8 januari 2008

Gustave de Molinari-lezing (Urbain Servranckx)


Op 7 januari 2008 werd aan Urbain Servranckx, alias Urbanus, de "prijs voor de vrijheid" toegekend door de klassiek-liberale denktank Nova Civitas, te Antwerpen. De laureaat mocht in het bijzijn van talrijke prominenten de 6de Gustave de Molinari-lezing uitspreken. Hieruit blijkt dat het een uitstekende keuze was om Urbanus te eren.

Gustave de Poelifinario-lezing

Goedenavond linkse kaviaarsocialisten en rechtse wereldverslechteraars. Kortom beste vrienden.

Trots

Ik ben heel trots om de Prijs van de Vrijheid in ontvangst te mogen nemen, maar ik snapniet goed waaraan ik hem verdiend heb. Waarschijnlijk omdat ik die 28 criminelen hebhelpen ontsnappen uit de gevangenis van Dendermonde. Ik heb namelijk dat telefoonkotdaar gaan zetten. Of misschien omdat ik op dit moment bekender ben dan de prijs zelf.De Prijs van de Vrijheid heeft dus eigenlijk Urbanus gekregen. Wat kunt ge daareigenlijk mee aanvangen vraag ik mij af.

Ayaan Hirsi Ali heeft hem ook gekregen en zie wat voor een rustig leventje dat meiskenu heeft.

Jezus

Ik zou een collega van mij willen introduceren waarmee ik vroeger nog gevoetbald heb in4de provinciale, Jezus van Nazareth. Wij droegen mekaars pruik en hij was nog meerparanoia dan ik. Jezus had altijd een hoop volk achter zijn gat lopen.Hij had daar schrikvan en liep daar van weg, maar dat volk bleef hem achternalopen, want zij dachten dat hijhen ging redden. Ze hebben daar later een boek over geschreven. Die achtervolgelingenriepen alsmaar “Jezus doe nog eens die sketch van die barmhartige Samaritaan?”Jezus, dat was een goeie sul en zei oké. Hij zag dat zijn publiek nogal simpel van geestwas en daarom bracht hij zijn sketchen in de vorm van een parabel. Dat was makkelijkerom te verstaan.

Ik heb hier eens in de zaal gekeken en heu....

Parabel

Als eerste parabel zou ik willen beginnen met ‘De parabel van de verstopte riolering’.In 1971, in volle hippieperiode ben ik al liftend naar Katmandu getrokken. In Iran had ikal een zevental vrienden gemaakt en wij logeerden allemaal samen in hotel ‘De Sultans ofSwing’. Die mensen waren daar supervriendelijk en gedienstig. Het eten en de bedden datwas allemaal dik in orde, maar de toiletten, dat was wat minder. Daar stond geentoiletpot, er zat gewoon een klein gaatje in een betonnen vloer. Ge moest serieus mikkenom uw Nelson Mandela daar zonder kleerscheuren door te krijgen. En er was ook geenwc-papier, dat was nog erger. Er stond enkel een kruikje met water. Dat water moest getegen uw kont kletsen totdat uw achterlicht weer proper knipperde. Dat voelde toch nietzo lekker aan en wij smokkelden telkens stiekem een gazet mee binnen. Na een paardagen vonden die mensen ons ineens niet meer zo sympathiek want heel de riolering vandat hotel zat verstopt. Wij werden vies bekeken en voelden ons daar niet meer op onsgemak.

Eén ding kan ik met absolute zekerheid zeggen, er was daar geen centrum voor gelijkekansen en racismebestrijding voorhanden om dat hotel te verplichten hunrioleringsysteem aan ons aan te passen. Ze hadden er iets veel humaner op gevonden. Zehebben ons daar gewoon buiten gesmeten. Totdaar de eerste parabel.

Gastvrij

Wel, net als die Iraniers zijn wij van nature heel gastvrij en heel verdraagzaam, maar delaatste jaren zijn er bij ons ook nogal wat rioleringen verstopt geraakt omdat er iemandeen mand rotte appels had doorgechast en daarmee is de vriendelijkheid er hier ook eenbeetje uit. De mensen maar bellen om hulp, maar de ontstoppingsdienst lag met zijnpolitiek correcte kloten in de zetel te maffen.

Parabel 2

De tweede parabel, is een gevolg van de eerste ‘De parabel van het verschoten konijn’.Een konijn zat rustig zijn klavers te knabbelen. De zon scheen en er kwam een eekhoornbijzitten. Ze vertelden wat grappen over eikels en denappels. Toen kwam een vriendelijklachende vos het gezelschap vervoegen. Meteen schoten het konijn en de eekhoorn wegen ze verstopten zich angstig onder een struik. De de vos zei verbouwereerd:” waaromkijken jullie zo raar? Ik kom hier gewoon wat in de zon zitten. Hebt ge iets tegen mijn roshaar misschien? Zijn jullie racisten?” “Maar nee vos”, zei het konijn, “uw ros haar datkan ons absoluut niet schelen en er is hier zon genoeg, maar ik herinner mij een paarbloederige incidenten met gasten die net zoals gij van dat ros haar hadden, en daarmeeweten wij nu niet zeker of gij hier komt om in de zon te zitten of om onze kop af tebijten.”

Argwaan

Tot daar de tweede parabel. De ontstoppingsdienst raasde voorbij, maar te laat, deargwaan had zich reeds in de harten genesteld en dat zijn vlekken die er wreed moeilijkuitgaan.

Tanghe

Bijna elke avond kunt ge Martine Tanghe in het journaal horen vertellen: “jongerenhebben in Brussel drie auto’s in brand gestoken en een aantal voorbijgangersgemolesteerd”. Dan hoort ge heel teeveekijkend Vlaanderen denken, “welke jongerenzouden ze in hemelsnaam bedoelen? West Vlaamse jongeren? Limburgers? Zwitsers?Ik zal eens naar Martine bellen, misschien kan ik daar geld mee winnen.“Halloo met Martine, welke jongeren bedoelen we? U moet nu antwoorden meneer....”“Heu.... kattenjongeren! ““Nee meneer kattenjongeren is niet goed.”

Gevang

Ik las laatst een lezersbrief van een gedetineerde. Wij zitten hier met 6 in een cel, dat isonverantwoord. Ja had hij niks mispeuterd zaten ze daar nog maar met 5 in die cel.‘In ‘t gevang worden ze nog slechter’ wordt wel eens gezegd. Wel, laat ze lopen en weworden allemaal slechter. Iemand moet toch die rotte appels uit de riolering halen.Dan komt het vertrouwen misschien terug en kunnen we de ramadan en karnaval latensamensmelten en cocktails drinken van muntthee en Westvleteren. En als we zat zijnmekaars kleren uitlachen en zo.

Gezalfde

Maar er is hoop, dierbare getroffenen, er is een nieuwe profeet opgestaan, Karel DeGezalfde. Sedert die de zeven wereldzeeën heeft afgeschuimd, weet hij de boel hieraardig te relativeren. “Mensen, wat maken wij ons druk om Brussel Halle Vilvoorde, inAfrika is er een sexuele genocide aan de gang. Vrouwen worden er massaal verkracht,verminkt en vermoord. En wij maken ons hier druk over franstaligen die in Vlaanderenop franstaligen kunnen stemmen”. En inderdaad hij heeft gelijk. Als ge dit probleem vanop de maan bekijkt dan is het onrecht in Afrika groter dan het onze. Maar wij zitten nueenmaal niet op de maan, wij zitten hier.

Onrecht

Moeten we dan ieder klein onrechtje laten woekeren zolang het grote onrecht niet isopgelost? Als het daar in Afrika zoveel erger is, waarom is hij dan onlangs naar Kosovogegaan? Hij moest zich daar waarschijnlijk hoogdringend een hoed gaan kopen. Watmaken wij ons druk over de geluidshinder rond Brussel, hier wat verderop in de cosmosis een supernova ontploft, dat is veel erger.

Sukkelaar

Ik zou ook niet weten hoe we die miserie in Afrika moeten oplossen. Volgens mij moetge er daar eerst tien doodkloppen vóór dat ge één sukkelaar kunt helpen. Onrecht tiertdaar welig, dat is een feit. Maar desalnietemin gaat het er hem niet om hoe groot of hoeklein onrecht is, het gaat er hem om dat het onrecht is. Iedereen moet op zijn cirkeltjedaar iets proberen aan te doen.

BHV

En BHV ligt toevallig in onze cirkel. Kan iemand ons nog eens duidelijk uitleggen waardie ruzie met de Walen over gaat? Pompt Vlaanderen effectief pakken geld in Wallonie?En zo ja, wat doen die daar dan mee? Wij hebben toch het recht om dat te weten.Misschien zijn ze met ons kluiten in Herstal een atoombom aan het maken om op onzekop te droppen.

Plunder

Wij Vlamingen worden langs alle kanten beboet en geplunderd, het zou toch beleefd zijnals men ons zegt waar dit goed voor is. Wij zitten opgescheept met duizenden venijnigegraafjes van Alva die ons binnenste buiten keren: “Meneer, u brengt hier een soepmixerin als onkost, maar ik heb ontdekt dat u uw oude mixer heeft hersteld en tweedehandsverkocht, waar is dat recu’tje? Terwijl aan de andere kant ene met katarakt achter eenloket zit: “u hebt 58 kinderen zegt u en u wilt een grotere sociale villa... komt in orde ”

Cliché

En dan staan ze stom dat er clichés ontstaan. ‘Belgen zijn dom!’. Ja haha, dat isfolklore.’Fransmannen zijn arrogant!’ haha zijt maar zeker. ‘Hollanders zijn gierig!’ engeen klein beetje haha. ‘ Japanners hebben een klein pietje!‘ Haha! Walen zij lui!’ Quoi?Ha non! C’est une honte! un vrai scandale!

Het bewijs komt echter uit verrassende hoek, namelijk de videoindustrie. Er worden veelmeer dvd’s verkocht in Wallonie dan in Vlaanderen. Wie heeft er het meeste tijd om daarnaar te kijken denkt ge? Haha, maintenant toi! Zo een Daerden en een Flahaut, ik geloofdat ik daar vroeger al eens iets over gelezen heb in ‘Het grote trollenboek’.

Henin

We mogen niet veralgemenen natuurlijk, want neem nu Justine Henin, eindelijk eens eenWaalse die geld opbrengt, loopt ze er mee naar Monaco. Justine je t’en prie, revient etmontre la Wallonie comment on fait.

Ozon

By the way, ik heb een oplossing voor de opwarming van de aarde. Laat ons weer volophaarlak spuiten met veel freon in, dan wordt het gat in de ozonlaag groter en kan diewarmte langs daar weg.

Gennez

Caroline Gennez stond onlangs in de woestijn te roepen: “De sterkste schouders moetende zwaarste lasten dragen”. Dat klinkt fair, jammer genoeg weten de dragers intussen dater nogal wat sterke schouders verstopt zitten tussen de zware lasten. Als we dit principenu eens overhevelen naar studenten. Sommigen blokken zich te pletter in de hitte van dezomer, anderen hangen ondertussen in ’t cafe of in de fontein. Zij die hard geblokthebben zijn geslaagd, de je m’enfoefers zijn gebuisd. Dan komt Caroline: “We zullen vande grote onderscheidingen een pak punten afpakken en aan de gebuisden geven, danhalen die ook hun diploma.” Let op mijn woorden,volgend jaar liggen er nog tien keermeer in de fontein. Fine tuning, dat is wat hier ontbreekt. Fine tuning.

Tsunami

De mensen zijn gelukkig nog niet helemaal verzuurd, ze zijn best bereid om anderen tehelpen als het er op aankomt. Kijk maar met wat een gul hart men heeft gereageerd op detsunamiramp. Met dat geld alleen al kunnen ze een dijk bouwen rond de Indische oceaan.Ik vind het trouwens heel verrassend dat er van dat tsunamigeld niks naar Wallonie werdgetransfereerd. Dat heeft de PS dan toch over het hoofd gezien.

Beschaving

Maar al bij al leven wij in het schoonste land van de wereld. Ik zie toch nog redelijk watoverblijfselen van een vredige beschaving. De mensen wachten beleefd hun beurt af bijde bakker. In de file zet iedereen zich spontaan opzij als er achteraan een ambulanceaankomt. Dat moeten we koesteren. De nachtmerrie is, dat we bij de bakker staan aan teschuiven. Een ambulance met loeiende sirene stopt vlak voor de winkel. Er komen tweeambulanciers uitgesprongen en met hun draagberrie stormen ze de winkel binnen.Iedereen gaat opzij en dan roept die ambulancier tegen de bakker: “4 croissants, 3boterkoeken en 6 pistolees”. Ja, dan is alles verloren, dan zijn we dat ook kwijt, want vanaf dan gaat niemand nog opzij voor een ambulance.

Urbanus, Internationaal Perscentrum Antwerpen, 7-1-2008

2 Comments:

At 8/1/08 18:31, Anonymous Anoniem said...

Er wordt gelachen met de ambulanciers?
Maar in Antwerpen staan de flikken geparkeerd op de stoep om fritten te gaan kopen!

 
At 9/1/08 10:21, Blogger Pieter Cleppe said...

Zeer mooie Laudatio door Johan Sanctorum:

http://www.visionair-belgie.be/Artikels/Urbanus.htm

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>