11 oktober 2005

OESO-rapport over eindeloopbaan (Politiek Incorrect)

Over de regeringsverklaring van vandaag, en de hieraan verbonden maatregelen zal op deze webstek een dezer dagen uiteraard nog een lange publicatie aan worden gewijd, maar toch is het interessant om reeds een kleine anticipatie te doen op het luik over de aangereikte oplossingen over het eindeloopbaandebat. Niets of niemand minder dan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vindt dat de regering te weinig inspanningen doet om de eindeloopbaanproblematiek op te lossen.

De regering heeft namelijk beslist dat de officiële brugpensioenleeftijd van 58 naar 60 jaar zal worden opgetrokken tegen 2008, en dit na een loopbaan van minstens 30 jaar. Uiteraard dienden de vakbonden ook voldoende gepaaid te worden, en zuller er voldoende uitzonderingen worden voorzien. Volgens de OESO gaat deze maatregel echter niet ver genoeg: De economische denktank wijst erop dat de brugpensioenleeftijd niet moet worden opgetrokken, maar het hele systeem moet worden afgeschaft. De organisatie gaat uit van de meest zwartgallige prognoses: Indien België haar systeem niet grondig bijschaaft, betekent dit een daling van de Belgische beroepsbevolking met 10% tegen 2050. In al de OESO-landen tezamen zou de economische groei met 30% dalen tot 1,7% per jaar. Daarom dus ook dat brugpensioen volgens de OESO naar de geschiedenisboeken moet worden verwezen: Het is een pervers systeem dat, welke de mimumleeftijd om ervoor in aanmerkingen te komen ook moge zijn, mensen van de arbeidsmarkt afstoot. Want opvallend is bijvoorbeeld ook dat de regering over de hoogte van de brugpensioensuitkeringen maar zeer weinig spreekt. Nochtans zijn zij ook een van de cruciale factoren om de mensen aan te zetten het brugpensioen op te nemen.

Deze stelling van de OESO was al zeer gedurfd, zij gaat echter nog een stapje verder wanneer zij stelt dat niet alleen de brugpensioenleeftijd, maar zelfs de pensioenleeftijd in haar geheel moet worden afgeschaft. De organisatie wijst erop dat de individuele vrijheid van de werknemer om zelt te kiezen wanneer op pensioen te gaan eigenlijk beknot wordt. Eindelijk toch een instelling die durft te zeggen waar het op staat! Weg met die vermaledijde overheidsbemoeienis. Het wordt inderdaad eindelijk eens tijd om over te schakelen op de totale privatisering van de pensioenen, waarbij de overheid dan wel een minimale rente op de pensioenspaarrekeningen garandeert, maar waarbij de werknemer de volledige vrijheid dient te worden gelaten wanneer en hoeveel krediet van dit geld op te nemen om op pensioen te gaan. Dit biedt het bijkomende voordeel dat de overheid een besparing van 7,3 miljard euro per jaar kan uitvoeren (dit was het bedrag dat in 2004 aan pensioenen werd uitgegeven), en gezien dit kapitaal dus naar de privé-sector zal worden overgebracht, betekent dit een potentiële meerwaarde voor de economie. Het is echter jammer dat de regering hier geen rekening mee heeft gehouden, en er eigenlijk maar wat in de marge wordt gerommeld. Een spijtige zaak.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>