19 maart 2008

Liberale jongeren verwerpen het regeerakkoord (Philippe De Backer)

Gisterenmiddag zagen we de geboorte van een nieuw regeerakkoord. Op het vorige congres hadden de liberale jongeren expliciet gevraagd om een duidelijk en helder sociaal-economisch akkoord, met duidelijk liberale krachtlijnen. De liberale jongeren kunnen echter niet tevreden zijn met het akkoord dat voorligt en er werd dan ook besloten om het akkoord niet te steunen. Niet alleen ontbeert het akkoord elke vorm van maatschappelijk project of visie, het akkoord bevat verschillende punten waar we als liberale jongeren niet kunnen achterstaan. Elk akkoord bevat compromissen, maar op cruciale punten mag de liberale partij niet toegeven. Een regering maken om een regering te maken is niet verzoenbaar met de manier waarop liberalen aan politiek behoren te doen.

1. Veel problemen worden vooruit geschoven en weggeduwt in commissies en raden. Het primaat van de politiek wordt volledig verschoven naar deze raden en commissies waar belangengroepen vrij spel krijgen.

2. Er is de oprichting van een "observatorium van de prijzen". Deze instantie moet prijscontroles uitvoeren en compenserende maatregelen uitwerken wanneer prijzen van consumptiegoederen teveel stijgen. Een zeer 19e eeuwse socialistische maatregel die enkel contraproductief kan werken.

3. Er wordt geen concreet voorstel gedaan ivm de overheidsbedrijven. Ook hier blijft alles zoals het is, terwijl liberalen er op zouden moeten aandringen dat overheidsbedrijven gemoderniseerd of anders geprivatiseerd zouden moeten worden.

4. Er staan geen maatregelen beschreven over een fundamentele afslanking van de overheid. Hierover geen concrete afspraken.

5. Er is de verhoging van de minimumlonen. Hiervan weet iedereen dat dit werkloosheid, en meer bepaald, jeugdwerkloosheid in de hand werkt.

6. Er is de expliciete steun aan een pervers Europees landbouwbeleid. De CAP had al jaren geleden moeten worden afgeschaft, maar deze regering spreekt hier expliciet zijn steun voor uit.

Het akkoord blijft ook te vaag over cruciale punten. Het bevat vooral een oplijsting van te nemen maatregelen die niet concreet zijn uitgewerkt of becijferd. Er ontbreekt elk spoor van een doordacht en consequent begrotingsbeleid en geen van de maatregelen is op enige wijze budgettair onderbouwd. Bovendien wordt het akkoord gekenmerkt door een echt doelgroepenbeleid, met voor elk wat wils, maar elk budgettair kader ontbreekt. In deze beloftencultuur willen de liberale jongeren niet meestappen. We denken dat de mensen van dit land beter verdienen dan opnieuw de invoering van de status-quo. De voorgestelde maatregelen zijn ook budgettair niet door gerekend. Er is duidelijk geen rekening gehouden met de huidige economische situatie en de toekomst wordt niet voorbereid.

7. Op het vlak van lastenverlaging worden er geen concrete afspraken gemaakt. Wat is de timing van de lastenverlaging en hoe groot zal het bedrag van de lastenverlaging zijn. Er zijn geen garanties voor deze liberale eis.

8. Er worden geen fundamentele wijzigingen aangebracht in het systeem van de pensioenen. Nochtans zijn daar dringend maatregelen nodig om er voor te zorgen dat onze pensioenen betaalbaar blijven en dat de rekening niet wordt doorgeschoven naar de volgende generatie.

9. Het groeipad in de gezondheidszorg blijft behouden. Alle internationale instellingen verplichten Belgie om de kosten van de gezondheidszorg niet verder te laten oplopen. Aan deze eis wordt niet tegemoet gekomen.De rekening wordt dus opnieuw doorgeschoven.

10. Opnieuw is er een vage paragraaf opgenomen over justitie. Justitie is een kerntaak van de overheid, hier moet dringend en concreet gewerkt worden aan een verbetering van ons gerechtelijk apparaat.

Het regeerakkoord ademt de status-quo uit en mist elke vorm van visie. Ook de partners rond de tafel en de politieke situatie zijn niet van dien aard dat er veel vertrouwen kan zijn dat de aangekondigde maatregelen er ooit zullen komen. Om al deze redenen kunnen de liberale jongeren hun stem niet geven om dit regeerakkoord te steunen. Ik roep dan ook alle jonge liberalen op om vanavond (19h30) zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn op het VLD-ledencongres in het "Diamant Center" te Brussel) en er ons standpunt kracht bij te zetten.

(Persbericht van Jong VLD-voorzitter Philippe De Backer)

6 Comments:

At 19/3/08 19:46, Anonymous Anoniem said...

Als de liberale jongeren zoveel problemen hebben met de manier van werken van de moederpartij, waarom vertrekken ze dan niet? De Liberalen voor de Directe Democratie zullen hen met open handen ontvangen, en de postjes zullen binnenstromen.

 
At 20/3/08 00:16, Blogger Vincent De Roeck said...

Net als de vorige keren waren er vanavond op het VLD-congres in Brussel wel debatten maar brachten ze maar weinig zoden aan de dijk, ondermeer omdat ook dit congres in allerijl georganiseerd werd en het gros van de leden er dus onmogelijk op aanwezig kon zijn, laat staan dat ze hun inhoudelijke bezwaren zouden kunnen uitwerken en ventileren. Enkel de liberale jongeren van Jong VLD en het LVSV waren bij machte om het voorliggende regeerakkoord te analyseren en te becommentariëren. Maar ook hun kritieken bleken vanavond steevast een maat voor niets. Door de alomtegenwoordige partijslaven - van fractiemedewerkers over “cabinettards” tot alle andere denkbare soorten van “apparatsjiks” - die in het achternalopen van hun broodheer niet écht meer voor rede vatbaar zijn, winnen wij, de jongeren, het nooit in de stemmingen. Bij mijn weten is er immers ook nog nooit VLD-regeerakkoord afgeschoten geweest op zo’n congres. En dat gebeurde ook vanavond niet, ondanks het traditionele - stilaan folkloristische - verweer van de jongeren.

 
At 20/3/08 16:28, Anonymous Anoniem said...

Als de 'liberalen voor directe democratie' hun populistisch discours afzweren en een volwaardige en onderbouwd liberaal alternatief kunnen voorschotelen zal dit mss lukken. maar voorlopig vecht ik liever tegen de bierkaai dan men sloepje vast te hangen aan de platvloerse one-man-olietanker van Dedecker.

 
At 20/3/08 17:14, Blogger Karel Jansens said...

Dus de VLD-jongeren waren deze keer de excuustruus van de liberalen. Hoelang denkt ge dat de kiezer dat soort belachelijke rookgordijnen nog gaat slikken?

"Wie gelooft die mensen nog?"

 
At 22/3/08 13:04, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Liberale voor de Directe democratie blijven inhoudelijk steeds Lijst Dedecker.

 
At 26/3/08 23:32, Anonymous Anoniem said...

Vlaamse Liberale Democraten blijven inhoudelijk duidelijk met lege handen achter ... de posten zijn duidelijk het belangrijkste. Het is triest hoe men voor zijn carrière kiest in plaats voor enige inhoud.

Dat er jongeren hier achter blijven staan, is nog triester.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>