18 augustus 2007

CD&V-pleidooi voor creationisme is belachelijk
(Vincent De Roeck)

Afgelopen week verscheen er in De Standaard een zéér verontrustende tijding. De twee CD&V-boegbeelden in het Vlaams Parlement Luc Van den Brande (oud- minister-president) en Cathy Berx (partijondervoorzitster) stelden onomwonden voor om de theorie van het Bijbelse Scheppingsverhaal naast de bestaande wetenschappelijke interpretaties te plaatsen en ook als dusdanig in de scholen te onderwijzen. Gelukkig dat de CD&V geen absolute meerderheid heeft in het parlement om zulke ronduit belachelijke voorstellen zonder meer te kunnen doorvoeren.

Ik heb over dit thema vroeger ook al eens een tekst geschreven op mijn weblog. Dit artikel kan u terugvinden op dit webadres.

Open VLD reageerde hier alvast afwijzend op. Uittredend minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht reageerde als volgt.
Het is toch duidelijk. Creationisme of een letterlijke interpretatie van het Scheppingsverhaal hoort niet thuis in de lessen biologie. Het brengt de lessen biologie niets bij, net zomin als alternatieve theorieën over ooievaars en savooikool onze jongeren kritisch denken zouden bijbrengen over de wonderen van de geboorte.
De discussie rond het “creationisme” was tot voor kort een uniek Amerikaans fenomeen, weinig relevant en dus niet bedreigend voor het Vlaamse onderwijs. Gelukkig maar, zou je denken, als je bekijkt welke geloofwaardigheid dergelijke pseudo-wetenschappelijke theorieën over het ontstaan van de mens in de VS genieten. Volgens een recente Gallup-peiling is 43 procent van de Amerikanen ervan overtuigd dat God de mens eigenhandig geschapen heeft, min of meer zoals die nu bestaat. Daarnaast gelooft 38 procent van de ondervraagden dat de mens doorheen de tijd geëvolueerd is, maar dat God dit proces begeleid of in gang gezet heeft.

Luc Van den Brande, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor de Christen-Democraten, vindt het creationisme een ernstige discussie waard, aldus De Standaard. Hij vindt het primaat van het Darwinisme in de wetenschapsles een "indoctrinatie" (sic!) van onze kinderen. Cathy Berx vindt dan weer dat kinderen moeten leren openstaan voor verschillende opvattingen, en dat het creationisme één van die opvattingen moet zijn. Bij het horen van deze nonsens, stijgerde menig vrijdenker in Vlaanderen. Welk soort debat wil de CD&V hierover dan? Een "dialoog" tussen de Kerk en de wetenschap? En hoe lang zal het dan duren denkt u alvorens dit "debat" zal ontaarden in een dovemansgesprek tussen de rationeel denkende wetenschappers en de kleinkatholieke schriftgeleerden die de wetenschap compleet negeren? Van zoiets kan men maar weinig goeds verwachten.

De Raad van Europa oordeelde onlangs in een rapport dat het creationisme wereldwijd aan invloed wint, en dat deze pseudo-wetenschappelijke opvatting een zéér groot gevaar inhoudt voor ons onderwijssysteem, én dat het creationisme haaks staat op onze verlichte structuren en democratische instellingen. De basiswaarden van het seculiere Europa zouden zwaar onder druk komen te staan en de democratie zou ondergraafd kunnen worden. Het rapport van de RvE stelt dan ook de volgende conclusie voorop.
De onderwijsautoriteiten van alle Verdraglanden moeten de wetenschappelijke kennis over evolutie promoten en de wetenschappelijke pretenties van het creationisme met alle beschikbare middelen tegengaan.
Luc Van den Brande zit niet enkel in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, maar is ook voorzitter van de Christen-Democratische fractie aldaar. In naam van de "Europese Volkspartij" (of is het tegenwoordig de "Europese Vaticaanpartij"?) vroeg Van den Brande uitstel voor de publicatie van het rapport. Ter rechtvaardiging van zijn vraag, haalde hij het volgende aan.
Het rapport zou verhinderen dat mensen vanuit hun geloofsopvatting ook aannemen dat er buiten de evolutieleer of het wetenschappelijke aspect, wellicht nog een andere creator kan bestaan die aan de oorsprong van het leven ligt.
Dat dit soort minachting voor de wetenschap en voor de scheiding tussen kerk en staat, de liberalen in het verkeerde keelgat schiet, weten we al langer. Enkele maanden geleden stelde VLD-ster Annick De Ridder over deze problematiek al een parlementaire vraag. Toen bleek dat in een groot aantal "katholieke scholen" gebruik gemaakt werd van een creationistisch boek - dat bovendien het verband legde tussen het geloof in de evolutietheorie enerzijds en de Holocaust en de aanslagen van 11 september anderzijds - maakte de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement eigenaardige bokkensprongen.

Hun repliek ging als volgt.
In het kader van de eindtermen moeten we goed bekijken op welke plaats deze zaken worden aangereikt. Wat in de eindtermen en vooral in de evolutieleer ook staat, leerlingen moeten worden geconfronteerd met teksten die daar misschien haaks op staan om er dan kritisch mee om te springen.
De CD&V mag dan wel vasthouden dat zij geen "fundamentalisten" zijn, maar als zij wel ruimte wil laten voor een "ruimdenkende visie" op de menselijke evolutie, verkondigt zij in wezen een wel zéér gevaarlijke misvatting. De theorie van het "Intelligent Design" is immers helemaal niet "intelligent" te noemen, maar eerder een nostalgische reactie tegen elke vorm van Verlichting en vrijheid op vlak van wetenschappelijk onderzoek en vrij kritisch denken. Het verwerpen van het Darwinisme, nochtans dé enige wetenschappelijke consensus rond de kern van de evolutie, is niet enkel uitermate belachelijk voor "opgeleide" mensen uit de 21ste eeuw, maar is ook een zéér gevaarlijke evolutie die we ten stelligste het hoofd moeten zien te bieden, willen we op een mooie Vlaamse morgen niet terug in de Middeleeuwen wakker worden.

Dat geen enkele CD&V-parlementair een wetenschappelijke achtergrond heeft, en dat niemand van hen voor deze stupiede uitspraken ten rade is gegaan bij een wetenschapper, maakt voor de Katholieke Partij niets uit. Zelfs zonder deze schijnbaar onontbeerlijke wetenschappelijke achtergrond, pretenderen zij, zonder zelf van wetenschappelijke feiten uit te gaan en zonder een alternatieve wetenschappelijke methode aan te dragen, dat zij minstens een evenwaardige waarheid in pacht hebben dan de Darwinisten. Vandaar dat zij de zogezegd broodnodige kritische confrontatie willen aangaan.

En hoe kan men zoiets doms het gemakkelijkst doorvoeren en op termijn probleemloos aanvaardbaar maken? Door kinderen in te schakelen. Door zich via het onderwijs te gaan richten op de nog-niet-kritische jongeren, door de jeugd te indoctrineren met een foute theorie. Door de kneedbare geesten van de schoolgaande jeugd te verstrikken met Bijbelse teksten en religieus gezever, overgoten met een sausje van "wetenschappelijkheid". Voor deze jeugdverstrikkende praktijken, waarvoor Dexiabank met zijn jongerencampagnes nota bene onlangs veroordeeld werd, heb ik maar één woord veil: schandalig.

Het naast elkaar, op gelijke hoogte, bespreken van creationisme en evolutietheorie is een logische onmogelijkheid. We moeten dit niet verder bekijken om te zien hoe we dit in het kader van de eindtermen aanbrengen. In de eindtermen - de basisvaardigheden, kennis en inzichten waarover iedere leerling van eender welk net bij het afstuderen moet beschikken - hoort dit duidelijk niet thuis. Nergens trouwens. Tenzij dan misschien in de Zondagscholen, de kerken of het partijgebouw van de Christen-Democraten.

Het afwijzen van deze pseudo-wetenschap heeft ook geen enkele invloed op het evenwicht tussen wetenschap en godsdienst waar Van den Brande zich op beroept. Zoals minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke in deze discussie al opmerkte.
De overheid houdt zich niet bezig met de inhoud van de leerplannen godsdienst. In de levensbeschouwelijke lessen kunnen dus zonder veel probleem verhalen aan bod komen die haaks staan op wat de les biologie aanleert. Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang we erkennen dat zingeving en wetenschap van een andere orde zijn. Beide door elkaar halen, zoals creationisme het doet, opent een doos van Pandora waar enkel verwarring en wetenschappelijk analfabetisme uit te voorschijn komen.
Nochtans is het invoeren van het creationisme ook voor de (steeds in aantal afnemende) gelovigen nergens voor nodig. Nog nooit heb ik vanuit hun organisaties en instellingen de vraag gehoord om het creationisme via de overheid tot wetenschap te gaan verheffen. Nog nooit heb ik die verzuchting gehoord. Zelfs aan de "Katholieke" Universiteit Leuven wordt het creationisme nergens gedoceerd buiten de faculteit theologie. Zelfs de overtuigde Christelijke natuurkundige Gerard Bodifée heeft bewondering voor de wetenschap.
De wetenschap omvat niet enkel de authenticiteit van de kennis, maar ziet ook de begrenzing ervan in. (...) De wetenschap is de waarheid, maar niet de volle waarheid.
Karel De Gucht reageerde hierop als volgt.
Het statement van Gerard Bodifée lijkt me, of je nu vrijzinnig, christen of moslim bent, een zinniger uitgangspunt voor onze jongeren dan het creatief omspringen met wetenschap waar de CD&V ruimte voor wil laten.
Laat mij tenslotte nog even de tijd nemen om de Vlamingen te bedanken voor hun voortreffelijke keuze op 10 juni laatstleden. Uw onvoorwaardelijke steun aan de CD&V, waarschijnlijk in de eerste plaats omdat u "paars" (terecht) beu was, heeft deze partij in een zetelpositie geplaatst, waarvan we de gevolgen nog maar nauwelijks zullen kunnen overzien. Zonder een sterke liberale oppositie, al is het misschien vanuit de regering, en al omvat deze misschien in hoofdzaak niet uitsluitend de fractieleden van de Open VLD, is het hek helemaal van de dam. Een CD&V die zulke anti-wetenschappelijke standpunten heeft, moet met alle middelen bestreden worden. Want als we deze dogmatische kruistocht niet met wortel en al uitroeien, riskeren we de basiswaarden van onze democratie onderuit te halen.

Voor een theocratie is er in het verlichte Europa geen plaats, en het is aan ons om die herboren ultra-religieuze tendenzen het hoofd te bieden. Vlaanderen, nogmaals bedankt voor uw stem op 10 juni. Het Vaticaan en Opus Dei kunnen u maar niet genoeg bedanken. U heeft uw hemel zonder twijfel dubbel en dik verdiend.


Meer informatie over het creationisme op www.stanford.edu.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


19 Comments:

At 18/8/07 14:21, Anonymous Anoniem said...

Ik krijg écht kippevel van dergelijke opvattingen. Het creationisme is niets anders dan een ontkenning van de wetenschap. Het scheppingsverhaal in de Bijbel is helemaal géén wetenschap, maar pure religie. Iemand die de twee met elkaar verwart, heeft er niets van begrepen.

 
At 18/8/07 14:39, Blogger Karel Jansens said...

Eerlijk is eerlijk: Als de "vrijzinnigen" van de VLD hun gat blootmaken voor de Islamisten, de Sharia en de algemene Islam-barbarisering van onze maatschappij, dan vind ik dat de tjeven hun creationisme ook mogen belijden.

Trouwens, aan het tempo waaraan Verhofstad/De Gucht ongeletterde berbers hier binnengeduwd hebben, zal creationisme binnen vijf jaar toch verplichte leerstof worden -- maar dan wel op de koran-scholen.

 
At 18/8/07 16:33, Anonymous Anoniem said...

In een wetenschappelijk onderbouwd onderwijssysteem hoort creationisme gewoonweg niet thuis. Het gaat immers niet eens om verschillende opvattingen over hetzelfde vraagstuk. Het gaat gewoon om één wetenschappelijk onderbouwde opvatting en één "opvatting" die niet door enige vorm van ratio, of zelfs nog maar door de feiten alleen, ondersteund wordt. Punt aan de lijn. De creationisme-hype is een zéér belachelijke mode en een zéér gevaarlijke strekking die uiteindelijk zonder meer zal uitmonden in christendomfundamentalisme.

Dom zijn is ieders recht. Dom blijven is geen verplichting. Maar de creationisten verheffen het tot kunst.

 
At 18/8/07 17:51, Anonymous Anoniem said...

Mag ik de auteur van deze tekst, en alle vorige commentatoren, eventjes melden dat de evolutietheorie op zich eigenlijk ook geen wetenschap is. Ik wil zeker niet dat de evolutietheorie niet relevant/interessant is, of dat deze iets over het bestaan van God zegt, maar enkel dat de evolutietheorie opgebouwd is rond naturalistische axioma's.

De creationistische "wetenschappers" hebben echter nog nooit de evolutietheorie in zijn geheel kunnen weerleggen. Talloze keren herhalen zij argumenten die al lang weerlegd zijn. Dat is zéér frustrerend voor de evolutionisten, maar die hebben op hun beurt ook nog nooit de creationisten kunnen overtuigen van hun gelijk. Beide overtuigingen zijn mijns inziens zelfs dermate verheven tot "religies" dat men ze nooit meer zal kunnen weerleggen. Beide zullen steeds blijven bestaan, naast elkaar, of we dat nu willen of niet. De mens heeft dorst naar een allesomvattende kennis, maar die kan hij noch in het ene, noch in het andere vinden. Bijgevolg blijft hij vasthangen aan deze dualiteit.

Evolutie is ook een religie geworden, en daarom kun je het niet weerleggen. Want als het een wetenschap was, dan zou het mogelijk zijn het te weerleggen, en dan zouden de personen die het in twijfel trekken niet onmiddellijk door mannen in witte jassen afgevoerd worden naar de één of andere gesloten instelling.

 
At 18/8/07 18:19, Blogger Marc Vanfraechem said...

Wat wetenschap en wat niet, dat vraagt een lang antwoord. Verhofstadt zijn Popper heeft daar over geschreven.
Evolutie is constateerbaar in reageerbuisjes zelfs, er ontstaan bijvoorbeeld voortdurend nieuwe virusstammen onder de ogen van de mannen in witte jassen.
Misschien zou het nuttig zijn om op een aantal nieuwsoortige geneesmiddelen (die soms rechtstreeks ontwikkeld zijn op basis van ideeën uit de evolutieleer) een opschriftje te plaatsen, zoals op de pakjes sigaretten, dat melding maakt van hun zondige ontstaansgeschiedenis. Op die manier kunnen die enkele christenen die zich creationist noemen, en tegelijk álle gelovige islamieten en joden, deze middelen links laten liggen, en uitsluitend rekenen op hun God of Allah of Jahweh.

 
At 18/8/07 19:04, Blogger matthias e storme said...

Ach, jongens, laat ons eens beginnen met het debat zindelijk te voeren door het woord creationisme te beperken tot de leer die elke evolutie van levende wezens afwijst en stelt dat god alle nu bestaande wezens in 7 dagen heeft geschapen. Maar er bestaan nog vele andere theorieën die men ten onrechte op één hoop gooit met creationisme en die de evolutieleer helemaal niet betwisten, maar enkel betwisten dat daarmee alles gezegd is. Wetenschapsonderwijs moet natuurlijk wetenschappelijke theorieën doceren en niets anders, maar moet ook over de grenzen van de wetenschap gaan, d.i. uitleggen wat de wetenschap weet en kan en wat ze niet weet en niet kan. Wat aan de andere kant van die grenzen ligt, is dan het object van andere vakken. Dat is ook de stelling van Vandenbrande en Berx, waarvan De Gucht e.a. een karikatuur hebben gemaakt (waarmee ik dus niet gezegd heb dat wat De Gucht zelf verdedigt onzin is, enkel dat hij van zijn tegenspelers een karikatuur maakt). Want, laat ons niet vergeten: wat Vandenbrande kwalijk genomen wordt is dat hij de vrijheid van meninsguiting en religie heeft verdedigd in de Raad van Europa die creationisme tezamen met andere minder onzinnige filosofische en religieuze theorieën als een gevaar voor de maatschappij wilden bestempelen, dat door de overheid moet worden bestreden. Het is toch onbegrijpelijk dat vrijheidslievende auteurs dat soort censuur door de Raad van Europa mee ondersteunen ....

 
At 18/8/07 19:24, Anonymous Anoniem said...

Geen enkele wetenschappelijk theorie is "bewezen". We hebben bepaalde veronderstellingen en theorieën en bouwen daarop verder. Als er bij nieuwe theorieën voldoende stavingen zijn gebouwd op eerdere theorieën, en als de meerderheid van de wetenschappers een consensus bereikt, wordt deze theorie algemeen aanvaard door "de wetenschap". Maar niks garandeert ons dat vroegere/originele theorieën correct zijn... Soms wordt op een later tijdstip vastgesteld dat er problemen opduiken, bvb doordat nieuwe waarnemingen niet meer gekaderd kunnen worden in de huidige visie van de wetenschap. Dan moet worden teruggegaan in de tijd en oudere visies moeten dan aangepast worden.

Wetenschap is het proberen vastleggen van onze waarnemingen in formules en theorieën. Maar niks garandeert de correctheid. Maar wetenschap onderscheidt zich van geloof doordat het steeds de dichtste benadering is van onze werkelijkheid. Er is geen enkele andere "verklaring" / "opgebouwde theorie" die onze waarnemers van het universum beter kan verklaren. Daarom dat we wetenschap aanvaarden als "waarheid" en niet andere theorieën of geloven.

Wetenschap evolueert in die zin dat wetenschappers steeds naar nieuwe fenomenen zoeken en deze proberen te kaderen in onze huidige theorieën. Als dit niet lukt, is dat het teken dat er iets fout zit en dan gaat men op zoek naar nieuwe 'natuurwetten' zodat de bevindingen verklaart kunnen worden. Maar het is dus steeds eerst 'waarnemingen' en daarna verklaren adhv theorieën.


Het moderne geloof tracht ook niet om in conflict te komen met de wetenschap. Iets wat normaal gezien zeker het huidige katholieke geloof zou moeten onderscheiden van de middeleeuwen. Een modern geloof tracht zich enkel te bemoeien met de zingeving van het bestaan, niet aan zijn natuurwetten. Dus niet het HOE, maar het WAAROM.

Binnen modern geloof is er dus geen enkele reden om de evolutietheorie en andere wetenschap niet te aanvaarden. Wetenschap is absoluut niet in strijdt met het scheppingsverhaal. Het scheppingsverhaal verklaart het WAAROM (de ZINSVRAGEN), de evolutieleer (of de wetenschap) verklaart HOE we zijn wat we zijn.

Creationisme is echter een erg ouderwetse vorm van geloofsbelijdenis. Zij probeert de wetenschap te verklaren vanuit het geloof (en het geloof te laten overeenkomen met de wetenschap). Zo kom je sowieso tot een conflictsituatie. Hiervoor is dus geen plaats in onze moderne samenleving. Het hoort niet thuis in de biologie, niet in de godsdienstles, nergens...

Je kan het echter wel vermelden, zoals ook de oude vorm van geloof toegelicht worden. (en zoals bvb ook sektes, ufo believers, hekserij, vampieren etc gekaderd worden) Maar je kan het creationisme nooit verkondigen als een gangbare theorie, of zelfs als een gangbaar geloof (wat je wel kunt met het scheppingsverhaal).

Je gaat in de biologie toch ook geen oude theorieën verkondigen (bvb dat de aarde plat is), dus ga je ook niet het creationisme verkondigen als geloof. Geloof is geëvolueerd, net zoals wetenschap dat gedaan heeft.

Het conflict wetenschap-geloof is geschiedenis. Het past niet in een moderne (westerse) samenleving.

 
At 18/8/07 20:28, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Matthias Storme

"Het is toch onbegrijpelijk dat vrijheidslievende auteurs dat soort censuur door de Raad van Europa mee ondersteunen."

Hier volg ik u niet in. Het creationisme (welke stroming daarbinnen dan ook) kan gerust een rol van betekenis spelen binnen de godsdienstbeleving van Christenen, maar het mag nooit louter op grond daarvan verheven worden tot "wetenschap". De axioma's van de evolutieleer berusten tenminste nog ergens op de ratio en het geloof in de exacte wetenschappen, terwijl die van het creationisme hun oorsprong louter in dogma's en de Heilige Schrift vinden.

Maar begrijpt u mij a.u.b. niet verkeerd. Ik pleit helemaal niet om het creationisme te gaan verbieden. Ik zal nooit pleiten om een denkrichting te gaan verbieden, want elke kennis is per definitie gefragmenteerd. Ik heb evenmin de wijsheid in pacht en geef dat ook gerieflijk toe. Maar er is toch nog wel een wezenlijk verschil tussen de lessen "wetenschappen" en de les "godsdienst". Wie pleit er om voortaan spelling te geven binnen de uren lichamelijke opvoeding, of wiskunde tijdens de uren aardrijkskunde, of chemie tijdens de uren Frans? Niemand. Waarom niet? Omdat men nu éénmaal bepaalde disciplines gescheiden moet onderwijzen, omdat ze zich richten op andere delen van onze kennisvergaring. Vinden we daarom wiskunde minder belangrijk dan Frans, of L.O. minder belangrijk dan spelling? Natuurlijk niet, maar men moet nu éénmaal een systeem op poten zetten dat overzichtelijk en nuttig blijft. Daarom: creationisme binnen het vak godsdienst en de evolutieleer binnen de wetenschapsles.

En, Mr. Storme, eerlijk gezegd. Ik zie niets in deze tekst dat mij mijn label "vrijheidslievend" zou kunnen afnemen. Ik zie niet in wat de indoctrinatie van onze kinderen met een foute theorie (misschien is Darwin ook fout, maar hij is momenteel toch de meest correcte) nog te maken kan hebben met "vrijheid". In een systeem van vrij onderwijs zonder overheidsreglementeringen natuurlijk wel, maar dat is een andere discussie.

 
At 18/8/07 21:29, Anonymous Anoniem said...

Luc Van den Brande is een ei. Dat wisten we al langer. Meer valt hier echter niet uit af te leiden. Wat het Vaticaan betreft, doe misschien eerst eens wat research...

Laat mij u helpen.
www.scienceguide.nl
www.dominionpaper.ca

In de parochie staat de pastoor al lang niet meer te preken. Hij is vervangen door blauwe bloggers. Vincent's truth, take it with some salt...

 
At 19/8/07 00:49, Blogger Marc Vanfraechem said...

@matthias storme: God heeft maar zes dagen nodig gehad voor zijn schepping dacht ik, en de zevende heeft hij gerust ;-)
Dat is niet zo bij de islamieten trouwens: Allah kent geen rust zeggen zij, want hij werkt gedurig (een beetje zoals wij allen dus, stachanovisten als wij zijn?)
Maar, dit gezegd: ik ben het natuurlijk grondig met je eens dat er een karikatuur is gemaakt van wat Van den Brande en Berx werkelijk bedoelden te zeggen.

 
At 19/8/07 10:15, Blogger matthias e storme said...

Kijk, Vincent en anderen:

- creationisme als natuurwetenschappelijke theorie is nonsens

- intelligent design als natuurwetenschappelijke theorie is nonsens; je mag niet alle ID-aanhangers over één kam scheren: voor sommigen is het geen natuurwetenschappelijke theorie maar enkel een wetenschapsfilosofie, een theorie over de grenzen van wetenschappelijke kennis. Daarover kan je dan filosofisch argumenteren en van mening verschillen.

- de tekst van de resolutie van de raad van Europa (o.a. op http://schepping.punt.nl/index.php?r=1&id=354335&tbl_archief=0) zou een perfect legitieme resolutie zijn als hij niet van de overheid uitging. Wat de tekst zegt over wetenschap is in wezen ook mijn opvatting. Dat het creationisme (of wat de Raad van Europa allemaal onder die noemer brengt) een gevaar voor de democratie en de mensenrechten is, is een opinie die natuurlijk mag verdedigd worden en legitiem is, maar die ik flink overdreven vind. Met die opinie is niets mis zolang de overheid, of het nu een Europese of een nationale instantie is, die opinie niet gaat gebruiken om andere opinies te verbieden, om de vrijheid van ondrewijs, religie of meningsuiting aan banden te leggen.

En dat is het punt waartegen Vandenbrande en Berx protesteerden: dat de raad van Europa weer eens baas wil gaan spelen over de staten en over het onderwijs. Vrijheid van onderwijs houdt ook in dat private scholen voor mij part ID-theorieën mogen verkondigen, en of dat nu in de vakken godsdienst of wetenschap is, hoort bij die onderwijsvrijheid. Die onderwijsvrijheid heeft ook betrekking op de wijze waarop je kennis indeelt over vakken.
Ik zou mijn kinderen niet naar een school sturen die dit soort theorieëen als wetenschap verkoopt natuurlijk. Maar ik zou ze ook niet naar een school sturen die verkondigt dat wetenschappelijk bewezen is dat er geen god is of goden zijn e.d.m. Want ook zo'n school verkondigt nonsens van wetenschap. En daar ziet de Raad van Europa dan weer geen graten in, heowel dat een veen groot gevaar is voor de democratie en de mensenrechten ;)

 
At 20/8/07 14:10, Anonymous Anoniem said...

De leer van illusionist Charel Darwin is de grootste menselijke dwaling ooit. Het is een zware smet op het denken in de westerse wereld, en de moslims hebben gelijk dat ze ons daarom misprijzen.

En creationisme heeft niks met christendom te maken: ook een chinese atheist kan na eventjes om zich heen kijken besluiten: dit moet iemand opzettelijk zo gemaaakt hebben.

 
At 20/8/07 15:04, Anonymous Anoniem said...

Het is toch merkwaardig dat liberalen willen beslissen wat in de les godsdienst onderwezen wordt. Een consequenter standpunt zou zijn de les godsdienst en zedenkeer niet langer te handhaven en subsidiëren.
Het argument dat creationisme ons naar de Middeleeuwen terugbrengt is merkwaardig. Zoals in de VS gebeurt. Blijkbaar is het in dit debat voor bepaalde mensen niet mogelijk nog zinnige argumenten te gebruiken. Het darwinisme heeft het nazisme en fascisme geïnspireerd en Mike Tyson heeft iemand een stuk uit de oor gebeten nadat hij moslim was geworden. Dat de raad van Europa zich daar ook eens over buigt. Ik ben intussen nog steeds in blijde afwachting van de opvolger van de homo sapiens. Hopelijk wordt het een VLD-er met een rechtendiploma.

 
At 20/8/07 15:33, Anonymous Anoniem said...

Oeps, ik heb in mijn vorige commentaar "zedenkeer" getypt i.p.v. "zedenleer", een lapsus zonder bijbedoelingen.

 
At 20/8/07 16:07, Anonymous Anoniem said...

1. Gezien de grote hoeveleeheden bewijsmateriaal en argumenten neem ik volgende twee zaken als waar aan. Het ontkennen van bovenstaande statements is voor mij even zinloos als beweren dat de aarde plat is.

* Het leven heeft zich ontwikkeld volgens het principe van evolutie

* In de tweede wereldoorlog zijn 6 miljoen joden vermoord door de Nazis.

2. Voor beide bovenstaande statements zijn er groeperingen die heftig zijn groeperingen deze statements heftig ontkennen. In beide gevallen zit achter deze groepering een verborgen agenda: aanvaarbaar maken van religieus fundamentalisme en van racisme.

3. Het principe van vrije meningsuiting is mij uiterst dierbaar en daarom zal ik er ook voor vechten dat 'verkeerde' meningen vrijelijk verkondigd kunnen worden. Ik vind dan ook dat weblogs die - nogmaals mijns inziens totaal verkeerdelijk - de holocaust of de evolutietheorie ontkennen, een normale zaak zouden moeten zijn in een vrije samenleving.

4. Dit neemt echter niet weg dat ik het een verkeerde zaak zou vinden mocht in het onderwijs de holocaust of de evolutietheorie in twijfel worden getrokken. Hier moet de maatschappij zichzelf beschermen en broeihaarden van religieus fundamentalisme of racisme aan de bron trachten te stoppen.

 
At 20/8/07 16:29, Anonymous Anoniem said...

En wat als er nu 5.8 miljoen Joden omgekomen zijn door de nazi's? Er zijn wetenschappers zonder verborgen agenda die dat beweren.
De homo sapiens is in het beste geval 195000 jaar oud. Vroeger zag hij misschien 1000-2000 soortgenoten in heel zijn leven. Er was geen geneeskundig onderzoek. en er waren er veel minder. Waar blijft die opvolger van de homo sapiens nu? Als darwinist zou ik er al lang de moed bij verloren hebben. Bij mijn weten is er ook geen enkele darwinist die actief op zoek gaat naar een meisje en een mannetje van de opvolger van de homo sapiens, om te vermijden dat die uitsterft. Misschien gelooft er niemand echt in?

 
At 20/8/07 18:59, Anonymous Anoniem said...

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMA20082007_001
De reactie van Cathy Berx op deze heisa. Ze bedoelde "iets anders" en was "zéér verbaasd" met de commotie die de anderen rond haar gestart zijn.

 
At 21/8/07 02:06, Anonymous Anoniem said...

"Creationisme heeft ook niets te maken met mijn christelijke geloofsovertuiging waarin gefundeerde wetenschappelijke kennis en wetenschappelijke vooruitgang (o.m. de evolutieleer) perfect verzoenbaar zijn met een religieus zingevingskader en met het mysterie van de vrije en verantwoordelijke mens en wereld." (Cathy Berx, juriste). Atheistisch lullen en rooms-katholiek zakken vullen.

 
At 21/8/07 10:59, Blogger Vincent De Roeck said...

Een "anoniem" iemand liet de volgende reactie achter op Libertarian.be

Het Creationisme wordt verweten niet wetenschappelijk te zijn. Om deze stelling te onderzoeken, heb ik de volgende weblog opgestart. Alle reacties zijn welkom.
http://www.bloggen.be/creationisme_op_objectieve_manier_bekeken/

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>