21 oktober 2006

Verkiezingsfraude in Antwerpen? (Hoegin)

Op de avond van de verkiezingen duurde het bijzonder lang eer de resultaten van Antwerpen bekend raakten, naar verluidt omwille van technische problemen bij het overzenden van de cijfers naar de centrale computer. In Hoboken moesten de stemmen zelfs opnieuw geteld worden. Links en vooral rechts gaan er daarom stemmen op die zeggen dat minstens de indruk werd gewekt dat er geknoeid werd, en Vlaams parlementslid Jurgen Verstrepen gaat minister Marino Keulen zelfs een schriftelijke vraag over het hele zaakje stellen.

Ik heb zo mijn bedenkingen bij de «klokkenluiders» die zonder uitzondering beweren dat ze zelf niet geloven dat er fraude zou gepleegd zijn, maar de indruk (perceptie?) is nu eenmaal gewekt, en dus moet het maar onderzocht worden. Zo een beetje als het verhaal van de opname van de maanlanding in een filmstudio dus: geen zinnig mens die durft beweren dat hij erin gelooft, maar aangezien er zoveel over verteld wordt en er op de beelden misschien wel ergens «iets» te zien is komt er toch maar best een onderzoek. Het «tot op het bot» onderbreekt er nog aan.

Nu goed, de verkiezingsfraude in Antwerpen dus. Ik ben er persoonlijk vrij zeker van dat er geen fraude is gepleegd, toch niet daar waar sommigen fraude, of een indruk van mogelijke fraude, menen te kunnen zien. Misschien wel het beste argument is dat je iets niet door een complot hoeft te verklaren wat reeds afdoende verklaard kan worden door incompetentie, en dit geval valt duidelijk in die categorie. Maar er zijn nog meer argumenten die een complottheorie bijzonder onwaarschijnlijk maken. Eén van die argumenten is trouwens precies die vertraging.

Inderdaad, stel dat men wél van plan was geweest de resultaten van Antwerpen te manipuleren. Waarom zou men dan eigenlijk nog de echte resultaten moeten doorsturen naar de centrale computer? Men had ze bij wijze van spreken reeds op zaterdag kunnen overbrengen. De vertraging op zich is dus al een duidelijke indicatie dat er van manipulatie geen sprake was. Een tegenargument zou kunnen zijn dat men alleen maar een klein beetje wou manipuleren, en dus de echte resultaten nodig had. De vraag is dan echter waarom men slechts een klein beetje zou willen manipuleren: dat zou ten eerste geen noemenswaardig effect gehad hebben, en bovendien zou er toch niemand het verschil opgemerkt hebben tussen een kleine en een grote manipulatie. Dan kan men het zich veel gemakkelijker maken door reeds op voorhand de verkiezingsuitslag vast te leggen.

Ook de resultaten van Hoboken pleiten tegen verkiezingsfraude. Sommigen vinden de hertelling van de stemmen verdacht, maar ofwel is de fraude daar mislukt, ofwel zijn de fraudeurs enorme knoeiers geweest. Het resultaat dat in Hoboken uit de bus kwam is inderdaad niet bepaald één om over naar huis te schrijven, tenzij de fraudeurs PvdA'ers zouden geweest zijn.

Een andere zaak is dat als men fraude probeert te plegen, men dat liefst in het geheim doet. Op de avond van de verkiezingen zat zowat geheel Vlaanderen op de resultaten te wachten, en dat is niet het moment om dingen proberen te doen die het daglicht niet verdragen. Dan is het veel veiliger om op voorhand bijvoorbeeld de steminstallaties te manipuleren of de juiste bestanden op de juiste plaats te zetten, zodat op de avond zelf alles van een leien dakje kan lopen en niemand in de gaten heeft dat er geknoeid werd. Zo zou ik het toch doen. De meeste illusionisten trouwens ook, is mijn indruk.

Een ander argument dat opduikt is dat de uitslag van de verkiezingen in Antwerpen niet overeenkomt met wat de peilingen voorspeld hadden. Wel, het zou niet de eerste keer zijn dat de peilers ernaast zouden zitten – hoeveel zwarte zondagen kwamen eigenlijk zoals verwacht? Ik kan daarom geen reden bedenken waarom deze keer het onverwachte element niet eens in het nadeel van het Vlaams Belang en het voordeel van sp.a/SPIRIT zou kunnen spelen. Bovendien, net zoals de uitslag in Hoboken is die voor heel Antwerpen niet het soort uitslag dat je zou verwachten als er werkelijk met de resultaten geknoeid was geweest. Het Vlaams Belang zou dan bijvoorbeeld niet een half procent groeien, maar duidelijk achteruit gaan. Bovendien zouden sp.a/SPIRIT dan hun coalitiegenoten niet «kannibaliseren», zoals Filip Dewinter het uitdrukte. Had Patrick Janssens op voorhand zelf een resultaat kunnen kiezen, zou hij er waarschijnlijk wel voor gezorgd hebben dat het voor iedereen duidelijk zou zijn dat hij stemmen bij het Vlaams Belang weggehaald had, en niet bij zijn coalitiegenoten. Dat laatste leverde hem immers alleen maar problemen op.

Mijn conclusie is dan ook dat het eerder onwaarschijnlijk is dat er in Antwerpen verkiezingsfraude is gepleegd, en zeker niet bij de verzending van de gegevens vanuit Antwerpen naar de centrale computer. Had men fraude gepleegd, zou de uitslag er waarschijnlijk anders uitgezien hebben, en zou men ongetwijfeld een ander ogenblik gekozen hebben dan wanneer half Vlaanderen via de TV mee volgt. Als er al een onderzoek zal komen, zal dat onderzoek waarschijnlijk niet meer opleveren dan de onregelmatigheden die men altijd kan verwachten wanneer men verkiezingen organiseert, plus de incompetentie die de eenvoudigste verklaring voor de vertragingen oplevert. Veel meer dan een onnodige verspilling van belastinggeld wordt dat dus niet.

2 Comments:

At 21/10/06 11:26, Anonymous Anoniem said...

Fraude of geen fraude, feit is dat het computersysteem dat in België gebruikt wordt in andere landen als onbetrouwbaar aanzien wordt en op z'n minst aangepast wordt. Een ticket dat door de computer wordt afgedrukt met de stem erop en dat in een verzegeld urne gaat, die kan gebruikt worden voor het natellen bij twijfel neemt alle discussie weg.
Het niet willen aanpassen van het systeem zorgt ervoor dat men de indruk wekt iets te verbergen heeft.

 
At 21/10/06 13:22, Anonymous Anoniem said...

@ anonymous : En wie garandeert er dat die computer het juiste etiket zal afdrukken ? Misschien als de naam van de kiezer erop staat en hij zijn handteken ernaast plaatst ? Om zodoende de burger de garantie te ontnemen dat zijn kiesgedrag geheim blijft ? Want wie garandeert er dan dat die urne verzegeld zal "blijven" ? Wat Filip zelfs niet wil zeggen dat is dat dergelijke reacties traditioneel komen van "slechte verliezers".

Het punt is natuurlijk wel dat het stemmen met de pc niet gecontroleerd kan worden zoals met de klassieke manier van stemmen. Iedereen drukt op een scherm en uiteindelijk geeft de machine een resultaat. Maar of die machine wel goed en juist werkt kan je niet zonder meer nazien. Zelfs is er geen methode om dat te controleren.

Dus dat wekt achterdocht. Men zou misschien beter overgaan tot het aanbrengen van zijn stem op een formulier dat gescand wordt of geautomatiseerd gelezen kan worden. Dat zou alvast het kiesproces veel vereenvoudigen en begrijpelijker maken, en zelfs beter controleerbaar maken in de gedachtenwereld van de modale burger. En het zou het voordeel hebben dat de telbureaus kunnen afgeschaft worden want het kiesbureau zou eenvoudig zelf kunnen overgaan tot de geautomatiseerde telling. Terwijl er achteraf wel een fysiek stuk overblijft dat altijd nagezien kan worden.

Bijvoorbeeld zou de voorzitter van het kiesbureau op de keerzijde van elk formulier vooraf zijn "stempel en handteken" kunnen aanbrengen. Achteraf is "dat" dan wel controleerbaar en zou je bijvoorbeeld kunnen vaststellen dat er stemformulieren vervalst werden. En de kiezer kan zich in het stemhokje overtuigen of er wel een "merkteken" opstaat. En nog, als er gefraudeerd wordt, kan je wel iemand aanduiden en bestraffen. Een machine, kan je hooguit op de schroothoop smijten.

Waar het dus over gaat is dat met het stemmen met de pc de voorzitter van het kiesbureau enkel kan bevestigen dat hij alles volgens de voorschriften gedaan heeft, maar daarmee niet kan bewijzen dat de kiesresultaten die de pc weergeeft ook overeen stemmen met het kiesgedrag van de kiezers van zijn stembureau. Alles hangt dus gewoon af van het feit of je de software die gebruikt werd en geïnstalleerd werd kunt "vertrouwen". En dat "vertrouwen" dat is eerder subjectief. En dat subjectieve aspect wekt wantrouwen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>