9 maart 2006

Een nieuwe begrotingsmeevaller? (Politiek Incorrect)

In december 2002 werd het officiële aanslagtarief inzake vennootschapsbelasting door de federale regering verlaagd van 40,17 % tot 33,99 %. Doch, het bleek al snel dat de regering hiervan een broekzak-vestzakoperatie van zou gaan maken; gezien zij terzelfdertijd de belastbare basis om de vennootschapsbelasting te berekenen verbreedde, en anderzijds allerlei 'compensatiemaatregelen' introduceerde; zoals de beperking van sommige aftrekposten. Logisch, want samen met de verlaging van het vennootschapstarief besloten de federale coalitiepartners eveneens de hele operatie 'budgettair neutraal' te laten verlopen. Het gevolg is dan ook dat volgens een recent rapport van het Rekenhof zo'n 585 miljoen euro 'te veel' op de rekening van de federale begroting staat. Nog andere budgettaire meevallers op het compto van de federale regering zijn de significante stijgingen van de voorafbetalingen (+ 5,7 % in 2005)

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageert dan ook, terecht, verbouwereerd op dit bericht en eist dat het geld terug wordt gestort aan de ondernemingen. Maar premier Guy Verhofstadt doet alsof zijn lange neus bloedt, en vindt de kritiek van het ondernemingsleven onterecht. Als een volleerd marxist die zijn ziel aan de socialistische duivel en coalitiepartner heeft verkocht, wijst de eerste minister op "de hoge winsten" die de bedrijven de laatste jaren hebben opgestreken. Deze winsten zouden in 2005 overigens met 10 procent zijn toegenomen. Hierbij verwees de eerste minister naar het recente jaarverslag van de Belgische Nationale Bank. Maar 'winst' alleen is natuurlijk geen betrouwbare indicator: Volgens datzelfde jaarverslag zijn bijvoorbeeld de verleende kredieten aan Belgische ondernemingen in de periode 2000-2005 met een factor vier verminderd en zijn de aandelenwaarden op de beurs in diezelfde periode met gemiddeld 20 % gedaald. Om maar enkele weinig rooskleurige indicatoren te noemen.

De vraag is echter of Verhofstadt en zijn kornuiten het geld zomaar 'in bewaring' kunnen houden. Volgens de wet van 22 december 2002 inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting is de regering namelijk verplicht het geld op een of andere manier aan de ondernemingen te restitueren: "Tot slot weze eraan herinnerd dat, indien de opbrengst van de maatregelen inzake DBI (Definitief Belaste Inkomsten) het verwachte bedrag overstijgt, het overschot zal worden besteed aan maatregelen ten voordele van de KMO’s. " Maar waarschijnlijk zal ministerin Freya Van den Bossche dat ook wel niet geweten hebben, net zoals enkele maanden geleden met de perikelen rond de stookoliesector.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>