4 mei 2007

Eurocratische verblinding (Politiek Incorrect)

De manier waarop de Europese Unie zichzelf probeert te verkopen is soms lachwekkend. Een nieuw staaltje van platte demagogie waar zelfs Pierre Poujade nog stikjaloers op zou zijn geweest, werd eergisteren nog eens getoond door de griezels uit het Brusselse Berlaymonster.


The Addams Family, pardon, de Europese Commissie stelde namelijk met trots haar begroting voor het werkjaar 2008 voor (dat op 13 juli nog wordt besproken door de Europese Raad en het Europees Parlement). Normaliter is dat niet meer of niet minder dan een administratief akkefietje, maar deze keer werden wel de nodige toeters en bellen uitgehaald. Immers, de Europese Commissie is er eindelijk in geslaagd een van de grote breekpunten van de eurosceptici (incluis ondergetekende) te doen verstommen: het verwijt dat Europa teveel investeert in nutteloze en zelfs contraproductieve landbouwsubsidies, terwijl het economisch beleid en justitie ondergefinancierd wordt.


Voor het eerst wordt er immers MEER in economie en tewerkstelling geĆÆnvesteerd dan in de zogenoemde 'landbouwsubsidies'. Even de harde cijfers op een rijtje: volgens het nieuwe begrotingsvoorstel zal er in 2008 129,2 miljard euro worden uitgegeven; een stijging van de totale uitgaven met 2% in vergelijking met 2007. 44,2% van dit budget ofte 57,2 miljard euro zal gaan naar de uitgavenpost "cohesie en competitiviteit voor groei en tewerkstelling". Dit omvat een breed gamma van beleidsmaatregelen gaande van infrastructuurwerken tot subsidies voor ondernemingen en grootschalige projecten. In het persbericht van de Europese Commissie (zie http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/597&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en) staat ook een taartdiagram afgebeeld waarop je de allocatie van die 129,2 miljard euro mooi kunt zien. De opsteller heeft alleszins mooi gebruik gemaakt van de truuk van het optisch bedrog: de 56,3 miljard euro voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid werd mooi in twee stukken verdeeld, zodat het bedrag kleiner lijkt. Als je het diagram bekijkt, zou slechts 10,7% van de totale middelen gaan naar 'plattelandsontwikkeling' (wat direct geassocieerd kan worden met landbouwsubsidies). In werkelijkheid moet je hierbij ook nog de 32,9% optellen die voor 'directe hulp en marktgerelateerde uitgaven' - wat een platonisch taaltje zeg... - bedoeld zijn. Dan kom je op een totaalsom van 43,6% vd uitgaven ofte 56,3 miljard euro.


57,2 miljard versus 56,3 miljard euro. Hoe minimaal het verschil ook: er wordt dan toch voor het eerst sinds jaren minder uitgegeven aan landbouwsubsidies? Neen. Want er bevinden zich namelijk ook heel 'verdoken' landbouwsubsidies in het domein van die eerste en tevens grootste uitgavenpijler, zijnde de cohesiefondsen. Sommige 'infrastructuurinvesteringen' gaan immers naar landbouwprojecten en visserij. Die 'verdoken' landbouwsubsidies stegen in de periode 2002-2005 trouwens met 1,7%. Het zou interessant zijn om die evolutie naar 2008 toe ook te kennen. Bovendien kunnen zich ook ernstige vragen gesteld worden bij die 'cohesiefondsen en infrastructuurinvesteringen'. We hoeven hierbij niet alleen denken aan de subsidieramp in Henegouwen, maar men kan zich bijvoorbeeld ook afvragen waarom de Europese Unie subsidies verleent voor de aanleg van een kunstmatig meer in de Engelse stad Bradford (niemand die er echt kan zeggen wat het nut ervan is).


En zelfs als we die verholen landbouwsubsidies buiten beschouwing laten, dan nog liegt de Europese Commissie zomaar wat voor. Procentueel mogen de landbouwsubsidies dan wel gedaald zijn, in harde euro's is er zomaar eventjes een stijging van 15,7 miljard euro op te merken gedurende de periode 1997-2007.


De slotsom is dus dat ook anno 2008 de Europese Unie een logge subsidiemachine is en blijft. Bovendien zullen de uitgaven voor 'administratieve kosten' met niet minder dan 5,7% stijgen in vergelijking met dit jaar (mede door de stijgende pensioenkost voor de Europese ambtenarij). Alsof dit een uitgave is dat Europa op de wereldkaart zal zetten... Maar, eerlijk toegegeven, mijns inziens moet Europa evenmin meer investeren in zaken als 'competiviteit, economie en tewerkstelling'. Want indien je een beleid wil scheppen voor een competitief en arbeidslustig Europa, geldt in feite niets meer of niets minder dan een zeer bekende uitspraak van Margaret Thatcher: "Het beste tewerkstellingsbeleid is om er geen te hebben". Wijze woorden van een wijze dame, waar Eurocratiƫ een enorm tekort aan heeft.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>