10 november 2006

Minder overheid, minder extreem-rechts (WillemCoppenolle.be)

Verkiezing na verkiezing stellen burgers aan hun beleidsmakers dezelfde vraag: hoe stoppen we de opmars van extremistische politieke partijen, in het bijzonder Vlaams Belang, in Vlaanderen? Die beleidsmakers hebben nochtans wel degelijk steeds op onze eisen gereageerd. Sinds de eerste Zwarte Zondag in 1991 hebben ze verschillende maatregelen getroffen om de verzuring tegen te gaan, en de onvrede van de burgers jegens de politieke klasse in te perken.

Er werden ombudsdiensten geïnstalleerd op federaal en deelstatelijk niveau, het verbod op discriminatie werd verder gepreciseerd, het Octopusakkoord hervormde de politie, de openbaarheid van bestuur werd een grondbeginsel van de administratieve diensten, straatbarbecues waren eventjes heel populair, verschillende andere projecten kregen subsidies, en onze media, vooral de openbare omroep, namen enthousiast aan deze projecten deel (denk maar aan feel-good-shows zoals Fata Morgana).

Desondanks werd Vlaams Belang steeds groter, en bij de regionale verkiezingen van 2004 werd de partij de grootste van Vlaanderen.

Daar kijkt een klassiek-liberaal niet echt van op. Eén methode tegen extreem-rechts is immers nog onbeproefd: het afbouwen van de overheid. Deze methode staat haaks op alle hierboven genoemde beleidsprojecten. Burgers zullen steeds de overheid aansprakelijk stellen voor het falen van handelingen die alleen de overheid kan stellen, zelfs al heeft de overheid niet noodzakelijk schuld aan dat falen, of zelfs al heeft ze er alles aan gedaan het te voorkomen (met bv. bestuurlijke openbaarheid).

Mochten diezelfde burgers morgen het trottoir voor hun deur in eigendom krijgen, dan kunnen zij de overheid niet langer aansprakelijk stellen voor losliggende tegels of onkruid. Geen haar op hun hoofd dat er dan aan zou denken voor Vlaams Belang te stemmen, want de overheid heeft helemaal geen fout gemaakt. In dit geval zal een rechter het probleem oplossen, niét de politici. Daarom ook is het mijn diepe geloof dat enkel overheidshandelingen aan de oorzaak van het succes van Vlaams Belang liggen: conflicten tussen burgers onderling - overigens al dan niet allochtoon - hebben met de rechtbanken in een rechtsstaat immers al een eigen efficiënte en rechtvaardige oplossing.

En eigenlijk is dat de kern van het liberalisme: wie vrijheid krijgt, neemt zijn verantwoordelijkheid op tegenover anderen, en draagt de aansprakelijkheid voor het belemmeren van andermans vrijheid. Het is deze kritische houding tegenover de overheid en machtshebbers, en het geloof dat vrijheid en individuele verantwoordelijkheid onvoorwaardelijk tot vooruitgang en welvaart leiden, en dus ook tot persoonlijk geluk, die liberalen stimuleren verder te blijven reageren tegen paternalisme en bemoeizucht vanwege politici.

6 Comments:

At 10/11/06 10:25, Anonymous Anoniem said...

Het is misschien interessant om in dat opzicht ook eens 'The Moral Consequences of Economic Growth' van Mijnheer Benjamin M. Friedman te lezen.
Het boek legt zo'n beetje de link tussen economische groei (of het ontbreken daarvan) en gezaag over losliggende trotoirtegels (of andere ongemakken). Vermits de economische groei in België/Oud Europa voornamelijk gefnuikt wordt door overheden en corporatistische structuren, is uw analyse correct, hoewel een betere titel misschien meer economische groei (door minder overheid), minder extreem-rechts.

 
At 10/11/06 11:50, Anonymous Anoniem said...

De weg naar Utopia oogt steeds verleidelijk. Er zijn inderdaad nog vele echte liberalen. Partijloos, want de bestaande partijen doen er alles aan om het liberalisme te ontmoedigen : Politieke benoemingen her en der, beter weten dan "de mensen", verbod op referendums, desinformatie via de media... Het trottoir voor mijn deur is niet van mij, kan nog altijd verkocht worden, dan gehuurd, en wie weet ben ik binnen zoveel jaren wel verplicht om via gemeentebelasting toch als een goede huisvader dat voetpad te verzorgen. Dan herbegint het : onvrede, misnoegdheid, proteststem enz.

 
At 10/11/06 13:16, Blogger David Vandenberghe said...

Minder Overheid, minder extreemrechts (lees Vlaams Belang)? Ik denk niet dat het een noemenswaardige impact zal hebben.

 
At 11/11/06 12:07, Anonymous Anoniem said...

1. U gaat er verkeerdelijk van uit dat er op het VB gestemd wordt omdat er een steen van het trottoir ligt e.d. Dat is m.i. 1 van de vele poco mythes.
2. Een VB stemmer verwacht wel degelijk initiatief van de overheid, op die gebieden waar haar taken liggen: Het garanderen van veiligheid, de rechtsstaat en de belangen van het eigen volk. 3 taken waar het beleid compleet in faalt. I.e. als u onder uw klassiek-liberaal beleid verstaat dat er ook geen enorme wijziging hoeft te gebeuren in het migrantenbeleid en het belgische politieke 'systeem' dan zal u van een kale reis thuiskomen.
3. Dat er hier veel te veel overheid is op bepaalde vlakken en een compleet falende overheid op andere vlakken is het probleem. Enkel 1 kant aanpakken zal niet genoeg zijn.

 
At 13/11/06 16:15, Blogger view without a name said...

@ Willem. Ik volg uw gedachtengang. Terecht het zou kunnen zijn door minder te "betuttelen" dat de burger zich meer inspant en minder klaagt. Want als hij tevreden is over een prestatie zal hij die belangrijk vinden. Als je alles gratis krijgt, wordt dat "gratis" niet relevant en begint men te kijken naar wat men "nog" niet gekregen heeft.

Maar is dat de enige reden ? De burger kankert ook omdat hij geconfronteerd wordt met een complexe maatschappij die hij niet doorgrondt, en overal manipulatie vermoedt. Het VB is gegroeid omdat ze over de meest onmogelijke onderwerpen kankerden, wel wetende dat de beleidsmensen niet anders konden beslissen, maar voor hen was het voornamelijk het kankeren dat ze op het oog hadden, als politiek instrument om de onvrede te cultiveren en dus hun politieke aanhang te overtuigen van de misbruiken door de overheid.

En juist daar zijn de "democratische" politici in de fout gegaan. Ze hebben gepoogd nog meer geschenkjes uit te delen, en de burger nog meer gelijk te geven. Met 0110 slagen ze daar voorlopig in. Maar straks zal de burger weer kankeren omdat het de volgende keer niet beter of meer is. Dus de politici hadden zich meer aan de wetgeving moeten houden. Ook het democratisch systeem, en sneller het VB moeten betrekken in het beleid. Om ze te confronteren met hun onmogelijke houding.

De oplossing lag er mi in om de complexiteit van de maatschappij in te perken. En minder te betuttelen. Dus wat "harder" zijn, zoals de VB politici blijkbaar voorstaan. Wie niet werkt moet geen dop krijgen die een normaal loon of wedde benadert. Wie ziek is en niet werkt, kan zich de luxe zoals van een gezonde persoon niet toeeigenen. Immigranten die enkel naar hier komen om te profiteren moeten geweerd worden. Wie rijk is, moet ook beschermd worden want zonder tegenbewijs heeft hij wel belastingen betaald en daar hard voor gewerkt. Wie arm is moet gesteund worden om harder te werken en uit de armoede weg te geraken. Maar het perfide is dat een partij zoals de SPa teert op het gratis-gebeuren, op de maximale herverdeling, op het naar voor schuiven dat iedereen gelijk is en dus de burger in een waantoestand brengt, waardoor zijn wensen onwezenlijk zijn, en hij vatbaar is voor het gekanker van het VB. Dus de SPa is eigenlijk even schuldig als het VB. Want ze hebben niet begrepen dat ze de toestand geschapen hebben waarop het VB teert. Maar ik moet volledig zijn, ook de partij die de SPa (& PS) aan de macht houdt is mede aansprakelijk.

Men moest ook transparanter zijn in het beleid. Een transparant en aan voorwaarden onderworpen beleid inzake de steun van Wallonië (de transfers) had veel misnoegheid kunnen voorkomen, en had mi ook veel mistoestanden in Wallonië voorkomen. Maar valt het niet op ? Zelfs alle recenten ontwikkelingen worden eigenlijk politiek min of meer toegedekt. Alvast in Vlaanderen hoor je er niet veel van. Want wat is de grond van het probleem in Wallonië ? De democratie werkt niet goed. Waarom ? Omdat ze maar aan de macht kunnen blijven door één vierde van de Vlaamse kiezers te weren. Juist via die methode, slagen ze erin het controlecentrum te manipuleren en het democratisch systeem te ontregelen, door het uit evenwicht brengen van de verhouding oppositie / regering.

Maar erger, de socialisten weten dat een groot VB, hun garantie is om aan de macht te blijven. En minder overheid, dat druist in tegen hun programma en hun politieke wereldbeeld. Maar nog, minder overheid als middel om het VB te bestrijden, ontneemt hen de methode om aan de macht te blijven. Zij beogen de macht, niet de democratie.

 
At 17/11/06 22:54, Anonymous Anoniem said...

'Verkiezing na verkiezing stellen burgers aan hun beleidsmakers dezelfde vraag: hoe stoppen we de opmars van extremistische politieke partijen, in het bijzonder Vlaams Belang, in Vlaanderen?'
Wel, wel. Ik heb me die vraag nog nooit gesteld. Maar ik ben dan ook maar één van die paar dozijn die voor dat VB stemmen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>