14 februari 2007

Flahaut En Het Waalse Legioen (Vincent De Roeck)

Onze (vooralsnog) federale minister voor defensie, de volbloed PS'er André Flahaut, heeft onze krijgsmacht gedurende zijn legislaturen volledig gecorrumpeerd en omgevormd tot een statisch geheel dat aan de vooropgestelde NAVO-vereisten nauwelijks nog tegemoet kan komen. Zo werd hij, met in zijn zog natuurlijk de ganse Belgische staat die hij geacht wordt te vertegenwoordigen, het risé of de grap van de volledige Alliantie. Terwijl al onze buurlanden, met noorderbuur Nederland op kop, moderniseren en zich klaarmaken voor de militaire uitdagingen van de 21ste eeuw, hebben wij in België deze cruciale ministerportefeuille aan een partijslaaf gegeven wiens aureool nooit geschenen heeft en kennelijk ook nooit zal schijnen.

André Flahaut mag zich dan wel manifesteren als de Führer van het Belgisch leger door alle mogelijke subdelegaties van beslissingsbevoegdheid terug naar zich toe te trekken, maar de naakte feiten bewijzen zijn ongelijk. Dat door deze récentralisatie het aantal kabinetsmedewerkers de pan uitswingt en belastinggeld onnodig door deuren en ramen buitengeworpen wordt, raakt zijn koude kleren niet. Voorlopig is er toch nog steeds geld genoeg te vinden binnen het gigantische overheidsbudget voor het behoud van onze defensie, een overbodige en contraproductieve geïnstitutionaliseerde Waalse overheidstewerkstelling. Het aantal Nederlandstaligen op zijn administratie is trouwens op de vingers van één hand te tellen, zelfs op die van een op missie verminkte paracommando die meer te vrezen heeft van het eigen inconsistente defensiebeleid, de eigen gebrekkige opleiding en het eigen oubollig materiaal, dan van de daadkracht van een eventuele vijand.

Een bekend voorbeeld van dit wanbeleid is de aankoop van een nieuwe tankloop. De nieuwe tanks moeten volgens de openbare aanbesteding van Flahaut een schietloop van 90mm hebben. Geen vuiltje aan de lucht denkt de burger dan? Inderdaad, ware het niet dat er in de ganse wereld maar één enkel bedrijf bestaat dat munitie maakt voor 90mm tanklopen en dat dit bedrijf Fabrique Nationale uit Herstal bij Luik is, één van de grootste partijfinanciers en trouwste vazallen van de PS. Minister Flahaut vermomt het bevoordelen van de Waalse bedrijven als "openbare aanbesteding". Het bedoelde marktsegment kampt immers met een absoluut monopolie van FN.

Ook de verloedering van het wereldvermaarde brandwondencentrum van Nederoverheembeek kan Flahaut op zijn conto schrijven. Topchirurgen worden weggepest. Schimmel groeit overal op de muren. Dissidente stemmen onder het personeel leiden tot oneervol ontslag. Het aantal beschikbare bedden moet door de gebrekkige infrastructuur voortdurend verminderd worden. De toelevering van medicijnen en ander materiaal gebeurt niet langer op regelmatige basis. Wat ooit de trots was van België in het buitenland, werd door Flahaut en zijn ongenaakbare entourage zodanig opzij geschoven en financieel drooggelegd, dat het brandwondencentrum en zijn heroïsche reddingsverhalen nu wel definitief tot het verleden behoren. Had dit alles ook plaatsgevonden indien het centrum niet ten noorden maar ten zuiden van Brussel had gelegen? De vraag stellen, is ze beantwoorden.

Onder het regime van André Flahaut werd er tevens gewerkt met twee maten en twee gewichten, naargelang het ging over Nederlandstalige of Franstalige militairen. Het voorval waarbij twee Waalse soldaten betrapt werden terwijl ze tijdens hun dienst drugs gebruikten, werd in het lang en in het breed uitgesmeerd in de nationale kranten. Dat dit tweetal na een persoonlijk onderhoud met minister Flahaut hiervoor nooit gesanctioneerd werd, scheen echter uitsluitend in Vlaanderen als een kleine schok aan te komen, temeer daar er tientallen voorbeelden zijn van ontslagen Vlaamse soldaten na, al dan niet vermeend, druggebruik. Ongelijkheid en discriminatie in het leger schijnen voortaan de regel te zijn, en geen (Waalse) haan die ernaar kraait. Zelfs het ó-zo-zaligmakende Centrum Pater Leman roert zich niet, maar dat zal enkel de naïevelingen onder ons verbazen.

Door het geniale lobbywerk van minister Flahaut mag België, desondanks de aankoop van dergelijke vliegtuigen, niet deelnemen aan de productie van het nieuwe tactische transportvliegtuig van Airbus Military Industries, de viermotorige A400M, de gedoodverfde opvolger voor de gekende Lockheed C-130 Hercules. Nochtans mogen alle andere landen met bestellingen in Toulouse wel participeren in dit prestigieuze en lucratieve project. De Belgische bedrijven zien deze kans evenwel aan hun neus voorbijgaan door het onzorgvuldig en incompetent doen en laten van onze PS-minister. Dat de eventueel begunstigde bedrijven uitsluitend uit Brussel (SABCA) en Vlaanderen (FLAG) afkomstig zijn en niet uit zijn booming Wallonië, zal hier weerom niets mee te maken hebben zeker ...

Omdat de huidige FNC-machinegeweren van het Belgisch leger niet langer overeenkomen met de vooropgestelde NAVO-standaarden, werd er door het kabinet van Flahaut druk onderhandeld met "verschillende binnenlandse en buitenlandse bedrijven” over een waardige opvolger voor deze mitrailleur. Ook deze aanbesteding scheen op leest van FN gesneden te zijn daar ze een welbepaald wapentype vooropstelt waaraan voorlopig in de wereld enkel de P90 van FN beantwoordt. Dat dit wapen louter van Waalse makelij is en dit wapen door alle mensenrechtengroepen in de wereld als verwerpelijk beschouwd wordt, ondergraaft weerom de geloofwaardigheid en onpartijdigheid van PS-minister André Flahaut, de schande van de Brusselse Wetstraat and far beyond.

Het Belgische fregat "De Wandelaar" werd vorig jaar gemoderniseerd door een aantal Waalse bedrijven die hiervoor een aanzienlijke winst konden opstrijken. Enkele weken na het terug in de vaart nemen van dit “vernieuwde” fregat, werd het voor een "dubieuze som" verkocht aan Bulgarije. Deze deal was reeds beklonken voor de modernisering van "De Wandelaar" en de verkoopprijs bedroeg net geen 75% (sic!) van de totale moderniseringskosten. Met andere woorden, om de Waalse bedrijven in leven te houden, moet de (Vlaamse) belastingbetaler 25% van die kosten uit eigen zak bijpassen. Eindelijk hebben verspilzucht, vriendjespolitiek en corruptie in België een (nieuw) gezicht gekregen. Willy Claes kan terug glimlachen. André Flahaut overtreft toch alles en iedereen.

André Flahaut heeft het Belgische leger verziekt met zijn politieke benoemingen en is goed bezig het ganse militaire apparaat te “verwaalsen”. Onder zijn ministerschap zien we een massale transfer van militaire knowhow (inclusief de daarbij horende arbeidsplaatsen) naar het zuidelijke landsgedeelte. De "School voor Logistiek", die sinds de Belgische onafhankelijkheid onafgebroken in Heverlee (Vlaams Brabant) gevestigd is, verhuisde onder Flahaut naar het Waalse Doornik (Henegouwen). Hetzelfde gebeurde met de "School voor het Lichte Vliegwezen" die sinds oudsher in Brasschaat (Antwerpen) gevestigd is en onder Flahaut plots verplaatst moest worden naar Beauvechain (Waals Brabant). Er zijn nochtans geen soortgelijke compenserende transfers van zuid naar noord te bespeuren, maar laat ons eerlijk zijn. We hadden daar ook niet op gerekend, de PS-gebruiken indachtig. Deze scholen werden ondergebracht in gloednieuwe Waalse kazernes terwijl hun oude gebouwen in Vlaanderen bestemmingloos tot leegstand en verloedering veroordeeld werden, terwijl ze nog steeds ruimschoots voldeden aan alle vooropgestelde, zowel nationale als internationale, legervereisten. Begrijpen wie nog begrijpen kan, of nog wil.

Ook een dergelijke derde verhuis, namelijk die van de "Pantsercavalerieschool" van Leopoldsburg (Limburg) naar Stockem (Luxemburg), is al in zijn finale fase. De afstand van 220km ondergraaft het nut van deze verhuis volledig. Ook het feit dat deze Limburgse basis pas in 1994 gebouwd werd als "zenuwcentrum voor de Belgische pantsertroepen" en dat er miljarden Belgische franken in geïnvesteerd werden, doen mijn wenkbrauwen fronsen. Voor deze verhuis is er geen enkele objectieve rationele argumentatie te vinden. Waarom dan toch volharden in de boosheid? Misschien omdat de streek rond Stockem nood heeft aan nieuwe arbeidsplaatsen? Misschien maakt deze verhuis wel gewoonweg deel uit van het opgehemelde Waalse Marshallplan? En wie zijn wij, de uitgemolken Vlaamse keuterboertjes, om in te gaan tegen het Grote Gelijk van de PS en zijn potentaten van het eerste uur Di Rupo en Flahaut?

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de kleermakerswoede bij Flahaut die eigenhandig een nieuw parade-uniform voor het leger wist te ontwerpen. Het leger van Kim Jong-Il fungeerde klaarblijkelijk als grootste inspiratiebron. Nu nog wachten tot Flahaut op 21 juli per se ook de Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel wil opnemen in zijn militair défilé ... Ook het verlies van een aantal rupsvoertuigen in Equatoriaal Guinea, het verlies van de gloednieuwe Unmanned Air Vehicles in Kongo, de halfslachtige deelname van België aan de NAVO-operaties in Afghanistan, de Balkan, Centraal-Afrika, de Perzische Golf en Libanon, en de weinig respectvolle escapades en woedeuitbarstingen van Flahaut als reactie op parlementaire vragen in de wekelijkse question time, heb ik in deze tekst nog niet eens behandeld. Ik zal dit ook niet meer behandelen. Ik kan er de tijd en moeite niet meer voor opbrengen. Een nieuwe dag betekent steevast een nieuwe schanddaad op het kabinet defensie.

Soms volstaan medicijnen, paardenmiddels of wonderdokters niet meer, en wordt het tijd om over te gaan tot iets drastischer, tijd dus voor amputatie. Minister André Flahaut (PS) is immers het kankergezwel van de regering. Voor mij hoeft het in ieder geval allemaal niet meer op defensie, of zoals de Belgische oud-premier Paul Vandenboeynants het ooit treffend wist te verwoorden, trop is te veel en teveel is trop!


Meer teksten van Vincent De Roeck op Libertarian.be

Deze tekst verscheen ook op de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (http://www.ovv.be/page.php?ID=1756)

8 Comments:

At 14/2/07 11:51, Anonymous Anoniem said...

Nu zijn collega's sinds geruime tijd genieten van een 'dikverdiende' rust acht de heer Flahaut de tijd rijp om nog eens in het voetlicht te treden. Gezien het nieuwjaarsverlof om is, heeft hij besloten dat de personeelsleden van Defensie hun kinderen mogen meebrengen naar het werk. Dat is trouwens nooit anders geweest. Ik verdenk André er nochtans van dat hij dit officialiseert omdat hij heeft vastgesteld dat buiten de 1000 operationele inzetbare militairen er nog 39000 andere rondlopen die ook recht hebben op tijdverdrijf. Dus moeten ze maar kinderopvang organiseren. Beide partijen profiteren: André kan de S van zijn partij in de verf zetten en het personeel is minder onderhevig aan verveling. Voilà weer en maatregel tegen de 'verzuring'.

 
At 14/2/07 14:16, Anonymous Anoniem said...

Ik begrijp de plotse ergernis inzake le 'sinistre Fléau' niet goed. Deze excellentie is reeds sinds zes jaar bezig aan de afbraak van het defensieapparaat zonder dat enige democratische kracht in dit land reageert. Zijn politiek wordt niet alleen gekenmerkt door benoemingen van politieke vrienden en vriendinnen , maar daarenboven ook door verdachte vastgoedoperaties en het uitbetalen van exorbitante schadevergoedingen voor zijn eigen wanpraktijken. Dat is niet eens te verwonderen : deze mijnheer is de perfecte vertegenwoordiger van een partij die gerust als de grootste maffiapartij van Europa kan beschouwd worden. Zijn schandalen stapelen zich op bij die van zijn Waalse vrienden. Al deze operaties worden hoofdzakelijk gefinancierd met Vlaams belasinggeld. Daarom is de PS een echte PVV, een Pest Voor Vlaanderen. Als alternatief voor de PS staat wel een MR die de extremisten van het FDF in haar rangen telt. Ik zou zeggen arm België, arm Wallonië en - vooral - arm Vlaanderen. Hoe lang nog?

 
At 14/2/07 15:17, Blogger David Vandenberghe said...

Reactie op 'Flahaut en het Waalse Legioen'.

In het kader van het AIV programma werd besloten een Direct Fire Support vehicle aan te kopen dat de facto de Leopards zal vervangen zonder ze officieel te vervangen.
Hiervoor heeft men het CMI Mk.8 90mm kanon gekozen die de facto een monopolie bezit op de productie van de 90mm, MECAR maakt de munitie en heeft de facto ook een monopolie.
Defensie verdedigde zich door te verwijzen naar Latijns Amerika voor het kanon en Hirtenberger voor de munitie. Het Brasilliaanse ENGESA ging in 1993 failliet en had een licentieproductie van de de CMI Mk.3, terwijl Hirtenberger 105mm tankmunitie en geen 90mm maakt. Verder heb ik geen weet van 90mm kanonproductie in Latijns Amerika.

De overschakeling 105mm (L7A3 Leopard 1B) naar 90mm betekent een volledige vernieuwing van de wapenstock en logistieke aanpassing. De Inspectie van Financiën had hierop een hele resem klachten namelijk dat de bondgenoten een 105mm hanteren. Defensie verdedigde zich hier door te verwijzen naar de oude 90mm's in Frans gebruik, terwijl men niet anders kan vaststellen dat de bondgenoten gaan voor 105mm geschut op mediane voertuigen, zowel de Amerikaanse MGS als de Centauro hanteren 105mm. Dat is een steenvaste evolutie van 90 naar 105mm, op rupsvoertuigen van 105mm naar 120/125mm, wij zijn de enige die van 105mm naar 120mm overschakelen.

Een 105mm is wel degelijk mogelijk alleen niet op de Piranha IIIC wegens een gebrek aan payloadcapaciteit en de bepantseringsvereisten (niv 2b/a3 STANAG 4569 tegen mijnen en Niv. 4 STANAG 4569 Kinetische projectielen). CMI maakt een 105mm, de CTCV die toegelaten werd in de competitie voor de Amerikaanse MGS...zelfs bestempelt als een zeer goed systeem. Het weegt alleen al 4.4t, terwijl de CMI Mk.8 maar 3 ton weegt en '105mm capaciteit kan aanbieden'. De CTCV met MECAR munitie geeft u een vuurkrachtcapaciteit gelijkwaardig aan 120mm (aldus MECAR zelve). Waarom werd de CMI Mk.8 de facto opgelegd nog voordat er officieel een winnaar was in het AIV programma? Waarom vraagt er niemand zich af of die CTCV niet kost effectiever zou geweest zijn. Niemand vraagt zich af of dat geschut wel op de Piranha IIIC zou passen. Niemand stelt zich de vraag op welke voertuigen uit de AIV competitie de CTCV of een andere 105mm wel zou passen (De Oto Melara Hitfact weegt 5t).

Daar ligt eigenlijk ook de basis van de problematiek rondom de Piranha IIIC, het lijkt een subperfect keuze. De Piranha IIIC werd slechts aan Denemarken (+90 stuks) en Zwitserland (8 stuks, Electronic Warfare) verkocht en wegen beide wellicht minder dan de Gross Vehicle Weight van 20t (zoals toen het geval was), deze versie noemt men de IIIC20. De Belgische variant weegt meer dan 20t en de Minister van Landsverdediging wist ons in Januari 2006 te vertellen dat het voertuig minder dan 22t zou wegen, hetgeen betwist werd door Patria oy die tevens klacht indiende bij de Raad v State. Klacht nog steeds in behandeling en verklaart de parlementaire stilte. Onze AIV zou tot 22t en meer wegen gezien de vooropgestelde eisen van landsverdediging, hiervoor werd het voertuig gemoderniseerd (aanpassingen aan het onderstel en andere) en daarom spreekt men van de IIIC22. Alleen wringt daar het schoentje, de AIV mocht onder geen beding een experimenteel voertuig zijn, we mochten geen Launch customer wezen, het voertuig moest 'off the shelve' zijn...hetgeen niet het geval lijkt te zijn. Daarom werd deed de Piranha IV wellicht ook niet mee aan het AIV programma.

De A-400M heeft een transportcapaciteit tot 37t en kost meer dan 100 miljoen €. De IL-76MF kost u 50 miljoen € en kan 50t vervoeren over een langere afstand, de MF is een verwesterse variant van de Ilyushin 76.

De FNC's voldoen bij mijn weten nog wel, maar het zou eens tijd mogen zijn om ze op termijn te moderniseren of vervangen. Daarmee is men bezig. De P-90 voldoet niet aan criteria voor zulke vervanging, de F-2000 wel.
De P-90 is een Close Quarters Battle vuurwapen, geschikt voor voertuigbemanningen e.a. . De FN F-2000 werd in beperkte aantallen gekocht voor de Special Forces Group en men is van plan de FNC te moderniseren voor de rest van het leger.

Er gingen Pandur's (mediane) voertuigen 'verloren' in Guinea maar deze zijn uiteindelijk wel terecht gekomen in Congo voor het Beninse contingent. Daar zijn trouwens vandaag nog parlementaire vragen over geweest. De Pandurs worden door de M113 vervangen omdat ze terug moeten voor modernisering tot verkenningsvoertuigen.

De Wandelaar werd in Antwerpen door SKB gemoderniseerd...en worden door de Nederlandse afdankertjes vervangen door de M klasse fregatten. Vervanging van de mijnenjagers werd stopgezet, LHD/LPD aankoop is bevrozen.

Slechts 2 UAV's gingen in Congo verloren. Eentje door een sluipschutter en eentje wegens technische mankement...opvallend gezien men de Hunter B's had voorzien met dubbele besturingssystemen om te voorkomen dat men ze gemakkelijk zou verloren door technisch falen of vijandelijk vuur.

 
At 14/2/07 15:30, Blogger Vincent De Roeck said...

Brigant, interessante informatie, maar wat is eigenlijk je punt? Onderschrijf je mijn kritiek of staan er volgens jou fouten in mijn tekst?

Natuurlijk kon ik onmogelijk alle details in mijn artikel invoegen.

 
At 14/2/07 20:53, Blogger David Vandenberghe said...

Ik corrigeer enkele elementen zoals:

- "De nieuwe tanks moeten volgens de openbare aanbesteding van Flahaut een schietloop van 90mm hebben. Geen vuiltje aan de lucht denkt de burger dan? Inderdaad, ware het niet dat er in de ganse wereld maar één enkel bedrijf bestaat dat munitie maakt voor 90mm tanklopen en dat dit bedrijf Fabrique Nationale uit Herstal bij Luik is"

MECAR maakt de munitie & niet F.N., CMI het geschut. En ik voeg daarbij toe dat de problematiek contextueel breder is dan alleen die 90mm.

-Er is geen sprake van vervanging van de FNC door de P90.

-Het was het Antwerpse SKB die de fregatten moderniseerde, kweet niet over welke Franstalige bedrijven je spreekt.

-"transportvliegtuig van Airbus Military Industries, de viermotorige A400M, de gedoodverfde opvolger voor de gekende Lockheed C-130 Hercules".

De A-400M is duur en zit in een hogere klasse dan de C-130. In feite zit het in een tussenklasse tussen C-130 en C-17. De Il-76MF is minstens even goed & goedkoper.

 
At 15/2/07 12:55, Blogger Vincent De Roeck said...

De volgende reactie werd gepost op Libertarian.be vanwege een anoniem persoon die zich een verontwaardigd student van de Koninklijke Militaire School noemt.

Ik wist echt niet dat het er zo erg aan toe was, ik heb er gewoon koude rillingen van in de rug gekregen. Toen ik onlangs op een defensiedag in de Heizelpaleizen angstvallig rondhoorde hoe het met defensie verliep, kon ik me op geen ogenblik inbeelden dat het werkelijk zo ver zou kunnen komen, laat staan dat het zo ver al gekomen is. De toekomstige "evolutie" en "hervorming" waarover men zo graag spreekt als het op defensie aankomt, raakt dus kant noch wal. Het is kennelijk al (veel) te laat om nog iets te veranderen. Alle goede hoop bleek ijdel en de reacties uit de politiek komen dus maanden te laat. Hoe is dat toch kunnen gebeuren? Waarom is daar niet eerder serieus op gereageerd? Waarom heeft de media hierover in alle talen gezwegen? Sorry, maar ik vind geen woorden meer om uit te drukken wat ik voel. Sinds ik dit artikel ontdekt heb, kreeg ik meteen alle soorten antwoorden op de vraag wat er aan de hand is met defensie, maar het is de eerste keer dat ik zo'n goede uitleg zie (spijtig genoeg). Ge moogt zeggen dat ik werkelijk ontnuchterd ben, ik denk dat ik wel een borreltje kan gebruiken.

 
At 16/2/07 15:29, Blogger David Vandenberghe said...

Amai, die jongen leest dan ook niet veel kranten. K'schrijf nu al bijna een jaar over defensie.

 
At 23/2/07 02:58, Anonymous Anoniem said...

Hoeveel voertuigen zullen er worden uitgerust met een 90MM kanon? Bij mijn weten slechts een 40tal van de 240 die er in totaal zullen worden aangekocht. We moeten rekening houden met alle 7 verschillende versies van het voertuig in plaats van zich blind te staren op één versie. Defensie heeft gewoon de laatste versie gekozen van de (veruit) meest verkochte AIV van het moment dat momenteel overal wordt ingezet (Lebanon, Irak, Afhanistan) in tegenstelling tot bijvoorbeeld AMV dat operationeel nog nooit werd ingezet.

Ik ga akkoord met de stelling dat de CT-CV te zwaar is voor de Piranha IIIC en dat men daarom de MK8 heeft gekozen. Als men de CT-CV had willen aankopen dan had men een ander voertuig moeten kiezen maar de vraag is of één van de 7 varianten de doorslag moet geven bij de keuze van het voertuig?

Let op. Ik had ook liever de AMV gehad of Piranha IV maar om het een miskoop te noemen is veel te vroeg. MOWAG is absolute marktleider en dat hebben ze niet bereikt door brol af te leveren neem ik aan. Brazilië heeft trouwens recent ook een aantal Piranha IIIC aangekocht.

Voor de rest is er onder Flahaut meer nieuw materiaal aangekocht dan onder de 4 voorgaande defensieministers samen. Laten we dus de zaken niet overdrijven.


Groeten

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>