30 november 2008

New Libertas, de Rand, Nova Civitas, de Films, LYMEC, Cleppe en ikzelf (Vincent De Roeck)

Naast wat reclame voor het internationaal liberaal tijdschrift "New Libertas" waarvan ik al enkele maanden redactielid ben, de korte bespreking van enkele films, en enkele mededelingen over Pieter Cleppe en mezelf, kunnen jullie in deze blogpost ook verslagen van enkele recente activiteiten terugvinden, zoals de lezingen van Bart Laeremans (VB) en Christian Van Eyken (FDF) in Leuven, het congres van LYMEC (de "European Liberal Youth") in Brussel, en de gespreksavond met gewezen ING-econoom Ivan Van de Cloot (Itinera Institute) en professor Jef Vuchelen (VUB) van Nova Civitas in Gent.

***

Het eerste nummer van "New Libertas" met mij als redacteur staat online en kan gratis geconsulteerd worden. Dit magazine wordt verspreid onder alle liberale verkozenen in Europa en gaat uit van LYMEC. Hoewel ik het persoonlijk niet eens ben met de volledige inhoud ervan, kennelijk stond ik met mijn kritiek op het Verdrag van Lissabon alleen, toch kan ik het magazine best aanraden. De rode draad van dit nummer is het moeilijke evenwicht tussen veiligheid en vrijheid. Europarlementslid Alexander Alvaro verwerpt de verregaande anti-terreurmaatregelen, pleit tegen grote databases en wil geen beperkingen voor passagiers in de luchtvaart. Hij verwerpt de idee van "turning civil liberties into hard currency for all round security", en groot gelijk heeft hij! Onze vrijheden zijn immers niet te koop.

Hoofdredacteur Alexander Plahr trekt evenzeer de kaart van de burgerrechten en verwerpt de inbreuken daarop in het kader van terreurbestrijding. Hij stelt dat er momenteel een strijd aan de gang is tussen de waarden van de islam en die van het Westen, en dat het Westen deze strijd enkel maar kan winnen door haar waarden niet te compromitteren, ook niet tijdens het voeren van die strijd. Verder stelt hij dat angst een zéér slechte raadgever is en ten allen tijde vermeden moet worden. Hij haalt bijvoorbeeld het feit aan dat het aantal passagiers na 9-11 enorm afgenomen is, terwijl het aantal autogebruikers dramatisch toenam met alle gevolgen van dien. In de VS stierven er in 2002 1,600 autogebruikers meer dan in de jaren daarvoor. In de luchtvaart stierf in dat jaar niemand. Of hoe de angst eigenlijk duizenden mensen nodeloos de dood ingejaagd heeft.

***

De laatste twee maandagen had het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) telkens een communautaire hardliner te gast voor een gespreksavond. VB-Kamerlid Bart Laeremans schreef vorig jaar het boek "Verbrusseling: tegengaan of ondergaan?" en kwam de cijfermatige realiteit van de Vlaamse Rand becommentariëren. Volgens hem dreigt er in vele Vlaamse gemeenten een taalculturele genocide en spreidt Brussel zich uit als een olievlek over grote delen van Vlaams Brabant. Laeremans wist het publiek te overtuigen van zijn cijfers, maar niet van zijn oplossingen. Een liberaal publiek is doorgaans niet bezig met etnische politiek en al helemaal niet als die - zoals Laeremans stelt - gepaard zou moeten gaan met (nog) méér sociale woningen en (nog) meer flamingantische beleidsmaatregelen inzake speelterreinen, bibliotheken en het sociaal leven. Laeremans toonde zich als een competent dossierkenner maar zijn premissen werden niet meteen door alle aanwezigen gedeeld.

Christian Van Eyken zit al 13 jaar in het Vlaams Parlement voor de "Union des Francophones", de éénheidslijst van de Franstaligen uit de Brusselse Rand, en was lange tijd burgemeester van Linkebeek. Hij kwam in Leuven o.a. vertellen over de kleinvlaamse pesterijen in de Rand zoals Nederlandstalige bibliotheken in gemeenten met 80% Franstaligen of de bewuste beslissingen van De Lijn om geen aansluitingen te voorzien voor de MIVB, of vreemder nog, om de MTB-pas (die in het ganse Brusselse Gewest telt) niet te aanvaarden aan de busstops net over de grens, zoals aan het station van Sint-Pieters-Leeuw het geval zou zijn. Van Eyken wierp zich op als gematigd persoon en legde uit waarom de Walen per se een corridor willen. Van Eyken zei daar zelf niet met bezig te zijn. Hij wil gewoon respect voor de Franstaligen in de Rand en riep de deelstaten op om het Minderhedenverdrag te ondertekenen, wat voor zijn achterban voldoende zou zijn om een staatshervorming te aanvaarden. Ook hekelde hij de oppositiemacht van het Vlaams Belang en LDD in het Vlaams Parlement waarbij gematigden als Marino Keulen gedwongen worden deel te nemen aan de Vlaamsgezinde opbodpolitiek.

***

Deze week organiseerde Nova Civitas haar eerste activiteit in een klein half jaar tijd. Een zestigtal geïnteresseerden, waaronder enkele parlementsleden, waren afgezakt naar het Kapittelhuis in Gent voor een discussieavond met Itinera-hoofdeconoom Ivan Van de Cloot en VUB-professor Jef Vuchelen. Het debat werd gemodereerd door NC-voorzitter Werner Niemegeers. Van de Cloot schetste de evoluties van de jongste maanden en besprak de verschillende oorzaken daarvan. Vuchelen toonde zich als een diehard-verdediger van de vrije markt en kantte zich scherp tegen de bail-outs en het daarmee samenhangende "socialisme voor de rijken". Van de Cloot erkende de monetaire grondslag van de vastgoedbubbel maar verwierp de Rothbardiaanse idee dat monetair beleid de enige oorzaak zou zijn. Volgens Van de Cloot hadden foutieve beslissingen van de banken zelf en slecht werkende regulerende instanties meer schuld dan de geldcreatie van de ECB of de FED. Van de Cloot was ook niet te vinden voor een goudstandaard en lanceerde het voorstel om voortaan investeringsbanken te scheiden van depositobanken, waarbij de consument zich niets van "fractional reserve banking" moet aantrekken omdat de bank gewoon de staatsrente aanbiedt en haar geld louter in staatsbons en risicoloze liquiditeiten mag investeren.

Vuchelen stelde dat aandeelhouders en consumentenorganisaties in wezen gefaald hebben. Niet enkel lieten de aandeelhouders begaan wanneer het management kortetermijnwinsten aanwendde om zichzelf riante bonussen toe te kennen, maar ook de consumentenorganisaties hielden zich volledig afzijdig. Idem voor instanties als de Nationale Bank of de Commissie voor het Bank- en Financiewezen die Vuchelen politisering en incompetentie verweet. Van de Cloot gaf de zaal zelfs mee dat balansen van banken in wezen niets zeggen over de solvabiliteit omdat die probleemloos naar de wil van de opstellers opgemaakt kan worden. De aankoop van massa's rommelkredieten in de VS was volgens Van de Cloot deels hieraan te wijten. Van de Cloot erkende tevens wel het gevaar van overregulering maar schaarde zich achter de bestaande plannen om de sector meer aan banden te gaan leggen. Volgens Van de Cloot is er vandaag geen andere mogelijkheid meer voor handen, net omdat de banken van hun vrijheid in het verleden misbruik gemaakt hebben en daardoor hun geloofwaardigheid volledig verloren zijn. Het herpakken en herfinancieren van rommelkredieten (het kaartenhuis gebouwd bovenop de subprime-leningen) zorgt er voor dat een intrinsieke economische schade van 300 miljard euro vandaag een veelvoud daarvan aan schade met zich meebrengt. Tenslotte waarschuwde Van de Cloot ook nog voor een liquiditeitsval en drukte hij zijn vrees uit voor een nakende deflatie met alle nefaste gevolgen van dien.

***

Ik heb de cinema herontdekt! Na twee jaar van DVD's liet ik mij vorige week nog eens verleiden voor een bioscoopbezoek, en van het één kwam het ander. Ondertussen ben ik in tien dagen tijd al drie keer geweest... "Quantum of Solace" is een beregoede actiethriller. Daniel Craig mocht in "Casino Royale" ondermaats presteren, in de nieuwste James Bond-film lijkt hij eindelijk zijn rol gevonden te hebben. De film verveelt geen seconde en de ene actiescène na de andere wordt op de kijker losgelaten. "Loft" is zonder twijfel de beste Vlaamse film in een heel lange tijd van middelmatigheid. De prent kan zich zonder problemen meten aan buitenlandse producties en het verhaal is ronduit geniaal, net als de onnavolgbare spanningsopbouw en de weergaloze plotwendingen tegen het einde. "W." van Oliver Stone is een ander verhaal. De film hangt met haken en ogen aan mekaar en straalt middelmatigheid uit. Maar dit neemt niet weg dat ik de film geapprecieerd heb en dat mijn voorliefde voor George W. Bush enkel nog maar versterkt werd door het zien van deze kritische film. Oliver Stone faalde dus in zijn opzet. Althans bij mij toch.

***

Nadat een veertigtal liberale jongeren uit evenveel Europese landen Luik al vier dagen onveilig gemaakt hadden voor een seminarie over mobiliteit, visumpolitiek en het vrije verkeer van personen stond het weekend van 21, 22 en 23 november op zijn beurt in het teken van het zesmaandelijkse “Executive Committee” van LYMEC. Meer dan negentig delegates van de verschillende LYMEC-ledenorganisaties zakten hiervoor af naar Brussel, waaronder naast mezelf ook nog vier andere LVSV’ers. Er stond immers nogal wat werk op de agenda en het LVSV had voor de eerste maal ook zelf werk gemaakt van teksten en voorstellen. De Finse Olesja Selivanova werd als kersvers LYMEC-bestuurslid verkozen, en het “plan of action” voor 2009 werd goedgekeurd, net als de voorstellen om de slechte financiële toestand van LYMEC na jaren van boekhoudkundig amateurisme aan te pakken.

De leden van de nieuwe tuchtcommissie werden aangeduid en de eerste editie van “New Libertas” onder het nieuwe redactieteam, waarbinnen ikzelf o.a. actief ben, werd officieel voorgesteld. Verder werden een hele resem resoluties besproken en geamendeerd. LYMEC steunt het gebruik van militair geweld tegen piratenschepen en piratenhavens. LYMEC besprak de Nederlandse plannen om bepaalde vrouwen in de toekomst te dwingen anti-conceptiva te gebruiken, maar nam hierover nog geen officiële positie in. LYMEC veroordeelde de confiscatie van de assets van IJslandse banken in Engeland en stelde onomwonden dat noch het liberalisme noch de vrije markt schuld hebben aan de huidige financiële crisis. LYMEC engageert zich om in de toekomst te blijven waken over overdreven reguleringsdrift en nutteloos overheidsingrijpen.

Ook enkele Belgische politici vergasten de LYMEC-congresgangers op enkele interessante speeches. Vlaams parlementslid Patrick Lachaert (Open Vld) kwam de werking en de meerwaarde van het Comité van de Regio’s binnen de Europese Unie uitleggen. Europees parlementslid en ELDR-voorzitster Annemie Neyts (Open Vld) bracht verslag uit over de resoluties die de Europese liberalen deze maand in Stockholm als nieuw partijprogramma aangenomen hadden. Vice-premier Didier Reynders (MR) hield een pleidooi voor méér regionalisme als buffer tegen separatisme, en voor minder maar wel betere regulering van de financiële markten, en dit bij voorkeur op een supranationaal niveau. Duitstalig Kamerlid Kattrin Jadin (MR-PFF) stond als academica enkele jaren geleden mee aan de wieg van het Bolognaproces en kwam het harmoniseringsmodel binnen het hoger onderwijs verdedigen. Wel liet ze in haar visie ruimte voor méér private initiatieven om de concurrentie met de topuniversiteiten in de VS aan te kunnen gaan.

Tenslotte werden ook nog twee jongerenorganisaties uit Belarus en Kroatië als volwaardige leden van LYMEC opgenomen en kregen drie andere verenigingen uit Georgië, Armenië en Oekraïne ook groen licht om “applicant member” te worden. De Azerbeidjaanse club ALYA werd afgeketst omdat deze de congresgangers niet kon overtuigen van hun liberale inslag en omdat hun ontkenning van de Armeense genocide bij vele aanwezigen in het verkeerde keelgat geschoten is. De congreswerkzaamheden vonden plaats in het partijhoofdkwartier van de MR, en het avondlijke vertier voltrok zich in de “Salons de l’Atalaïde”, in het danscafé “Celtica”, en natuurlijk in de gangen en hallen van ons hotel “Bristol Stephanie”. Het weekend werd andermaal een leuk weerzien met oude bekenden én een uitgelezen kans om nieuwe contacten te leggen met gelijkgezinden uit gans Europa. Ik kijk alvast uit naar onze volgende EC-bijeenkomst met LYMEC in het tweede semester in Rome.

***

Als toemaatje nog melden dat mede-IFF'er vorige week aan bod is gekomen in het televisiejournaal van ZDF in Duitsland naar aanleiding van het schandaalrapport van Open Europe over de budgettaire wantoestanden binnen de Europese instellingen. Jullie kunnen dat journaal via deze link herbekijken. En tenslotte wil ik hier nog even duidelijkheid scheppen over mijn politieke affiliatie want ik krijg daar de jongste weken nogal wat e-mails over. Ik ben lid van het LVSV, de Jong VLD en de Open Vld, partijbestuurslid in Berchem en Groot-Antwerpen, nationaal LVSV-ondervoorzitter, hoofdredacteur van hun kwartaalblad "Blauwdruk", bestuurslid van het LVSV in Leuven, penningmeester van de Jong VLD in Groot-Antwerpen, en redacteur van het kwartaalblad van de Europese liberale jongeren "New Libertas". Ideologisch sta ik inderdaad misschien wel dichter bij de Lijst Dedecker en ik heb met die partij zéér goede contacten, maar voorlopig blijf ik nog met volle overtuiging lid en militant van de Open Vld. En laat er aub geen twijfel over bestaan: mijn talrijke kritieken op Open Vld bewijzen mijn onafhankelijkheid wel voldoende lijkt me.

1 Comments:

At 30/11/08 12:57, Blogger Vincent De Roeck said...

Vandaag kreeg ik deze reactie van ALYA per e-mail binnen.

Dear liberal friends,

As you know, one of the issues discussed at the LYMEC EC and Extraordinary Congress on November 22, 2008 was the membership of Azerbaijan Liberal Youth Association (ALYA). On this event ALYA was represented by a board member Gunel Ahmedova. We think that it would be interesting to give clarification on the misunderstanding that took place on the Congress during the membership discussions.

First of all, we would like to mention ALYA, as a liberal organization is against any kind of violence and discrimination. ALYA’s activity is based on the principles of protection of the rights and freedoms of individuals. These principles are widely covered in our manifesto and we think it is not necessary to go into details of it.

Now we would like to go back to the picket that caused a debate during the discussion of ALYA’s membership in LYMEC on November 22, 2008. On April 24, 2007 ALYA held a picket reflecting on the events of 1915 which is considered by some as “Armenian genocide” and by others not. It is necessary to clarify the reasons and aims of this picket.

After parliamentary elections in 2005 the freedom of assembly has been restricted in Azerbaijan . Taking this into consideration ALYA decided to hold a picket on the issue that would not go against the interest of the Government. We would like to emphasize that the aim of organizing a youth picket was to achieve the restoration of the freedom of assembly and freedom of expression in Azerbaijan .

As a result of this event 4 members of ALYA - Tural Mammadov, Ruslan Alakbarov, Pavel Rakov and Ramin Chopurov were detained and were kept in the police station No. 39 in Baku for 3 hours.

As for the events of 1915, we would like to state again that ALYA is against any kind of violence and discrimination. We think that the investigation of historical events lies on the shoulders of historians. The events that either happened or not happened in the history should not turn into the means of political speculations. This is a serious obstacle for the achievement of peace and cooperation among people. The above mentioned information was reflected on in the statement of ALYA released on April 24, 2007.

In conclusion we would like to mention that ALYA intends to continue its activity towards promotion of liberal ideas and values in Azerbaijan . We appreciate co-operation with international and foreign organizations in this field. We express our gratitude to those 86 participants who supported ALYA’s membership in LYMEC and we hope that the rest will join those 86 on the next Congress of the LYMEC.

We believe that on the next General Congress of Liberals the issues to be discussed would be the lack of freedom of speech and press, freedom of assembly, the violation of property rights and not the historical events.

We hope that we clarified the issue a lit bit however, if there are any unclarified questions left, we more than happy to answer them.

Best liberal regards,


Azerbaijan Liberal Youth Association (ALYA)
Baku/Azerbaijan
30 November 2008

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>