2 augustus 2008

In memoriam Jesse Helms, 1921-2008
(Vincent De Roeck)

Jesse Helms is niet meer, zo blijkt uit “The Economist”, die aan deze vijfvoudige Republikeinse senator uit North Carolina een paginalang obituarium wijdde. Helms maakte niet zozeer furore met zijn politiek werk, ook al was hij tussen 1995 en 2001 zes jaar lang de voorzitter van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken, maar wel met zijn conservatieve standvastigheid én, vooral, met zijn onverbloemd racisme, of “raciaal conservatisme” om het met zijn eigen woorden te zeggen. Helms is volgens Wikipedia “the last unreconstructed Southern conservative” die lange tijd met de Democratische Partij dweepte alvorens gedesillusioneerd over hun burgerrechtenbeleid naar de GOP over te stappen in het begin van de jaren 1970. Maar de erfenis van Helms gaat verder dan het pure raciale. Hij introduceerde tal van nieuwe mediatechnieken in het politieke bedrijf en was de eerste grote pleitbezorger van het Internet als nieuw politiek communicatieplatform. Maar vooral na zijn actieve politieke carrière won Helms bekendheid als top-fundraiser voor politici via zijn campagnevehikel, de “National Congressional Club”.

Volgens “National Review” was Helms dan weer een soort moderne Robert Taft, een “mister conservative” zoals er maar zelden politiek actief zijn, die vaak tegen de consensus in traditioneel-conservatieve standpunten durfde innemen, en die op alles afgerekend mag worden maar niet op basis van zijn gehypet racisme. NR is daarin zéér duidelijk: “Helms was an icon of conservatism in the United States. He was respected for his steadfastsness of convictions, and, unlike other Southern politicians, for never apologizing for his past views.” De eerlijkheid gebiedt mij wel u te zeggen dat ik tot het bewuste obituarium in “The Economist” nog nooit van deze Republikeinse senator gehoord had, terwijl ik toch al jaren de Amerikaanse politiek van nabij tracht te volgen en prat durf gaan op mijn kennis van het Amerikaanse systeem en de actualiteit aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Misschien kunnen lezers van dit artikel mij hierin tegenspreken, maar ik denk dat ook de Amerikaanse pers de laatste jaren nog maar weinig aandacht besteed heeft aan Jesse Helms, die in 2003 de politiek definitief vaarwel zei, en dus eerder deze maand, op 4 juli, overleden is. Jesse Helms is 86 jaar oud geworden.

Los van zijn politiek palmares gold Helms als een joviale persoonlijkheid die zowel door Democraten als Republikeinen gefêteerd werd en net door zijn charisma uiteindelijk weggeraakt is met zijn rabiaat-racistische prietpraat. Volgens “The Economist” was hij een anticommunist die alle anderen deed verbleken en alles in zijn werk stelde om de Amerikaanse soevereiniteit te bewaren, vaak tegen de VN en andere supranationale structuren in. Helms was een aanhanger van de “John Birch Society” en een Amerikanist in hart en nieren. Hij beschouwde de VS als “het land van God” en “de hoop van de wereld”, en de linksmensen als duivelse schepsels die via hun media en celebrities alles in het werk stelden om de VS onderuit te halen. Helms was echter ook een libertariër, die in de senaat compromisloos gestreden heeft voor een beperkte overheid, sterke burgerrechten, het recht op vrij wapenbezit en een drastische vermindering van de belastingen. Doorheen de jaren 1990 was hij bijvoorbeeld de drijvende kracht achter de Congresbeslissingen om de VS-bijdragen aan de Verenigde Naties op te schorten zolang de VN haar eigen corrupt huis niet op orde had gebracht, naast ook het bevriezen van overheidsgelden voor gehandicapten en kansarmen.

Maar de positieve verwezenlijkingen van de persoon Jesse Helms werden overschaduwd door zijn racistische opvattingen. Tot diep in de jaren 1990 bleef hij de “Civil Rights Act” van 1964 afdoen als communistisch en on-Amerikaans, en ook de “Voting Rights Act” kon niet meteen op zijn steun rekenen. Helms werd een ster in (blank) conservatief Amerika door tegen deze laatste, zogezegd “het meest gevaarlijke stuk wetgeving dat ooit aan het Congres voorgelegd werd", maandenlang te filibusteren. Zijn nauwe vriendschapsbanden met extreem-rechtse groepen in Zuid-Afrika en zijn onvoorwaardelijke steun aan het Apartheidsregime daar werden hem ook vaak aangewreven, maar hij gaf geen krimp. Na de val van de Apartheid weigerde Helms met Nelson Mandela te praten, ook niet als voorzitter van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken, en begon hij zijn pijlen op de homoseksuelen te richten. “Walgelijke schepsels, die met hun onnatuurlijk gedrag AIDS in de wereld gebracht hebben, en zullen eindigen zoals Sodom en Gomorrah”, aldus Jesse Helms in één van zijn laatste scheldtirades voor de senaat.

“The Economist” besloot haar in memoriam met het volgende: “Old age brought a mild repositioning, but no repentance, and no yielding on the subject of race. It was hard-wired into him. (…) But the truth is that American conservatism owes much to Mr. Helms, who was let loose in the Senate, (…) without any hope of bipartisanship. Legislation and appointments alike were blocked on conservative principle.” Jesse Helms was inderdaad een controversiële figuur, die in tal van zaken een verwerpelijke mening had, maar bovenal trouw bleef aan zijn eigen principes. En alleen dat al, verdient een pluim, want het is net die soort ideologische standvastigheid die de hedendaagse mediageile politici volledig ontberen.


Meer over senator Jesse Helms op www.wikipedia.org.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


19 Comments:

At 2/8/08 01:58, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Die foto is toch overduidelijk Dick Cheney.
Je hebt hem waarschijnlijk van deze site gehaald: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/09/images/20060919-13_v091906kh-0596jpg-772v.html

(van het Witte Huis dus)

Maar zoals je ziet, gaat dat over de speech van de vice-president in het Jesse-Helms CENTRUM

 
At 2/8/08 08:23, Anonymous Anoniem said...

Vincent, je obituary kon wel iets positiever hoor!

Jesse Helms was een boegbeeld op rechts in Amerikaanse politiek, en hij gold decennia lang als een hardliner en ijzervreter op het gebied van de bestrijding van alles wat ook maar enigszins naar links rook. En zo leeft hij voort in onze herinnering : een man met een missie; een leven in dinst van de strijd tegen socialisme en communisme.

Diverse wetgeving op velerlei terreinen, maar elk met de overeenkomst dat het een linkse verslechtering in zou houden, wist hij met succes ongedaan te maken. Zijn grootste verdienste vind ik evenwel zijn onvermoeibare kruistocht - vanaf de komst van het IJzeren Gordijn tot en met de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea - tegen het communistische gevaar, waarmee hij de wereld een grote dienst heeft bewezen. Het is de taak aan de nieuwe generaties zijn levenswerk voort te zetten.

Moge hij rusten in vrede.

 
At 2/8/08 08:24, Blogger Vincent De Roeck said...

Inderdaad, Nicolas. Ik vond ook al dat Helms sterk op Cheney geleek, maar dacht "Google-imagesearch faalt niet". Kennelijk dus wel. Is bij deze rechtgezet.

 
At 2/8/08 17:20, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent en Joris

Ik heb geen respect voor mensen met krankzinnig wereldvreemde opvattingen, daar was Jesse Helms er één van. Zijn dood is een mooi geschenk aan deze wereld en dat moet uitbundig gevierd worden. Ik hoop dat hij nog een lange en uiterst zware lijdensweg heeft gehad op zijn sterfbed, als extraatje.

 
At 2/8/08 18:30, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

1) Sorry, dat ik het zo direct kom zeggen, maar als Helms sterk op Cheney zou "leken", dan gaat gij binnen 45-50 jaar evenzeer op hem lijken. Ok, ze hebben/hadden allebei een 'groot' voorhoofd (of een receding hairline), maar dat gaat gij ook later.... Verder, Helms was veel dunner dan Cheney, en ook veel 'groter' van gestalte. En den ene droeg altijd een bril, en den andere nooit, enz...

2) Helms was een gekende figuur van voor uwen tijd. En The Economist is niet langer meer wat het ooit geweest is. Spijtig, dus oppassen is geboden...

3) Ik denk dat de oppositie van Helms tegen de civil rights legislation niet zozeer berustte op 'racisme' als op zijn 'libertarisme'. Hij vond dat de overheid (of ruimer de 'elite') zich niet mocht bezig houden met de mensen hun goestingen voor te schrijven, noch met andere sociologische experimenten. Hij vond dat de bestaande Constitutie (en wetgeving) voldoende was om individuele vrijheid te beschermen. Voor hem was de civil rights legislation overbodig, omdat hij voorzag dat het onvermijdelijk ging leiden tot 'positieve' overheidsdiscriminaties en tot anti-libertarische dingen als 'forced busing' van schoolkinderen, enz...

4) Ik denk ook dat Helms nooit echt een nationale "ster in (blank) conservatief Amerika" werd. Daarvoor was hij veel te veel een regionale figuur van het 'Zuiden', die weinig (of geen) inspanning deed om buiten de eigen regio geliefd/populair te worden. Trouwens, voor zover ik weet, heeft hij ook nooit 'nationale' ambities gekoesterd (buiten federale senator van zijn zuiderse staat te zijn). Dit, in tegenstelling met sommige andere 'zuiderse' politiekers in zijn tijd (Jimmy Carter, Lyndon Johnson, Howard Baker, enz...).

4) Ik denk dat zijn twee grootste verdiensten geweest zijn van:

-- Reagan concrete ruggesteun te geven in de strijd tegen het internationale communisme in de 1980's; en

-- een obstakel te zijn geweest voor Clinton's ergste 'supranationale' instincten in de 1990's.

Spijtig genoeg is dat besef bij mij trager gekomen dan wenselijk ware geweest.

5) De geschiedenis zal bewijzen dat Helms grotendeels 'gelijk' had wat betreft Nelson Mandela. Deze laatste was enkel geinteresseerd in 'black rule' in Afrika. De afwezigheid van individuele vrijheid voor de 'subjecten' van zijn vrienden in Libya, Cuba, enz...kon hem geen barst schelen.

 
At 2/8/08 20:41, Blogger Marc Vanfraechem said...

@hugo: ik ken Helms zeer slecht, en het weinige dat ik van hem weet wekt niet direct mijn sympathie op, maar wat ik van uw reactie vind is dat ze u niet tot eer strekt.
Het zou geloof ik wenselijk zijn, als u zich in het vervolg zou onthouden van uitspraken die elke mens onwaardig zijn, en die speciaal beschaafde mensen pijnlijk in de oren klinken, omdat zij er op die manier aan herinnerd worden dat humanitas misschien wel altijd ...een project zal blijven.
(U zoekt dat cursieve woordje misschien even op? want ik neem aan dat u toch een woordenboek bezit)
In het geval u niet in staat zou zijn tot beschaafd taalgebruik, dan zou het mij welkom zijn als u zich verder niet meer inliet met de wereld van de volwassenen.

 
At 3/8/08 17:13, Anonymous Anoniem said...

Iemand die de homoseksuelen 'degenerates' noemt en eraan toevoegt 'morraly sick wretchers' (Newsweek 08/09/92)vraagt om een giftig antwoord. Ben akkoord met Hugo.

Shalom

 
At 3/8/08 17:42, Blogger Luc Van Braekel said...

Ik maak bezwaar tegen de omschrijving "wereldvreemd" door de commentatoren hierboven. Iemand die decennia lang democratisch verkozen wordt, kan haast per definitie niet "wereldvreemd" zijn. Hij kan slechts verkozen worden omdat een aanzienlijke groep mensen het eens zijn met zijn opvattingen.

Dat de commentatoren hierboven enkele denkbeelden van Helms moreel verwerpelijk vinden is uiteraard hun goed recht. Die denkbeelden "wereldvreemd" noemen, komt er evenwel op neer dat zij hun eigen opvattingen als overal algemeen aanvaard beschouwen. "Wereldvreemd" wil immers zeggen dat die denkbeelden nog slechts in enkele marginale negorijen voorkomen.

 
At 3/8/08 18:39, Anonymous Anoniem said...

@luk van braekel

Ik vind Hitler, die democratisch verkozen werd, anders wel een bijzonder wereldvreemd figuur....of hoe noem jij iemand die vindt dat het arische ras superieur is, en homoseksuelen het best worden gedood? En ik wil het nog niet over de uitroeing van de Joden en communisten hebben. Heb jij een beter woord voor die ziekte?

shalom

 
At 3/8/08 19:51, Blogger Marc Vanfraechem said...

@shalom: het is altijd moeilijk om een gesprek te voeren als één van de partijen zich genoodzaakt ziet om het Hitlerargument boven te halen.
Overigens heb ik niets gezegd over de inhoud van die hugo zijn geschrijf: ik meen wel dat zo iemand omwille van zijn stijl niet thuishoort in gelijk welk beschaafd gezelschap (en om u plezier te doen: Adolf evenmin ;-)

 
At 3/8/08 20:07, Anonymous Anoniem said...

@marc vanfraechem

Is het niet politiek correct meer om de naam Hitler te noemen? Beetje lachen zeg...wat zijn we toch ineens beschaafd geworden als dat ons goed uitkomt....

 
At 3/8/08 21:57, Anonymous Anoniem said...

@ shalom

1) Uzelf "akkoord" verklaren met het manifeste haatproza van 'Hugo' strekt u zeker niet tot eer.

2) Zeggen dat Hitler "democratisch" verkozen werd is een beetje simplistisch, en suggereert dat uw conceptie van "democratie" geen volwassen conceptie is. De politieke geschiedenis van Duitsland in de 1930's was zeer complex. Maar ik denk wel dat we kunnen zeggen dat nooit een meerderheid van Duitsers voor de nazi partij had gestemd vooraleer Hitler aan de macht geraakte (via een parlementaire stemming). En van zodra hij effectief het kanselierschap kreeg (via een soort 'compromis') bleef er van vrijemeningsuiting niet veel meer over in Duitsland. Verdere verkiezingen in een sfeer van intimidatie, zowel psychologisch als fysiek, kan men bezwaarlijk "democratisch" noemen. Het nazi-regime in Duitsland was al even ONdemocratisch als het ayathollah-regime vandaag is in Iran (en die hebben ook regelmatig zogezegde 'verkiezingen'). U moet proberen van verder te 'kijken' (en denken) dan de schijnbare oppervlakkigheden. Politieke bestellen waarin politieke vrijemeningsuiting niet echt meer wordt gerespecteerd, kunnen geen echte democratieen zijn. Belgie is dat dus ook niet echt meer vandaag.

3) De persoonlijke afkeer van Helms m.b.t. homoseksualiteit was een directe reflectie van de regionale sub-cultuur van het zuiden van de USA (en de tijdsperiode) waaruit Helms is voortgesproten. Niet enkel van zuiderse 'blanken', maar evenzeer van zuiderse zwarten. In die specifieke zin was zijn attitude zeker niet "wereldvreemd". Wat wel wereldvreemd is, dat is uw impliciete idee dat de gangbare opinies ten aanzien van homoseksualiteit vandaag in de Benelux landen, 'normaal' (in de zin van 'populair') zouden zijn. Dat getuigt enkel dat u weinig van de culturen van de rest-van-de-wereld blijkt te kennen. Er zijn vandaag meer dan 6 miljard mensen op onze aardbol, en de overgrote meerderheid daarvan leeft in culturen (in Azie, Afrika, Oost Europa en Zuid Amerika) waar de afkeer voor homoseksualiteit in niets moet onderdoen voor die van Helms (vroeger). Die mensen denken allemaal dat dekadente West-Europeanen hun 'gezond verstand' hebben verloren.

En nee, ik heb in principe niets tegen homoseksuelen omdat ze homoseksueel zouden zijn. Ik heb wel iets tegen naief-linksen die naievelijk menen dat zij niet wereldvreemd zouden zijn.

 
At 4/8/08 08:09, Anonymous Anoniem said...

@marc huybrechts

Ik ben niet links, en ik word dan ook niet graag als dusdanig ingevuld. Ik ben wel tegen mensen die zich zo grof over homoseksualiteit uitdrukken, alsook over zwarten. Jesse Helms was in beide een specialist. Men hoeft dus niet links te zijn om groffe mensen op hun plaats te zetten. Waarom altijd die hokjes overigens?

shalom

 
At 4/8/08 09:32, Anonymous Anoniem said...

En de 'wereldvreemdheid' slaat voor mij op zijn onverdraagzaamheid, zijn christelijk fundamentalisme dat hem de spreekbuis maakte van een ideologie die geen plaats meer overliet voor wie anders was dan hij, en de zijnen.

shalom

 
At 4/8/08 16:06, Anonymous Anoniem said...

@ shalom

1) Het nut van taal zit hem in het overbrengen van informatie. Men doet er dan ook best aan van woorden in hun normale - correcte - betekenis te gebruiken. Onverdraagzaamheid is eerder de norm in de wereld, en is dus eerder het tegenovergestelde van wereldvreemdheid. Men zou dat laatste begrip beter toepassen op welbegrepen 'heilige' tolerantie.

2) Uw begrip van "fundamentalisme" is ook verkeerd. Fundamentalisme heeft niets te maken met de INHOUD van een geloofs-systeem. Fundamentalisme heeft te maken met de WIJZE waarop men bepaalde stellingen of geloofspunten aanhangt. Fundamentalisme betekent 'geloof-met-zekerheid' aanhangen. Het heeft te maken met de graad van de eigen skepsis en de openheid voor andere of nieuwe informatie en 'evidences'. Helms was geen "christelijke fundamentalist". Verre van. In sommige opzichten was hij zelfs helmaal niet "christelijk". U parroteert misconcepties van de 'Belgische' en andere naief-linkse media, die in velerlei opzichten zelf fundamentalistisch zijn (en doen) omtrent hun 'sekuliere' dogmas. Helms was een wetgever, maar zou er nooit aan gedacht hebben om politieke meningsuitingen te criminaliseren of politieke partijen proberen te verbieden. Maar, hij eiste wel het recht op om zijn eigen meningen ook te kunnen verkondigen, ongeacht of ze overal politiek-correct of populair zouden zijn of niet. U moet leren van echte fundamentalisten te kunnen onderscheiden van andersdenkenden (dan uzelf). Een fundamentalist is een onwrikbare absoluut-'ZEKERE'. Een volwassen verstandige menselijke 'gelovige', daarentegen, staat open tot nieuwe of andere informatie, en is dus geen zekere, maar een HOOPVOLLE persoon.

3) Helms had meer respect voor 'zwarten' dan 'Hugo' heeft voor Helms of voor andere 'rechtsen'. Helms zou er nooit aan gedacht hebben van zwarten een "pijnlijke lijdensweg" op hun sterfbed toe te wensen. In feite, hij kon een duidelijk onderscheid maken tussen zwarten met 'beschaafde' (in zijn ogen) gedragspatronen en zwarten met andere (minder-beschaafde) gedragspatronen. Sommige van zijn naaste medewerkers waren bepaalde zwarten (die wel uitzonderlijk ontsnapten aan de ziekelijke gedragspatronen van een bepaalde zwart-Amerikaanse sub-cultuur).

Ik herhaal, het feit dat u zich akkoord kunt verklaren met het haatproza van een 'Hugo' is een duidelijke vorm van 'degeneracy'.

 
At 6/8/08 16:54, Anonymous Anoniem said...

Jesse Helms had geen respect voor zwarten, hij sprak trouwens voortdurend over 'negroes' en 'niggers'. Dat men de dood van een dergelijk figuur niet betreurt kan ik mij voorstellen. Je hoeft daarvoor niet links te zijn. Dat men in de fout valt van wie men aanvalt, en zelf denigrerende taal gebruikt is ook erg. Maar een politicus zou qua taal moeten het voorbeeld geven, dat heeft Helms niet gedaan, integendeel. Daarom om hem geen traan gelaten. Eerder een zucht van opluchting.

nico a'dam

 
At 6/8/08 23:35, Anonymous Anoniem said...

1) Een optimist zou zeggen dat er hier marginale vooruitgang werd gemaakt. We zijn ge-evolueerd van het haatproza van een naief-linkse nutcase, gelijk 'Hugo', naar de "zucht van opluchting" van nico a'dam. Dat is vooruitgang, maar zeker minder vooruitgang dan degene die Helms zelf in zijn eigen leven heeft kunnen (en moeten!) maken. De Helms van 1960 was zeker niet meer de Helms van 2000, in termen van taalgebruik en van bepaalde gevoeligheden. Man kan zelfs met enig vertrouwen zeggen dat Helms, in 'zijn' North Carolina in de laatste 10 of 15 jaren van zijn politieke loopbaan, meer populair was onder zwarten dan de meeste andere blanke politiekers. Maar, vermits Helms een vermaledijde conservatieve rechtse was, zou men dat nooit te lezen of horen krijgen in Belgische of Nederlandse media. Die hun voorstelling van de interne 'culture wars' in de VS was immers een onbesproken dogma dat nooit in vraag werd gesteld.

2) Een pessimist kan er niet aan voorbijgaan dat de meeste mensen (ook Nederlandstaligen) het uiterst moeilijk hebben om de wereld te kunnen zien door de 'brillen' van mensen uit andere culturen ("andere" zowel in termen van tijdsverschillen als van geografische verschillen). Voor een zuiderse Amerikaan (en zeker voor een van de generatie van Helms) was de term "negro" geen "denigrende taal". Trouwens zijn generatiegenoot Martin Luther King sprak voortdurend over "negroes". De evolutie van black naar negroes, naar colored, naar African-American is natuurlijk het gevolg van vele factoren geweest, waaronder moreel-relativisme en westerse maatschappelijke zelfhaat nog niet de minste zijn. Maar het eindresultaat vandaag is duidelijk een groeiende balkanisering van de maatschappij. Het zijn nu bijna allemaal hyphenated-Americans.

3) De term "nigger" daarentegen is duidelijk "denigrende taal". Ik weet niet of Helms die term nog gebruikt heeft in recente dekaden. Maar, ik constateer wel dat die term vandaag bijna uitsluitend door zwarten zelf wordt gebruikt, als een scheldwoord en ook soms als een 'term of endearment'. Vooral celebriteiten, gelijk Hollywood karakters, rappers en gelijkaardig 'allooi', gebruiken dat soort van taal met gusto tegenwoordig. De kans dat 'Hugo' hun een pijnlijke dood zou toewensen is zeer klein.

4) Wat ik me wel afvraag is wat het verschil zou zijn tussen verschillende scheldwoorden? Veronderstel dat Helms het woord nigger nog eens gebruikt heeft in het jaar 1990. Hoe is dat verschillend van iemand -bijvoorbeeld Marc Vanfraegem op dit webstek - die Bush een "cowboy" noemt of die zegt dat Bush marteling "leuk" zou vinden. Of denk nu eens aan al die 'Vlaamse' intellectuelen die regelmatig andere Vlamingen uitmaken voor "fascisten". Ik heb zelfs Belgische ministers (en andere politiekers ook) andere Belgen (sorry, Vlamingen) zien uitmaken voor "ra(s)cisten", omdat ze een andere mening zouden hebben over immigratiebeleid of louter omdat ze 'Vlaams-nationalist' zouden zijn, enz... Gaat Hugo al die mensen een pijnlijke dood toewensen, of gaat nico a'dam een zucht van opluchting slaken bij hun 'demise'? Laat ons niet lachen....

Ik weet niet of een nigger erger is dan een ra(s)cist of een fascist. Maar ik heb wel de indruk dat de meeste echte "cowboys" meer moreel-rechtschapen mensen zijn dan de 'doorsnee' extreme moreel-relativistische kopindegronder in 'Brussel'.

 
At 7/8/08 18:21, Anonymous Anoniem said...

waar hebben ze u opgegraven, beste marc huybrechts, het lijkt wel of het verschil tussen goed en kwaad, tussen de duivel en God in uw soort proza weer bloeit. Straks maken we voor U een museum: De tijd van Toen Herinneringen..

Reinhard Bral

 
At 7/8/08 21:16, Anonymous Anoniem said...

Wel, mijnheer Bral, als er geen verschil meer zou zijn tussen goed en kwaad, of tussen God en de duivel, dan wordt alles natuurlijk mogelijk. Dan krijgen we haatproza van het genre 'Hugo', of absurd-selectieve beledigingen en verontwaardiging, of vooroordelen die berusten op ideologisch-vertekende informatie, en noem maar op...Of, denkt u naievelijk dat er enig substantieel verschil zou zijn tussen het 'fundamentalisme' van een produkt als 'Hugo' en dat van (zeg maar) de doorsnee imam, of van Kristien Hemmerechts, of de doorsnee sociologie-docent aan de RUG of VUB, of de doorsnee Hollywood-groupie?

Maar, als u verkiest van slecht-geinformeerd te zijn, gelijk bijvoorbeeld bijna een miljard Chinezen (die zelden of nooit ongefilterde informatie bekomen), en van daar uw opinies op te laten berusten, dan doet u maar. Per slot van rekening hebben ze in Belgie tegenwoordig ook al wetten die een nieuwe (sekuliere) 'index' hebben gecreeerd van verboden onderwerpen. En een echte 'index' met juridische konsekwenties (dus niet vergelijkbaar met 'woorden' van den pastoor). Het is dus nu maar wachten.... niet op Godot...maar op Eurabia. En dan gaat het schelden nog selectiever worden, en dan zullen de 'resultaten' ook wel navenant zijn. Maar, dat gaat een probleem voor uw kleinkinderen worden. Dus, niks om u vandaag over druk te maken, als ik u begrijp. En van echte 'musea' zal er dan ook al niet veel meer overblijven.

Ik weet dat het niet gemakkelijk is om het onderscheid tussen goed en kwaad te kunnen maken met redelijke zekerheid en correctheid. Maar, het is niet omdat het 'moeilijk' is, dat het kan worden weggewenst. Vroeger, een halve eeuw geleden, wisten ze dat nog in Vlaanderen (WO2 lag nog vers in het geheugen!). Als u dat vandaag misschien niet meer zou kunnen beseffen, dan zou dat geen teken van 'vooruitgang' zijn, maar wel van achteruitgang of dekadentie. Maar, het kan nog wel een beetje langer amusant blijven. Misschien...?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>