7 december 2007

Money, Banking and the Federal ReserveThanks to the Mises Institute.

Thomas Jefferson and Andrew Jackson understood "The Monster". But to most Americans today, Federal Reserve is just a name on the dollar ... bill. They have no idea of what the central bank does to the economy, or to their own economic lives; of how and why it was founded and operates; or of the sound money and banking that could end the statism, inflation, and business cycles that the Fed generates.

Labels: ,

11 Comments:

At 7/12/07 17:31, Anonymous Anoniem said...

Er hebben altijd gekke en minder-gekke 'conspiracy'-theorieen bestaan (over van alles en nog wat). Dit videootje behoort tot de minder-gekke theorieen, maar het blijft wel een conspiracy-theorie.

Het begint met de absurde bewering dat de Fed geen budget zou hebben en dat geen enkel Congressional Committee weet zou hebben van wat de Fed doet. Dat is natuurlijk allemaal nonsens. Dan, verder wordt er enerzijds beweert dat het bestaan van de Fed de oorzaak zou zijn van alle economische zonden en dat de Executive (President of regering), noch het Congress (parlement), directe controle zou hebben over wat de Fed doet (Thank God for that). Maar, tegelijkertijd wordt er verder beweert dat het de overheid is die inflatie en conjunctuurbewegingen 'veroorzaakt'. Wat is het nu? Is het de Fed die inflatie en conjunctuur veroorzaakt, of is het de 'overheid', of zou het iemand (iets) anders kunnen zijn?. En als het de overheid zou zijn, hoe zou zij dat kunnen doen zonder enige 'controle' te hebben over de Fed?

Kijk, men kan wel enkele theoretische argumenten maken voor een 'goudstandaard' in bepaalde omstandigheden, maar in de praktijk wordt de goudstandaard nergens (meer) toegepast. Dat zou op zichzelf reeds aan het nadenken moeten zetten over het realisme ervan. Echter, de grondreden is dat het GELDAANBOD best gerelateerd wordt aan de GELDVRAAG in een economie, en niet aan het GOUDAANBOD.

De belangrijke vraag is niet of een goudstandaard de basis van een goed monetair systeem zou kunnen vormen. Nee, de belangrijke vraag is hoe kan men best verzekeren dat centrale banken echt 'autonoom' kunnen zijn om inflatie te kunnen helpen bezweren, hetgeen ondermeer vereist dat men politiekers van de geldkraan moet kunnen weg houden. Het is enigzins vergelijkbaar met het probleem van de absolute noodzaak om de echte 'onafhankelijkheid' van de juridische macht (ten overstaan van de andere twee machten) te kunnen verzekeren (om echte democratie te kunnen behouden).

 
At 8/12/07 00:50, Anonymous Anoniem said...

Eerst en vooral, de economische theorie rond geld en bankieren is niet zo eenvoudig. Hierdoor mag u niet verwachten van een populariserende video dat hij al uw vragen beantwoordt. Deze video zou moeten aanzetten tot het verder verdiepen in de economie van de Oostenrijkse school (Menger, Mises, Hayek, Rothbard,...). In het bijzonder dan hun bijdragen op het vlak van geld en bankieren.

"What has government done to our money?" lijkt me de beste introductie, u vindt het hier gratis: http://www.mises.org/rothbard/rothmoney.pdf

Daar zalaangetoond worden dat centrale banken de oorzaak zijn van de continue prijsinflatie door hun enorme geldcreatie en het dus absurd is om deze instituten als bezweerders ervan voor te stellen.

Een korte introductie op goud en de economie vindt u bij de belgische Prof Dr Frank van Dun: http://users.ugent.be/~frvandun/Texts/Articles/Goud%20en%20economie.htm
Elke liefhebber van vrijheid en dus van het inperken van staatsmacht zou de deugden van een goudstandaard moeten realiseren.

Voor verdere info verwijs ik u graag naar de onmetelijke onlinebibliotheek van mises.org. Hier hun online werken over 'money and banking': http://www.mises.org/studyguide.aspx?action=subject&Id=11

 
At 8/12/07 04:29, Anonymous Anoniem said...

Inderdaad, de economische theorie rond geld en bankieren is niet zo eenvoudig. Precies daarom moet men sceptisch staan tegenover alle mogelijke 'conspiracy' theorieen, En dit videootje is daar een prachtvoorbeeld van.

Zonder in economische theorieen te vervallen, laat ons vertrekken van twee simpele historische observaties.

1) De enorme groei in per capita inkomen in de westerse wereld - laat ons ruwweg stellen over het laatste millenium - werd grotendeels (75 %, 85 %...?) gerealiseerd over de laatste honderd jaar. Dat is nu juist de periode waarin centrale banken in opgang zijn gekomen (sommige, gelijk de Bank of England, zijn wel veel ouder, en andere private banken in andere landen hebben ook wel gedeeltelijk centrale bank functies vervuld in het verdere verleden). Daarmee wil ik niet zeggen dat de centrale banken volledig verantwoordelijk zouden zijn voor de grote economische expansie van de laatste eeuw, verre van. En het is ook ontegensprekelijk zo dat sommige centrale banken veel beter hun taken vervulden dan andere (dat heeft ondermeer te maken met de graad van regeringscontrole over de centrale bank in kwestie en met de aard van die regering). Maar, de grote correlatie hierboven zou toch wel tot voorzichtigheid moeten aanzetten alsvorens men centrale banken (in casu de FED) met alle economische zonden van Israel zou willen belasten (zoals dit videootje hier doet).

2) Naarmate men verder in het verleden probeert te kijken (denk in Vlaanderen aan het werk van Herman Van der Wee, bijvoorbeeld) wordt het moeilijker om zich een duidelijk en realistisch beeld te kunnen vormen van economische ontwikkelingen in het verre verleden. Niettemin zijn er genoeg historische aanwijzingen die wijzen op depressies, 'bubbles' en andere grote schokken die direct te maken hebben met onvoorspelbare veranderingen in het geldaanbod in economieen (al of niet gerelateerd tot goud, of wat dan ook).

Nogmaals, het geldaanbod moet gerelateerd worden aan de geldvraag in de economie. Dat is geen gemakkelijke opdracht voor eender wie, en vereist een zekere (kunst)vaardigheid. Het is goed mogelijk dat een 'slechte' centrale bank dienaangaande een slechtere job zou verrichten dan een 'automatische' goudstandaard. Maar, in principe, zal een 'goede' centrale bank een beter resultaat kunnen bekomen dan de 'vagaries' van het goudaanbod. Het komt er dus op aan van institutionele mechanismen op te zetten die een 'goede' centrale bank verzekeren. Dat houdt ondermeer in van voldoende 'afstand' te scheppen tussen politiekers en de geldkraan. En het houdt ook in dat de opdracht van een centrale bank is van zich te richten op prijsstabiliteit, en niet op andere doelstellingen (zoals tewerkstelling, inkomensgroei, inkomensverdeling, enz...).

Inderdaad, elke liefhebber van vrijheid is bekommerd om het "inperken van staatsmacht". Precies daarom moet men een 'scherm' plaatsen tussen regeringen en de geldkraan. Maar het economisch lot van een gemeenschap gedeeltelijk verbinden met de aanwezigheid van een bepaalde grondstof (gelijk goud of schelpen) is geen "vrijheid".

 
At 8/12/07 10:29, Blogger Parmenides said...

bla bla bla bla bla LTCM, Rusland crisis, Azië crisis, internet zeepbel, vastgoedzeepbel,(goudzeepbel?) eens moet het uitgezweet worden.

 
At 8/12/07 14:48, Anonymous Anoniem said...

Het is gevaarlijk en methodologisch ongeoorloofd om uit historische feiten/empirie economische theorie te destilleren. Uw voorbeeld 1) bewijst niets aangezien je nooit zal weten wat de groei in afwezigheid van een centrale bank zou geweest zijn. Daarbij spelen er zoveel andere factoren een rol in productiviteitsgroei dat het onmogelijk is om iets te bewijzen uit de feiten die u noemt. Om dit soort natte-vinger werk te vermijden vertrekt de Oostenrijkse school (en trouwens de meeste economen voor 1925 zoals Cabtillon, Say, Bastiat, Böhm-Bawerk, ...) vanuit het axioma dat mensen doelgericht handelen. Met dit onweerlegbare axioma en enkele bij-aannames kan je de economische theorie volledig afleiden. Spijtig genoeg is deze gang van zaken volledig verlaten sinds het positivisme woekert in de economische wereld. Via deductie kom je bij de wet van vraag en aanbod en verder bij de noodzaak tot het gebruik van geld. Wanneer de overheid zich de mogenlijkheid toe-eigent om te duiden wat als geld aanvaard mag worden en als enige dit geld kan creëren dan zijn de checks op geldcreatie (en dus prijsinflatie) die een normale marktsituatie heeft, verdwenen.

Onder 2)maakt u de foute veronderstelling dat er een optimaal geldaanbod (elk aanbod van geld is optimaal, de koopkracht van de munt gaat er gewoon aan aanpassen) is en dat prijsstabiliteit een wenselijk doel is. (Dat is duidelijk schadelijk wanneer de vraag naar geld zou toenemen of het totale aanbod van goederen zou veranderen) Ik raad u aan om het kleine boekje "What has government done to our money?" te lezen, de pdf vindt u in mijn vorige post.

Mensen hebben steeds goud (en zilver) verkozen als ruilmiddel omdat het bepaalde unieke eigenschappen heeft die het daarvoor geschikt maken. Doorheen eeuwen hebben overheden dit uit de markt ontsproten ruilmiddel kunnen monopoliseren en later zijn ze overgegaan op een papieren standaard (makkelijker om te creëren) en nu gebeurt kredietschepping electronisch (nog makkelijker). Een goede stap terug in de tijd, naar een goudstandaard zou het veel moeiljker maken voor overheden om geld te creëren en vele aspecten van de welfare-warfare state zouden niet betaald kunnen worden louter uit taxatie. Nog een stap terug zou het terugkeren naar een volledige vrije markt in geld zijn, maar hoe dat gerealiseerd moet worden weet ik niet.

 
At 9/12/07 13:59, Anonymous Anoniem said...

@Marc Huybrechts:

Het is niet omdat er een grote correlatie is tussen 2 feiten, dat het 1 het gevolg van het andere is.

Een simpel voorbeeldje van deze veelvoorkomende fout is hetvolgende: "In de zomer eet men aan zee meer ijsjes. In de zomer zijn er meer ongelukken met zwemmende mensen in de zee. Dus, doordat men meer ijsjes eet, zijn er meer ongelukken in zee."
Dit is natuurlijk 'koeiestront'. Het is omdat het in de zomer warmer is, dat men meer ijsjes eet. En omdat het in de zomer warmer is, dat men meer zwemt in zee, en er bijgevolg meer ongelukken zijn.

Voor de rest zal ik mij niet uitspreken over deze zaken, aangezien ik van mezelf vind dat ik niet genoeg economische kennis daarover heb.

 
At 9/12/07 15:45, Anonymous Anoniem said...

Een kort tekstje over hoe geldcreatie vanwege centrale banken prijsinflatie veroorzaakt en wat de gevolgen zijn: http://jim.com/econ/chap23p1.html

 
At 9/12/07 21:24, Anonymous Anoniem said...

Het leven zou veel eenvoudiger kunnen zijn als mensen een poging zouden doen om te lezen wat er staat voor hun ogen, in plaats van te lezen wat ze zouden willen dat er staat.


@ Rudy + Anonieme

Inderdaad, correlatie is niet hetzelfde als causatie. En zou ik ergens het tegenovergestelde beweerd hebben? Ik schreef toch duidelijk "ZONDER in economische theorieen te vervallen, laat ons vertrekken.....". Theorieen zijn 'verklaringen' (ondermeer omtrent causatie), en dat deed ik dus juist niet.

Het fameuse videootje vertelt ook geen economische theorie, maar het wil wel de indruk geven dat de Federal Reserve de oorzaak zou zijn van een ganse boel van economische problemen over de voorbije eeuw in de USA. En dat is een absurde bewering, die een impliciete en overgesimplifieerde 'causatie' inhoudt.

Precies om die impliciete aanklacht te ontkrachten, heb ik twee empirische observaties gemaakt. Ten eerste, in de laatste honderd jaar (dus, ruwweg de tijd dat er centrale banken bestonden) werd er meer inkomensgroei gerealiseerd in het 'westen' dan in al de voorafgaande eeuwen te samen (dus, weer ruwweg de tijden dat er geen centrale banken bestonden). Dat bewijst geen 'causatie', maar het zou toch wel tot voorzichtigheid moeten aanzetten in reactie op de simplistiche 'affirmaties' van het videootje. Ten tweede, er zijn duidelijke historische aanwijzingen van grote economische schokken in het verleden die direct verbonden leken te zijn met variaties in het goud- (en geld)aanbod.

Uiteindelijk is dit een kwestie van economisch begrip, i.e. er is een oordeel vereist omtrent economische theorieen als verklaringen van hoe een markteconomie goed kan werken. En, inderdaad, ik vertrek van de veronderstelling dat er steeds een optimaal geldaanbod is, maar dat concept van "optimaal" is niet gemakkelijk om uit te leggen in enkele woorden. En ja, ik denk ook dat prijsstabiliteit een wenselijk doel is, met de proviso dat het hier gaat over het ALGEMENE prijsniveau (dus de koopkracht van geld en niet individuele prijzen) en dat 'stabiliteit' betekent 'lage inflatie' van ten hoogste een paar procenten (lang verhaal).

Nog twee andere punten.

-- Het is niet de overheid die geld "schept", maar wel de banken (breed gedefinieerd).

-- Als mensen dikwijls goud en zilver "verkozen" als ruilmiddel in het verleden, dan was het niet omdat dat (economisch) 'efficient' was, maar wel omdat er dikwijls geen echt alternatief was. Mijn observatie omtrent de snelle inkomensgroei van de laatse honderd jaar suggereert ondermeer dat er nu wel betere alternatieven zijn.

Ik herhaal, de relevante vraag is niet of we een mechanisme (i.e. een centrale bank) nodig hebben om dicht bij een optimaal geldaanbod te kunnen geraken. Die vraag werd al lang geleden beslecht. De relevante vraag is hoe kunnen we best dat mechanisme controleren zonder de (contemporele) overheid aan de geldkraan te laten komen.

 
At 10/12/07 13:46, Anonymous Anoniem said...

De vraag of we een centrale bank moeten hebben werd inderdaad reeds beslecht...door de bankelites. Ondanks hevige oppositie. Gelukkig waren er Jefferson en Jackson in de Verenigde Staten die de Hamiltonians wat tegenhielden.

Wat die groei onder een centrale bank-systeem betreft; ik weet niet hoe dat zit maar ik kan enkel zeggen dat ik geen enkele reden zie waarom een economie het beter zou doen met een centrale bank.

Ziet u werkelijk geen enkel moreel of economisch probleem met het feit dat grote banken (heden ten dage zijn het voor 98 % de banken die de geldhoeveelheid doen groeien) via een centrale bank geld kunnen creëren uit het niets om daar dan interest op te verdienen? Een centrale bank is voor banken niets anders dan een manier om op gecontroleerde wijze geld te kunnen creëren en voor overheden excellent om schulden mee te betalen. En wat gebeurt er als je geld creëert? Dan stijgen de prijzen. (Het is niet voor niets dat de oorspronkelijke betekenis van inflatie een groei in niet gedekt geld betekende.) En wie wint hierbij; de banken, de beurs, de overheid en diegene met een overheidscontract aangezien zij eerst het nieuwe geld in handen krijgen en dus een hoger loon kennen, zonder verhoogde prijzen. Maar wanneer deze het geld uitgeven, stijgen de prijzen. En wie wordt dan het slachtoffer van de geldcreatie? Diegene die later het geld in handen krijgen aangezien voor hen de prijzen reeds gestegen zijn maar hun lonen nog niet. Om nu te zeggen dat de centrale bank prijsstijgingen moet temperen, terwijl ze zelf miljarden euro's in de economie pompt, is de wereld op zijn kop.

En wanneer het nieuwe geld uitgeleend wordt aan bedrijven dan creërt dit een artificiële boom die later zal barsten met rampzalige gevolgen.

Dus zonder centrale bank: geen exuberante geldcreatie->minder algemene prijsstijgingen door groeiende productiviteit zijn dalende prijzen zelfs mogelijk (zoals onder de goudstandaard gebeurde zonder centrale bank), geen business cycle, geen 'big-government' dat geld kan creëren om oorlogen en uitkeringen mee te betalen.

 
At 10/12/07 17:23, Anonymous Anoniem said...

@ rudy

Het 'fijne' van een echte goudstandaard versus courante monetaire systemen van vandaag gaan we hier niet kunnen uitpluizen. Ik stel voor dat u boeken van Paul De Grauwe leest, in plaats van 'videootjes' bekijkt.

Maar, sommige van uw misconcepties zijn zo 'erg' dat ik toch nog even op de ergste eronder moet wijzen.

1) De relevante vraag is niet of een economie "beter zou doen" met of zonder een centrale bank. Nee, de belangrijke vraag is of een economie kan ontwikkelen op termijn zonder een 'stabiel' gemeenschappelijk ruilmiddel en rekeneenheid.

2) Er is inderdaad een POTENTIEEL probleem dat banken - niet alleen "grote", ook kleine - geld kunnen scheppen. Echter, zij doen dat NIET "via een centrale bank". Integendeel, centrale banken werden ondermeer precies in leven geroepen om geldschepping door commerciele banken in zekere mate te kunnen beperken of controleren.

3) Dalende prijzen zijn ook mogelijk met een centrale bank, zoals duidelijk werd aangetoond in Japan tijdens de 1990's. Of algemene deflatie ("dalende prijzen") goed of slecht is dat hangt af van de omstandigheden. In het recente geval van Japan werd dat vrij algemeen niet als een 'goed' gezien. Waar het primair op aankomt in een economie is '(reele)inkomensgroei en tewerkstelling', en niet prijsbewegingen, centrale bank-systemen of goudstandaarden.

4) In ons huidig systeem berust "Big government" op het monopolie van de overheid om BELASTINGEN te kunnen heffen, niet op geldcreatie. Dat is niet altijd zo geweest, en in vele landen in de wereld zijn er vandaag nog steeds overheden die (doorgaans inconvertibel) geld kunnen scheppen. Wij zijn akkoord dat de overheid in principe geen geld mag kunnen scheppen. Maar dat is een appart onderwerp van de noodzaak voor centrale banken om geldcreatie van het banksysteem te 'controleren' of beinvloeden.

5) Nogmaals, in ons huidig syteem worden "oorlogen en uitkeringen van big-governement" betaald met belastingen en leningen, niet door geldcreatie. Over de nuttigheid van die oorlogen en uitkeringen kunnen redelijke mensen van mening verschillen. Ik ben er alleszins van overtuigd dat zonder "die oorlogen" u vandaag geen vrije mens zou kunnen zijn. Maar, precies omdat vrije mensen 'vrij' zijn kunnen ze het zich permiteren van de kop in de grond te steken (althans tijdelijk). Over de uitkeringen zullen we maar best niet beginnen. "Oorlogen en uitkeringen" behoren tot het domein van politieke bestellen, niet dat van centrale banken. En ja, in principe moet moraliteit steeds primeren op de politiek, en de politiek steeds op de economie. Maar, in een cultuur die doordrengd zit met 'moreel relativisme' moet men zich weinig illusies maken over wat de politiek en dus ook de economie zal beheren.

 
At 10/12/07 22:08, Anonymous Anoniem said...

Ik stel voor dat u Mises, Hayek Rothbard of Hoppe dan ook eens leest.


Onder een goed standaard en zonder centrale bank kunnen banken amper papiergeld (dat dan gedekt is door goud) creëren en uitlenen boven de hoveelheid goud die ze bezitten, aangezien hun goud dan snel zou verdwijnen naar andere banken. (Wanneer leden van andere banken dit geld via transacties in bezit krijgen gaan ze dit bij hun bank gaan binnenbrengen, deze laatste zal dan maar al te graag bij de eerste bank het papier gaan inruilen voor goud. Wanneer deze 1e bank te veel ongedekt papier uitgeeft verliest ze al snel al haar goud en gaat ze failliet) Daarbij zollen banken schrik hebben voor 'bankruns' van hun klanten wanneer er geruchten zijn dat het papiergeld dat ze uitgeven niet gedekt zou zijn. Inflatoire geldschepping kan dus praktisch niet.

Wanneer de centrale bank geïnstalleerd wordt zorgt deze ervoor dat de banken ongehinderd (tot op zeker niveau) geld kunnen creëren. De Fed zorgt ervoor dat de deposits van de banken bij de fed worden aangespekt via open market operations en de banken kunnen hierdoor x maal op top van deze reserves geld uitlenen. De schrik voor bankruns is weg aangezien de centrale bank "lender of last resort" is. Het is dus geen toeval dat de grote bankiers als JP Morgan de Federal Reserve Act uitgetekend hebben.

De overheid profiteert aangezien ze kan lenen aan artificieel lage interesten en inflatie doet haar schuld verkleinen. Daarbij dient ze geen interest te betalen op de bonds die bij de fed in de kluis liggen (en die dus gediend hebben bij inflatoire open market operations). Daarbij kan de overheid meer dan elke andere organisatie in schulden gaan door bij maturatie van bonds er gewoon nieuwe uit te geven om de ouwe te betalen. Dit ponzi-schema kan enkel doorgaan omdat men weet dat de overheid de 'mogelijkheid' heeft om bij problemen gewoon geld uit het niets te creëren en iedereen uit te betalen. Dus u heeft gelijk dat overheden niet meer zoals in zimbabwe direct nieuwe staatsbonnen kunnen verkopen aan de fed, maar op andere manieren kan de overheid haar onrechtmatige taken (uitkeringen ook, laten we daar maar duidelijk in zijn) uitvoeren alleen maar doordat ze zo'n enorme schuld kan opbouwen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>