18 december 2007

Murray Rothbard Instituut opgericht

Sinds kort mag libertarisch Vlaanderen zich verheugen op de komst van een splinternieuwe en begeesterende denktank. Het geesteskind van acht overtuigde libertariërs (waaronder ondergetekende) die allen de mening deelden dat in dit land en in dit continent in het algemeen best wel nood was aan een diepblauw meer temidden het verdorde, rode landschap werd zondag 16 december laatstleden officieel gelanceerd, ofschoon de voorstelling aan het grote publiek nog op zich zal wachten tot het vroege voorjaar van 2008. De denktank werd het Murray Rothbard Instituut gedoopt, naar de Amerikaanse econoom Murray N. Rothbard (1926-1995), die samen met Ludwig von Mises en Friedrich A. von Hayek een van de prominentste 20ste eeuwse exponenten van de Oostenrijkse Economische School vormde.

De bedoeling van een denktank is natuurlijk het verrichten van diepgaande reflecties over samenlevingsrelevante thema’s op allerlei menswetenschappelijke gebieden zoals economie, geschiedenis, sociologie, (rechts)filosofie, e.d. Dat zal voor het Murray Rothbard Instituut natuurlijk niet anders zijn: door het verspreiden van teksten, publicaties, boeken en het organiseren van lezingen en debatten zal getracht worden een libertarische stempel te drukken in het publieke debat. Hiervoor bevindt het Murray Rothbard Instituut zich in het eminente gezelschap van Prof. Dr. Frank van Dun (Universiteit Gent), Prof. Dr. Jörg Guido Hülsmann (Universiteit van Angers), dr. Jos Verhulst, Prof. Dr. Carlo Lottieri (Universiteit van Siena), Prof. Dr. Jesús Huerta de Soto (Kon. Juan Carlos Universiteit; Madrid) en Dr. Peter van Maanen (econoom; werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg (Den Haag)). Zij maken allen deel uit van de Academische Raad van het Murray Rothbard Instituut, dat dienst doet als intellectuele gistingsvat van de denktank.

Hoewel de activiteit van het Murray Rothbard Instituut voornamelijk zal plaatsvinden in de Nederlandstalige contreien van Europa – in het bijzonder Vlaanderen – zal het de lezer allicht niet zijn ontgaan dat de leden van de Academische Raad zich voornamelijk buiten de grenzen van Vlaanderen en Nederland bevinden. Dit komt omdat het aantal libertarische academici in de lage landen bijzonder schaars is. Die schaarste mag zelfs economisch geïnterpreteerd worden, in die zin dat de vraag naar libertarische academici groter is dan het aanbod ervan. Het bestuur van het Murray Rothbard Instituut, waaronder ondergetekende, erkent hierbij dan ook dat gebreken op de vrije markt wel degelijk mogelijk zijn…

De aankondigingen en plannen mogen dan misschien wel groots en ronkend klinken; de eerlijkheid gebiedt natuurlijk te zeggen dat het Murray Rothbard Instituut momenteel een zeer kleinschalige vereniging is, met zeer beperkte materiële middelen. Daarom dan ook dat het instituut in omvang alleen nog maar verder kan toenemen, wat van ondergetekende ook de innigste wens is.

Ten slotte kopieer ik hierbij ook nog de mededeling die het Murray Rothbard Instituut afgelopen zondag heeft rondgestuurd naar aanleiding van de oprichting. Ik hoop alvast dat het Murray Rothbard Instituut u de komende weken en maanden voldoende stof tot intellectuele reflectie zal kunnen bieden.


Sunday 16 December 2007 23:49

Beste bezoeker,

Vanaf vandaag, zondag 16 december, is het Murray Rothbard Instituut officieel voorgesteld aan 'het grote publiek'. Het Murray Rothbard Instituut zal zich toeleggen op onderzoek en educatie over de Oostenrijkse economische school, het natuurrecht, de praxeologie, de filosofie en de historiografie, en met de menswetenschappen in het algemeen voor zover het direct of indirect verband houdt met het leven, het werk of de methodologie van de Amerikaanse econoom Murray N. Rothbard. Murray Rothbard (1926-1995) was een buitengewoon productieve academicus en intellectueel die belangrijke bijdragen leverde in de economische wetenschap, de geschiedenis, de politieke filosofie en de rechtstheorie.

Het succes waarmee een dokter zijn patiënt kan genezen hangt niet zozeer, of niet uitsluitend, af van de goede wil van de geneesheer, maar van het beschikbaar zijn van de juiste medische kennis en het toepassen van de juiste geneesmiddelen. Net zo hangt het welzijn en de welvaart in een samenleving niet zozeer af van de goede bedoelingen van bestuurders, hervormers en activisten, maar van de ideeën en de methoden waarmee men welvaart en welzijn probeert te garanderen en bevorderen. Het is daar, in die soms abstracte maar fundamentele academische discussies, dat het Murray Rothbard Instituut een broodnodige verandering wil realiseren in het intellectuele klimaat van Vlaanderen, België en Europa.

Daartoe beginnen we met een breed programma van vertalingen, heruitgaves en nieuwe publicaties, werkend in de ruime traditie van Murray N. Rothbard. Onze eerst opkomende uitgave zal "het Fundamenteel Rechtsbeginsel - een essay over de grondslagen van het recht" van Dr. Frank van Dun zijn. Dit meesterwerk, voor het eerst in een kwart eeuw terug beschikbaar, is een baanbrekende fundering van het natuurrecht. Deze magistrale analyse en dito rechtstheorie is een absolute aanrader voor iedereen die serieus geïnteresseerd is in de vragen naar recht, onrecht en de legitimering van wet en staat. Het boek zal beschikbaar zijn in maart van volgend jaar.

Het Rothbard Instituut aanvaardt, om zijn intellectuele en organisatorische integriteit te garanderen, geen overheidssubsidies, en is dus volledig afhankelijk van uw vrijwillige bijdragen.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe publicaties.

met vriendelijke groeten,
het bestuur van het Murray Rothbard Instituut

Michaël Bauwens
Denis Clijsters
Thomas Verhulst
Koen Deconinck
Tuur Demeester
Xavier Meulders

---------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie: zie de website van het Rothbard Instituut op www.rothbard.be
---------------------------------------------------------------------------------------

5 Comments:

At 18/12/07 10:19, Blogger Pieter Cleppe said...

Heel mooi initiatief! Succes ermee!!!

 
At 18/12/07 14:24, Blogger Luc Van Braekel said...

Hopelijk bezondigt de Vlaamse afdeling zich niet aan dezelfde vorm van conspiracy-denken als zijn Amerikaanse tegenhanger. En dan heb ik het meer bepaald over samenzweringstheorieën over de Federal Reserve, de Rockefellers en andere Bilderbergs.

Ik kan mij goed terugvinden in de anarcho-kapitalistische ideeën van libertarische denkers als Murray Rothbard en Lew Rockwell, maar het crackpot-gehalte van hun ongeloofwaardige samenzweringstheorieën hebben ze gemeenschappelijk met extreem-links en extreem-rechts. Zo van: het is de schuld van de Rockefellers! Het is de schuld van de Bilderbergers! Het is de schuld van de Federal Reserve! De New World Order! De illuminati! Om dezelfde reden zal ik iemand als Ron Paul nooit 100% serieus kunnen nemen.

Een valkuil om niet in te trappen, dus. Toch succes toegewenst met jullie initiatief.

 
At 19/12/07 21:55, Blogger Michael said...

@Luc; waar heb je precies Rockwell of Rothbard of Ron Paul van dergelijke samenzweringstheorieën horen verkondigen? Hangt er natuurlijk ook van af wat je een samenzweringstheorie noemt; er is veel 'de schuld van de Fed' ja, maar daar zijn goede economische argumenten voor aan te dragen. Dat die Fed bovendien bijzonder veel macht heeft is ook zo klaar als een klontje, en dat de naam "Rockefeller" geen onbekende is in de bankwereld weet je ook wel vermoed ik. Er zijn natuurlijk fantastische tin-foil-hat theorieën over die personen en instellingen, maar die heb ik geen van bovenvernoemde personen ooit horen verdedigen. Ze hebben het natuurlijk wel over hun bestaan (en ze bestààn ook - de Federal Reserve, de Rockefellers, de Bilderberg group - over de illuminati weet ik niets), maar voor zover ik weet hebben ze het daar op een heel nuchtere, rationele manier over. Graag dus staving van je bewering met teksten of citaten ofzo.

beste groeten,
Michaël

 
At 21/12/07 12:23, Blogger Ivan Janssens said...

Tja. Wat is een samenzweringstheorie. Adam Smith al zei:

"People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices."

Adam Smith kwam tot deze conclusie via observatie. Ik noem dat gezond wantrouwen tegen macht, private en publieke macht. Een samenzweringstheorie afdoen ómdat het een samenzweringstheorie is, is te gemakkelijk. Zoals elke theorie moet ze afgewogen worden tegen de feiten. Trek pas dan je conclusies.

 
At 23/12/07 01:28, Blogger Luc Van Braekel said...

U vroeg een voorbeeld van het samenzweringsdenken van Rothbard?

Neem nu dit artikel: http://www.lewrockwell.com/rothbard/rothbard66.html

Dat artikel past in het samenzweringsdenken waarin zowat elke oorlog uit de twintigste en eenentwintigste eeuw gesitueerd wordt als een soort complot van bankiers en schimmige genootschappen (zijn het niet de Bilderbergers, dan wel de Trilateralen zoals in hoger geciteerd artikel, waarin uiteraard de onvermijdelijke Rockefeller niet ontbreekt) die kost wat kost oorlog willen en daartoe de internationale condities scheppen.

De realiteit is dat bankiers en multinationals graag een graantje meepikken van de geopolitieke situatie en de oorlogen die daaruit voortvloeien. De realiteit is niet dat bankiers en multinationals landen tegen elkaar opzetten, oorlog veroorzaken, om vervolgens een graantje van die oorlog mee te pikken.

Ik zeg niet dat de feiten die Rothbard aanhaalt fout zijn, ik zeg dat de conclusies die hij uit die feiten trekt te veel uitgaan van de veronderstelling dat uit relaties automatisch samenzweringen en complotten volgen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>