23 januari 2007

Gelukkige nationale feestdag! (Politiek Incorrect)

Vandaag is het 23 januari. Voor iedere modale Vlaming en Nederlander een doodgewone werkdag - of blokdag voor ondergetekende. Mocht het trieste lot van de geschiedenis ons niet zo ongunstig zijn geweest, had 23 januari echter onze nationale feestdag kunnen zijn. Een datum waarbij zelfs 11 juli - met alle respect voor helden als Pieter De Coninck en Willem van Gulik - slechts verwijst naar een voetnoot in de geschiedenis.

Op 23 januari 1579 werd echter de zogenaamde Unie van Utrecht ondertekend door de gewesten Holland, Zeeland, Utrecht, Gelre (nu Gelderland), Overijssel, Drenthe, de Heerlijkheid Friesland, de steden/kasselreien Groningen, Venlo, Breda, Brugge, Ieper, Gent (het graafschap Vlaanderen in het algemeen zelfs), Antwerpen, Brussel en Lier. Het was een reactie tegen de op 6 januari 1579 afgesloten Unie van Atrecht, een overeenkomst tussen de gewesten Rijsel (Lille), Doornik (Tournai), Dowaai (Douai), Artesië (Artois) en Henegouwen (Hainaut). Ook het graafschap Namen (Namur) en de Brabantse steden Leuven en 's Hertogenbosch verleenden hun steun aan de Unie van Atrecht.

Wat hielden beide unies nu precies in? De 16de eeuw werd, ook in de Nederlanden, gekenmerkt door de Reformatie binnen de Kerk en de opkomst van het calvinisme. Samen met onvrede over de Spaanse landvoogdes Margaretha Van Parma en angst dat calvinisten ook in de Nederlanden vervolgd zouden worden (in Frankrijk bijvoorbeeld was men reeds begonnen aan de vervolging van de Hugenoten - Franse aanhangers van Johannes Calvijn - wat in 1572 in een bloedige apotheose zou leiden tijdens de Bartholomeusnacht waarin ca 20.000 protestanten werden vermoord) leidde dit tot de Beeldenstorm in 1566.

Prompt stuurde de Spaans-Habsburgse koning Filips II de hertog van Alva naar de Nederlanden om orde op zaken te stellen, en het protestantisme uit de weg te ruimen. Deze hertog installeerde de Raad van Beroerten - beter bekend als de Bloedraad - om opstandelingen die mee betrokken waren bij de Beeldenstorm terecht te stellen. De graven van Egmont en Horne waren een van de eerste slachtoffers: zij werden op de Grote Markt van Brussel onthoofd.

Wat volgde was een strijd tussen de Spaanse vorst en zijn landvoogd (in 1573 werd de hertog van Alva vervangen door Luis de Zúñiga y Requesens, die de Bloedraad en de verafschuwde Tiende Penning (een belasting van 10% op onroerende goederen zoals eten, drinken en kleding. Vandaag de dag bedraagt het btw-tarief 21%. Verhoftaks en zijn trawanten zouden in de Nederlanden van de 16de eeuw gewoon gelyncht worden, maar dit even geheel terzijde...) afschafte. Het kon de gemoederen echter niet bedaren, gezien al snel bleek dat niet alleen de edellieden tegenstanders van het Spaanse gezag waren, maar zelfs de gehele bevolking.

Op 4 november 1576 vond dan de Spaanse Furie plaats: het Spaanse koninkrijk zat met diepe schulden, en moest besparen op haar militaire uitgaven. De Spaanse troepen - die ondertussen tot Leiden waren opgerukt - moesten terug zuidwaarts keren. Op hun terugtocht door Antwerpen sloegen ze al plunderend, verkrachtend en moordend door de stad: zo'n achtduizend Antwerpenaren vonden er de dood. Deze gruwel leidde haast onmiddellijk tot de Pacificatie van Gent, die op 8 november werd ondertekend door onder andere Willem van Oranje. Volgens deze akte dienden de Spaanse troepen onmiddellijk de Nederlanden te verlaten. In 1577 werd de pacificatie ook erkend door Don Juan, de nieuwe landvoogd van de Nederlanden.

Maar je bent conquistador of niet: in april 1577 trok Don Juan - zoals beloofd - met zijn troepen weg, maar op 24 juli nam hij de citadel van Namen terug in. En op 31 augustus beval Filips II dat de Spaanse troepen gewoon terug naar de Nederlanden moesten terugkeren. En zo begonnen de Spaanse troepen vanuit Namen terug een opmars naar het Noorden. De Nederlandse Staten-Generaal, die tot dan in Brussel vergaderden, zagen zich gedwongen Noordwaarts te verhuizen naar Antwerpen.

En zo komen we in de buurt van die magische datum: 23 januari 1579. Op die datum werd de Unie van Utrecht gesloten tussen hogergenoemde (zie tweede alinea) gebieden. De Unie van Utrecht vormde namelijk de basis tot het ontstaan van een soevereine en confederale republiek der Nederlanden. De tekst hield ondermeer in dat de verschillende 'staten' die deel uitmaakten van de Unie elkaar militaire bijstand zou leveren, dat er een gemeenschappelijk leger werd opgericht en dat de godsdienstvrijheid werd ingevoerd. Wie overigens denkt dat de communautaire spanningen tussen Vlaanderen en Wallonië vandaag louter een product zijn van de Belgische staat zoals we die sinds 1830 (jammer genoeg) kennen, is verkeerd. Het valt immers op dat, grosso modo en enkele territoriale uitzonderingen niet te na gesproken, de scheidingslijn tussen de staten die deel uitmaakten van de Unie van Utrecht en de Unie van Atrecht (de staten die trouw bleven aan het Spaanse gezag en het katholicisme wilden introduceren als de enige officiële godsdienst) mooi samenvalt met de huidige taalgrens. "België" is dus al een artificiële constructie sinds het einde van de 16de eeuw!

Helaas beslisten de Spaanse troepen anders over onze toekomst. Toen op 27 augustus 1585 een van de meest zwarte gebeurtenissen uit onze vaderlandse geschiedenis plaatsvond - de val van Antwerpen - waren de "Zuidelijke Nederlanden" (die dus eigenlijk geen enkele maatschappelijke, religieuze of politieke affiniteit met elkaar hadden; behalve dan dat ze onder hetzelfde Habsburgse gezag kwamen te staan) definitief onder Spaanse knoet komen te staan. De Noordelijke Nederlanden kondigden echter hun 'Plakkaat van Verlatinge' (26 juli 1581) af, waarmee eindelijk komaf werd gemaakt met de Spaanse vorst (formeel gezien behoorde het graafschap Vlaanderen overigens ook tot de Noordelijke Nederlanden die het Plakkaat hadden bekrachtigd, maar kwam de facto onder Spaans bewind te staan).

Dat Plakkaat van Verlatinge was inhoudelijk een verdere verfijning van de eerder genoemde Unie van Utrecht. Hieruit ontsproot dan ook de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (Holland, Zeeland, Groningen, Utrecht, Friesland, Gelderland, Overijssel en later ook Staats-Vlaanderen, Staats-Brabant en Staats-Limburg sinds de Vrede van Münster). Het Plakkaat van Verlatinge heeft overigens ook nog tot inspiratie gediend voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd in 1776. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de maatschappelijke evolutie van Nederland na 1581 en die van de VS na 1776 zeer paralel loopt: beide landen waren van in den beginne parlementaire democratieën (in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden stonden de Staten-Generaal zelfs machtiger dan de stadhouder) gebaseerd op een (con)federaal samenwerkingsverband. In beide landen hebben het kapitalisme en de de commerciële volksgeest goed kunnen gedijen. Nederland - met amper 2,5 miljoen inwoners - werd een wereldmacht in de 17de eeuw; de Verenigde Staten vanaf het begin van de 20ste eeuw. Beide landen hebben grote geesten voortgesproten in de positieve wetenschappen, de rechtswetenschap en de filosofie (Christaan Huygens, Hugo De Groot en Spinoza in de (Noordelijke) Nederlanden en de gebroeders Wright, Thomas Edison en Albert Einstein in de VS), en beide landen vormden dan ook bakermatten van de vrijheid. Het is dan ook een zeer betreurenswaardig lot van de geschiedenis dat (het huidige) Vlaanderen daar geen deel van heeft kunnen uitmaken. We zouden in de 17de eeuw dan niet gesproken hebben over een 'Gouden Eeuw', maar zelfs over een Platinum Eeuw, gezien steden als Antwerpen en Brussel zelfs een belangrijkere 'hoofdstedelijke' functie hadden in de Nederlanden dan Den Haag of Amsterdam.

Helaas voor ons is sinds de val van Antwerpen Vlaanderen verworden tot een slaafse vazalstaat van de Spanjaarden, de Oostenrijkers, de Fransen en uiteindelijk de "Belgen". Eén lichtpuntje was er dan wel in de periode van 1815 tot 1830, maar de reden waarom het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden het niet lang heeft kunnen rekken is omdat deze staat onder Willem I haar (con)federale traditie van bijna twee eeuwen overboord had gegooid en teveel op de leest was geschoeid van de ideeën van Ancien Régimisten zoals Klemens Von Metternich.

Vandaar dat we vandaag toch stil moeten blijven staan bij die datum; 23 januari 1579. Deze historisch ongelooflijk gezaghebbende datum zou ons kunnen inspireren om de historische vergissing van eind 16de eeuw gedaan te maken, en terug een confederale Nederlandse unie te stichten gestoeld op dezelfde beginselen van toen: vrijheid (van godsdienst, handelen, verkrijgen van eigendom, vergaderen, meningsuiting,...) en (klassiek-)liberalisme (sinds de VLD een "progressieve centrumpartij" is geworden moeten we opletten met die term, vandaar het 'klassiek' erbij). Zeker in het Europa van vandaag zouden de Verenigde Nederlanden met 22 miljoen inwoners een machtige natie vormen.

De vraag is natuurlijk of er steun gevonden zou kunnen worden onder de Nederlandse en Vlaamse bevolking voor zo'n herenigingsproject. In Vlaanderen is het wat dat betreft alleszins pover gesteld: het Belgische establishment poogt de Vlamingen zand in de ogen te strooien met dwazigheden als '175 jaar België' - alsof er ook maar iets te vieren viel... - en zelfs binnen de Vlaamse beweging (die toch al de eerste stap durven zetten; namelijk de opblazing van de Belgische onstaat) is het verdeeldheid troef. En zij die er dan wel voorstander van zijn vinden we terug in extreem-rechtse en fascistoïde groeperingen zoals Were Di en Voorpost die pleiten voor een "hereniging der Dietschen volksstam", en van dat nieuwe "Dietsland" een centralistische en autoritaire staat willen maken (overigens is "Diets" en "Dietsland" een terminologische aberratie, gezien 'Diets' het Middelnederlandse dialect was dat gesproken werd in de zuidelijke Nederlanden, terwijl de Noordelijke taalvariant Duutsch was. 'Plattdüütsch', dat soms nog wordt gesproken in Groningen en Noord-Duitsland, verwijst hier nog naar).

En dat is natuurlijk jammer, want daardoor wordt de Groot-Nederlandse gedachte vandaag de dag al teveel geassocieerd met extreem-rechts. Terwijl de Unie van Utrecht en het Plakkaat van Verlatinge juist een tijdperk van vrijheid, democratie en kapitalisme inzette. Het is dan ook meer dan wenselijk deze traditie, die ondertussen 428 jaar bestaat, nieuw leven in te blazen.

6 Comments:

At 24/1/07 12:30, Anonymous Anoniem said...

Beste Xavier,

Bijzonder interessant artikel. Alleen spijtig dat je het nodig vindt een heel-Nederlandse vereniging als Voorpost aan de schandpaal te nagelen als "extreem-rechtse en fascistoïde" groepering.

Dat zijn namelijk nét de "argumenten" - van werkelijke kennis over Voorpost getuigen die argumenten in ieder geval niet - die tegenstanders van de radicale Vlaamse beweging al jaren gebruiken om die Vlaamse beweging in de hoek van de stoute kinderen te zetten en de heel-Nederlandse gedachte als "nazistisch" af te doen.

Als mensen binnen de Vlaamse beweging een beetje correcter onderscheid zouden leren maken tussen vriend en vijand zou dat de Vlaamse beweging al een héél stuk vooruit helpen.

Met vriendelijke groeten,

Björn Roose

 
At 24/1/07 15:40, Anonymous Anoniem said...

Helaas, driewerf helaas, Vlaanderen zucht onder de dictatuur van de vierde macht. De Forza Publica. Met journalisten (sic) gaande van links tot en met uiterst links.
Hoe sterk deze linkse fraudeurs van de loge staan wordt dagdagelijks bewezen. Ten tijde van VDB zaliger werden deze RAL -Amada adepten door de veiligheidsdiensten "De Binnenlandse vijand genoemd". Deze vijand heeft het nu voor het zeggen. Censuur, broodroof en aanzetten tot haat ( in onze straat) is dagelijkse kost. Oh ja zij predikken wel verdraagzaamheid en respect, maar niet voor andersdenkenden.
De Louche Leuvenaar

 
At 25/1/07 13:23, Anonymous Anoniem said...

Beste Xavier,

Er lijkt me een heel groot gamma van mogelijkheden te zijn tussen "extreem-rechts en fascistoïde" en koorknaapjes, al is dat laatste een al even rekbaar begrip als de combinatie van de eerste twee. Graag wat meer uitleg over wat je precies bedoelt met "koorknaapjes" en ik zal je terzake dan ook van antwoord dienen.

Wat er trouwens "extreem-rechts en fascistoïde" zou zijn aan het aan je raam hangen van "een plaatje (in glas of lood of zoiets) van de VMO" ontgaat me al evenzeer. Bovendien, over de hoeveelste VMO hebben we het hier en wat staat er op dat plaatje ?

Ik zélf was aanwezig op de gelegenheid waarover je sprak. Behalve ikzelf waren daar nóg een hele hoop mensen die géén kaalgeschoren hoofd hebben. En wat die mensen met kale knikkers betreft: wij doen niet aan discriminatie op basis van uiterlijk. Jij wel ? En: Voorpost was daar in gezelschap van NJSV en NSV. Ik veronderstel dat dat óók "extreem-rechtse en fascistoïde" groeperingen zijn omdat ze er een haartooi op nahouden die jou niet ligt en een probleem hebben met het belgicistisch recupereren van een Waalse feestdag ?

Ik meen me trouwens te herinneren dat we met een dertigtal waren (ik zou dat geen "massa" noemen) en dat de meegedragen vlaggen in hoofdzaak Vlaamse leeuwen waren. Van "komen aanstormen" was overigens geen sprake (maar proficiat met je vermogen zaken bij mekaar te fantaseren).

Wat het "misbruiken" van de prinsenvlag aangaat: het oranje-blanje-bleu is al sinds het ontstaan van Voorpost onze basisvlag, het Wilhelmus is ons volkslied (in belang voorafgaand aan de Vlaamse Leeuw en Die Stem van Suid-Afrika) en de vereniging van Vlaanderen en Nederland ons voornaamste doel. Misbruik komt daar niet bij kijken.

Die "Walen" van je waren voor een niet onbelangrijk deel belgicistische Brusselaars en andere Vlamingen - mijn "boezemvijand" Andy Vermaut uit Koekelare, onder andere - en ze deden nadien niet eens de lokale horeca een plezier, maar gingen zich afzonderen in een zaaltje dat ze helemaal voor zichzelf gereserveerd hadden.

Ik ben zelf lid van de VVB en bestuurslid van een lokale VVB-afdeling, zoals ook een aantal andere Voorpostleden dat zijn, en wij zijn in VVB-verband niet minder "eerbaar" dan in Voorpost-verband. "Eerbaar" is trouwens weer zo'n voor alle mogelijke interpretaties vatbaar begrip waar jij kennelijk graag mee strooit bij gebrek aan argumenten. Maar ik zou, en daarmee stoot ik wellicht niemand binnen de VVB tegen de borst, de VVB niet omschrijven als horend tot de "radicale Vlaamse beweging". De VVB maakt zo'n beetje de hoofdmoot uit van de gematigde Vlaamse beweging, nét doordat er mensen "van allerlei politiek/ideologisch pluimage" in zitten, wat de radicaliteit van een beweging sterk verlamt. De VVB kan ten hoogste omschreven worden als een drukkingsvereniging, Voorpost is een strijdvereniging/actiegroep.

Ik was niet van plan je te vragen of het Vlaams Belang "moet betrokken worden" in de Vlaamse strijd. Het Vlaams Belang voert die Vlaamse strijd immers en het is volkomen ridicuul de vraag te stellen of ze wel dat recht heeft.

Wat het verschil tussen "Groot-Nederlands" en "Heel-Nederlands" aangaat, daar wordt al heel lang over gediscussieerd. Wat Voorpost (maar bijvoorbeeld ook het linkse "Het Pennoen") aangaat, is het zo dat noch "Groot-Nederlands" noch "heel-Nederlands" in de klassieke zin de correcte terminologie zijn.

Voorpost is immers (al ken ik er wel eentje die de Bourgondische gedachte aanhangt) niet gewonnen voor het opnemen van Wallonië en Luxemburg in een Nederlands verband (wij zijn volksnationalisten) - wat de klassieke "heel-Nederlanders" wél zijn -, maar wél voor het opnemen van Zuid-Vlaanderen in dat verband en voor een speciale band met de Afrikaners in Zuid-Afrika - en dat in tegenstelling tot de "groot-Nederlanders".

Voor dat streven bestaat geen aparte naam, maar heel-Nederlands lijkt ons de meest correcte aanduiding.

Overigens, wat vind jij, als "groot-Nederlander" dat er moet gebeuren met Friesland ? Ik vind, als heel-Nederlander, dat Friesland niet tot het Nederlandse verband hoort en dus onafhankelijk moet worden. Hetzelfde vind ik trouwens van de rijks-Nederlandse "overzeese gebieden".

Met heel-Nederlandse groeten,

Björn Roose

 
At 26/1/07 12:49, Anonymous Anoniem said...

Bij uw artikel, waar ik het inhoudelijk mee eens heb, heb ik een vraag en twee bemerkingen.

vraag: bent u er zeker van dat Gent en andere steden, en "het graafschap Vlaanderen" op 23/1/1579 de Unie van Utrecht mee ondertekenden? Ik heb wel eens gelezen dat die steden achteraf toegetreden zijn.

bemerking 1: als Amerikaanse "grote geesten in de positieve wetenschappen" is uw drietal nogal bedenkelijk. Wright en Edison zijn verdienstelijke uitvinders maar niet echt "grote geesten", en Einstein is toch een echte exponent van het oude continent.

bemerking 2: m.i. zijn "diets" en "duits" twee verschillende benamingen(de eerste uitgesproken Vlaams, in de taalkundige betekenis) voor dezelfde taal, niet twee aanduidingen van verschillende (deel)talen.

 
At 26/1/07 12:50, Anonymous Anoniem said...

..eens "ben", natuurlijk..

 
At 26/1/07 13:35, Anonymous Anoniem said...

Beste Xavier,

De odalrune is niet meer “extreem-rechts en fascistoïde” dan de swastika. Runes werden, zoals de swastika, lang voor de nationaal-socialisten gebruikt en de nationaal-socialistische ideologie heeft bij m’n weten nooit het eigendomsrecht van de runes aangevraagd. Ik zou dan ook niet weten wat er aan het ophangen van het glas-in-loodraampje in kwestie “extreem-rechts en fascistoïde” is. Trouwens, ik heb het al gezegd, er is een héél groot verschil tussen de eerste en de tweede VMO en wie naar die VMO wil verwijzen als een argument voor of tegen iets zou op z’n minst dat verschil moeten kennen.

Ik heb je trouwens op geen enkel moment gevraagd of je “de NSV tot de radicale Vlaamse beweging” rekent. Ik vroeg je dit: “Ik veronderstel dat dat [NSV en NJSV] óók ‘extreem-rechtse en fascistoïde’ groeperingen zijn omdat ze er een haartooi op nahouden die jou niet ligt en een probleem hebben met het belgicistisch recupereren van een Waalse feestdag ?”. Moet ik daar uit afleiden dat “de radicale Vlaamse beweging” voor jou gelijk staat aan “extreem-rechts en fascistoïde” ?

Ik kan niet spreken voor NSV, maar Voorpost houdt zich eerlijk gezegd niet echt bezig met de economische organisatie van de maatschappij. Wel kan ik je dit meegeven uit de basisbeginselen van Voorpost: “Statutair bestrijdt Voorpost elk totalitarisme en huldigt met die principiële opstelling het V.N.- handvest van de Rechten van de Mens inzake het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren. Onder totalitarisme rangschikken we alle dictatuurvormen van communisme tot fascisme en van marxistisch egalitarisme tot uitbuitend kapitalisme. Voorpost is democratisch en verzet zich tegen diegenen, die een maatschappelijk systeem willen opdringen door middel van terreur, intimidatie en indoctrinatie.”

Als dat solidarisme is, en door het feit dat Voorpost zich zowel verzet tegen communisme/marxisme als tegen uitbuitend kapitalisme is het dat misschien wel, is solidarisme een heel ruim verspreide ideologie en heb ik er geen fundamenteel probleem mee. Maar het is natuurlijk jouw goed recht een ideologie die de economische middenweg nastreeft als “de op marxisme na meest verwerpelijke economische richting” te omschrijven.

Ben blij dat ook jij je goed voelt binnen de VVB en vind het niet meer dan logisch dat ondernemingen binnen de VVB in naam van de VVB gebeuren. Dat geldt, denk ik, voor iedere zichzelf respecterende organisatie, maar waar we het in feite over hadden was het “eerbaar” zijn van de VVB, kennelijk in weerwil van het daarin meedraaien van mensen uit volgens jou “oneerbare” organisaties als Voorpost, en het gegeven dat ik de VVB niet klasseer als “radicaal”.

Persoonlijk ben ik overigens geen grote voorstander van het opdelen van organisaties in vrouwengroepen, jongerengroepen, gepensioneerdengroepen en dat soort dingen. Maar goed, ik zal wel een solidarist wezen, zeker ?

Je hebt me overigens nooit zien of horen beweren dat de Vlaamse onafhankelijkheid langs een andere weg dan de politiek zou bereikt worden. Dat sluit echter niet uit dat buitenparlementaire groepen en verenigingen hun steentje kunnen bijdragen aan die verwezenlijking. De politiek staat namelijk niet los van de maatschappij, of hoort daar in ieder geval niet los van te staan. Trouwens, als dat wel zo was, zou het even weinig zin hebben lid te zijn van de VVB als van Voorpost.

Wat de vruchteloosheid van de pogingen van de VVB om de partijpolitiek te “verzoenen” betreft: “Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden.” Willem van Oranje wist het al, wij, onderdelen van de Vlaamse beweging, moeten het blijven toepassen.

Ik heb overigens ook nergens gezegd dat er géén Walen aanwezig waren. Je reageert dus op dingen die ik niet geschreven heb. En het was de bedóeling de zogenaamde “toeristen” te belemmeren in hun bewegingsvrijheid en ze daarmee te ergeren. Absoluut geen spijt dus, aangezien dat kennelijk gelukt is.

Trouwens, Voorpost ging een paar jaar geleden een wandeling maken in de Voerstreek. Een paar leeuwenvlaggen mee en op wandel door de vrije natuur. Geen slogans, geen leuzes, geen scanderen, geen politieke boodschap. “Toeristen” in jouw termen. Dat verhinderde Retour à Liège niet om ons, zodra ze ons gezien hadden, te staan opwachten met een knokploeg (na eerst tegen ons gechargeerd te hebben met twee paarden, overigens) om ons zo te, aheum, beknotten in onze bewegingsvrijheid. Zij vonden het niet kunnen dat wij door ons eigen Vlaamse land liepen met onze eigen Vlaamse vlaggen en ze maakten dat met geweld duidelijk. Ze hielden het absoluut niet bij scanderen en “vendelzwaaien” (wat is dat toch met sommige “flaminganten” dat ze bij het zien van mensen die een vlag vasthouden meteen spreken over “vendelzwaaien” ?). Maar als belgicisten de Waalse feestdag komen vieren in een Vlaamse stad, wat absoluut geen snars met “toerisme” te maken had, dan mogen wij er niet vreedzaam op wijzen dat we dat niet appreciëren ?

“Pan-Nederlands” is overigens geen goed idee. Dat wil volgens mij zeggen dat je de Nederlandstaligen in alle landen ter wereld ter wereld probeert te verenigen. Zoiets als de pan-Turkse aspiraties van de Grijze Wolven, zeg maar. Daar is Voorpost niet op uit.

Voorpost heeft overigens geen “territoriale aanspraken”. Voorpost is namelijk geen volk en alleen volkeren kunnen volgens ons als volksnationalisten territoriale aanspraken maken.

Taal is overigens uiteraard niet het enige criterium om een natie te definiëren. Als dat wél zo was, dan zou die ene volksgroep daar in Zwitserland bij Frankrijk horen. Ook elementen als geschiedenis, geloof, ras (jawel, ik heb het geschreven) en het naar buiten willen treden als één volk zijn van tel. Maar ik veronderstel dat je heel goed beseft dat er al honderden jaren weg en weer gediscussieerd wordt over wat een volk is en dat je dus ook weet dat het weinig zin heeft nog een paar lijnen toe te voegen aan die discussie. Ik ga ervan uit dat een volk niet alleen moet bestaan, maar ook moet wíllen bestaan, om een volk te vormen.

“Altijd” in relatie tot de geschiedenis van Friesland is trouwens wel een héél vage term. Friesland is immers pas sinds 1581 deel van de Nederlanden en pas sinds 1814 heeft het de geringe “zelfstandigheid” die het nu heeft. Maar de Friesen beslissen vanzelfsprekend zelf over hun toekomst. Het heet per slot van rekening zelfbeschikkingsrecht.

Met heel-Nederlandse groet,

Björn Roose

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>