12 januari 2006

Kafka: Tussen droom en werkelijkheid (Politiek Incorrect)


Na een rapport van het Federaal Planbureau, liet Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne zijn blauwe loftrompet schallen. Geef toe: In amper twee jaar tijd (2002-2004) zijn de administratieve lasten voor Belgische ondernemingen met 25% gezakt. In 2002 kostte dit het ondernemings- en zelfstandigenleven nog in totaal 8,97 miljard euro, tegenover een toch o zo kleine kost van 7,28 miljard euro. Geef toe, toch wel een puike prestatie, toe te schrijven aan het fonkelende brein van één man; Staatssecretaris Q.

Helaas, in de Brusselse Hertogsstraat mag dat trompetgeschal nog zo luid en mooi zijn, bij de Unie van Zelfstandige Ondernemers klinken andere trompetgeluiden. Naar believen de Dodenmars of de Last Post... Want volgens een recente enquête van Unizo bij 700 ondernemers blijkt er een gigantische kloof te bestaan tussen de zegeberichten van de federale regering en de ondervinding van de ondernemers. Maar liefst 49,6% van de ondervraagden meent veeleer dat de administratieve lastendruk is toegenomen. 44,4% ondervindt een gelijkhoudende lastendruk, en amper 3,6% van de deelnemers aan de Unizo-enquête vindt dat de administratieve lasten gedaald zijn. Dat laatste getal dient dan nog eens extra gerelativeerd te worden, omdat een merendeel hiervan (28%) vindt dat de lastendruk met nog geen 5% gedaald is.

Deze resultaten zijn natuurlijk vernietigend voor de paarse goed-nieuws-show. Unizo geeft dan ook wat extra duiding bij deze onthutsende resultaten. Volgens de ondernemingsorganisatie scoort de federale overheid op bepaalde domeinen goed tot excellent. Hierbij wordt dan gedacht aan zaken als documentatie eensluidend te laten verklaren door het gemeentebestuur, het eenvormige ondernemingsnummer (behalve dan voor de bouwsector), de Kruispuntbank Ondernemingen, het Kafka-meldpunt, de driemaandelijke (i.p.v. maandelijkse) BTW-aangifte van ondernemingen met een jaaromzet lager dan 1 miljoen euro en dergelijke meer. Maar anderzijds wijst Unizo erop dat bij de presentatie van het federaal regeerakkoord in 2003 slechts 8 van de 12 maatregelen voor administratieve vereenvoudiging betrekking had op ondernemingen. Veel te weinig, aldus Unizo unisono. Zaken als de on-line consultatie voor voordelen bij aanwerving van werkzoekenden en de afschaffing van de aangifteplicht voor tewerkstelling van gepensioneerden zijn evenwel nog niet opgelost.

Wijlen Gaston Geens (CVP), de eerste minister-president van de Vlaamse Gemeenschap, sprak destijds de gevleugelde woorden uit "Wij zullen moeten bewijzen dat wij wat we zelf doen, beter doen." (woorden die overigens herhaaldelijk verkeerd geciteerd worden). Gaston Geens is ondertussen bijna vier jaar dood, en hiermee jammer genoeg ook dit legendarische politiek testament. Want volgens Unizo blijft ook de Vlaamse regering dikwijls in gebreke wanneer het op administratieve lastenverlaging aankomt. Zo is er vooralsnog geen sprake van een samenvoeging van de bouw- en de milieuvergunning tot één document. Ook de effecten van de centrale Vlaamse databank (de "uitgebreidere" federale KBO) is nog niet voelbaar op het terrein van de ondernemer. Dat zou normaliter moeten veranderen vanaf medio februari. Het zijn echter maar enkele voorbeelden dat ook de Vlaamse overheid nog een lange weg te gaan heeft inzake administratieve vereenvoudiging. Ook de Vlaamse variant van kafka.be; zijnde http://www.wetsmatiging.be/ ; is nog niet volledig operationeel (Het ontbreekt er nog aan een schema van de geplande administratieve vereenvoudigingsmissies e.d.).

Tot zo ver dus deze wel zeer verhelderende Unizo-enquête. 'Q', zoals de gelijknamige staatssecretaris zich steevast wenst te noemen, staat vooralsnog niet voor quitlatinge...

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>