29 november 2005

Met Renaat naar een consolidatie van de Staat (Politiek Incorrect)

klaarblijkelijk dwars liggen dat voornamelijk de Franstalige onderhandelaars aan de ministeriële tafel zo dwars liggen over een nieuw 'vliegakkoord' voor de luchthaven van Zaventem. Zo dwars zelfs, dat de minister de meest waanzinnige ideeën begint te orakelen. Eén van die nieuwe ideeën van de corpus-socialist Landuyt is bijvoorbeeld enkele 'sociale verworvenheden' die onze Westerse samenleving door de jaren heen verkregen heeft, in de grondwet op te nemen. Welke die 'sociale verworvenheden' dan precies zijn, verklapt Landuyt echter niet, maar een socialist kennende ziet dat er dus niet echt al te fraai uit. In een kranteninterview verantwoordt de minister het als volgt:

"We hebben iets te verdedigen, ons sociaal systeem in West-Europa"..."Er is bijvoorbeeld de verklaring tot wijziging van de grondwet. Een van de voor wijziging in aanmerking komende grondwetsartikelen is artikel 23 met de sociale bepalingen. We moeten proberen de stelling van paars in de grondwet te vertalen: dat liberalisering niet antisociaal hoeft te zijn. Voor mijn partij heb ik al een ontwerp van sociale grondwet neergepend. Ik kan dus snel vooruit."..."Vroeger diende de grondwet om een gebied te omschrijven, nu om je sociale gebied te omschrijven. Dat is een moderne grondwet."

Vooraleer met de repliek op deze 'wijze' woorden van Landuyt te reageren; bij deze eerst dat befaamde grondwetsartikel 23 zoals het in de huidige Belgische grondwet te lezen staat:

"Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.Die rechten omvatten inzonderheid :1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;3° het recht op een behoorlijke huisvesting;4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing."

In feite staat dus het recht op sociale zekerheid reeds in de grondwet opgenomen. De vraag die men zich dus kan stellen is wat minister Landuyt dan eigenlijk nog precies in dat grondwetsartikel wenst op te nemen. Dat er in de grondwet staat dat iedere burger recht heeft op sociale zekerheid en een goede gezondheidszorg is nog geen slechte zaak. Alleen moet men zich behoeden - en dat is waarschijnlijk iets waar de minister op doelt - welke sociale zekerheid men hiermee bedoelt. Indien de minister van plan is om in dit grondwetsartikel op te nemen dat iedere burger recht heeft op een door ten alle tijde overheidsgewaarborgd pensioen, een werkloosheidsvergoeding of, erger nog, een "leefloon" (sic!) dat eeuwig geldend is, recht op brugpensioen vanaf 55 jaar, recht op tijdskrediet, recht op een door de overheid gesubsidiërde kuisvrouw, en ga zo maar door; dan begeeft de minister zich op zéér glad ijs. Want dat betekent dat, indien men grondige wijziginen aan de sociale zekerheid wil aanbrengen, hiervoor eerst een grondwetswijziging nodig is. En iedereen weet natuurlijk dat dit een veel complexere procedure vergt dan een gewone wetswijziging. Zoals het er nu in de grondwet instaat, is het reeds meer dan voldoende: Want het 'recht op sociale zekerheid' kan evenzeer betekenen dat de overheid zich praktisch volledig terugtrekt, alleen het hoogstnodige financiert en zaken als pensioenen volledig aan de privé-sector overlaat. Dat is natuurlijk een totaal andere sociale zekerheid, maar evenzeer een waar de burger recht op kan hebben.

Alleszins lijkt het me eerder opportuun in dit grondwetsartikel te gaan schrappen danwel te gaan bijvoegen: Zaken als een door de overheid gewaarborgde woning, arbeid of door de overheid gezegend leefmilieu zijn natuurlijk dingen doe totaal overbodig zijn. Zij kunnen even goed via een gewone wet geregeld worden, en wat betreft eerstgenoemde is de rol van de overheid al helemaal uit den boze. Want ten slotte is een woning iets waar je op eigen verantwoordelijkheid dient voor te werken. Alleszins heeft Landuyt met dit ronduit krankzinnige voorstel een kemel van formaat geschoten. Terwijl we nu in tijden leven dat de internationale concurrentiedrang gigantisch is, gaat Landuyt 'fort Europa' andermaal verstevigen met het opnemen van onze heilloze sociale zekerheid in de grondwet.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>