10 maart 2008

Het Vatikaan lanceert lijst met nieuwe zonden (Vincent De Roeck)

Deze week lanceert het Vatikaan bij monde van aartsbisschop Gianfranco Girotti, die binnen de pauselijke administratie verantwoordelijk is voor de voor onbenevelde geesten vrij bizarre portefeuille "Zonden en Boetedoening", een reeks nieuwe zonden die de katholieke discipelen voortaan moeten mijden op straffe van een langer verblijf in het Vagevuur of een rechtstreeks kaartje naar de krochten van de Hel. Net zoals een doordeweeks bedrijf moet ook het Vatikaan zichzelf voortdurend moderniseren ten overstaande de realiteit der dingen in de niet-transcendente wereld. Vatikaanwatchers mogen zich dan wel elk jaar verkneukelen wanneer de Paus deze lijst van "nieuwe zonden" bekend maakt, gewone stervelingen kunnen het doorgaans veel minder smaken, maar zij zijn dan ook gewend om in een liberale democratie te leven en het recht te hebben te doen en denken wat zij, en dus niet hun God of Meester, juist achten.

De Heilige Stoel heeft van haar historisch gegroeid moreel gezag een aards instrument gemaakt om de gedragingen van haar gelovigen te sturen. Als tribuut aan de maakbaarheid van de mens én de samenleving, een idee dat nochtans zijn oorsprong vindt bij anti-klerikale socialisten, communisten en fascisten, kan dat anders wel tellen. En ook qua lachwekkendheidsfactor spant dit jaarlijks circus in de ogen van menig buitenstaander de kroon.

De aartsbisschop tilde afgelopen weekend in een interview met de Vatikaanse krant "L'Osservatore Romano" al een grote tip van de sluier op. De 2008-editie van "nieuwe zonden" zal gedomineerd worden door de ecologie (sic!), de terugval in het aantal wereldwijd afgenomen biechten, het afzweren van een priesterlijke tussenkomst, het druggebruik, de sociale en economische ongelijkheden, het stamcelonderzoek en andere bio-ethische vraagstukken. De voorgestelde "nieuwe zonden" liggen evenwel in de lijn der verwachtingen daar ook Paus Benedictus zelf de afgelopen maanden op die trendy thema's is blijven doorhameren.

We herinneren ons zo bijvoorbeeld allemaal nog de recente heisa aan menig katholieke universiteit (ook die van Leuven) toen de Paus gezanten van die universiteiten bij zich op het matje riep om over bepaalde wetenschappelijke onderzoekscentra (zoals dat van Cathérine Verfaille in Leuven) te praten. In de Vlaamse kranten werd toen zelfs geopperd dat de Katholieke Universiteit van Leuven het voorvoegsel "Katholieke" zou moeten laten vallen.

Het Vatikaan verbiedt het klonen van mensen, experimenten rond genetische manipulatie én de vernietiging van embryo's in het kader van stamcelonderzoek. "Het grootste gevaar voor de moderne ziel is de bandeloze wereld van de bio-ethiek," aldus Gianfranco Girotti, die ook het ecologisme verdedigt dat door Johannes Paulus in het Vatikaan geïntroduceerd werd. "Gods schepping moet beschermd worden tegen de destructieve menselijke invloeden", was dan ook één van de achterliggende redenen waarom Vatikaanstad voortaan zijn energie nog uitsluitend maar uit zonnepanelen haalt. De enige wetenschappelijke conferentie die Paus Benedictus tijdens zijn pontificaat in Rome tot op heden gehouden heeft, ging trouwens ook over de opwarming van de aarde en de klimaatsveranderingen.

Gianfranco Girotti plaatste het label "nieuwe zonde" ook op het in stand houden van sociale en economische ongelijkheden, op het gebruik van en de handel in drugs, op het niet langer te biecht gaan en op het afzweren van priesters als noodzakelijke tussenpersonen tussen God en de gelovigen. Volgens een studie van de Katholieke Universiteit van Milaan gaan nog maar 40% van de Katholieken biechten en gelooft nog maar 10% in de noodzaak om een priester te raadplegen in hun persoonlijke relatie met God.

Net zoals het vreemd is te moeten vaststellen dat schriftgeleerden in Saoedi-Arabië op basis van Allahs woorden het cinemabezoek van vrouwen aan banden willen leggen, kan ik mij niet van de gedachte ontdoen dat ook God zich nooit bezig gehouden heeft met wetenschapsbeoefening (Jezus was in meerdere opzichten zelf een "genezer"), de maakbaarheid van mens en samenleving, en de socio-economische ongelijkheden (Calvinisten beschouwen dezelfde God juist als dé vader van het liberale kapitalisme) en de modaliteiten van boetedoening of erediensten.

Macht corrumpeert en elke persoon met macht zal steeds pogen die uit te breiden, en dat is net wat er in het Vatikaan gebeurt. Zij kondigen "nieuwe zonden" af, niet omdat het overeenkomt met de wil van God, maar gewoon omdat ze het kunnen, en omdat ze willen meesurfen op de moderne hypes van ecologie en wetenschappelijke doorbraken (als de Kerk consequent is, moet ze immers niet enkel het klonen verbieden, maar elke vorm van geneeskundige ingrepen). Het bestendigen van macht is de grootste bestaansreden geworden (gebleven?) van het Katholieke Instituut en het is niet omdat de Italiaanse maffia niet langer de plak zwaait in het Vatikaan dat de Poolse en Duitse opvolgers plots afkering zijn van macht en weelde.

Maar begrijp me alstublieft ook niet verkeerd: ik ben geen anti-klerikale "secularist tot in de kist" liberaal, maar eerder een aanhanger van het Angelsaksische liberalisme dat net uit het Christendom ontsproten is, want zoals professor Frank Van Dun het treffend zegt, "iemand die in de macht van God gelooft, kan geen enkel aards overheidsgezag aanvaarden". En dat is het verschil met de Franse Verlichting die de almacht van de Kerk vervangen heeft door de almacht van de Staat, en zo paradoxalerwijze bijgedragen heeft tot een toenemende totalitarisering van West-Europa.

Dit artikel is dan ook geen afrekening met het Christendom, maar wel met het aardse Kerkelijke Instituut dat zich op Goddellijke argumenten stoelt maar dezelfde gevaarlijke karakteristieken heeft als onze eigen monsteroverheden. En daarom moeten ook alle vrijheidslievende burgers, zowel gelovigen als niet-gelovigen, waakzaam blijven wanneer de Kerk socialistische preken begint te houden over materies die het puur spirituele overschrijden en de verworvenheden van het economische liberalisme in het Westen aanvallen, want hun machtshonger en moreel gezag zijn bekend. En de totalitaire gevolgen van zulke experimenten zijn dat ook.


Meer over de Vatikaanse beslissingen op www.vatican.va.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


3 Comments:

At 10/3/08 23:01, Anonymous Anoniem said...

Dat heb je weer goed gezien, Vincent. Eerst enkele grapjes maken over contemporele interpretaties van "nieuwe zonden" (eigenlijk eerder moderne vormen van heel oude zonden), en dan eindigen met een aanval op de nieuwe 'kerk', i.e. op "de almacht van de staat". Maar toch zijn er onvermijdelijk een paar uitschuivers in je betoog geslopen.

1) De overgrote meerderheid van "gewone stervelingen" op onze aardbol leven NIET in een "liberale democratie". En ik denk ook NIET dat het Vatikaan zou betwisten dat de weinigen die wel in zulk een democratie zouden wonen, dat die het "recht" zouden hebben van te doen en laten wat zij "juist" zouden achten.

2) ELKE menselijke organisatie of 'beweging' gebruikt haar "moreel gezag" om de gedragingen van haar volgelingen te sturen. In de mate dat "de Heilige Stoel" een menselijke organisatie is, zal zij zich daarin NIET onderscheiden van andere menselije bewegingen, inclusief 'liberale' politieke partijen en zelfs 'libertarische' stromingen. En dat die lijst van "nieuwe zonden" zich zal bezig houden met 'topical' of 'courante' kwesties (en formulerinegn) kan toch niet verbazen. Jij en ik, wij zouden dat ook op 'positieve' wijze kunnen benaderen, m.a.w. wij zouden respect kunnen opbrengen voor een 'organisatie' die duidelijke stellingen durft innemen omtrent courante kwesties, ongeacht of wij nu persoonlijk akkoord zouden zijn of niet met ieder van die stellingen. Ik pleit dus voor respect voor 'duidelijkheid' en 'openheid', dit in tegenstelling met al diegenen die liever proberen van 'to be all things to all people' (i.e. de meeste politiekers en partijen). Ik vermoed zelfs dat jouw probleem met die Vatikaanse lijst van "nieuwe zonden", niet zozeer die zonden zelf betreft, dan wel de 'nieuwe' formulering ervan.

3) Als jij het "vreemd" (zeg maar 'belachelijk') vind dat er mensen en menselijke organisaties zijn die zouden menen te 'weten' waar God zich zou om bekommeren, dan is het evenzeer vreemd (of belachelijk) dat jij meent te weten waar God zich NIET zou om bekommeren. Maar ik geef toe dat je formulering ("...kan ik mij niet van de gedachte ontdoen dat God zich nooit bezig gehouden heeft met etc...") wel gematigd was.

4) Het is waar dat mensen gecorrupteerd worden door "macht". Maar het is niet serieus van alle "macht" over dezelfde kan te scheren. Men moet de aard en intentie van elke macht beoordelen. Macht als dwingende kracht opleggen is iets anders dan morele invloed beogen.

5) Twee punten, waar u misschien te vlug aan voorbij gaat in uw denken, zijn de volgende.

-- Het "Angelsaksische liberalisme", waarin u blijkbaar wel kunt geloven, is inderdaad ook uit het Christendom gekomen. Zou dat nu geheel 'toevallig' zijn, of zou dat iets met dat Christendom zelf te maken kunnen hebben? Er bestaan vele culturele 'tradities' op onze aardbol, maar geen enkele andere dan de judeo-christelijke heeft iets vergelijkbaar met het "liberalisme" (Angelsaksisch of niet) voortgebracht.

-- De RKK ziet zichzelf als een universele instelling, niet als een Westerse 'liberale' beweging. Het mag dus niet verbazen dat haar 'formuleringen' (bijvoorbeeld "nieuwe zonden") niet bepaald georienteerd zouden zijn naar dat kleine aantal van mensen die in een echte "liberale democratie" zouden wonen. En het is ook niet verbazend dat die 'liberale democraten' dan misschien wat al te vlug geneigd zouden kunnen zijn van over "circussen" beginnen te spreken.

 
At 11/3/08 12:31, Anonymous Anoniem said...

Voor de duidelijkheid:
Volgens LVB op zijn citatenblog heeft het "groenlinkse Vatikaan" (zijn woorden) de volgende "nieuwe zonden" afgekondigd:

(1) genetische manipulatie;
(2) experimenten op mensen;
(3) milieuvervuiling;
(4) sociale onrechtvaardigheid;
(5) het veroorzaken van armoede;
(6) financiële gulzigheid;
(7) druggebruik.

 
At 11/3/08 15:18, Anonymous Anoniem said...

Waarom vermeldt LVB de biechten- en priesterstory niet in zijn lijstje, of zijn dat geen echte "zonden" maar eerder opmerkingen die de Girotti in de pers lanceerde? Ik ben geen Vaticaankenner, maar die boel stinkt toch mijns inziens.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>