8 april 2007

Eén miljoen jobs gingen verloren de laatste decennia. Hoe kunnen wij ze terughalen?

standbeel voor de Antwerpse dokwerker
Ter gelegenheid van het driejarig bestaan van “WorkForAll” als socio-economische en onafhankelijke denktank, nodigen wij u uit op een Debatavond op maandag 7 mei om 19 uur in het Internationaal Perscentrum te Antwerpen, Grote markt 40 met als titel: Eén miljoen jobs gingen verloren de laatste decennia. Hoe kunnen wij ze terughalen?

Alle goed nieuws shows ten spijt, in werkelijkheid leven 1.2 miljoen mensen van een RVA-uitkering. Telt men de bruggepensioneerden erbij dan is circa een vierde van de beroepsbevolking werkloos of inactief. In de jaren ’70 was dit amper 2 %. Maar daarna is het structureel scheef gelopen. In naam van de solidariteit en herverdeling hebben cliëntelisme en belangengroepen zich in de samenleving genesteld en via een zwellend overheidsapparaat hun macht met behulp van wettelijke middelen vast gelegd.

Met een verstikkende wurggreep heeft dit apparaat onze welvaart ondermijnd en de hele samenleving is in drijfzand terecht gekomen. Nog nooit is de armoede zo groot geweest. Nog nooit is de samenleving zo dof geweest. Nog nooit is de stagnatie en zijn de statistische leugens zo groot geweest. Niet allen de economie lijdt hieronder maar ook de democratie en de morele basis van onze westerse samenleving.

Eric Verhulst zal als voorzitter van WorkForAll uit de doeken doen dat het anders kan. In een open samenleving wordt de productieve arbeid niet belast aan tweemaal zijn marktwaarde, maar beloont men diegenen, die met hun arbeid de samenleving beter maken. In een open samenleving creëert men geen bureaucratische mastodonten, met ingewikkelde en niet efficiënte regelgevingen om de burgers te beknotten en als enig doel de macht van het apparaat te versterken. In een Open Samenleving kent men geen standen met gepriviligeerde klassen die met wettelijke dwang in stand gehouden worden. In een Open samenleving voelt de burger zich veilig en thuis en wordt een vreemdeling als gast ontvangen maar erkent de vreemdeling ook dat hij zich als gast dient te gedragen. In een Open Samenleving is er vrijheid van gedachte en is er vrijheid van handelen in wederzijds respect. In een Open Samenleving erkent men dat de gezagdragers maar een tijdelijk mandaat hebben en weten de gezagsdragers dat ze de morele plicht hebben verantwoording af te leggen voor de gevolgen van hun daden en beslissingen. Die open samenleving kan niet gecreëerd worden met micro-maatregeltjes. Enkel doordenken tot op de kern kan een oplossing brengen. WorkForAll heeft hierover grondig nagedacht. De oplossingen hoeven niet utopisch te zijn en evenmin hoeven ze de waarachtige solidariteit te ondermijnen. Eenvoud maakt welvaart en welzijn. Eenvoud schept arbeid. Maar eenvoud vergt wel moed en doortastendheid.

Dit is meer dan een zuiver economisch thema. Het heeft alles te maken met democratie, waarachtige solidariteit, waarachtige vrijheid en een waarachtige morele basis. Het economische volgt hieruit als een logisch gevolg omdat we een samenleving van mensen zijn.

Concreet zulen we u aantonen met de cijfers dat de overheidssector met de helft kan worden ingekrompen, wellicht zelfs meer. Wij zullen u aantonen dat dit een arbeidsreserve van 1,5 miljoen mensen terug productief op de been kan brengen terwijl dit de ruimte schept voor meer welvaart maar ook voor meer welzijn, met minder stress voor diegene die werkt. Wij zullen u aantonen dat dit kan door elke vorm van inkomstenbelasting af te schaffen. Wij zullen u aantonen dat dit kan door overheidsdiensten te demopoliseren en op dezelfde wijze te organiseren als alle andere competitieve bedrijven. Wij zullen u aantonen dat dit kan zonder de echte solidariteit te ondermijnen. Integendeel, er zullen meer middelen ter beschikking komen om op een menselijke en solidaire wijze de echte zwakken in de samenleving te helpen en terug hoop te geven.

Natuurlijk, tussen doordenken tot op het bot en de realisatie in de praktijk kan nog een lange weg liggen. De hoge werkloosheid en de dalende welvaart en het tanende welzijn zijn gevolgen, geen oorzaken. Zij zijn het gevolg van wat de meeste burgers menen te mogen of moeten denken en er kunnen jaren over gaan om de gedachten terug vrij te maken en de morele basis te herstellen. Op een uur tijd kunnen wij dan ook niet alle aspecten belichten noch een antwoord geven op alle vragen. Maar wij durven te hopen dat wat wij u te vertellen hebben, de deur op een kier zal zetten.

Mogen wij ten stelligste rekenen op uw aanwezigheid. Tenslotte zijn wijzelf verantwoordelijk voor hetgeen wij van de samenleving maken. In een democratie heeft men de leiders die men gekozen heeft. Zelfs deze evidentie is vandaag geen evidentie meer. De bal ligt nu in het kamp van de burger zelf (dat is u en ik) en niet meer in het kamp van de politici.

Wij verwachten u op 7 mei. U bent van harte welkom!

Deelname is gratis met mogelijkhedid to napraten in de historische kelderbar (voor eigen rekening). Inschrijving evenwel gewenst via het contact formulier op de site .

(Definitieve lijst van debattanten nog niet gekend )


<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>