29 juni 2005

Broodjes smos en kippen: Typisch Belgisch... (Politiek Incorrect)

Juist nu dat de VLD-voorzitter Bart Somers in een interview in het tijdschrift P-Magazine doodleuk komt melden dat de VLD "een partij die heel intens bezig is met de echte problemen van de mensen" zou zijn; kwam het bericht van de twee Oost-Vlaamse beenhouwers volop in de media. Een typisch Belgisch verhaal.

Om de kosten van hun beenhouwerij te kunnen dekken, verkochten twee beenhouwers - respectievelijk in Oostakker en Gent - naast vleeswaren ook nog eens andere producten zoals groenten, melk, belegde broodjes, salaatjes en dergelijke meer. Zelfs het Federaal Voedselagentschap vond dit uiteraard geen ramp, vermits het zich baseerde op een rondzendbrief daterende uit 1997 en opgesteld door de toenmalige minister van Volksgezondheid Marcel Colla (SP, thans SP.A uiteraard) wanneer deze haar inspectieronde deed. Die rondzendbrief bepaalt dat slagerijen en viswinkels ook producten mogen aanbieden die ook in grootwarenhuizen verkocht worden, zolang er geen kans bestaat op kruisbestuiving en/of een negatieve impact op de hygiƫnische standaarden.

Maar dat was buiten de stedelijke eetwareninspectie gerekend, dat eerder beroep deed op een uit 1955 afstammend Koninklijk Besluit. Deze ondernam juridische stappen tegen de twee slagerijen, en bijgevolg veroordeelde de strafrechter in eerste aanleg de blijkbaar 'rebelse' slagers tot een boete van 3.850 euro voor de slager in Oostakker, en 1.925 euro te betalen door diens Gentse collega. De rechter baseerde zich op het KB van 1955 om tot dit besluit te komen, daar er in vermeld staat dat er geen producten anders dan vleeswaren mogen verkocht worden in slagerijen. Met de rondzendbrief-Colla werd geen rekening gehouden, daar dit naar verluid juridisch ondergeschikt zou zijn aan het KB. Dan kan men zich uiteraard wel de vraag stellen wat het nut van rondzendbrieven nog is... Alleszins is deze uitspraak een toonbeeld van de kafkaiaans-Belgische gang van zaken inzake wetgeving. Indien men graag de zelfstandige ondernemers nog graag in dit land zou willen houden, is het aangeraden onmiddellijk van koers te veranderen. Inderdaad, zoals Somers het in P-Magazine verwoordde: "de VLD houdt zich bezig met de problemen van de mensen." Vooral in Oostakker en Gent zeker? Het hele verhaal wordt echter nog ironischer wanneer men dient vast te stellen dat diezelfde 'liberale' VLD nog eens deel uitmaakt van het schepencollege van de stad Gent...

En daarmee is het verhaal nog niet uit. Neenee, de VLD is inderdaad goed bezig met deze 'modelstaat' om te vormen tot een liberale markteconomie met recht op vrij ondernemerschap en individuele verantwoordelijkheid. Daarom heeft zij blijkbaar via de federale paarse regering de topprioriteit gegeven om een persbericht te verspreiden langs de dienst dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid; waarin staat dat de wetgeving op het slachten van dieren wordt verstrengd. In het persbericht staat letterlijk te lezen: "het slachten van dieren kan slechts gebeuren door een persoon die daarvoor de nodige bekwaamheid heeft en behalve in geval van noodzaak of overmacht na voorafgaandelijke verdoving''. Het persbericht werd verstuurd naar de centrale secretariaten van de verschillende Vlaamse jeugdbewegingen; die met de zomervakantie voor de deur straks weer massaal op kamp vetrekken. De reden waarom de jeugdbewegingen nog eens aan de wetgeving terzake herinnerd dienden te worden, was omdat er nogal wat klachten binnenkwamen van jeugdgroepen die op kamp kippen of ander, voornamelijk pluimvee, slachten. Welaan, wat kan daar nu op tegen zijn? Het is juist lovend dat er nog groepen zijn die nog naar de oeroude gebruiken van de praedator die de mens eigenlijk wel is teruggrijpen - en overigens zeer goed op de hoogte zijn van de evolutietheorie van Charles Darwin... - , en zo bijdragen tot een schoner milieu door niet met karrevrachten conserveblikken worsten, pakken chips en plastic colaflesjes aan te draven. Zo niet voor de FOD Volksgezondheid, in naam van het welzijn van de dieren (over het menselijk welzijn - namelijk de constitutie of samenstelling van de kip en de gevolgen voor de mens na consumptie hiervan - wordt met geen woord gerept). Want wie toch zin heeft in een zelfgebraden kippetje, riskeert een boete opgelegd te krijgen van minstens 1.000 euro, wanneer de zaak voor een correctionele rechtbank dient te verschijnen.

Misschien kan de FOD Volksgezondheid nog een 896 pagina's tellend dossier over de rechten van de kip - getypt in Times New Roman, lettergrootte 8 - in drievoud en met op iedere bladzijde de beeldige signatuur van opperbevelhebber Rudy Demotte naar de verschillende scouts- en andere jeugdbewegingsleiders sturen; zodat men de warempel eminente lectuur op de tonen van 'mijn hoed, die heeft vier deuken' kan meezingen rond het kampvuur. Gezellige boel!

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>