25 juni 2009

Weg met de Raad van Europa! (Vincent De Roeck)

Deze week viel mijn oog in “Flanders Today” op een artikel over een nieuw rapport van de Raad van Europa. Ik was geschokt door de inhoud van dat rapport, en niet alleen omdat ik daarover in de gewone media nauwelijks iets vernomen had, maar vooral door de misplaatste arrogantie van die internationale instelling. Rapporteur Thomas Hammarberg, de mensenrechtencommissaris van de Raad, was andermaal niet mals voor België. Naast traditionele grieven zoals de taalperikelen, ons minderhedenbeleid, de traagheid van onze justitie en bepaalde maatregelen zoals de “Vlaamse Wooncode” waren ditmaal ook ons vreemdelingenbeleid, onze privacywetgeving, de controle van onze ordediensten, onze gebrekkige aanpak van vrouwendiscriminatie, de afwezigheid van ouderlijke gedragsregels in de opvoeding en de toestand in onze gevangenissen kop van jut.

Op de voorstelling van het rapport vorige week in Brussel mocht die Hammarberg gerust komen verklaren dat het Belgische systeem “in het algemeen” wel adequaat werkt als het op de bescherming van burgerlijke vrijheden en mensenrechten aankomt en dat er eigenlijk maar “een paar” verbeteringen moesten worden doorgevoerd, toch bleek dit gematigd optimisme helemaal niet uit het rapport zelf… Ik ben furieus over dit rapport, en niet omwille van de inhoud, want met het gros van de beschreven kritieken ben ik het grotendeels wel eens. De toestand in onze gevangenissen is inderdaad ondermaats en het leven in onze asielcentra inderdaad niet rooskleurig. Voor dat eerste zou een privatisering tot een duurzame oplossing kunnen leiden, en voor dat tweede hebben we een adequate asielrechtbank nodig die elke vreemdeling binnen de maand van antwoord kan dienen, eventueel gekoppeld aan een wachttijd in het land van herkomst. Of het overwegen van de vrije migratie-optie natuurlijk…

Ook qua bescherming van de privacy van de burgers is België zeker geen gidsland, en al evenmin als het op overheidstransparantie, duidelijk omlijnde terreurwetten of de controle op de ordediensten aankomt. Verder ben ik natuurlijk wel tevreden dat België niet goed scoort als het op positieve discriminatie van vrouwen in de economie aankomt of op vlak van het via wetten verbieden van de “educatieve tik” van ouders. Er zijn waarschijnlijk gezinnen waar dit laatste een probleem kan zijn, maar het zijn in mijn ogen nog steeds de ouders die bepalen hoe hun kinderen opgevoed worden, en niet de overheid. Idem voor de bedrijven die in mijn optiek nog steeds vrij zijn om welbepaalde personen aan te nemen en die een welbepaald loon te betalen volgens hun eigen vrij bepaalde criteria. Ik wil liever geen bureaucraat in elk huis of elk bedrijf.

Het rapport, en de instelling die zoiets publiceert, mag voor mijn part zonder veel tranen of tandengeknars naar de vuilnisbelt van de geschiedenis verbannen worden. België heeft zijn mankementen, en ik ben één van de eerste om dat telkens openlijk toe te geven en aan te kaarten, maar dit geeft nog geen mandaat aan een buitenlandse instelling om ons hier te komen zeggen hoe wij ons boeltje moeten runnen. Ondanks al haar gebreken is België nog steeds een functionerende rechtsstaat en dito democratie, en kunnen onze burgers nog steeds vrij hun mening vormen en deze ventileren. Als een bepaalde praktijk op de Belgen hun maag zou liggen, zullen zij via de geijkte kanalen van hun overheid wel een hervorming daarvan eisen. Zo heeft dat in België - en in alle andere West-Europese landen trouwens - al eeuwenlang gewerkt, en zo zal dat nog eeuwenlang probleemloos blijven werken.

Geen enkele buitenlandse of internationale instelling heeft van mij de bevoegdheid gekregen om in mijn naam mijn overheid te komen bekritiseren. Als ik het met iets niet eens ben, zal ik het zelf wel zeggen. Ik heb daar de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Raad van Europa of een andere moreel gecorrumpeerd onderdeel van de éénwereldregering niet voor nodig… Het is in deze zaak dus eigenlijk vooral de inertie van de Belgische politici die mij zorgen baart. In plaats van duidelijk te maken bij de Raad van Europa dat wij hier onze eigen boontjes wel zullen doppen, knikken wij braaf en slikken wij alle interventionistische nonsens van Straatsburg. Jammer dat ik van de voorstelling van dit rapport niet eerder weet had. Het materiaal had anders vorige week klaargestaan om die Hammarberg en zijn hofhouding met pek en veren het land uit te jagen.


Meer over deze recente heisa op www.flanderstoday.eu.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


9 Comments:

At 25/6/09 12:54, Anonymous Anoniem said...

Radicale, maar opnieuw terechte, stelling!

 
At 25/6/09 13:17, Anonymous traveller said...

@ Vincent

Wist je niet dat de "Europeanen" van Brussel de mening zijn toegedaan dat België en elk ander land in Europa onder hun bevoegdheid vallen?
De bureaucraten hebben hun eigen Europa gecreëerd zondezr democrartisch proces.
Verder zijn uw stellingen dat België een rechtsstaat en een democratie is met een kg zout te nemen.
Principieel ga ik natuurlijk akkoord met uw theoretische stellingname maar practisch lijkt het alsof u verrast bent door die situatie. Ik weet het al lang en kan alleen antwoorden dat Onafhankelijk Vlaanderen uit de Europese Gemeenschap moet stappen. aangezien we een totale catastrofe tegemoet gaan anders.

 
At 25/6/09 15:57, Anonymous Vincent De Roeck said...

"Wist je niet dat de "Europeanen" van Brussel de mening zijn toegedaan dat België en elk ander land in Europa onder hun bevoegdheid vallen?"

Ja dat wist ik ;-)
Was meer een figure of speech.

"De bureaucraten hebben hun eigen Europa gecreëerd zonder democrartisch proces."

Klopt als een bus. Ik heb vijf maanden gewerkt voor de campagne van een politieke partij die daartegen inging.

"Verder zijn uw stellingen dat België een rechtsstaat en een democratie is met een kg zout te nemen."

Natuurlijk zijn beide niet perfect in België, maar grosso modo kunnen ze er nog wel voor door. Ik zou natuurlijk ook graag liever een meerderheidssysteem hebben, een échte grondwet en een échte juridische macht die onafhankelijk van de regering die grondwet handhaaft...

"Principieel ga ik natuurlijk akkoord met uw theoretische stellingname maar practisch lijkt het alsof u verrast bent door die situatie. Ik weet het al lang en kan alleen antwoorden dat Onafhankelijk Vlaanderen uit de Europese Gemeenschap moet stappen. aangezien we een totale catastrofe tegemoet gaan anders."

Verrast is misschien niet het juiste woord. Wel ben ik keer op keer "verwonderd" dat onze politici zo gelaten met dit gedoe omgaan. Ze zouden beter beseffen dat ze verantwoording verschuldigd zijn aan het BINNENLAND in plaats van aan het BUITENLAND. Ik deel je kijk op Vlaanderen en de EU. Alleen vind ik het ook daar treffend hoe bitter weinig flaminganten die idee genegen zijn. 99% van de 'Vlaamsgezinden' willen net een onafhankelijk onderdeel van de EU worden.

 
At 25/6/09 18:01, Anonymous traveller said...

@ Vincent

We zijn het aan ons zelf verplicht die duivelse rit naar de afgrond te stoppen en dat kan alleen via een Onafhankelijk Vlaanderen eerst en dan de ideologie.
We komen er anders nooit uit, de belgische politiek laat geen uittreding toe. Europa gaat zelf kapot en Vlaanderen kan die chaos op tijd ontsnappen, België niet, het is te zeer verweven met Europa via de vetpotten aan de top.

 
At 25/6/09 21:51, Anonymous Geert Van Nauwelaerts (op Libertarian.be) said...

Toen ik lang geleden de impact van het Europees Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg bestudeerde had die instelling nog wel een meerwaarde. Toen hanteerde die nog minimumnormen en konden burgers die in het eigen land geen correct proces kregen daar alsnog hun gelijk halen. Nu is de instelling de motor geworden voor verdere integratie en nu vindt zijzelf in de rechtspraak meer en meer bevoegdheden voor zichzelf uit en hanteert zij steeds strengere en strengere normen, ook al hebben de verdragsstaten daar nooit mee ingestemd. Je mag het kind niet weggooien met het badwater, maar hier is van een kind al lang geen sprake meer. Het is een gemuteerd monster geworden. Ik geef Vincent hier 100% gelijk.

 
At 25/6/09 22:42, Anonymous Thomas said...

@ G. Van Nauwelaerts

Verwar je hier nu niet het mensenrechtenhof in Straatsburg met het Europees Hof van Justitie in Luxemburg? Dat tweede is inderdaad de motor van integratie geworden, bij dat eerste lijkt me dat een beetje bij de haren getrokken.

 
At 25/6/09 23:33, Anonymous Vincent De Roeck said...

Thomas, beide instellingen vertonen eigenlijk hetzelfde gedrag. Ze zijn begonnen als strikte interpretatoren van de respectievelijke handvesten, maar zijn mettertijd inderdaad geëvolueerd naar 'constitutionele assemblees' die de draagwijdte van de verdragen eigenhandig uitbreiden, nieuwe criteria in het leven roepen en hun eigen macht voortdurend usurperen en uitbreiden. Ik geloof niet in een 'conspiracy' maar dat neemt niet weg dat de werking van zulke hoven en het latente gebrek aan scrutine autonomatisch, misschien zelfs onbewust, tot deze praktijken lijken. Ik herinner mij nog mijn bachelorthesis in Namen over het recht op vrije verkiezingen volgens het EVRM/EHRM en hoe ik toen met ontzag opkeek naar Straatsburg en haar 'wijsheid'... Hoe Straatsburg stap na stap de verdragstaten dwong hun interne democratie te versterken. Ik vond dat toen de max. Vandaag denk ik daar helemaal anders over. Democratie moet intern aarden en op interne wijze tot stand komen, niet topdown vanuit Straatsburg. Zeker vandaag niet wanneer het EHRM en het Hof in Luxemburg een proportioneel stelsel willen opleggen aan landen met een meerderheidssysteem. Dit om maar een concreet voorbeeld in die materie te geven.

 
At 26/6/09 10:30, Anonymous Hub said...

Al die betutteling geldt eveneens voor Nederland.
Maar ook daar zouden de Nederlanders in opstand moeten komen.
Het enige dat nodig is om die Raad te laten slagen, is dat goede mensen niets doen. (naar Edmund Burke?)

 
At 26/6/09 14:40, Anonymous Anoniem said...

De EU is niet hetzelfde als de RVE, maar samen met de VN zijn het allemaal wel takken van dezelfde boom, die van one world rule!

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>