19 januari 2009

Het metriek stelsel van bruggenbouwer Sinardet

in de Standaard van 15 januari 2009 ("Vodje papier")(1) beoefent Dave Sinardet nog eens (2) zijn geliefkoosde sport, namelijk het ridiculiseren van Vlamingen die zich inzetten voor de handhaving van de rechtsstaat. Dat hij daarbij ook scoort met een terechte opmerking (zie 3) mag ons er niet van weerhouden twee andere punten van zijn betoog even te deconstrueren.

(1) Primo. Volgens Sinardet is het volgende een "evidentie": "zonder onderhandeling over BHV geen oplossing voor dat dossier".

Een evidentie is, dacht ik toch, iets dat "vanzelf spreekt" en dus geen ander bewijs behoeft. Nu is het alvast juridisch geen evidentie: een arrest van het Grondwettelijk Hof (3) moet uitgevoerd worden, daarvoor moet geen prijs worden betaald (4). Het tegendeel is chantage. In het recht is een toestemming die is afgedwongen door een wederpartij die weigert zijn verplichtingen na te komen zolang zij er niet nog iets bovenop krijgt, nietig. Bedoelt Sinardet misschien dat wat juridisch onaanvaardbaar is, politologisch een evidentie is ? Dan zegt hij daarmee dat de Vlamingen in België politologisch in een "staat van chantage" leven. Quod erat demonstrandum. En dan zegt hij ook weer iets over het wetenschappelijk en moreel statuut van de "politologie" (5).

(2) Secundo. Volgens Sinardet werkt minister Keulen "met twee maten en twee gewichten" omdat volgens Sinardet Vlaamse burgemeesters die weigeren mee te werken aan de organisatie van de verkiezingen "vergelijkbare wetsovertredingen" plegen alsFranstalige recalcitrante Randburgemeesters, "maar de eersten gaan vrijuit waar de tweeden niet benoemd worden"(6). Opnieuw blijkt dat het politologische metriek stelsel duidelijk van een andere aard is dan het juridische (7). Over de betwisting tussen Keulen en de franstalige randburgemeesters heeft het hoogste bevoegde rechtscollege, de Raad van State, uitspraak gedaan en werd daarin werd de interpretatie van Keulen bevestigd (8). Over de weigering van Vlaamse burgemeesters om mee te werken aan de verkiezingen werd als dusdanig geen uitspraak gedaan door enige rechter. Wel stellen we vast dat de federale overheid manifest weigert om het arrest van het Grondwettelijk hof over de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde uit te voeren, hoewel de uitvoeringstermijn zelfs in de mildst mogelijke interpretatie al lang verstreken is. Het klopt dat dat arrest enkel handelde over de Kamerverkiezingen, maar wie de rechtsgronden van het arrest bestudeert kan enkel tot de conclusie komen dat die evenzeer gelden voor de indeling in kieskringen bij de Europese verkiezingen. Die worden immers per Gemeenschap georganiseerd, met één manifeste discriminatie: dat Halle-Vilvoorde zowel van de Nederlandstalige als van de Franstalige kieskring deel uitmaakt, in strijd met de Grondwettelijke indeling van het land.

Onze bruggenbouwer zal toch eens moeten leren dat in een rechtsstaat zijn politologisch metriek stelsel enkel kromspraak is en dat het niet is omdat Franstaligen harder kunnen schreeuwen dat ze daarom evenveel recht verkondigen.

(3) Met zijn derde punt heeft Sinardet wel gelijk: de kieswet is ook op een ander punt nog ongrondwettig: "In december 2005 oordeelde het Hof namelijk dat de Belgische regel die veroordeelden tot een gevangenisstraf automatisch voor meerdere jaren en voor alle verkiezingen het kiesrecht ontneemt, te streng en bijgevolg ongrondwettelijk is. Het baseerde zich daarvoor op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Tot op vandaag werd niets gewijzigd, waardoor sommige burgers, in tegenspraak met dat arrest, hun kiesrecht niet konden uitoefenen. Daardoor zijn álle verkiezingen die sinds eind 2005 werden georganiseerd de facto ongrondwettelijk. En zijn die van 2009, met of zonder BHV, dat vooralsnog dus ook."

Inderdaad, dat arrest moet uitgevoerd worden. In tegenstelling tot de uitvoering van het BHV-arrest zijn er hiervoor wél verschillende mogelijkheden binnen de bestaande Grondwet. De beste oplossing is m.i. dat het verval van het kiesrecht ophoudt wanneer de straf volledig is uitgevoerd, met daarbij een aangepaste regeling in geval van voorwaardelijke veroordelingen.

Het betreft een arrest van 14 december 2005 (9), dus toch nog altijd twee en een half jaar jonger dan het BHV-arrest, waarvoor men dus nog altijd twee en een half jaar meer in verzuim is. Maar is het niet Sinardet die betreffende dat BHV-arrest al herhaaldelijk heeft uiteengezet dat dat arrest niet zomaar door de Vlamingen tegen de zin van de Franstaligen in mag uitgevoerd worden, dat daarover moet onderhandeld worden en een prijs voor moet betaald worden ? Over twee maten en twee gewichten gesproken.

En overigens, waar blijft het protest tegen de onwettige niet-financiering van de Vlaamse school in Komen (10), de onwettige niet-toepassing van de taalwet in Brussel (het meermaals vernietigde taalhoffelijksakkoord - het is niet omdat men iets hoffelijk noemt dat het dat ook is), en de onwettige herhaling van een belangenconflict in een en dezelfde zaak (11) ?

(1) "Vodje papier", http://www.standaard.be/Krant/Tekst/Artikel.aspx?artikelId=6V250JQD&date=20090115
(2) Zie eerder al mijn "Een merkwaardige manier van bruggen bouwen", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/05/een-merkwaardige-manier-van-bruggen.html
(3) Arbitragehof, arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 (http://grondwettelijkhof.be/public/n/2003/2003-073n.pdf)
(4) Dat die uitvoering binnen het huidige grondwettelijke kader enkel kan door een splitsing heb ik al eerder uitvoerig aangetoond. Zie "Interpretatie zonder te zinzen: waarom de splitsing van BHV grondwettelijk moet", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2007/09/interpretatie-zonder-te-zinzen-waarom.html, gevolgd door "De kern van de zaak: BHV discrimineert in strijd met het belgisch evenwicht", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2007/10/de-kern-van-de-zaak-bhv-discrimineert.html.
(5) Zie in dit verband M. Vanfraechem, "Een bloedernstige mededeling van De Standaard", http://inflandersfields.eu/2007/08/een-bloedernstige-mededeling-van-de.html.
(6) Ik val misschien in herhaling, maar Sinardet dus duidelijk ook - zie reeds zijn "Legalisme of opportunisme", De Standaard 21 mei 2008
(7) Zie ook hiervoor mijn "Een merkwaardige manier van bruggen bouwen", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/05/een-merkwaardige-manier-van-bruggen.html
(8) Zie Raad van State nr. 138.860, 23 december 2004, gemeente Kraainem; Raad van State, nr. 138.861, 23 december 2004 iz. Grégoire; Raad van State nr. 138.862, 23 december 2004 iz. Gemeente Linkebeek; Raad van State nr. 138.863, 23 december 2004 iz. Bolle; Raad van State nr. 138.864, 23 december 2004 iz. OCMW Linkebeek. Besproken door o.a. J. CLEMENT, “Omzendbrief Peeters: Raad van State bevestigt institutionele basisgegevens van het land”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 2005, 57-65 en J. CLEMENT, “Waarom de grondwetgever geen etnograaf is”, C.D.P.K. (Publiekrechtelijke kronieken) 2005, 414-421.
(9) Grondwettelijk Hof nr. 187/2005, http://grondwettelijkhof.be/public/n/2005/2005-187n.pdf
(10) De School de Taalkoffer, opgericht als Rijksbasisschool in 1981, en waarvan de subsidiëring al sinds 1 januari 1989 (ingevolge de communautarisering van het onderwijs in 1988) diende te geschieden door de Franse Gemeenschap en onwettig wordt geweigerd, terwijl de franstalige scholen in Vlaamse faciliteitengemeenten wel door de Vlaamse Gemeenschap worden betaald.
(11) Zie "Belangenconflict Waals Parlement abusief en onwettig", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/01/belangenconflict-waals-parlement.html

4 Comments:

At 19/1/09 18:12, Anonymous Anoniem said...

En dan maar zagen dat er persmensen moeten afgedankt worden en dan ook nog subsidies durven eisen van de Vlaamse Gemeenschap.

 
At 19/1/09 19:24, Blogger Marc Vanfraechem said...

Na dit schitterende en sluitende betoog moeten wij wachten op het weerwoord van Sinardet, al zou ik niet graag in zijn schoenen staan.
Overigens is het een zeer oude, maar ook zeer doorzichtige retorische truc om zaken die bewezen dienen te worden, gauwgauw tot axioma te verklaren: misschien valt het niemand op, en dan is de zaak zonder slag of stoot gewonnen.
Ik gebruik ongaarne de term jezuïtisme, want die wordt meestal slecht gebruikt en nog slechter begrepen ...maar ik zou toch graag te weten komen waar Dave Sinardet zijn humaniora gedaan heeft.
Die term evidentie was ook het allereerste dat mij opviel toen ik zijn artikel las.
In de propositielogica kon ik Sinardet makkelijk weglachen, en ik overwoog het ook even, maar mijn juridische wapenen zijn ondermaats of onbestaand. Nu mag technisch-juridische kennis ook niet zijn sterkste kant zijn, maar hij rekent natuurlijk op de onwetendheid van de burgers, en, met nog grotere kans op succes, op die van onze doorbrave journalisten. Die methode leek mij evenwel onwaardig.

 
At 20/1/09 14:32, Anonymous Anoniem said...

@ Marc - een betere term dan "jezuïtisme" is "petitio principii", of, voor wie net als onze Vlaamse Regering anglofiel is, "begging the question".

Jelle Flo.

 
At 20/1/09 23:18, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Jelle Flo: inderdaad, dat zijn de correcte technische termen die op Sinardet zijn goocheltruc slaan.
Mijn "jezuïtisme" was een te breed begrip, want daaronder vallen nog wel meer trucs dan alleen de petitio principii ;-)

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>