de Israeli demografie hebben versterkt. Vermits de Arabische wereld 4 keer heeft geprobeerd om Israel van de kaart te vegen, kunnnen we zeggen dat de holocaust de latere 'overleving' van Israel heeft versterkt, maar niet het ontstaan heeft mogelijk gemaakt.

-- Het ligt ook voor de hand dat de holocaust, via 'Europese' schuldgevoelens, in latere tijden Israel heeft geholpen op het geopolitieke vlak. Dat is een lang verhaal, en dat is nu ook al lang voorbij. Men kan evenzeer zeggen dat de olieschokken in de 1970's de aartsvijanden van Israel scherp hebben versterkt, en haar overleving in gevaar brengen.

 
At 27/12/08 19:00, Anonymous Anoniem said...

Anti-Semitism is nothing but the antagonistic attitude produced in the non-Jew by the Jewish group.
The Jewish group has thrived on oppression and on the antagonism it has forever met in the world...
the root cause is their use of enemies they create in order to keep solidarity...
--- Albert Einstein, quoted in Collier's Magazine, November 26, 1938

 
At 27/12/08 22:24, Anonymous Anoniem said...

@ Anonieme


Albert Einstein was zonder enige twijfel een zeer intelligente man, veel 'slimmer' dan u of ik. Maar, hij heeft ook enorme stommiteiten verteld buiten zijn vakkenis van de fysica en wiskunde, over maatschappij en politiek.

Het is gevaarlijk van commentaar te leveren op een partieel citaat zonder iets van de context af te weten. Maar, dit lijkt me, op het eerste zicht, een voorbeeld van een zijner 'stommiteiten'.

 
At 28/12/08 00:49, Anonymous Anoniem said...

'Zonder Holocaust geen Israél klinkt interessant, maar is het niet. De Duitsers hebben de jodenhaat niet uitgevonden en de zinsnede 'dat joden maar vlug terug moesten naar HUN PALESTINA-ZANDBAK' was lang vóór de Holocaust al gemeengoed bij jodenhaters.

 
At 28/12/08 10:38, Anonymous Anoniem said...

@Barbara Wertwijn-Kellson

Ik denk alleszins dat het schuldgevoel dat Europeanen voelen tav de Joden zeer sterk heeft gespeeld in hun steun tot de creatie van de staat Israël in 1948. Hoewel tussen 1946 en 47 heel wat Zionistischa aanslagen zijn gepleegd zowel op Palestijnen als op Engelsen, besloot de Raad der Volkeren de door Ben Gurion uitgeroepen staat Israël op 18 mei 1948 te erkennen.In deze erkenning heeft alleszins het door de holocaust aangedane leed aan de Joden meegespeeld.
Daarom stel ik dat het bestaansrecht van Israël nauw samenhangt met de holocaust, en er bijna een gevolg van is.
Verder kan ik ook voor een deel meegaan in de door Gilbert De Bruycker aangehaalde Khazarenkwestie.Schlomo Sand, een Israëlische historicus schreef het boek 'When and How the Jewish People was Invented'.Hierin poogt hij aan te tonen dat de meeste Asjkenazische Joden in werkelijkheid afstammen van de Khazaren.Zijn boek was een best-seller in Israël en werd druk besproken. Zelf ben ik geen historicus maar wat ik ervan begreep is wel dat die Schlomo het niet uit zijn duim gezogen heeft.
M.a.w de mythe van het Joodse volk die vertelt dat Joden uit hun land zijn gedreven, en dan na een lange diaspora nog steeds als eenzelfde volk terug naar hun land komen is duidelijk verzonnen.
Maar dat doet er voor mij uiteindelijk niet toe: natievorming brengt altijd ook mythevorming met zich mee, en de mythe is gewoonlijk ook veel sterker dan de waarheid in deze: zie de godsdiensten bvb.
Dat het Zionisme zich maar al te graag van een aantal mythes heeft bediend, staat volgens mij dan ook als een paal boven water.Maar dat doen we allemaal....

 
At 28/12/08 11:18, Anonymous Anoniem said...

Het is bedenkelijk wanneer Vlamingen Saudische koningen beginnen te citeren.

citaten uit het groene boekje van Khadafi van Libya?

als "antisemiet" u niet aanstaat , vervang het dan door "primitief" of echte "racist"

het [is] ons recht is om zulke figuren uit te spuwen.

een hopeloos geval.

De Bruycker [heeft] zichzelf definitief ontmaskerd als een rabiate antisemiet.

een voorbeeld van een zijner [Einstein]'stommiteiten'.

***
Ik ben onder de indruk van de verscheidenheid aan kwalitatief hoogstaande argumenten waarmee De Bruycker aan de kaak werd gesteld. Waarop wacht men om hem aan de schandpaal nagelen?

***

Indisputable evidence of Jewish responsibility for Bolshevism is given in the following confession from a well-known Jewish authority, which appeared in the preface of a book entitled “The world Significance of the Russian Revolution” by George Pitt-Rivers, of Worcester College, Oxford. This preface was contributed by Dr. Oscar Levy who admits Jewish responibility for Bolshevism: " I confess it to you," he says," ... We who have posed as the saviours of the world; we who have boasted of having given it the 'Saviour,' we are to-day nothing else but the world’s seducers, its destroyers, its incendiaries, executioners. We who have promised to lead you to a new heaven, have finally succeeded in landing you in a new Hell!".


"Our race is the Master Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as our slaves." - Menachem Begin (Israeli Prime Minister, 1977-1983)


"The body of a Jewish person is of a totally different quality from the body of members of all other nations of the world. Bodies of the Gentiles are in vain." "An even greater difference is in regard to the soul."... "A non-Jewish soul comes from three satanic spheres, while the Jewish soul stems from holiness." - Rabbi Menachem Mendel Schneerson

 
At 28/12/08 11:49, Anonymous Anoniem said...

Schlomo Sand beweert niet dat alle of de meeste Ashkenazim afstammen van Khazaren. Hij beweert dat ze afstammen van autochtone Europese bekeerlingen die door Joodse missionarissen werden bekeerd. Dat wordt tegengesproken door DNA-onderzoek dat laat zien dat slechts 17% van het Ashkenazim Y-DNA 'Europees' is en 83% Joods.

 
At 28/12/08 16:06, Anonymous Anoniem said...

@anonieme

soit, zolang zekere Zionisten niet komen aandraven met hun zuiver ras en zuiver bloed theorie, wil ik veel geloven.En het is zeker tegen die clubjes dat Schlomo Sand zijn boek schreef.

 
At 28/12/08 21:56, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

Vier speciefieke punten.

1) Wat is de relevantie van 'Khazaren' en van een boek van Schlomo Sand voor het contemporele Arabische-Israeli conflict? Die relevantie is 'nul comma nul'. Dat een Israeli historicus een boek kan schrijven in Israel over "When and how the jewish people was invented", is het beste bewijs dat Israel een echte democratie is, waar er echte vrijemeningsuiting heerst. Stel u voor een Arabische academicus die een boek zou schrijven over "How the Arab people was invented". De man zou het niet overleven, nergens in de Arabische wereld. Dat Israelis publiekelijk zelfkritiek kunnen uiten, en dikwijls zelfs (gelijk Westerse naief-linksen) perverse zelfhaat, dat is een indicatie van tolerantie en echte democratie.

2) Ik weet niet in welke zin u het woord "bestaansrecht" gebruikt? In een morele zin berust dat "recht" grotendeels op het feit dat een VORIGE generatie van joden ervoor gevochten heeft. Zij hebben hun eigen 'onafhankelijke' staat bekomen op het slagveld. Zo zijn praktisch alle staten tot stand gekomen in de wereld. Als we de geschiedenis zouden willen 'ongedaan' maken, of terugschroeven, dan kunnen we nu zo de hele wereld in brand zetten. En de huidige generaties van Israelis kunnen de geschiedenis ook niet 'ongedaan' maken. Het enige REDELIJKE dat zij kunnen doen is van hun staat/bevolking te beveiligen en van een kwalitatief-hoogstaande democratie op te bouwen.

3) Nee, nogmaals, de holocaust heeft niets te maken met de vestiging van Israel. Die vestiging berustte op de 'onafhankelijkheidsstrijd'. De holocaust heeft enkel het geopolitiek klimaat beinvloed voor een tijdje.

4) Uw commentaar over "de mythe...lange diaspora....eenzelfde volk terug.. enz.." is eigenlijk puur 'racistisch'. Het ligt nogal voor de hand dat de afstammelingen van uitgedrevenen in latere generaties door allerlei andere volkeren genetisch zullen gaan beinvloed worden. Moreel gesproken is dat irrelevant voor het zelfbeschikkingsrecht van joden vandaag, of van eender wie. Het Vlaamse zelfbeschikkingsrecht berust niet op de genetische achtergrond van de huidige bestaande generaties van Vlamingen. Het percentage van Menapiers, van Franken, van Kelten, van Romeinen, en weet ik wat meer, is totaal irrelevant. Een "volk" moet berusten op een cultuur en een commitment (bewust-gekozen aanhankelijkheid) aan die cultuur.

Heeft het nu belang dat de Arabische bevolkingen enorm veel genetische invloed hebben gekend van andere 'rassen' en ethnieen? Denk bijvoorbeeld aan de eeuwenlange slavernij, die dus veel Afrikaanse genen heeft binnengebracht en ook Oost-Europese (onder het Ottomaanse rijk), enz...

Het morele zelfbeschikkingsrecht van contemporele joden in Israel heeft niets te maken met raciale theorieen van Schlomo Sand of eender wie. En het is absurd van te gaan ontkennen dat er in Palestina, 2000 jaar geleden een joods volk met joodse cultuur leefde, dat later naar Egypte in 'slavernij' werd gevoerd. Maar, daar gaat het helemaal niet om vandaag.

 
At 28/12/08 22:45, Anonymous Anoniem said...

@marc huybrechts

Ik denk dat het precies het punt is van Schlomo Sand om aan te tonen dat de staat Israël weinig of niets te maken heeft met ras, bloed, uitverkoren volk enz..
Ik heb toch overigens duidelijk gezegd dat het bestaansrecht van Israël voor mij buiten elke discussie staat.
Dus snap je reactie ff niet.

 
At 28/12/08 23:34, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

Mijn enige doelstelling hier is van duidelijkheid te bekomen. Uit uw antwoord besluit ik dus (voorlopig) het volgende:

- U gaat akkoord dat 'Khazaren etc...' irrelevant zijn voor de hedendaagse problematiek. En ook dat Israel een echte democratie is. Die twee cruciale punten staan in direct conflict met al die nonsens hierboven van De Bruycker en minstens 1 anoniemeling.

- Ik ben blij dat u het bestaansrecht van Israel erkent. Niet omdat ik iets met Israel of joden te maken zou hebben, want ik heb dat niet. Maar wel, omdat ik een dergelijk besef onder Westerse mensen noodzakelijk beschouw om democratie te kunnen veilig stellen voor de toekomst in een zeer gevaarlijke wereld.

- Uw visie omtrent de (morele) basis voor zelfbeschikkingsrecht blijft voorlopig vaag, althans voor mij. Maar ik vermoed dat u wel akkkord gaat met mijn laatste punt 4.

 
At 29/12/08 11:20, Anonymous Anoniem said...

2000 jaar geleden werd er geen joods volk naar Egypte in 'slavernij' gevoerd!


Voor Huybrechts is de stichting van de staat Israël blijkbaar een teken van Gods trouw, een bewijs dat Hij handelt in de geschiedenis.

Het ontstaan van Israël vindt zijn oorsprong in het feit dat geen enkel geallieerd land de Joden na WOII wou opnemen. De stichting van de joodse staat had er nooit kunnen komen zonder een ernstige misdaad tegen de mensheid: de verdrijving van de plaatselijke bewoners. Etnische zuivering heet dat.

In Israël zijn er eerste en tweede rangsburgers; dit is moreel verwerpelijk.

Een joodse staat is per definitie niet-democratisch - hij is immers gebaseerd op religieuze geboden, die de joodse Halacha voorschrijft. Niet-joden worden geminacht en in hun rechten beknot.

Het is een ernstige misvatting dat een politiek stelsel democratisch is wanneer min of meer vrije verkiezingen plaatshebben. Een democratische rechtsstaat maakt bovenal geen gebruik van geweld, bedreiging, chantage, corruptie en intimidatie als middelen om maatschappelijke en politieke doeleinden te bereiken.

Zolang de staat Israël deze ondemocratische middelen inzet om de illegaal gekoloniseerde en/of geannexeerde gebieden te kunnen blijven behouden, ongeacht het menselijk leed dat hierdoor aangericht wordt, kan er geen sprake zijn van een democratische rechtsstaat!

 
At 29/12/08 15:46, Anonymous Anoniem said...

@ Anoniem

Het ontstaan van Israël begon in de 19e eeuw door het opkopen van grote stukken land van de arabieren, o.a. door de Rothschild familie en andere rijke joden.
De exodus werd versneld door de 2e wereldoorlog.

 
At 29/12/08 18:40, Anonymous Anoniem said...

Lees bijvoorbeeld 'Het Madagascar Plan' van Hans Jansen, niet de arabist. Of van dezelfde schrijver 'Christelijke oorsprong van racistische jodenhaat' of, ook van dezelfde Hans Jansen, 'De geschiedenis van 2000 jaar kerkelijk antisemitisme'. Meer dan genoeg informatie om te begrijpen en te beseffen waarom de joodse staat Israël gesticht is.

 
At 1/1/09 11:22, Anonymous Anoniem said...

@ Marc H.: "4) Wat mij intrigeert is dat u (in navolging van Ingersoll?) liever (of meer) identificeert met onze verre 'heidense' voorouders dan met meer-recente generaties van (Christelijke) voorouders."

Als A op het idee komt om van de winterzonnewende een feestdag te maken en B plagieert A, dan vind ik niet dat de viering van die feestdag voor 100% aan B mag toegeschreven worden, zeker niet wanneer het belangrijkste symbool, de kerstboom, teruggaat op A en jarenlang door B verboden werd wegens een symbool voor A. Ere wie ere toekomt. De viering dan ook nog toeschrijven aan het idee dat alle feestvierders in het heilige boek van B "wel teksten of passages terug vinden die in hun kraam passen", is al helemaal te gek voor woorden.

Dat er in de 'judeo-christelijke Heilige Schrift' voldoende materiaal te vinden is om etatisten, socialisten en anarchisten te behagen, is een waarheid als een koe. Maar waar die 'handelsverheerlijking' terug te vinden is, is mij een raadsel. Misschien kan Vincent dit alsnog even verduidelijken? En als hij dan toch bezig is graag ook een toelichting bij het zo bejubelde bijbelfragment 1 Samuel 8. Ik heb er geen enkele waardevolle gedachte in kunnen ontdekken, dus ik ben benieuwd waarom dit de moeite van het citeren waard was.

 
At 1/1/09 17:30, Anonymous Anoniem said...

@ Johan B

1) Er is echt geen noodzaak om dit allemaal terug te herhalen. Ik begrijp nu wel dat u Kertstmis niet wil vieren. Dat is uw goed 'recht' en ik heb daar helemaal geen probleem mee. Maar, dat neemt niet weg dat voor vele eeuwen 'christelijke generaties' bij ons het (geboorte)feest van de 'kerst' hebben gevierd. En 'overheden' hebben arbitrair de datum van 25 december daarvoor gekozen. Het feit dat nog andere (verder-in-de-tijd) generaties van heidenen een soort 'zonnewende' vierden doet daar niets van af. Daarenboven, in onze huidige kalender valt de zonnewende op 21 december, niet op 25 december. En dat u nu vandaag, als nieuwe 'heidene' met aangekweekte afkeer zit voor recente 'christelijke tradities', dat kan ik enkel kleinzielig noemen. Ik heb zelf geen enkele interesse in het 'feest van de arbeid' op 1 mei, maar ik wil dat gerust aan al de echte of zichzelfzowanende socialisten gunnen. En ik heb ook geen enkele interesse in karnavalfeesten (eender waar) maar ik wil dat gerust aan de karnavalvierders gunnen en heb geen behoefte om die futiele 'heidense' feesten een andere naam op te dringen. Met "ere wie ere toekomt" heeft dit allemaal niets te maken.

2) Ik kan niet voor Vincent spreken, maar ik denk ook dat er "handelsverheerlijking" zit in de bijbel. De grond van die stelling berust op de idee van zelfverantwoordelijkheid voor het individu en de 'verheerlijking' van de individuele deugd van 'werken' (i.e. voor uw eigen boterham zorgen, of uw eigen materiele belangen te behartigen). In eerste instantie moeten mensen voor zichzelf zorgen en niet teren op anderen. Dat neemt niets weg van het feit dat de bijbel ook wijst op de INDIVIDUELE morele plicht om behoeftigen te willen helpen. Dat iedereen zo wat zijn eigen ideologie wil bevestigd zien door religiesue teksten is heel menselijk. Maar, eerlijkheid gebiedt van te erkennen dat de bijbelteksten - via verhaaltjes of parabelen - zich bezig houden met individuele moraliteit, i.e. met het doorgeven van waarden die deugden (en dus automatisch ook ONdeugden) betreffen voor het INDIVIDU. De bijbel is geen politiek manifest, noch een traktaak over sociale en politieke organisatie van de maatschappij. De bijbel gaat over de relatie individu-God (of zingever aan het menselijk bestaan), niet over de organisatie van de Staat. Ik ben geen bijbelspecialist, maar ik denk dat Vincent hier dichter bij de 'waarheid' zit dan "etatisten of socialisten", en zeker in vergelijking met "anarchisten". Deze laatsten zijn de echte antithese van bijbelse waarden.

 
At 2/1/09 12:37, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Marc Huybrechts

Ik ben zelf ook geen theoloog of kenner van de finesses van mijn religie, laat staan van andere godsdiensten. Maar ik meen mij wel te herinneren dat Zwitserse bankiers onder leiding van Johannes Calvijn de Bijbel zo hebben kunnen interpreteren dat het kapitalisme in West-Europa ook religieus gedragen én gerechtvaardigd kon worden. En het is in mijn ogen ook geen toeval dat veelal protestantse landen als het VK of de VS minder problemen hebben met het kapitalisme dan de anderen.

Protestanten plaatsen het individu zeker en vast op de eerste plaats. Elk individueel gelovige heeft een eigen rechtstreekse band met God, en de dominee fungeert louter als begeleider in dat spiritueel proces. Binnen het katholicisme is dat niet zo, hoewel we ook daar recentelijk een kentering in zien gebeuren. De Bijbel staat haaks op elke vorm van collectivisme en etatisme. Vandaar ook dat sterk christelijke samenlevingen minder drang voelen naar een almachtige overheid dan goddeloze maatschappijen. En is het toeval dat zowel rechtse als linkse dictaturen (zowel nazi's als stalinisten, zowel Pinochet als Chavez) de religieuze instellingen verbieden en bewust kiezen voor een atheïstisch maatschappijmodel?

Dat is ook het grote verschil tussen de Schotse en de Franse Verlichting. Die eerste heeft God gebruikt als breekijzer tegen de almacht van de monarch. Terwijl de tweede God genationaliseerd heeft en de almacht van de monarch (annex aards vertegenwoordiger van God) vervangen heeft door de almacht van de staat. Hoe goddelozer de burgers, hoe eenvoudiger het is om ze te controleren. Echte vrijheid kan dan ook alleen maar gedijen in religieuze samenlevingen. Alleen volstaat niet elke vorm van religie hiervoor natuurlijk. De islam of het collectivistische katholicisme zijn even erg als atheïstisch etatisme of collectivistisch "ontplooingsliberalisme".

Quid socialisme? God vraagt barmhartigheid van de individuele gelovigen. God wil helemaal niet dat sommige vermeende ultra-Samaritanen de ganse samenleving bestelen (dwingen tot barmhartigheid via belastingen en herverdeling) om hun eigen zielenheil af te kopen of hun eigen gewetensrust te verkrijgen. Barmhartigheid moet vrijwillig tot stand komen door individuele keuze.

Quid anarchisme? Ik blijf geloven dat anarchisme in het hoofd van Marc Huybrechts een iets te abstracte en/of onjuiste connotatie heeft. Anarchisme staat niet gelijk aan kraken en andermans eigendom vernielen. Het libertarisch anarchisme (of anarcho-kapitalisme zo u wilt) heeft wel maatschappelijke spelregels. Ook anarchisten moeten andermans eigendom, leven en keuzevrijheid respecteren. En wanneer ze dat doen, zie ik daarin helemaal geen "antithese van bijbelse waarden".

 
At 2/1/09 15:17, Anonymous Anoniem said...

Een bijzonder treffende bijbeltekst.

Als de mens niet meer op het goddelijke vertrouwt, maar zijn hebben en houwen in handen van koningen en heren legt, dan zullen ze geen beroep meer kunnen doen op goddelijke inspiratie en wordt hij van vrij man tot slaaf.

De katholieke kerk heeft al vroeg bepaald, dat de mens alleen tot god kon komen via de kerk als intermediair. Daarmee is een verlichtingsideaal zoals waar Jezus blijk van geeft (volgens het verhaal dan), verworden tot een nieuw totalitair "theo"cratisch systeem.

Het afwentelen van de verantwoordelijk op regeringen of een kerk heeft geleid tot de staat als verzorgingsstaat, die als een soort wonderpappa overal voor zorgt en een mens die nog steeds schuldig, dom en bang wordt gehouden.

 
At 2/1/09 15:18, Anonymous Anoniem said...

Of het het protestantisme of het katholicisme is dat aan de wieg van het kapitalisme staat, is nog geen uitgemaakte zaak. Eerst had je Max Weber die met http://en.wikipedia.org/wiki/The_Protestant_Ethic_and_the_Spirit_of_Capitalism de protestantse zaak bepleitte. Later is daar kritiek op gekomen die Rothbard samenvat: http://www.lewrockwell.com/rothbard/rothbard56.html:
Argumenten tegen de "Weber thesis": (1) Smith’s laissez-faire and natural law views descended from the late Scholastics, and from the Catholic Physiocrats; (2) the Catholics had developed marginal utility, subjective value economics, and the idea that the just price was the market price, while the British Protestants grafted on a dangerous and ultimately highly statist labor theory of value, influenced by Calvinism; (3) some of the most "dogmatic" laissez-faire theorists have been Catholics: from the Physiocrats to Bastiat; (4) capitalism began in the Catholic Italian cities of the 14th century; (5) Natural rights and other rationalist views descended from the Scholastics.

Voor beide kanten is er dus iets te zeggen.

Dat klassiek liberalisme en de christelijke leer goed samengaan toont Frank Van Dun aan in Natural law, liberalism, and christianity: http://mises.org/journals/jls/15_3/15_3_1.pdf Hij duidt op dezelfde fundamentele ideeën die je bij beide terugvindt, namelijk deze van het natuurecht: van een natuurlijke orde van vrije en gelijke personen. In de tien geboden vindt men dit bvb terug: De plaats van God is reeds benomen en de mens dient zich dan ook geen alwetende, almachtige positie aan te nemen. Respect voor het feit dat mensen gelijkaardig aan elkaar zijn en dat niemand een claim heeft op anderen of op wat hen toebelangt (hun eigendom). Ook wordt geleerd respect te hebben voor de natuurlijke beperkingen en de eigen faalbaarheid. Zo kan frustartie niet gelijk zijn aan onrechtvaardigheid

Al deze zaken worden typisch ontekent door de atheïstische gnostische progressieven. Deze zien "de mens" als universeel ego, als God, ongehinderd door natuurlijke beperkingen als schaarsheid, pluraliteit en diversiteit. Solidariteit wordt hierdoor het hoogste goed. Dit vormt dan de basis voor collectivistische documenten als de "universele rechten van de Mens", waar het recht op overheidsinterventie als enige recht wordt aanzien.

"Echte vrijheid kan dan ook alleen maar gedijen in religieuze samenlevingen." Waarom zou dit zijn? Ik zie wel in hoe sommige (!) religies vrijheid mee ondersteunen maar dat religie een noodzakelijke voorwaarde voor vrijheid is, zie ik niet in

 
At 2/1/09 15:18, Anonymous Anoniem said...

Zeker juist om te duiden dat anarchisten eigenlijk liberalen zijn, al is het natuurlijk een semantische discussie. De links-anarchisten zijn geen aanhangers van het "anarchisme" zoals liberalen dat begrijpen. Al hebben liberalen het gelijk aan hun kant, want "anarchisme" komt voor uit het Griekse an (niet) en archein (overheersen), wat dus niet meer is dan de Griekse tegenhanger van "liberalisme" (vrij van... overheersing) dat uit het Latijn komt.

Wat betreft religie zijn liberalisme en religie helemaal niet tegengesteld, integendeel zijn ze volgens mij identiek hetzelfde. Religie is een waardensysteem, en ook liberalisme is een waardensysteem. Meer daarover bij de vrienden van het Acton Institute: http://www.acton.org/

Interessant in dit verband is een tekst van de anarcholiberale en katholieke professor Carlo Lottieri, waarin hij de scheiding van Kerk en Staat betreurt, toch in die mate dat het de Staat van de onderwerping aan het waardensysteem zou onttrekken.

http://www.mises.org/journals/scholar/lottieri2.pdf

"Pierre Manent is right when - influenced by the lesson of Leo Straus - remarks that the contemporary separation between religion and legal order is the outcome of a tragic evolution, condemning us to live in a world where the opinion is without power and the power is without opinion."

Nochtans ondersteunde de liberale traditie van de 19de eeuw de scheiding tussen Kerk en Staat, zoals Ludwig Von Mises, de leraar van Hayek, deed, wat Lottieri betreurt:

"Here the great Austrian economist underestimates the ideological nature of the supposed statist neutrality and he is not in conscious of the legitimate claim of the religious communities, longing for expressing themselves inside the social life. Refusing to imagine legal orders beyond the State and without the State, Mises was obliged to accept the logic of laicism and the idea of a clear separation between the religion and the legal-political order"

Opnieuw is het natuurlijk een zaak van "first best" vs. "second best". In de beste der werelden, is er geen staat en dus ook geen scheiding tussen Kerk en staat. Om vanuit de "second best" wereld, waarin we leven, naar de beste wereld te geraken, denk ik dat een scheiding tussen Kerk en Staat (of zoals het nu begrepen wordt: als een Staat die de verkeerde morele waarden van de Kerk niet mag opleggen aan de bevolking) verdedigbaar is.

Nog een bemerking met betrekking tot de Bijbel: mijns inziens kun je vanuit de Bijbel alles halen wat je maar wil. Een wet is al zo lek als een zeef als het erop aankomt om er duidelijke richtlijnen uit te interpreteren (kijk maar naar hoe het Europees Hof van Justitie steevast uit de kleinste letters in de EU-verdragen argumenten haalt om de macht van de EU uit te breiden), laat staan dus een geloofsboek zoals de Bijbel of de Koran. Doorheen de geschiedenis werden er dus ook verschillende waarden uit geïnterpreteerd. Wel juist lijkt mij dat protestantisme door de band genomen dichter bij het liberalisme staat dan katholicisme (alhoewel niet op alle vlakken).

 
At 2/1/09 15:20, Anonymous Anoniem said...

Anarchie/anarchisme is alleen mogelijk als de mens volwassen is geworden. Een regering is alleen nodig als de mensen onvolwassen en onverantwoordelijk zijn. Jammer genoeg zien de mensen een systeem als democratie als statisch en doet het systeem er alles aan om de mensen onwetend en afhankelijk te houden, goedschiks of kwaadschiks. In feite verschillen Anarchisme en Liberalisme niet van elkaar, en zijn ze ook niet in strijd met democratie, want democratie wil in feite zeggen, dat ik over mezelf kan beschikken, net als een liberaal/libertair dat zegt en net als de anarchist.

 
At 2/1/09 16:34, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent D R

Tja, ik vermoed dat de term "anarchisme" veel verschillende connotaties heeft in vele verschillende geesten. In mijn geest brengt anarchisme beelden op van mensen die steeds hun goesting willen doen ongeacht de impact op andere individuen. Ik zie anarchisme niet zozeer als een (theoretische of filosofische) wereldbeschouwing, maar eerder als ACTIE in de zin van zijn goesting doen ZONDER zich aan (redelijke) "maatschappelije regels" te houden.

De eerste paragraaf van Peter Cleppe geeft ons de etymologische achtergrond. Als anarchisme zou betekenen 'tegen "overheersing" zijn van anderen', dan zegt dat niet veel op zich. Bijna iedereen kan zich daar mee akkoord verklaren, zelfs 'socialisten'. Het liberalisme stelt individuele vrijheid als centrale waarde voorop, maar erkent zeker de noodzaak voor een overheid en voor maatschappelijke regels.

Voor 'liberalen' moet de overheid, of eerder het politieke bestel, zodanig (democratisch) worden ingericht om individuele vrijheid te kunnen vrijwaren. Voor 'socialisten' daarentegen gaat het (althans in prinicipe, of in hun discours) niet om individuele vrijheid maar wel om (materiele) nivellering tussen individuen te beogen en 'tant pis' voor de gevolgen op individuele vrijheid. Nu, wat is het precies dat "anarchisten" zouden beogen? Misschien heeft Neree gelijk, en is er geen echt theoretisch onderscheid tussen liberalen en anarchisten. Maar, in de praktijk lijken anarchisten me mensen die hun goesting DOEN. Misschien zijn het wel liberalen die hun ideeen in de praktijk toepassen, zonder zich om de konsekwenties voor anderen te bekommmeren. Maar vele 'socialisten', of linksen, doen dat ook (vooral op straat, en in parlementen ook). Dus, ik zie eigenlijk geen zinvolle plaats voor de term "anarchisme" in een theoretische galerij van ideologische constructies. Ik zie anarchisten als actievoerende radikalen (zowel linkse als rechtse). Voor mij, en ik denk ook voor 'gewone mensen', betekent anarchisme "afwezigheid of het niet-toepassen van regels". Heel concreet, anarchisme is wat men kan zien in een kleuterklas op de eerste dag van het kleuterschooljaar, of recentelijk op straat in Athene, of op straat na een voetbalmatch van Manchester United.

 
At 3/1/09 00:12, Anonymous Anoniem said...

Inderdaad is anarchie vrijwel synoniem met chaos en geweld geworden. Maar in principe betekent het gewoon "geen regering". Dit kan dus alleen lukken als mensen wat ik noem "volwassen" zijn geworden en hun eigen zaken kunnen regelen. Organisatiestructuren kunnen door mensen gemaakt worden en hoeven niet per sé de vorm van een regering, een "overheid" aan te nemen.

Aangezien de mensheid als geheel zich nog in een infantiele (adolescente?) semi-barbaarse fase bevindt, zal anarchie inderdaad synoniem blijven met chaos. Daarom is het libertarisme de eerstvolgende stap naar de vrijheid in mijn optiek. Een minimale overheid, ten dienste van de mensen. Niet een alles overkoepelende, paternalistische en totalitaire burocratie, waarachter de machthebbers zich kunnen verschuilen en de bevolking door uitgeknepen wordt.

 
At 3/1/09 13:10, Anonymous Anoniem said...

@Marc H. "Ik begrijp nu wel dat u Kertstmis niet wil vieren."

U begrijpt er helemaal niets van. Ik wil immers juist wél Kerstmis vieren om exact dezelfde reden als Robert G. Ingersoll. Maar ik wil niet dat een of andere zeloot mij komt vertellen dat ik Kerstmis vier omdat ik in zijn heilige schrift wel iets terugvind dat "in mijn kraam past".

"Ik kan niet voor Vincent spreken, maar ik denk ook dat er "handelsverheerlijking" zit in de bijbel."

Zeggen wat u denkt is makkelijk, maar kan u die handelsverheerlijking ook hard maken met een paar citaten?

Ik ben geen bijbelspecialist, maar ik denk dat Vincent hier dichter bij de 'waarheid' zit dan "etatisten of socialisten", en zeker in vergelijking met "anarchisten". Deze laatsten zijn de echte antithese van bijbelse waarden.

Je hebt Vincent blijkbaar niet goed gelezen, want hij was het die beweerde dat "al deze groepen" (waaronder etatisten, socialisten en anarchisten) in de bijbel teksten of passages terugvinden die "in hun kraam passen".

 
At 3/1/09 13:56, Anonymous Anoniem said...

@Vincent DR: "Maar ik meen mij wel te herinneren dat Zwitserse bankiers onder leiding van Johannes Calvijn de Bijbel zo hebben kunnen interpreteren dat het kapitalisme in West-Europa ook religieus gedragen én gerechtvaardigd kon worden."

Dat klopt. Calvijn gaf een andere interpretatie aan de vele bijbelpassages die zich uitspreken voor een verbod op rente. Dit pleit voor Calvijn. (Merk op dat het kapitalisme voordien en elders door het christendom NIET gedragen en gerechtvaardigd kon worden). Wat dan weer tegen Calvijn (en Luther) pleit is zijn letterlijke interpretatie van Exodus 22,17 en Leviticus 20,27, hetgeen de heksenvervolging pas goed op gang bracht en geleid heeft tot de gruwelijke dood van duizenden onschuldige individuen. Niet echt liberaal, zou ik zeggen.

"Protestanten plaatsen het individu zeker en vast op de eerste plaats."

Calvijn veroordeelde de wetenschapper Michael Servetus tot de brandstapel wegens een theologisch meningsverschil. Hij verantwoordde dit met de woorden:

"Those who would spare heretics and blasphemers are themselves blasphemers. Here we follow not the authority of men but we hear God speaking as in no obscure terms He commands His church forever. Not in vain does He extinguish all those affections by which our hearts are softened: the love of parents, brothers, neighbors and friends. He calls the wedded from their marriage bed and practically denudes men of their nature lest any obstacle impede their holy zeal. Why is such implacable severity demanded unless . . . devotion to God's honor should be preferred to all human concerns and as often as His glory is at stake we should expunge from memory our mutual humanity. (citaat uit: Roland H. Bainton, Hunted Heretic: The Life and Death of Michael Servetus)"

Is dit volgens u het individu op de eerste plaats stellen?

 
At 3/1/09 16:59, Anonymous Anoniem said...

@ Joahn B

Het is spijtig, maar u zijt oneerlijk, en zet een valse stroman op.

1) U schreef wel duidelijk in uw eerste bijdrage dat kerstmis een "heidense feestdag" zou zijn (gevolgd of gesteund door een citaat van Ingersoll over de zonnewende). Die stelling heb ik duidelijk weerlegt.

En er is hier niemand, ook niet Vincent, die is komen zeggen dat U kerstmis zou vieren OMDAT iedereen zowat van alles in de nijbel kan vinden dat in zijn kraam zou passen. Kortom u zet valse stromannen op, omdat u niet kunt accepteren dat uw oorspronkelijke stellingen weerlegd werden.

2) Nogmaals, de "handelsverheerlijking" is een deductie die volgt uit de talloze bijbelse citaten die zelfverantwoordelijkheid van het individu aanprijzen.

3) Inderdaad, allerlei groepen kunnen passages vinden die "in hun kraam passen". Dat weerlegt niet dat ik Vincent niet goed zou gelezen hebben.

 
At 3/1/09 17:53, Anonymous Anoniem said...

Vincent, alle gekheid op een stokje, maar vooral het atheïsme en het individualisme hebben bijgedragen tot de drank naar vrijheid. "Ni dieu, ni maître" is wel degelijk een betere lijfspreuk voor een liberaal dan "Only God, no other kings" hoor.

 
At 10/1/09 14:30, Anonymous Anoniem said...

@Marc H. "Die stelling heb ik duidelijk weerlegt."

Die stelling hebt u helemaal niet weerlegd.

"En er is hier niemand, ook niet Vincent, die is komen zeggen dat U kerstmis zou vieren OMDAT iedereen zowat van alles in de nijbel kan vinden dat in zijn kraam zou passen."

Dat heeft Vincent wel degelijk gezegd, nl. in zijn eerste paragraaf, waar hij beweert dat de religieuze feestdag "door iedereen gevierd wordt" OMDAT: "In de Bijbel vinden al deze groepen [ongelovigen en klerikalen, katholieken en moslims, socialisten en liberalen, etatisten en anarchisten] wel teksten of passages terug die in hun kraam passen en verklaringen waarom ze ondanks hun achtergrond uiteindelijk best wel het feest van de geboorte van Jezus Christus mee kunnen vieren."

"2) Nogmaals, de "handelsverheerlijking" is een deductie die volgt uit de talloze bijbelse citaten die zelfverantwoordelijkheid van het individu aanprijzen."

Ik noteer dat u geen enkel citaat over handelsverheerlijking in de bijbel kunt voorleggen. Misschien kunt u dan alsnog de "talloze citaten" voorleggen waaruit die handelsverheerlijking via deductie mag blijken? Ik ben benieuwd.

"3) Inderdaad, allerlei groepen kunnen passages vinden die "in hun kraam passen".

Alweer mis. Ik kan in dat boek geen passages vinden die in mijn kraam passen en al helemaal geen om "uiteindelijk best wel het feest van de geboorte van Jezus Christus mee te kunnen vieren".
En alvorens u weer allerlei verwijten naar mijn hoofd begint te slingeren zeg ik met Ingersoll: "If the book and my brain are both the work of the same Infinite God, whose fault is it that the book and my brain do not agree?"

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>