11 oktober 2008

Patrick Stouthuysen is fout: sociaal-liberalisme is helemaal géén liberalisme! (Vincent De Roeck)

Dat het gedrag van liberaal geïnspireerde partijen als een Open Vld of een LDD ten overstaande de kredietcrisis onaanvaardbaar is, ga ik hier nu niet herhalen. In de politiek spelen er nu immers andere factoren mee dan in het louter academische, althans dat hoop ik toch, want anders zijn de bail-outs totaal onbegrijpelijk. In de Verenigde Staten kantten bijvoorbeeld alle levende Nobelprijswinnaars economie zich tegen het plan-Paulson, maar toch keurde het Congres het goed. In West-Europa is deze spreidstand iets minder duidelijk, net omdat wij geconfronteerd worden met een consensuscultuur en een feitelijk monsterverbond tussen de politiek, de media, de academische wereld en de economische actoren. Tot voor kort konden vrijdenkers als mezelf zich geregeld nog optrekken aan enkele afwijkende geluiden in het maatschappelijke debat, maar ook dat lijkt minder en minder het geval te zijn. Tijdens de herstructureringen van Ford Genk pakte “De Standaard” nog uit met tribunes vóór de saneringen. Vandaag blijft het volkomen stil en lijkt iedereen zich erbij neer te leggen dat de overheidsinterventie de enige mogelijke beleidsmaatregel was.

Misschien heeft dit te maken met een veranderende samenleving of met het feit dat de mensen lak hebben aan technocratische argumenten, en daarboven slechte kenners zijn van hun geschiedenis. Maar om deze nefaste evolutie te kunnen ombuigen heeft men nood aan woestijnprofeten en klokkenluiders, en in de Belgische constellatie kunnen die tegenargumenten enkel aangedragen worden door academici. Anders komen ze niet onder de aandacht van de mensen en worden ze door de beleidsmakers als irrelevant beschouwd. Net daarom vind ik het betreurenswaardig én beangstigend dat zelfs oude rotten als een Geert Noels of een Paul De Grauwe vandaag een gemengde economie met sociale beschermingen, centrale planning, fiscaal doelgroepenbeleid en een inflatoir monetair beleid verdedigen. En uit het laatste nummer van “Het Volksbelang” blijkt dan ook nog eens dat iemand als professor Patrick Stouthuysen van de VUB zich ook heeft laten vangen door slechte kennis van het verleden en verdraaiingen van de intellectuele werkelijkheid.

In het bewuste interview met Patrick Stouthuysen staan tal van goede ideeën en ergens hangt hij nog wel een consequent beleden liberalisme aan, daar niet van, maar de rode draad (“politieke partijen zijn wel degelijk terug meer met ideologie bezig”) leidde bij hem tot een totaal verkeerde omschrijving van de liberale ideologie.
Het liberalisme heeft altijd uit twee stromingen bestaan: het meer klassieke en het moderne liberalisme. Die twee tradities hebben elk hun waarde. Ook al kiest men vandaag voor een progressief liberalisme, het zou heel onverstandig zijn om een aantal opvattingen van het klassieke liberalisme niet te bewaren. Die twee moeten gecombineerd worden: op levensbeschouwelijk vlak progressief zijn, op economisch vlak de klassieke opvatting van de sociaal gecorrigeerde markteconomie verdedigen.
De VUB-professor maakt niet enkel een intellectuele gaffel door de “sociaal gecorrigeerde markteconomie” als klassiek-liberaal te bestempelen, beide staan gewoon diametraal tegenover elkaar, maar speelt ook de vijanden van het liberalisme in de kaart door de vrijheidsideologie nodeloos in twee aparte stromingen op te splitsen. De kern van het liberalisme is immers inherent tweeledig: progressief op ethisch vlak en conservatief op economisch vlak. Het klassiek-liberalisme of libertarisme kan eigenlijk met dit ersatz-liberalisme worden gelijkgesteld want ook zij plaatsen de individuele vrijheid centraal in het sociale debat en geven de vrije markt de vrije hand op economisch vlak. Als Stouthuysen vasthoudt aan het bestaan van een “sociaal-liberalisme” om economisch socialisme te kunnen aanhangen, doet hij de waarheid oneer aan. “Liberalen” die de vrije markt willen terugschroeven kunnen zichzelf misschien “sociaal-liberaal” noemen, maar in wezen zijn zij gewoon geen liberalen. En dat manifesteert zich in tijden van crisis dan ook als nooit tevoren in de praatbarakken die wij parlementen noemen.

8 Comments:

At 11/10/08 12:49, Anonymous Anoniem said...

Heeft Dirk Verhofstadt dit al gelezen, Vincent? Ik vrees dat zijn hart het gaat begeven.

 
At 11/10/08 12:50, Anonymous Anoniem said...

Ik denk dat Dirk Verhofstadt denkt:
Wat een idioot..
En ik moet hem nog gelijk geven ook

 
At 11/10/08 13:12, Anonymous Anoniem said...

Ik vind dat liberale partijen en bewegingen inclusief moeten zijn, m.a.w. ernaar moeten streven om een zo breed mogelijke maatschappelijke beweging te worden die alle voorstanders van de vrije markt en het zelfbeschikkingsrecht van de mens moet proberen te groeperen.

In die zin vind ik zowel Dirk Verhofstadt en Mathias De Clercq ("libertariërs zijn geen liberalen") als Vincent De Roeck in dit artikel ("sociaal-liberalisme is geen liberalisme") niet goed bezig. Zij doen aan fragmentatie en versterken de indruk van een warboel aan rivaliserende fracties die allen de Enige Ware Leer claimen.

 
At 11/10/08 18:39, Anonymous Anoniem said...

De naam liberalisme is bezoedeld door figuren als de gebroeders Verhofstadt, duidelijker lijkt me om het over klassiek-liberalisme of libertarisme te hebben wanneer je het hebt over de idee van vrijheid onder gelijken en zijn economisch correlaat, het laissez-faire kapitalisme.

 
At 11/10/08 18:52, Anonymous Anoniem said...

"haar" economisch correlaat

 
At 11/10/08 23:18, Anonymous Anoniem said...

Hebben de broeders Verhofstadt zogezegd het liberalisme in België verdoezeld?

Ik denk het niet. Het was zelf onder de impuls van het joenk dat de toenmalige PVV evolueerde naar een partij die echt voor de vrije markt koos in haar partijprogramma. Dat Guy VRHSDT dat niet volledig heeft uitgevoerd in zijn regering (voor sommigen totaal niet), is een andere zaak maar dat doet niets af aan de enorme bijdrage van Guy Verhofstadt aan het Belgische en Vlaams liberalisme.

Ik sluit me eigenlijk aan bij Luc. We hebben nood aan inclusie. Alle mogelijke liberale denkbeelden mogen in één partij zitten. Uitzuiveringen en de nacht van de lange messen moeten vermeden worden.

 
At 12/10/08 11:42, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Luc en Nicolas

Niet met eens eigenlijk. Ik pleit voor inclusie van paleoconservatieven, neolibertairen, paleolibertairen, objectivisten, anarcho-kapitalisten, minarchisten en anderen binnen één maatschappelijke strijd maar niet voor de inclusie van libertarisch georiënteerden (die vrijheid nastreven tegen de overheid in) en sociaal-liberalen (die vrijheid nastreven via de overheid) want de agenda's van beide staan haaks op elkaar. Sociaal-liberalen zijn etatisten die de Franse Revolutie en het ideaal van "de burger" verdedigen. Libertariërs zijn vrijheidslievenden die de ideeën van de Amerikaanse Revolutie aanhangen.

 
At 12/10/08 15:16, Anonymous Anoniem said...

Dit ruikt gewoon naar een totaal geënsceneerde crisis. Er zijn in deze wereld bepaalde krachten aan het werk die een maakbare maatschappij willen creëren, een maatschappij waar ze greep op hebben, waarvan ze weten dat ze elk jaar een vaste opbrengst zullen kunnen van afromen, zij het in taksen, intresten of andere vormen van bijdragen. Ik vergelijk het altijd met de film 'the matrix' waarin ons een bepaald wereldbeeld wordt ingeprent dat verschilt van het eigenlijke doel. De allegorie is zelfs vrij letterlijk te nemen als je bedenkt dat in dat nieuwe model de mens als produktiefactor, als melkkoe, als 'leverancier van energie' wordt gezien. De huidige financiële crisis is opgezet om de mensen te laten schreeuwen om meer overheidsinterventie. Terwijl het juist die 'overheidsinterventie'* is die voor de crisis gezorgd heeft.

* lees: de bewuste manipulatie van de economie haar in de crisis heeft geduwd.

Ook in de EU zijn dezelfde krachten aan het werk, krachten die de onvoorspelbare vrije markteconomie willen uithollen tot een collectivistische staatsgedirigeerde matrix-situatie, zonder dat de gewone pet of de iets meer geleerde pet daar argwaan over krijgt.

Slavernij is niet afgeschaft, alleen anders geïmplementeerd.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>