23 december 2006

De Libertarische Grondwet (Vincent De Roeck)

Door de verlinksing van onze samenleving na de wantoestanden uit de 19de eeuw, na de laagconjunctuur volgend op de beurskrach van 1929 en na de periode van onrust ten gevolge van het einde van de tweede wereldbrand, kennen we vandaag de dag wetteksten die men grondwet noemt en die opvallen door hun onnuttige lengte en bewuste onleesbaarheid. Als we de "echte" oergrondwetten van de 18de eeuw bekijken, die van Frankrijk en de Verenigde Staten op kop, dan is er een lange weg afgelegd. Maar of die evolutie wel zozeer een triomf voor de vrijheid, dan wel een overwinning voor de tirannie betekend heeft, wil niemand zeggen. De dictatuur van de koningen uit het ancien regime werd in wetteksten gegoten en evolueerde tot een dictatuur van de grondrechten. Door tientallen "rechten", gaande van non-discriminatie over milieu en onderwijs tot zelfs de ganse sociale zekerheid, te betonneren in onze grondwet, is deze verworden tot een vodje papier dat dictatuur en totalitarisme legitimeert. We zijn terug van af, en niemand die dat beseft of wil beseffen. We the people is de facade geworden waarachter het despotisme van de Middeleeuwen nog steeds hoogtij viert. Men weet het enkel beter te verkopen.

Om hiermee definitief komaf te maken en om "onze" leiders de kans te bieden eindelijk eens een grondwet te redigeren die uitsluitend nog maar de essentie behelst, moeten we afstappen van de juridische superflux. We mogen ons niet langer verliezen in de ellenlange compromissen die geen enkele toegevoegde waarde hebben. Alvorens ons op dit monnikenwerk te gooien, moeten we eerst de onmiddellijke en onvoorwaardelijke afschaffing van onze huidige geperverteerde grondwet zien te bewerkstelligen. De geloofwaardigheid van de huidige Belgische grondwet heeft trouwens niet eens een democratische onderbouw. Ze werd in 1831 goedgekeurd door een ondemocratisch verkozen Constituante. De Europese grondwet heeft ook al geen enkel bestaansrecht, en dit niet zozeer door het afschieten ervan in de referenda, maar in de eerste plaats omdat ook zij opgesteld werd door een ondemocratisch orgaan, de zogenaamde Europese Conventie. De Conventie was niets meer dan een mooie fin de carriere voor mislukte weggepromoveerde lokale politici.

De nieuwe grondwet die ik voorstel is uitgesproken libertarisch. Ze telt slechts drie artikels en behelst de basisidee van een moderne vrije maatschappij met individuele rechten, plichten, verantwoordelijkheden en vrijheden. De tekst is eenvormig, duidelijk, allesomvattend en leesbaar.

(Artikel 1) Geen persoon, groep personen of overheid mag geweld, dwang of fraude initieren tegen geen enkel individu of zijn eigendom. (Artikel 2) Geweld mag moreel en legaal uitsluitend gebruik worden als verdediging tegen degenen die artikel 1 overtreden. (Artikel 3) Er mag nooit een uitzondering gemaakt worden op artikel 1 en 2.

Met deze drie artikels kan, alle kritiek van links en rechts ten spijt, een ganse maatschappij gereguleerd worden zonder de intrinsieke quasi-oneindige vrijheid van het individu te schaden. Een dergelijke grondwet was de droom van Jean-Jacques Rousseau en consorten. Een dergelijke grondwet stelt eindelijk paal en perk aan de wetgevende inflatie van onze ontspoorde samenleving. De idee van concurrerende vrijheden ("mijn vrijheid wordt begrensd door de vrijheid van de anderen") en van het sociaal contract ("wat doen als er een overschrijding van de eigen vrijheid plaatsvindt?") vinden we hierin immers op de meest pure wijze terug, en die beide ideeen behelzen op exemplaire wijze de oorspronkelijke ongereptheid van het democratisch vrijheidsideaal, het ideaal dat door links gedemoniseerd en door rechts verguisd wordt.

Met zo'n revolutionaire ingesteldheid kan de westerse wereld zich eindelijk herbronnen en terug aan de toekomst denken zonder zich te blijven verliezen in dogmatische aanpakken en socialistisch corporatisme. The welfare state was not the solution to our problem. The welfare state was the problem. Enkel een minimale staat kan immers de terugkeer van dictatuur en absolutisme verijdelen. Maar geen paniek, vrijdenkers. We moeten niet bang zijn van de toekomst. Onze beste dagen liggen immers nog voor ons, want het is nooit te laat om op het verkeerde pad rechtsomkeer te maken.

9 Comments:

At 23/12/06 14:46, Blogger Vincent De Roeck said...

"We the people" zijn de eerste drie woorden van de Amerikaanse Grondwet. Dit ter informatie.

 
At 23/12/06 15:40, Anonymous Anoniem said...

1. Wat zijn de definities van "persoon", "overheid", "geweld", "dwang" en "fraude"? Is "persoon" hetzelfde als "individu"?

Wat zijn de definities van "moreel", "legaal" en "verdediging"?

2. Uit artikel 2 leid ik af dat , ofschoon er in artikel 1 drie vormen van vrijheidsberoving (ik ga er gemakshalve even van uit dat artikel 1 over vrijheidsberoving gaat, al staat het er dus eigenlijk niet met zoveel woorden in) staan, er dus maar één antwoord is op elk van die drie vormen, namelijk: geweld.

3. Een snelle gevolgtrekking uit artikel 3 betekent dus dat, wanneer ik vind dat iemand mij bedrogen heeft (een kop koffie te duur verkocht, bijvoorbeeld), ik die persoon gewettigd het hoofd mag inslaan. Geen uitzonderingen, nietwaar?

Ik weet niet hoe het met de rest zit, maar ik vind zo'n tekst nu niet direct een solide basis voor een vrije markt; ik zou aan niemand nog een kop koffie durven verkopen, want wie weet wanneer iemand zich bedrogen voelt...

 
At 23/12/06 16:13, Blogger Vincent De Roeck said...

Karel, dat je - misschien terecht - vreest voor "far west" toestanden, kan ik best begrijpen. Het is ook niet mijn bedoeling geweest om de perfecte samenleving voor te stellen. Die bestaat volgens mij gewoonweg niet. Wel denk ik dat deze drie artikels, die ik ooit trouwens op Libertarian.nl gevonden heb, een duidelijkere en betere "staat" mogelijk maken.

Natuurlijk heeft elk begrip nog nood aan een interpretatie, maar dit is maar klein bier vergeleken met de duizenden pagina's interpretaties die nu nodig zijn. Er zijn ook nog rechtbanken om conflicten op te lossen.

Waarschijnlijk ontbreekt er inderdaad een woordje in deze "grondwet" en dat is het woord "proportioneel". Zo maken we het onmogelijk om iemand die een snoepje steelt, ter plaatse te fusilleren.

Het artikel is natuurlijk maar een hersenspinseltje, geen waarheid.

 
At 23/12/06 17:10, Blogger David Vandenberghe said...

Dus euh stel dat persoon X1 uit waanzin X2 aanvalt dan mag Staatsambtenaar P1 niet ingrijpen want dan neemt P1 een preventieve initiatief tegen X1? X2 mag zich verdedigen tegen X1, maar kan hulp inroepen van P1 en desnoods zelf X1 overhoop knallen? Leuk probeersel maar misschien iets té kort?

 
At 23/12/06 18:16, Anonymous Anoniem said...

Het a priori ingrijpen van de staat (dus wanneer er door de benadeelde burger zelf geen klacht wordt -- of kan worden -- ingediend) dient, naar mijn mening, zo geregeld en beperkt te worden dat de staat dit nooit kan uitbreiden of interpreteren zonder het voorafgaand akkoord van een absolute meerderheid van de burgers.

Ik verkies vrijheid boven veiligheid, want mensen met macht zijn nooit te vertrouwen.

 
At 24/12/06 14:58, Blogger Xavier Meulders said...

Een grondwet ter grote van een bierviltje lijkt een leuk idee om de macht van de staat terug te dringen, doch is mijns inziens - helaas - te kort om een goed functionerende libertarische (of concreter: minarchistische) staat mee op te bouwen.

Eerst en vooral wordt er in geen een van die drie artikels gemeld waarvoor de staat dan wél in zou staan. In een minarchistische staat zijn dit de Lockesiaanse basisconcepten van life, liberty and property. Waar moet een burger immers heen als hij of zij het slachtoffer is van "geweld, dwang of fraude" gepleegd door een medeburger of de overheid?

Ten tweede is deze grondwet te weinig afgebakend om de macht van de staat in te perken. Eender welk machtswellustig dictator zou zich namelijk in de handen wrijven bij het zien van zulk een grondwet. Immers, gezien een gerechtelijk luik totaal ontbreekt in deze grondwet, staat de deur wagenwijd open voor allerhande diverse - en kwalijke - interpretaties van de termen geweld, fraude, dwang, individu en persoon. Stel nu dat een burger zich in zijn vrijheidslievend hemd gezet voelt omdat er een wet is gestemd die - laten we een extreem voorbeeld nemen - stelt dat iedere burger minstens de eerste tien bladzijden van de Koran vanbuiten moet kennen (lijkt me trouwens nog niet zo utopisch binnen dit en ca 20 jaar, maar dat even terzijde...). Die burger trekt dan naar (ja, naar wie of wat eigenlijk?) het Arbitraghof (?) om te claimen dat die wet ongrondwettelijk is op basis van artikel 1 dat stelt dat er geen enkele dwang tegen een individu mag worden uitgeoefend. "Een individu?", zegt de rechter, "U bent geen individu, doch slechts een kleine schakel in het grote geheel die het Islamitische Kalifaat van Vlaanderen vormt! En dwang is er al evenmin, gezien we gewoon de wil van Allah toepassen!" En daar sta je dan met de libertarische grondwet als een vod wc-papier in je handen. En wordt er ondanks dit nochtans nobele initiatief naarstig verder getimmerd aan the road to serfdom...

Concreet zouden er bij die drie grondwetsartikels voetnoten moeten komen die gedetailleerd omschrijven wat het begrip 'persoon' en 'individu' precies betekenen. Overigens, je moet ook duidelijk kunnen kiezen tussen de termen 'persoon' en 'individu'. Ikzelf zou eerder voor 'persoon' kiezen, gezien dit zowel een natuurlijk als een rechtspersoon kan impliceren. Want - nog zo'n marxistische interpretatie van artikel 1 - nu kan je dus wél als individu (natuurlijk persoon) inbreken in, bijvoorbeeld, een scoutslokaal en naar hartelust sjortouw, kampeertenten en pillampen ontvreemden, gezien de scouts geen 'individu' is (doch een rechtspersoon; doorgaans onder de vorm van een vzw) en bijgevolg over geen (grondwettelijk beschermde?) eigendom zou beschikken.

 
At 25/12/06 16:50, Blogger David Vandenberghe said...

Ik zou eerder een 'traditionele' grondwet nemen...eentje waarin de rechten & plichten van de burger en beperkingen op de Staatsmacht in geschreven staan. Ipv 3 artikels waarmee je eender welke richting kan opgaan.

 
At 26/12/06 13:46, Anonymous Anoniem said...

Toon mij eens een land waar een grondwet de uitbreiding van de staat heeft tegengehouden. De staat interpreteert namelijk zelf haar grondwet.
De enige oplossing voor een libertarische samenleving is de staat met wortel en al uit te roeien en nooit meer een geweldsmonopolie toekennen aan wie dan ook. Moest dat nu eens uitkomen in 2007...

 
At 27/12/06 21:09, Blogger David Vandenberghe said...

Staatsmacht is niet hetzelfde als 'uitbreiding van de Staat'.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>