2 juli 2007

De Duivelsverzen Van Angela Merkel
(Vincent De Roeck)

Het bureaucratisch vehikel dat we ooit in het leven riepen om de oorlogsmoeheid op het Europees continent te vertalen in economische samenwerking, is vandaag niet langer ongenaakbaar in Europa. Het uniemodel komt steeds meer onder druk te staan. Enkel het legioen van honderdduizenden apparatsjiks houdt nog steeds compromisloos vast aan de Europese monsterstaat. Dat is ook niet meer dan normaal. Hun carrière is onlosmakelijk verbonden met het lot van de Unie. Daarvoor zijn ze tot veel bereid en dulden ze geen tegenspraak, noch van de politici, noch van de verenigde volkeren van Europa zelf. Zij zwaaien de scepters in de ivoren torens tussen Straatsburg en Brussel. Zij garanderen de ingewikkeldheid van de Europese besluitvorming en verwerpen elke vraag naar méér transparantie en duidelijker beleid. Zij zijn, zoals Derk-Jan Eppink het treffend verwoordt in zijn laatste boek, de Mandarijnen van Europa.

De Europese Unie is de afgelopen jaren immers verworden tot een onwerkbare moloch, tot een planeconomisch instituut dat zich méér en méér begon te moeien met de dagdagelijkse gedragingen en beslommeringen van de Europese burgers zonder aan deze verantwoording schuldig te zijn, zonder hen als “soeverein gezag” te erkennen. De Europese regering wordt niet verkozen, maar is toch verantwoordelijk voor 50% tot 70% van alle Belgisch-Vlaamse wetgeving. Het Europees Parlement wordt opgevuld met weggepromoveerde politici uit de lidstaten of door meningloze opvolgers die het zitje moeten warm houden tot een lokale krijgsheer een binnenlandse nederlaag leidt en uit een nationale regering moet opstappen. Het EP heeft daarenboven niet eens bevoegdheden die naam waardig, laat staan dat het de “waakhond” van de uitvoerende macht zou zijn. De Europese Raad moet de “senaat” van Europa voorstellen, maar is gewoon een veredelde grabbelton voor de nationale leiders.

In de Raad is het elkaar vertrappelen voor de grootste korting op de bijdragen, voor een groter aandeel in de structuurfondsen, voor méér geld uit de cohesiebudgetten, … Zoals 6 december voor de kinderen een hoogdag is, zo is elke bijeenkomst van de Raad een feest voor de Europese leiders. De verlanglijsten werden opgehaald en de Euro-Sinterklaas kan zijn subsidies beginnen uitdelen. Als een bende strandjutters, vrijbuiters, schattenzoekers of struikrovers storten ze zich op de berg Europees geld. Als een bende vliegen op een berg fecaliën storten de Europese “leiders” zich op deze vetpotten. Zelfs de weinige Eurosceptische leiders worden algauw in het systeem meegezogen en verkopen hun overtuiging, hun verkiezingsbeloften en hun ziel voor het slijk der aarde van de Eurocratie. Onze verkozenen buigen voor de EU, knielen voor de bureaucraten en verheerlijken de instelling die onze democratie uitgehold heeft en dictatuur teruggebracht heeft naar het hart van het Avondland.

De Europese Unie dient geen enkel doel meer dan zichzelf te handhaven. De opinie van de Europese volkeren is niet langer van tel. De Europese belastingbetaler wordt gedegradeerd tot een baxter die koste wat het kost de corrupte bureaucratie in leven moet houden. De EU is niet langer onze Unie. De natte droom van onze Eurofiele leiders kwam tot een orgasme in 1992 wanneer het Verdrag van Maastricht ondertekend werd. De lokroep van een “politieke” Unie bracht de Eurocraten in extase. Nochtans was dit verdrag het begin van het einde. Het Europees project werd niet langer gedragen door de volkeren van Europa. De onbezonnen uitbreiding naar het Oosten was de druppel die de emmer deed overlopen. Het volk had er genoeg van. Het was té lang genegeerd, belogen en bedrogen geweest door de Europositivo’s om de EU nog langer aan zijn borst te koesteren. Vandaag is de Europese Unie op sterven na dood. En laat ons eerlijk zijn, wie is daar rouwig om?

Vorige week was het opnieuw carnaval in Brussel. De oud-communiste Angela Merkel, die zich binnen de CDU wist op te werken tot Duits Kanselier, had een boekje laten samenstellen dat bol stond van de arrogante voorstellen en negationistische prietpraat aangaande het afschieten van het eerste ontwerp van het Europees Grondwettelijk Verdrag (EGV). Zij wou koste wat het kost een nieuw verdrag, en liefst zonder referenda. Het volk weet toch niet over wat het spreekt. In deze sfeer van pré-dictatoriaal totalitarisme werd het Europees Hervormingsverdrag (EHV) goedgekeurd, geen Grondwet zogezegd, maar toch.

Merkel negeerde het feit dat twee stichtende volkeren van de EU al tegen een grondwet gestemd hadden, dat het Duitse Hooggerechtshof geoordeeld heeft dat elke EU-Grondwet as such een ongrondwettigheid inhoudt en dat in de laatste Euroverkiezingen meer dan de helft van de Britten voor anti-EU’ers gestemd heeft. Nicolas Sarkozy zag er geen erg in om een expliciete verwijzing naar de vrije markt binnen de EU te schrappen uit de tekst. Tony Blair verraadde het Britse volk en werd koest gehouden met een “opt-out” clausule en een schrapping van de afdwingbaarheid van het Europees Charter van Fundamentele Rechten. De Polen kregen koekjes toegeworpen in de vorm van extra subsidies. De kleine landjes moesten aanwezig zijn en knikken. De Tsjechen, de Bulgaren en de Roemenen moesten zich kalm houden en gingen plat op hun buik voor de dreigende zweepslagen van Europa dat maar niet kan vatten waarom de “nieuwe” lidstaten nog méér Eurosceptische neigingen hebben dan de “oude”. Kennen ze dan géén dankbaarheid? Zijn ze dan niet bereid om vijftien jaar na de val van het IJzeren Gordijn op te gaan in een nieuw bureaucratisch corporatistisch project dat de rechten en vrijheden van de burgers met de voeten treedt? Misschien was Angela Merkel vergeten dat haar kanselier-voorganger Adolf H. net hetzelfde voor ogen had met Oost-Europa als zij vandaag.

Is er eigenlijk wel een verschil tussen het oude EGV en het EHV? De Eurocraten zeggen van wel, de rest denkt van niet. Op het gegeven woord van de Eurocraten afgaan, is nog naïever dan in 1938 halsoverkop naar Munchen reizen en triomfantelijk terugkeren met garanties op vrede. De waarheid gaan we waarschijnlijk nooit vinden in de officiële rapporten van de EU. Gelukkig zijn er onafhankelijke bronnen en denkgroepen werkzaam in de wandelgangen van de Europese instellingen. Eén van deze noemenswaardige organisaties is Open Europe, een denktank die de EU met een kritische bril bekijkt. Hun analyses zijn dan ook van een onschatbare waarde voor ons. Volgens Open Europe is de impact van de beide teksten op het leven van de Europese burgers identiek. De weinige veranderingen zijn decoratief en tekstueel, maar zeker niet inhoudelijk of structureel. Het enige verschil is dat tal van landen een referendum beloofd hebben over de oude versie, maar nog niemand diezelfde belofte gemaakt heeft over de nieuwe tekst, en waarschijnlijk maar weinigen de politieke moed zullen hebben om dat alsnog te doen. De burgers zijn bij deze volledig buitenspel gezet. En niemand die revolteerde. De barrikaden bleven onbemand. Het forum bleef leeg.

Ik heb een hekel aan gelijk hebben. Ik haat het u te moeten zeggen: “zie je wel, ik heb het jullie toch gezegd”, maar vandaag kan ik niet anders. I told you so! Ik heb de afgelopen maanden continu voorspeld dat de Europese leiders de Grondwet zouden doen herrijzen, al dan niet onder een andere naam, maar wel met precies dezelfde inhoud, enkele minimalistische en cosmetische amenderingen niet te na gesproken dan. Onze laatste hoop lag in de handen van de Polen die om de verkeerde redenen wel de juiste houding aannamen, maar ook de Poolse tweeling capituleerde. De bulldozer van Nigel Farage en de kartonnen borden van Ashley Mote, twee protestacties waaraan tal van MEP’s deelnamen, waren een pijnlijke openbaring voor de EU. Het democratisch deficit was nog nooit zo duidelijk aanwezig geweest. Parlementsleden werden niet betrokken in de totstandkoming van de verdragtekst. Zij werden gemuilkorfd door de Eurocraten. Zelfs hun acties werden verboden. Dit gaf, geheel terecht, aanleiding tot een scherp commentaarstuk van EP-lid Daniel Hannan in The Daily Telegraph onder de alleszeggende titel The EU: designed to be undemocratic. De Europese Unie is ontworpen om ondemocratisch, corrupt en ontransparant te zijn, en de EU is gedoemd om ondemocratisch, corrupt en ontransparant te blijven.

Daniel Hannan, Nigel Farage, Ashley Mote en consorten werd “populisme” verweten, omdat zij tegen de schenen van de bureaucraten durfden schoppen, omdat zij de wil van de burgers bleven verdedigen en zich niet lieten inpakken door het Grote Gelijk van de etatisten. Zij konden niet gepaaid worden. Daarvoor verdienen ze ons ongebreideld respect en onze onvoorwaardelijke steun. De strijd is immers nog niet gestreden, want zij zijn er nog. De Grondwet is er nog niet, want zij zijn er nog. De monsterstaat is nog geen onomkeerbare werkelijkheid, want zij zijn er nog. Het volk is nog niet helemaal vertrappeld, want zij zijn er nog. Zij zijn vandaag, tot scha en schande van iedereen die zijn kazak gedraaid heeft, de allerlaatste verdedigingslinie van het vrije Europa geworden. Zij bewaken onze tradities, onze nalatenschap en onze vrijheid. Zij houden stand. Zij zijn de hoeders van het Avondland.


Je kan een PDF-versie van deze vrije tribune op de webstek van Nova Civitas terugvinden (http://60gp.ovh.net/~novacivi/artikels.html).

Meer teksten van Vincent De Roeck op Libertarian.be.

7 Comments:

At 2/7/07 17:43, Anonymous Anoniem said...

Beste Vincent,

Eventjes ter kennisgeving.

Dit persbericht werd vorige week (vlak voor de top) door Frank Vanhecke verspreid en bevat het standpunt van het VB ten aanzien van de EU en het EHV. Net zoals de VB-fractiegenoot Ashley Mote verzetten wij ons ook tegen de EU-nisering van Vlaanderen.

Het Vlaams Belang zal zich in het Europees Parlement verzetten tegen de pogingen van de Duitse bondskanselier Angela Merkel om de Europese Grondwet alsnog door te drukken. Het 'Hervormingsverdrag' dat door het Duitse voorzitterschap wordt voorgesteld, draagt wel niet meer de naam 'Grondwet', maar wijzigt weinig essentieels aan de oorspronkelijke tekst van het Grondwettelijk Verdrag. Mevrouw Merkel tracht lood voor oud ijzer te verkopen.

Het is niet omdat een aantal loutere (en feitelijk weinig omstreden) symbolen zoals de Europese vlag en de Europese hymne niet meer in de tekst staan opgenomen, dat de evolutie naar een Europese superstaat wordt gestopt. In dat verband steunt het Vlaams Belang het voorstel van de Nederlandse premier Balkenende om de nationale parlementen in Europese regelgevende procedures te betrekken.

De Europese Unie moet rekening houden met het oordeel van de kiezers in Frankrijk en Nederland, die de Grondwet nietig hebben gemaakt. Het Hervormingsverdrag brengt, net zoals de Grondwet, geen fundamentele oplossingen voor het democratisch deficit en het gebrek aan verantwoording die de werking van de Europese Unie kenmerken.

Het Vlaams Belang is voorstander van een referendum in elke Europese lidstaat over nieuwe verdragen die bevoegdheidsoverdrachten inhouden, en over de verdere uitbreiding van de Europese Unie. Een recente opiniepeiling van de Financial Times wijst uit dat 75% van de Spanjaarden, 71% van de Duitsers, 69% van de Britten, 68% van de Italianen en 64% van de Fransen voorstander zijn van een nieuw referendum over het nieuwe Verdrag. Uit dezelfde peiling blijkt ook dat een grote meerderheid van de Europeanen zich verzet tegen de mogelijke toetreding van Turkije.

Het wordt tijd dat de Europese Unie begint rekening te houden met de wil van de bevolking.


Niet enkel de "liberalen" moeten de strijd tegen de EU claimen. Zij zijn het in de eerste plaats die de EU vandaag gemaakt hebben tot het gedrocht dat het is. Ik weet ook niet of men bij "uw" VLD wel zo luisterbereid is als het op kritiek op de heersende partijlijn ("meer Europa") aankomt... Wij, bij het VB, zijn tenminste duidelijk en rechtdoorzee.

Met Vlaamse groeten,

Albrecht

 
At 2/7/07 23:40, Anonymous Anoniem said...

Wel, Vincent, dat persbericht van Van Hecke steekt toch scherp af tegen de reacties van Verhofstadt. Daarom ondermeer lig ik nog steeds overhoop met uw recente 'ode' hier op diezelfde Verhofstadt.

Maar, 'Albrecht' overdrijft natuurlijk waar hij beweert dat het "de liberalen" zouden zijn die "in de eerste plaats" de EU gemaakt hebben tot het gedrocht dat het vandaag is. Dat is verre van juist. Die slechte "eerste plaats" komt aan anderen toe.

Ik maak me weinig illusies over het 'liberale' karakter van het VB. Maar, ik heb nog minder illusies over het 'democratische' karakter can de VLD van Verhofstadt & Co. En democratie is veel belangrijker dan 'liberalisme'.

 
At 3/7/07 14:52, Anonymous Anoniem said...

Het Europees 'hervormingsverdrag' is oude wijn in nieuwe zakken. En daar is alles met gezegd. Hopelijk komt er een referendum. Tegen stemmen is dan ook de boodschap!

 
At 3/7/07 19:34, Anonymous Anoniem said...

I told you so! Als voorzitter van de denkgroep Nova Simplicitas heb ik zelf de afgelopen maanden ook continu voorspeld dat de Europese leiders de Grondwet zouden doen herrijzen. Ik dacht dat ik een roepende in de woestijn was. Gelukkig heb ik geen hekel aan gelijk hebben. Integendeel. Ik vind dat heel plezant.

 
At 3/7/07 20:57, Anonymous Anoniem said...

Beste IFF'ers, ook ik heb als één van de allerlaatste Nederlandse Fortuynisten een tekstje gepubliceerd over het recente Europese Hervormingsverdrag. Het draagt de titel: FRANS TIMMERMANS BLUNDERT NEDERLAND UIT EUROPA (voor de Vlamingen die Timmermans niet kennen: hij is de Nederlandse staatssecretaris voor Europese zaken).

<-- begin -->

Het is niet te geloven: het kabinet maakt anno 2007 precies dezelfde fout als in 2005: dreigen met hel en verdoemenis als we niet in het 'Europese gareel' gaan lopen en een nieuw supra-nationaal verdrag accepteren. In 2005 heette het dat we respectievelijk 'een soort Bosnie' zouden worden bij afwijzing van de Europese Grondwet (Donner) dan wel dat dan 'het licht uit zou gaan' (Brinkman). Het resultaat: een overdonderende meerderheid wees de gondwet af. Blijkens eveneens overdonderende anti-Europese reacties op de dreigementen van Timmermans zoals op de site van De Telegraaf zal het bij het nieuwe verdrag niet anders gaan. Als er althans een nieuw referendum komt. Timmermans spreekt stoere woorden ('ik ben niet bang voor een nieuw referendum') maar uit zijn dreigende taal blijkt het tegendeel: hij poept groen en geel van angst. Maar je kunt het optreden van Timmermans ook heel anders uitleggen: als Nederland door zijn geblunder de EU moet verlaten conform zijn dreigement zou dat wel eens een zegen voor ons land kunnen zijn waarmee Timmermans alsnog de geschiedenis zal ingaan als de visionaire bewindsman die ons land met een uitgekiende strategie heeft gered van het Europese juk! Timmermans weet ook wel dat de weerzin tegen elke vorm van gevestigde politiek zo groot is, dat de mensen juist het tegenovergestelde doen van waartoe ze worden opgeroepen! Als hij een echte 'Europeaan' zou zijn zou hij het volk dus moeten oproepen het nieuwe verdrag massaal af te wijzen! Maar nu effe serieus: hier nog even de belangrijkste argumenten waarom we zo snel mogelijk uit de EU moeten stappen:

1. In alle landen die geen lid zijn van de EU gaat het beter dan in de lidstaten: Noorwegen, Zwitserland, IJsland: ze hebben op geen enkele manier nadelen van hun onafhankelijke status, eerder het tegendeel. Dit argument wordt steevast genegeerd dan wel omzeild door de Euro-lobby.

2. In de landen zonder Euro gaat het beter dan in de landen met Euro. Zweden, Denemarken en Groot-Brittanie doen het in geen enkel opzicht slechter dan de landen met Euro. De Euro is een mislukking. De conclusie: hoe minder Europa, hoe beter het met een land gaat.

3. In essentie gaat de EU over het subsidieeren van arme landen door rijke landen. Nederland is dus altijd verliezer. Het geld dat we weggeven aan obscure regimes in Oost-Europa en corrupte 'olijventelers' in Griekenland moeten we in eigen zak houden.

4. Ook de Europese bureacratie kost ons handenvol geld en levert louter ergernis op over corruptie, vriendjespolitiek en decadentie. De bestuurselite is met name zo voor Europa omdat dit een 'carriere-kanaal' vormt waarin mensen als Neelie Kroes kunnen worden weggestopt.

5. Europa wordt bestuurlijk een steeds grotere chaos naarmate het aantal landen toeneemt. Dat kan ook niet anders. Op dit moment is Europa de facto reeds onbestuurbaar zoals blijkt uit de druk en de chantage die op Nederland wordt uitgeoefend het nieuwe verdrag te aanvaarden. Waar argumenten ontbreken rest slechts de botte bijl en het machtswoord.

6. Iedereen weet dat de grote landen het voor het zeggen hebben en dat die het eigenbelang altijd laten prevaleren. Europa is vanaf het begin al een speeltje geweest van Duitsland en Frankrijk en dat is nog steeds zo, al wordt dat door het Franse volk niet meer gepikt. Niemand luistert kortom naar Nederland.

7. Niemand kan uitleggen wat de burger nu eigelijk wijzer wordt van dat Europa ondanks het feit dat al tien jaar geroepen wordt dat 'Europa moet worden uitgelegd'. Dat kan niet omdat er niets positiefs uit te leggen valt. Alle tradionele 'voordelen' zoals 'vrij reizen', 'vrij verkeer van goederen' en 'dode hoekspiegel verplicht' (dat laatste voorbeeld komt uit deze wat hilarische opsomming uit NRC Handelsblad) kunnen ook prima in stand blijven zonder EU met de verstikkende bureaucratie.

8. Het probleem van het 'democratisch tekort' en de legitimering van het Europees Parlement kan nooit worden opgelost. Mensen willen nu eenmaal niet stemmen voor organen waar ze niet in geloven en geen 'gevoel' bij hebben. De opkomst bij recente Europese verkiezingen in Bulgarije, toch een land dat een giga netto-ontvanger moet gaan worden, haalde de 30% niet.

9. Het 'Europese probleem' dreigt steeds meer individuele lidstaten te ontwrichten omdat een pro-Europese elite-regering in conflict raakt met de eigen bevolking. Aldus gaat het 'Europese project' juist precies het tegenovergestelde bereiken dan waarvoor het bedoeld was. Dit proces speelt sterk in Nederland en Frankrijk, maar wint ook in veel Oost-Euopese landen terrein. In Polen bijvoorbeeld speelt de homo-kwestie die de anti-Europa gevoelens onder het volk enorm versterkt.

10. Het probleem-Turkije is een zwaard van Damocles boven de Unie dat alleen kan worden weggenomen als Turkije zelf lidmaatschap afwijst. Of als de EU wordt opgedoekt natuurlijk.

11. De EU werkt sterk escalerend op internationale conflicten of zal zo gaan werken. Doordat er steeds meer druk komt om als EU 'met een stem te spreken' is er in de toekomst geen vrijheid meer een eigen buitenlandse politiek te voeren zoals bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk en ook een beetje Duitsland voeren ten opzichte van de VS en Irak. Deze druk wordt versterkt en gesymboliseerd door de 'Europese symbolen' als vlag en volkslied die juist daarom zo gevaarlijk zijn.

12. Europese politici zijn structureel incompetent. Dat komt omdat een carriere in de nationale politiek nog altijd veel meer status heeft dan een carriere in de Europese. Daarom wordt Europa bestuurd door een tweede garnituur.

<-- einde -->

Ziezo. Dat was mijn bijdrage. Nog veel succes met jullie Vlaams-rechts bloginitiatief. Bezoek anders ook ons forum/weblog op "www.pim-fortuyn.nl" !

 
At 3/7/07 22:14, Anonymous Anoniem said...

Er werd geen "verdrag" goedgekeurd, enkel een "mandaat". Dat juridisch waardeloos is trouwens, want de IGC is soeverein en heeft van niemand (en zeker niet van een EU-instelling als de Europese Raad) mandaten te ontvangen. Beste naam is dus een "suggestie". Maar tenzij Brown nog tegenwringt, is er politiek gezien jammer genoeg wel een akkoord.

Zie: http://eureferendum.blogspot.com/2007/06/coup-detat-in-making.html of http://eureferendum.blogspot.com/2007/07/blairs-eu-deal-not-binding.html

In Ierland komt alleszins reeds een referendum.

Zie: http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/06/25/neu125.xml

 
At 3/7/07 23:47, Anonymous Anoniem said...

Ik moet Vincent over de ganse lijn gelijk geven. Ik vind ook dat Europa een ongeleid projectiel is geworden. Een Schengen-akkoord zonder Europol, een Europees Leger zonder soldaten en een Europees Charter van Fundamentele Rechten zonder afdwingbaarheid zijn maar enkele voorbeelden van het inconsistent wanbeleid binnen de EU. De toetreding van landen waar dankzij decennia van ijzeren gordijnen een totaal andere cultuur heerst, hebben van de Unie inderdaad een monsterstaat gemaakt.

Kijk maar eens hoe ongelooflijk agressief de Russen reageren op een homo-demonstratie in Moskou, zonder EU-reactie, of hoe Poolse en Russische maffiagroepen in de EU geen strobreed in de weg worden gelegd. Ze maken alles gewoon steeds minder veilig in de EU.

De nieuwe landen krijgen ook de illusie er beter van te worden, terwijl Brussel net aan het "bezuinigen" is, althans dan per capita. Nederland en Vlaanderen blijven véél te véél betalen. De EU is een veeltalig en daarom geldverslindend circus dat hopelijk ooit eens een keer kan besluiten of ze in Brussel blijven vertoeven of nog steeds maandelijks naar Straatsburg blijven pendelen voor rekening van de belastingbetaler.

Een nieuw refendum is dus helemaal terecht, hoewel ik denk dat de Euro-euforische politiek het zal proberen tegen te houden, gezien de vorige uitslag in Nederland en Frankrijk.

De EEG en de Benelux waren toch genoeg? Who needs the EU anyway?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>