22 november 2007

Naar het Grondwettelijk Hof

Op 9 juni, de dag voor de verkiezingen van 10 juni, werden nieuwe wetten (1, 2, 3) van kracht ter bestrijding van discriminatie en racisme. Deze nieuwe wetten, gedateerd op 10 mei 2007, bevatten onder meer bepalingen die de vrijheid van meningsuiting verder beperken. Die bepalingen zijn bovendien zo ruim en zo vaag dat ze à la tête du client kunnen gebruikt en misbruikt worden.

Op 10 juni jongstleden schreef ik daarover:
De voorbije jaren werd de persvrijheid uitgehold: waar persmisdrijven vroeger alleen voor een assisenhof konden beoordeeld worden, is dit niet langer het geval indien er racisme of discriminatie in het spel is. [...] Deze nultolerantie inzake racistische of discriminerende geschriften, en het CGKR dat als alziend oog en aanklager in dergelijke kwesties optreedt, verhoogt mijns inziens het wantrouwen tussen de burgers, fnuikt het vrije debat en tast het vertrouwen van de burger in de overheid aan.
Volgende week dient Matthias Storme in zijn hoedanigheid van advocaat een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof (voorheen: Arbitragehof) om deze wetten te laten vernietigen. Hij doet dit in naam van een aantal mede-verzoekers. Ik heb al toegezegd om mee als verzoeker dit verzoekschrift te ondersteunen. Ik doe dat niet omdat ik sta te trappelen om racistische of discriminerende taal te spuien (quod non), maar omdat ik mij principieel verzet tegen de verdere inperking van de vrije meningsuiting.

Wie ook mee wil doen en als verzoeker wil optreden (caveat: dit gaat iets verder dan het ondertekenen van een petitie, u wordt namelijk verzoekende partij in de rechtszaak die wordt aangespannen voor het Grondwettelijk Hof), kan zich tot 27 november met naam, beroep en adres aanmelden bij Matthias Storme: matthias@storme.be

1 Comments:

At 22/11/07 13:54, Blogger Vincent De Roeck said...

Het spreekt voor zich dat ik als liberaal-libertariër de doelstelling van dit verzoeksschrift ten volle onderschrijf. Ik heb mij dan ook zonet als mede-verzoeker aangemeld bij professor Matthias Storme.

Ik reken erop dat ook andere liberaalgezinden zich niet willen neerleggen bij de totalitarisering van België en mee met ons en tal van anderen naar het Grondwettelijk Hof zullen stappen. Iemand die zijn rechten niet uitoefent, is geen burger meer, maar gewoon een onderdaan.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>