12 maart 2008

Belgische VN-ambassadeurs, tijd om op te krassen! (Vincent De Roeck)

Vandaag roerde de Verenigde Naties zich nogmaals in een debat waar het eigenlijk geen zaken in heeft, maar dat zijn we van de emergerende Wereldregering stilaan al wel gewoon. Is het niet Europa dat zich met onze dagdagelijkse beslommeringen komt moeien, is het de VN wel, of één van ons dozijn eigen regeringen, of een onderdeel van het “gouvernement des juges” dat ook op die drie niveau’s blijkt te bestaan. Het Comité tegen Rassendiscriminatie (CRED) van de VN had kennelijk tijd en moeite te over, want in tijden van genocide in half Afrika en burgeroorlogen in half Zuid-Amerika spendeerden de inspecteurs van het CRED een week in Belgenland. Het statige “Palais Wilson” in Genève werd even ingeruild voor een Brussels vijfsterrenhotel en na enkele vluchtige gesprekken met een aantal politieke tenoren uit de Belgische regio’s, de taalgemeenschappen en de federale staatsstructuren had de VN zijn vernietigend oordeel al klaar: België scoort ondermaats op vlak van rassengelijkheid.

Inderdaad, begrijpt u mij alstublieft niet verkeerd: volgens de Verenigde Naties scoort België slecht inzake discriminatie en rassengelijkheid. Dat men in Frankrijk letterlijk moslimghetto’s in het leven geroepen heeft onder de noemer “zones urbaines sensibles”, dat men in bepaalde Duitse streken terug afhangt van de grillen van neo-nazipartijen, dat men in Italië pogroms op de Roemeense inwijkelingen organiseert of dat men in Roemenië en Bulgarije geweldplegingen tegen homoseksuelen en zigeuners weigert te bestraffen, daar trekt de CRED zich niets van aan, maar dat België met zijn taalwetten en andere maatregelen om de verschillende cultuurgemeenschappen vreedzaam te doen samenleven niet langer zou beantwoorden aan de VN-criteria, dat is kennelijk wel een topprioriteit voor die zelfverklaarde Wereldregering.

Net zoals andere supranationale structuren ben ik maar een koele minnaar van de Verenigde Naties en niet zozeer omwille van praktische gebreken - die inderdaad zonder veel erg na een hele resem hervormingen min of meer opgelost zouden kunnen worden - maar omwille van de theoretische beschouwing dat burgers het recht hebben om door het meest subsidiaire niveau bestuurd te worden. En dus niet door verafgelegen wolkenkrabbers waar technocraten de plak zwaaien, die in hun doen en laten zeker niet gespeend zijn van enig respect voor de wil van de individuele burgers. Het gaat me dus niet om de scheeftrekkingen van de Veiligheidsraad waar niet eens enkel alle continenten vertegenwoordigd zijn, maar waar de grootste VN-financier Japan zelfs geen enkele zeg in heeft, of de andere opkomende supermachten zoals Brazilië en India, noch om de talrijke gevallen van seksuele terreur door VN-blauwhelmen tijdens de recente missies in Haïti, Kongo, Liberia en Soedan. Om over de alom woekerende corruptie nog maar te zwijgen waarbij zelfs de zoon van gewezen Ghanees VN-opperhoofd Kofi Annan een aardig inkomen wist te verwerven via fraude met het VN-programma "Oil-for-Food".

De Verenigde Naties hebben in mijn ogen ook geen enkele legitimiteit buiten haar kerntaak van praatbarak die er voor zorgt dat wereldleiders een permanent forum hebben om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen, en eventueel om vredesmissies te organiseren die nu éénmaal beter op een internationaal niveau geregeld worden dan de versnippering van middelen en belangen op de nationale niveau’s. In de Algemene Vergadering van de VN zwaaien de dictaturen, de pseudo-democratieën en de landen die naar hartelust de burgerrechten schenden de plak want zij vormen er een comfortabele meerderheid. Het beschaafde Avondland staat erbij en kijkt ernaar hoe hun idealen één voor één sneuvelen op het VN-altaar onder druk van die schurkenstaten. Ik steun dan ook het plan van ex-ambassadeur John Bolton om de VN te hervormen tot een machteloze praatbarak en een parallelle organisatie, zeg maar gerust een “Coalition of Democracies” (al dan niet als politieke arm van de NAVO), in het leven te roepen waaruit die schurkenstaten geweerd worden en dat dus ook een moreel gezag over de wereld zal kunnen hebben, iets wat de Verenigde Naties, gezien zijn statuut als concert van dictaturen, totaal ontbeert.

De Verenigde Naties worden tegenwoordig ook gekenmerkt door dezelfde drang tot harmonisatie die van de Europese Economische Gemeenschap een politieke moloch gemaakt heeft. In tegenstelling tot de Europese landen die de VN braaf haar ding laten doen en tot alles bereid zijn om internationaal op een goed blaadje te staan bij de regerende dictators en potentaten van deze aardkloot, hebben de Amerikanen een iets andere kijk op de zaak, althans toch de GOP, de Libertarian Party en de Constitution Party, want de Greens en de Democraten zijn bereid om zonder veel poeha mee in de VN-staat te stappen. De bemoeizucht van de VN inzake de vermeende discriminatie in België en de gelatenheid waarmee de Belgische actoren die kritiek aanvaarden, toont ook die bereidheid om (nog) meer macht af te schuiven naar supranationale structuren zonder ook maar enige democratische of morele legitimiteit.

Vlaams minister Marino Keulen trok in het 1-uurjournaal van de VRT wel van leer tegen de VN en dit rapport, net als de Vlaamse parlementsleden trouwens, maar dat is tegenwoordig dan ook het laatste tegengeluid dat men vandaag in West-Europa nog kan horen ten overstaande de vermaledijde machtsuitbreiding van de VN, namelijk kritiek wanneer het eigen land door de bureaucratische VN-molen vermalen wordt, maar het mechanisme erachter wordt al lang niet meer in vraag gesteld.

De John Birch Society was de eerste in het Avondland om tegen de VN te pleiten. In 1959 lanceerde de JBS al de campagne “Get US out of the UN” en in de jaren 1990 kregen zij daarin het gezelschap van de NRA toen bleek dat de VN werk maakte om het privé-wapenbezit wereldwijd te gaan verbieden via internationale verdragen, en zo het Tweede Amendement van de Amerikaanse Grondwet wilden afschaffen. Ten tijde van de Irakoorlog maakte ook president George W. Bush geen geheim van zijn aversie voor de VN die alles tegenwerkte en elke belediging van Saddam Hussein met de mantel der liefde wilde blijven toedekken. Zijn memorabele speech waarbij “free nations will not allow the United Nations to fade into history as an ineffective, irrelevant debating society” mocht dan wel nog iets vriendelijker zijn dan die van Ronald Reagan een kleine twee decennia vroeger (“The United Nations more closely resembles a mugging of the United States than either a political debate or an effort at problem solving”) maar beide uitspraken liggen wel in dezelfde lijn, net als het Amerikanistische statement van John Bolton in 1994 (“There is no such thing as the United Nations. There is only the international community, which can only be led by the only remaining superpower, which is the United States”) dat de VN in ondergeschikte orde aan de belangen van de VS plaatste.

Dat laatste is mij misschien wel een brug te ver, maar met de kritiek van Reagan en Bush op de werking van de Verenigde Naties ben ik het eens, zonder daarom een pleidooi te houden voor minder “debating society” en meer “problem solving”, maar gewoon om de ware waarde van de Verenigde Naties te benadrukken, die van praatbarak, en meer ook niet. De Verenigde Naties moeten toegeven dat ze geen reële macht heeft en dat ze volledig afhangt van de grillen van de aardse dictaturen, en dat dus de meest voor de hand liggende taak, en de enige aanvaardbare in mijn ogen, er één van contactforum is.

Libertarisch congreslid Ron Paul gelooft zelfs niet in de praatbarak-functie van de VN en diende in 2007 een wetsvoorstel in om de VS uit de VN terug te trekken en om de VN-infrastructuren te dwingen het Amerikaanse grondgebied te verlaten, daarin ook gesteund door de talrijke joodse lobbygroepen in de VS die de VN van verregaand antisemitisme beschuldigen door in het Palestijns conflict steeds de kaart van de Arabieren te trekken tegen de belangen en argumenten van Israël in. Dit beeld wordt natuurlijk ook in de hand gewerkt door televisiebeelden waarbij VN-blauwhelmen gewapende moslimmilitieleden in Palestina met ambulances vervoeren en door de “overkill” aan (negatieve) aandacht voor de vermeende mensenrechtenschendingen in Israël terwijl er zich terzelfdertijd in de wereld minstens tien volkerenmoorden voltrekken waaraan de VN geen aandacht besteedt tenzij achteraf in het proces van puinruimen door het zenden van alweer vredestroepen.

En deze globale kritiek brengt mij tenslotte terug bij het recente CRED-onderzoek van de discriminatietoestand in België. Sinds wanneer moet een organisatie als de VN ons de les komen spellen over hoe wij over bepaalde maatschappelijke thema’s denken? De VN heeft een groot probleem met twee praktijken in België. In de eerste plaats staat de Vlaamse Wooncode (die voortaan nog maar enkel sociale woningen toekent aan Nederlandstaligen of anderstaligen die bereid zijn Nederlandse lessen te volgen) volgens de VN haaks op het internationaal erkende grondrecht op sociale huisvesting. In de tweede plaats beantwoordt België volgens de VN niet aan het criterium van rassengelijkheid doordat wij geen wetten hebben die organisaties die oproepen tot rassenongelijkheid verbieden en bestraffen. Twee kritieken dus die evengoed uit de notulen van de Tweede Internationale hadden kunnen komen of uit het partijprogramma van PVDA, SP.A, GROEN, ACW-CD&V of de Margriet- en Krunkfracties binnen de Open Vld.

Mijn mening inzake beide is vrij tot zéér eenvoudig. Als de VN zich beroept op een internationaal sociaal grondrecht om België zo op de vingers te tikken, ook al is een grote meerderheid van de burgers het eens met de Belgische politiek, of als de VN van oordeel is dat vrijheidsfnuikende wetten nodig zijn om het etiket van “niet-discriminerend land” of wat dan ook te krijgen, terwijl de burgers de fundamentele vrijheden van vereniging en meningsuiting liever niet aan banden gelegd zien worden en hun grondwettelijke en historische argumenten willen laten primeren op de VN-voorstellen, dan moeten onze politici zich als consequente democraten tonen en onmiddellijk via hun ambassadeurs in New York of Genève een aanvraag indienen tot “opt-out” voor dat zogezegde internationaal grondrecht en voor de verdragen rond de rassengelijkheid. En als de VN daarmee niet zouden instemmen, dan moeten ze de ambassadeurs maar de opdracht geven om hun bureau’s leeg te maken, hun vertrouwelijke paperassen te verbranden en onmiddellijk naar het moederland terug te keren, want dan stopt het daar en is België in mijn ogen als democraat niet langer lid van de VN-éénwereldregering.


Meer kritiek op de Verenigde Naties op www.getusout.org.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


11 Comments:

At 12/3/08 18:02, Blogger Vincent De Roeck said...

En om het pleidooi "Get us out of the UN" ook muzikaal te ondersteunen, kunnen jullie hier een gelijknamig nummer van Gianluca Zanna beluisteren, waarvan de lyrics als volgt gaan:

Get us out of the United Nations
get us out we're a free nation
Get us out of the united nations
get us out get us out

Food for oil and Iraq
Kofi Annan just stabbed our back
France Russia and Germany
another UN's treachery

they're tryin to ban our guns,
so they'll control they'll overrun
our Country our Freedom
our sons just everyone

Get us out of the united nations
get us out we're a free nation
Get us out of the united nations
get us out get us out

Get us out of the united nations
get us out we're a free nation
Get us out of the united nations
get us out get us out

At the UN we are pissed
do you remember Alger Hiss?
UN’s a bunch of commies, spies, hidden knives
a trojan horse of our time

UN's freedom from the war
means they're gonna rule the whole world
remember Congo Rwanda and Kosovo
UN hates God

Get us out of the united nations
get us out we're a free nation
Get us out of the united nations
get us out get us out

Get us out of the united nations
get us out we're a free nation
Get us out of the united nations
get us out get us out

they want our land
they want our children
They want our guns
They want our money
they want our property
they want our pride
they want our soldiers
They want our freedom

they can go rott in hell

 
At 12/3/08 21:26, Anonymous Anoniem said...

Het zogenaamde "grondrecht op sociale huisvesting" is niets anders dan het recht om een ander tot slaaf te maken. Het gaat immers om huisvesting met geld dat anderen onder dwang hebben moeten afstaan. Daarom verdedigen zowel de VN als Marino Keulen een immoreel standpunt. Het enige verschil is dat Marino Keulen het gestolen geld niet wil weggeven aan mensen die geen Nederlands praten.
Maar Marino Keulens geestdrift voor sociale huisvesting zou dus evengoed uit het partijprogramma van de PVDA kunnen komen.

Mijn voorstel: uit de VN treden en de sociale huisvesting volledig afschaffen.

 
At 12/3/08 21:35, Anonymous Anoniem said...

Om te beginnen al het centrum-Leman afschaffen, dat nooit iets te maken heeft gehad met gelike kansen, maar wel uitsluitend met onderdrukking en regimentereing.

 
At 13/3/08 15:28, Anonymous Anoniem said...

Hoe kan een weldenkend persoon die INTERNATIONALE politiek studeert nu tegen de VN zijn???

 
At 13/3/08 15:38, Anonymous Anoniem said...

Die reactie van Anonymous hierboven bevat geen enkel argument, eerder een soort verontwaardiging over het feit dat het überhaupt mogelijk is dat intelligente mensen bepaalde afwijkende meningen verkondigen, en dat zegt veel over een bepaalde mentale houding van "wie anders denkt dan wij, die moet ofwel dom zijn, ofwel gek, ofwel misleid".

Ook het gebruik van het woord "weldenkend" doet vermoeden dat we hier met een "weldenkende progressief" te maken hebben.

Dat iemand denkt dat men voor de VN moet zijn OMDAT men internationale politiek studeert, is hilarisch en eigenlijk een teken van oogklepdenken.

Diezelfde persoon vindt waarschijnlijk alle Zwitsers achterlijke boeren omdat hun land geen lid is van de VN.

Waarmee ik niet gezegd heb dat ik vind dat België uit de VN moet stappen.

 
At 13/3/08 15:52, Anonymous Anoniem said...

Luc, ik dacht dat jij een GOP-Amerikanofiel was. Hoe kan het dan dat jij voor de VN bent???

 
At 13/3/08 16:05, Anonymous Anoniem said...

Anonymous: En omdat ik schijf "waarmee ik niet gezegd heb dat ik vind dat België ui de VN moet stappen", gaat jij als anoniemerd denken dat ik voor de VN ben?

Wel, anoniemerd, volgende keer zal ik er nog bijschrijven: waarmee ik niet gezegd heb dat ik voorstander ben van de VN.

Bush heeft de VS toch ook niet uit de VN teruggetrokken? Hij heeft er wel een tegenstander van de VN proberen te benoemen als ambassadeur, en dat is de te volgen weg.

Er zijn bepaalde zwart-wit-denkers die blijkbaar vinden dat je ofwel uit de VN moet stappen, ofwel een onvoorwaardelijke voorstander van de VN bent. Soms zou je denken dat dergelijke vragen als hierboven door twaalfjarigen gesteld worden. Nogmaals: Bush en de GOP zijn toch ook niet uit de VN gestapt?

En volgende keer reageer ik niet meer op dergelijke primitieve vragen van zwart-wit-denkers.

 
At 13/3/08 18:18, Blogger David Vandenberghe said...

Iemand die Internationale politiek studeert zou weten dat:

De Verenigde Naties geen democratische legitimiteit heeft maar denkt wel eventjes dat ze zowat een toekomst heeft als Global Government (Governance), is een poppenkast dat men gebruikt enkel wanneer het uitkomt aan de wereldmachten. De VN lost geen conflicten op maar bevriest ze.
De VN heeft niets te koekeloeren in de interne keuken van haar lidstaten maar toch eigent ze zich die macht toe.

 
At 16/3/08 00:01, Anonymous Anoniem said...

Zalig liedje. Echte die-hard NRA stuff...

 
At 9/8/08 12:16, Anonymous Anoniem said...

"Diezelfde persoon vindt waarschijnlijk alle Zwitsers achterlijke boeren omdat hun land geen lid is van de VN."


Zwitserland is lid van de VN sinds 10 september 2002.

even rechtzetten...

 
At 9/8/08 12:22, Anonymous Anoniem said...

excuses, maar ik blijf maar foute informatie terugvinden in deze blog :

"Het gaat me dus niet om de scheeftrekkingen van de Veiligheidsraad waar niet eens enkel alle continenten vertegenwoordigd zijn, maar waar de grootste VN-financier Japan zelfs geen enkele zeg in heeft"

de niet permanente leden van de security council worden nu net gekozen gebasseerd op geografie, waardoor er dus gegarandeerd wordt dat elk continent vertegenwoordigd is. Daarenboven is niet Japan, maar de VS de grootste financierder van de VN.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>