4 november 2008

Goede bedoelingen, ronkende verklaringen en plat poujadisme (Vincent De Roeck)

Laat ik beginnen met reclame te maken voor vier economische websites die de laatste dagen gelanceerd of drastisch bijgewerkt werden. In de eerste plaats is er Econoshock.be, de nieuwe website van Geert Noels rond zijn gelijknamige boek waarin hij de economische evolutie via zes afzonderlijke 'schokken' analyseert: demografie, Azië, ICT, energie, financiële markten en ecologie. In navolging van de 'Reaganomics' en de 'Obamanomics' lanceerde de excentrieke Open Vld-minister voor economie Vincent Van Quickenborne dan weer de website Quickonomie.be waarop hij een tienpuntenplan voorstelt om de Belgische economie vooruit te helpen, vooral in deze tijd van internationale crisis. Dat Quicky enkele jaren geleden nog nuanceloos voor laissez-faire en vrijemarktkapitalisme gekozen zou hebben en nu niet meer, bewijst in mijn ogen andermaal de corrumperende invloed van het establishment op de ideeën.

Verder wees een mede-libertariër mij op het bestaan van de website SDeKlerck.be. Steven De Klerck is een gevierd financieel analist en consultant, die momenteel aan de Universiteit Antwerpen een doctoraatsprogramma aan het volmaken is, en één van de weinige personen in dit tranendal die fulltime met de Oostenrijkse School bezig is. Tenslotte heeft ook de website WorkAndWealthForAll.net van Martin De Vlieghere en Paul Vreymans zich de laatste weken niet onbetuigd gelaten in het verdedigen van de vrije markt en het liberale kapitalisme tegen de Keynesiaanse prietpraat van de overheid en haar lakeien in pers en middenveld, tot zelfs in de academische wereld toe.

Andrew Wilson vat de koe bij de horens in een opiniestuk in de "Wall Street Journal" en bespreekt vijf mythen die tot op vandaag nog steeds rond de "Great Depression" hangen en tot op vandaag vertaald worden in stupide beleidsvoorstellen. De voorganger van Franklin Roosevelt, Herbert Hoover, was helemaal géén freemarketeer maar een corporatist, en zijn beleid was helemaal niet ultra-liberaal. De beurskrach stond in wezen los van de depressie op zich. De overheid kwam helemaal niet tussenbeide om de mensen te helpen, maar om zichzelf te bestendigen. Hebzucht was helemaal niet dé oorzaak voor de depressie, maar wel verkeerde incentives die voortvloeiden uit een falend overheidsbeleid. En het was helemaal niet de overheid die de economie uit de depressie haalde, maar net de vrijemarktpolitiek van na WO-II. Uiteindelijk heeft Franklin Roosevelt de depressie gewoon langer doen aanslepen met zijn dogmatisch interventionisme.

Dat Jean-Marie Dedecker meer en meer een ongeleid projectiel aan het worden is dat elke ideologische consistentie ondergeschikt gemaakt heeft aan zijn persoonlijke kruistocht tegen alles en iedereen die hem ooit tegen de haren in gestreken heeft, is al langer geweten. Ook binnen zijn partij, en zeker onder personen als mezelf die sympathie zouden moeten hebben voor het programma van zijn Lijst, maar de overstap toch nog niet hebben willen maken. Dedecker mag dan wel beweren in "Humo" of op de Nederlandse TV dat hij 'libertair' is, en binnen de partij mogen personen als Boudewijn Bouckaert, Alain Boone, Rob Van De Velde of Luc Rochtus blijven roepen dat de LDD de meest liberale partij van Vlaanderen is, toch blijkt dit helemaal niet uit het stemgedrag van de partij in de parlementen of uit de pennevruchten van hun Grote Roerganger. Zo stemde LDD niet tegen het Verdrag van Lissabon en steunden ze het overheidsingrijpen in de financiële economie van de laatste weken. De vrije markt werd net zo hard door LDD als door de andere partijen afgevallen. En inzake 'social issues' zit de LDD met een Lieve Van Ermen in de senaat opgescheept die niet enkel een primitief-conservatieve ethiek aanhangt, maar die ook via de overheid wil opdringen aan alle andere burgers, ongeacht hun eigen voorkeuren.

In "De Standaard" trok Jean-Marie Dedecker deze week van leer tegen de Verenigde Staten en wat hij noemt het "cowboykapitalisme". Dit soort teksten waren lange tijd voorbestemd voor socialisten en communisten, maar kennelijk niet meer. Nu is het de vermeende "libertaire partij" van Vlaanderen die het luidst kritiek levert op de Amerikaanse samenleving en dito kapitaalmarkten, nochtans nog steeds met voorsprong de meest liberale maatschappij op deze Aardkloot. Het endorsement van Dedecker voor Obama doet mij ook de wenkbrauwen fronsen, net als de openlijke aanval op de "Joodse lobby" die hem waarschijnlijk door David Duke of zijn talrijke VB-overlopers ingefluisterd werd. Barack Obama is op alle vlakken minder liberaal dan John McCain, want alle materies die Dedecker zo mooi aanhaalt in zijn pro-Obamabetoog behoren doorgaans tot de bevoegdheden van de deelstaten en niet tot de centrale macht van Washington. Natuurlijk worden de "states' rights" jaar na jaar verder uitgehold, maar in theorie zou Obama inzake 'social issues' niets kunnen veranderen. Dedecker beseft gewoon dat 90% van de Belgen Obama genegen is, en steunt hem enkel daarom. Dat is geen liberalisme, dat is geen gezond verstand, dat is plat poujadisme.

Professor Marc De Vos van het "Itinera Institute" bood enig weerwerk in "De Standaard" tegen de uitlatingen van Jean-Marie Dedecker en plaatste enkele kanttekeningen bij een mogelijk presidentsschap van Barack Obama. Nu hadden wij deze gewezen Nova Civitas'er gisteren bij het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) te gast. En ook al ging zijn lezing niet zozeer over de Amerikaanse situatie, toch kwam ze tussendoor wel aan bod. Volgens De Vos is het Amerikaans gezondheidsmodel ronduit het slechtste van de wereld omdat het gigantische budgetten nodig heeft om inferieure gezondheidszorg te kunnen aanbieden. Volgens hem zijn Medicare en Medicaid prototypes van slechte tussenvormen. George Bush wou beide hervormen en meer vrijemarktincentives genereren, maar stootte op verzet vanuit Democratische hoek. Obama wil het nu in de andere richting hervormen, nog meer naar een "one size fits all" aanpak, die De Vos speels als "Sovjet-Unie Light" of als "Trabantmodel" omschreef.

Verder analyseerde professor Marc De Vos ook nog de problematiek van de vergrijzing en deed hij een oproep om de "Vergrijzingscommissie" op te doeken en te vervangen door een "Groeicommissie" omdat we de vergrijzing sowieso niet kunnen dragen met een schamele economische groei van 1,8%, ongeacht de maatregelen en bezuinigingen die we allemaal willen doorvoeren. Daarbij brengen bezuinigingen de kwaliteit van ons stelsel in het gevaar. Ook had hij becijferd dat 30% van alle gezondheidsuitgaven in de hoofden van de burgers vandaag al via private organisaties verlopen en dat de aversie van links voor een "gezondheidszorg van twee snelheden" totale populistische nonsens is omdat er vandaag al meerdere snelheden bestaan en ook links het geld niet wil vrijmaken om die 30% te herincorporeren. Op mijn vraag waarom de overheid überhaupt de private mutualiteiten in de 19de eeuw genationaliseerd had, terwijl deze zéér degelijk werk leverden, moest hij het antwoord schuldig blijven. Bij de FEE afgelopen zomer was het antwoord op die vraag nochtans duidelijk. De mutualiteiten waren winstgevend.

6 Comments:

At 4/11/08 16:15, Anonymous Anoniem said...

Waar is de tijd dat Q nog gewoon senator was voor SPIRIT en hij met zijn wietplant het Paleis der Natie binnenwandelde... Het aanstellerig gedoe heeft hij nog steeds in zich, de goede libertaire ideeën al lang niet meer.

 
At 4/11/08 16:29, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

Dank zij u heb ik dat stuk van Dedecker in DS nu kunnen lezen. Ongelooflijk wat voor een teenage-achtige mentaliteit daaruit druipt, alsmede misvoorstellingen allerhande. En die man wil de Belgische politiek 'vernieuwen'. Eerder, much of the same, als je het mij zou vragen.

Wat de VS verkiezingen betreft, denkt hij van te kiezen voor:

"...de underdog, de kansloze paria, Obama...."

De realiteit is dat Obama drie keer meer geld had dan McCain (die de 'publieke' financierings weg verkoos), dat Obama zonder blozen en zonder ophouden de steun kreeg van 85 % van de media establishment (recht uit het naief-links onderwijs), dat Obama al twee jaar wordt vergoddelijkt door de Hollywood crazies en cultuurvermmoorders...".

Some "paria"!! En Dedecker kan dat allemaal niet 'zien'. En die hoofdredacteur van De Standaard ook niet. En dan zijn er mensen die denken dat we er op vooruit zouden gegaan zijn sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw.

 
At 4/11/08 17:12, Anonymous Anoniem said...

@MH
Ziehier enkele opmerkingen t.a.v. opiniestuk door Dedecker in DS.
Ik kan niet anders dan uw stellingname bijtreden:

“ de kansloze paria, Obama,” ging wel dankzij zijn redelijke intelligentie en de geldende positieve discriminatie naar rijkeluis-universiteiten Columbia en Harvard, wellicht versperde hij hierdoor de weg aan een nog intelligenter Aziatische Amerikaan.

“de verpersoonlijking van The American Dream” is de standaard uitdrukking voor mensen, die zich door hard werk en risiconeming uit het economische niets opwerken tot het economische succes. Obama is vanaf de universiteit slechts in de door de belastingbetaler gesubsidieerde maatschappelijke zorgsector en aanverwante politiek actief geweest.
Als maatschappelijk assistent en gemeenschapsorganisator is hij via slinkse wegen achtereenvolgens staatssenator en landelijk senator geworden.
Dit gebeurde in het eerste geval in een Democratisch veilig kiesdistrict met een zwarte meerderheidsbevolking na uitschakeling van de Democratische mede-kandidaten op technisch legale gronden. In het tweede geval als landelijk senator wist hij, na hiervoor de nodige gerechtelijke stappen ondernomen te hebben, door het openbaar maken van het echtscheidingsdossier van zijn Republikeinse tegenstrever, deze tot opgave te dwingen, waardoor hij opnieuw zonder tegenstand de zetel verwierf.

“Kansloos door huidskleur en afkomst versloeg deze zwarte Lancelot het establishment van zijn eigen Democratische partij, de elite van Washington en de Clintonfabriek.” Hij won de nominatie door charisma en verpersoonlijkt meer dan een politieke partij.
De huidskleur speelt zeker bij het blanke bevolkingsdeel nagenoeg geen rol. Dit geldt niet voor het zwarte bevolkingsdeel. Uit de peilingen blijkt bij de blanken 49% voor Obama te kiezen en 46% voor McCain. Bij de zwarten zijn de overeenkomstige cijfers respectievelijk 88% en 10%. Gezien de zwarten in de Democratische partij een groter deel uitmaken dan nationaal was dit een voordeel voor Obama.
Hij heeft het vooral gehaald van de “ClintonFabriek” omdat hij een betere en modernere organisator was dan de Clintons en de 100% steun had van de landelijke pers. Niettemin heeft hij net als vroeger in Chicago het nodig gevonden om de gedelegeerden van 2 staten, ik dacht Florida en Wisconsin, uit te sluiten. Linke boel.

“Hij is de emanatie van een nieuwe volksbeweging, gedragen door miljoenen donatoren en mensen die vroeger nooit gingen stemmen, van jongeren tot kiezers uit de minderheden. “ Hij is inderdaad een voortreffelijke volksmenner en maatschappelijke organisator. Dat was trouwens zijn werk gedurende de laatste 20 jaar. Hij gaf trainingscursussen aan ACORN, een door de belastingbetaler gesubsidieerde NGO, die zich o.a. inzet om zoveel mogelijk minderheden in te schrijven in de verkiezingsregisters en hierbij ettelijke keren betrapt is op vervalsingen. Een van de andere hoofdactiviteiten van deze organisatie was het afdwingen van goedkope leningen van banken. Als advocaat is Obama bij deze legale afpersingspraktijken betrokken geweest. Hij ligt dus mede (bijkomstig uiteraard) aan de basis van de huidige kredietcrisis.
Verwijzing naar ACORN
http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Community_Organizations_for_Reform_Now#Predatory_lending_and_affordable_housing

Hoe de miljoenen donatoren niet gescreend werden door de normale kredietsoftware bij Obama is nu ook aan het licht gekomen. Een kleine gift van bijvoorbeeld 10 USD van een fictieve Obama werd er geaccepteerd terwijl dit niet mogelijk bleek bij de McCain organisatie. Gewiekst!

“Niet langer beslissen de rijke donaties van het industriële conglomeraat.” Nochtans behoren miljardairs als o.a. Soros en Warren Buffett tot de steunkring van Obama. En in tegenstelling tot McCain heeft hij niet gekozen voor de streng geregelde openbare ondersteuning van de kieskampanje. Het is 100% privé bij hem. Hij kon dan ook 400% meer aan reclame uitgeven dan zijn tegenstrever. Chapeau! Het doel heiligt de middelen. McCain-Feingold breekt McCain nu zuur op! Eigen schuld dikke bult!

“Het oude Amerika wankelt en is economisch aangetast door het cowboykapitalisme.” Ik wist niet, dat cowboykapitalisme, het interventionistisch overheidsbeleid op gebied van ondeugdelijke kredietverstrekking was. Obama was (en is?) er een groot voorstander van ondanks de wereldwijde bankencrisis, die de kleine spaarder bedreigt.

Enz... Nog even dit.

“De tijd zal uitwijzen of hij eerder een Oom Tom of een Malcom X wordt.” Obama heeft al laten weten, dat hij zich zelf ziet als de politiek beschaafde Malcolm X.
Oom Tom, wat een belediging! Laat me niet lachen!

“Obama is een mijlpaal. Historisch wegens de verpersoonlijking van de geschiedenis van slavernij en onderdrukking van zwarten en latino's. “ Obama’s stamt via zijn Keniaanse vader wel af van ivoorjagende en slavendrijvende en -handelende Arabieren.

Enz...

Het is volkomen begrijpelijk, dat een Belgisch politicus, gezien de huidige sterke politiek correcte voorkeur alhier voor Obama niet tegen de stroom wenst in te varen. Maar tussen bovenstaande rubriek en een bezadigd genuanceerd standpunt is er een wereld van verschil. Dedecker beschadigt zichzelf en zijn partij.

 
At 4/11/08 18:27, Anonymous Anoniem said...

@ fcal

Een kleine correctie: het waren Florida en Michigan (niet (Wisconsin) die Obama uitsloot tijdens de primaries tegen Hillary Clinton.

Voor de rest heb je zelf daar al een heleboel correcties gemaakt aan het stuk van De Decker. Eigenlijk zou men zich daar eindeloos kunnen mee bezig houden. Een ding is voor mij kristelklaar: Dedecker is, cultureel gesproken, een naief-linkse van de eerste klas.

 
At 5/11/08 00:41, Anonymous Anoniem said...

@ MH

Hartelijk dank voor de correctie. Het was inserdaad "rust belt" Michigan.

Overigens ben ik me in een van mijn opmerkingen vergist. Met name wat betreft de via kredietkaarten gestorte ondersteuning van de Obama kampanje. Het betrof een fictieve Osama bin Laden en niet een fictieve Obama. Sorry.

Terloops moet ik toch vaststellen, dat hij wel een intelligente en vernuftige organisator is. Hij is koelbloedig en dumpt eenieder of eenderwat hem niet meer van nut is in zijn project. In die zin doet hij me enigzins denken aan Poetin, ook een meester manipulator.

Is daar iets van aan?

 
At 5/11/08 19:43, Anonymous Anoniem said...

ach fcal, ik meende vanmorgen op de radio gehoord te hebben dat de nieuwe president prioriteit zou maken van de jacht op "Obama" (??? deden mijn hersenen). Je ziet, je bent niet de enige die wat letters verwart. Tenzij het natuurlijk ging over de 'jacht' op 'Michèle Obama', want die zal wellicht wat verwaarloosd zijn laatst (maar zij zit toch niet in een Pakistaans grensgebied dacht ik zo, dus wellicht ging het toch over die andere Obama, Bin Laden).

On topic groeit eigenlijk mijn respect voor Decker, Jean-Marie De.
Hij schrijft immers blijkbaar nog af en toe zelf ;-)

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>