25 januari 2006

Geen militairen voor het Vlaams Belang (Hoegin)

De meerderheidspartijen zijn het eens geworden over een voorstel tot wetswijziging zodat ook militairen op de kieslijsten kunnen staan voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. Behalve voor partijen die hun overheidsdotatie verliezen, uiteraard tot luid protest van het Vlaams Belang.

In haar motivatie zegt Hilde Vautmans waarom het verbod dat vroeger bestond vandaag achterhaald is:
Met dit wetsvoorstel wil ze het mogelijk maken voor militairen om een mandaat uit te oefenen van gemeenteraadslid, OCMW-raadslid, lid van een binnengemeentelijk territoriaal orgaan, deskundige, raadgever of lid van een studiecentrum. Nu is dit verboden voor militairen met het oog op het ‘vrijwaren van de samenhang en onafhankelijkheid van het leger’. Hilde is er echter, samen met haar mede-indieners, van overtuigd dat het volledig uitsluiten van de militairen een beperking is van hun politieke rechten. De indieners zijn echter van mening dat het een fundamenteel recht is voor iedereen, ook van de militairen om zich verkiesbaar te stellen. […] De verruiming die ze vragen gaat dan ook volgens de indieners niet in tegen de originele beweegredenen van de wetgevers.
Maar zoals reeds gezegd worden partijen die hun overheidsdotatie verloren hebben uitgesloten van deze regeling. De vraag is daarom: waarom is dit nodig? Het is immers duidelijk wat dit wél een beperking is van de politieke rechten van de militairen. Het fundamentele recht voor iedereen om zich verkiesbaar te stellen is blijkbaar niet zo fundamenteel dat men ook zelf mag kiezen voor welke partij men zich verkiesbaar wil stellen. Of menen de indieners van dit voorstel dat in dit speciale geval de samenhang en de onafhankelijkheid van het leger dan toch in gevaar komt? We hebben er het raden naar, want een motivatie van die uitsluiting heb ik niet gevonden.

In de praktijk is er hoe dan ook een probleem. Ik zie niet in hoe een Minister van Defensie à la André Flahaut toestemming zou geven aan zelfs nog maar een simpele piot om op een lijst van het Vlaams Belang te mogen staan. Ik kan me trouwens ook geen efficiëntere manier inbeelden om als militair je carrière volledig om zeep te helpen dan zo een aanvraag in te dienen, want je kan er gif op innemen dat tegelijk met de formele weigering door de minister ook een blanco besluit tot oneervol ontslag ondertekend zal worden, waarin alleen nog maar de concrete reden voor dat oneervol ontslag dient ingevuld te worden.

Hoe dan ook licht de VLD hier zichzelf een voetje. Niet één kiezer die niet snapt wat hier werkelijk aan de hand is, namelijk een goedkoop rondje Vlaams Belang-pesten op bevel van de PS en bijhuis sp.a. Zoiets brengt overigens het Vlaams Belang alleen maar electorale winst op, ten koste van CD&V-N-VA en, inderdaad, de VLD. De VLD zou daarom zulke sotternijen beter overlaten aan Geert Lambert en Elio di Rupo. En dat Hilde Vautmans zich in De Standaard dan nog wil profileren als een soort Pontius Pilatus die het probleem niet goed snapt («Vlaams Belang moet maar niet in overtreding zijn»), maakt de zaak voor de VLD ongetwijfeld alleen maar erger.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>