23 oktober 2005

Alles puik in de Struik? (Politiek Incorrect)

Het voedingsbedrijf Struik Foods in Schoten is in opspraak gekomen wegens het tewerkstellen van illegale Polen in het bedrijf. Zo'n 10 Polen zouden er tewerkgesteld worden, en per uur minstens 10 euro minder kosten dan de Belgische werknemers. Naar verluidt zouden de Polen zelfs maar 7 euro per uur betaald zijn geweest, wat dus ruim beneden het Belgische minimumloon is.

Struik Foods kon de Polen recruteren via het Nederlandse uitzendkantoor Covebo. Het is dan ook dit uitzendbureau geweest dat verantwoordelijk was voor het uitbetalen van de lonen. Het probleem was echter dat het Nederlandse Covebo in België niet erkend was, waardoor de tewerkstelling van de Poolse uitzendkrachten dus illegaal was. Bovendien beschikten de Poolse werknemers niet over een arbeidsvergunning.

Dit voorbeeld heeft veel wind in zowel politieke kringen als in het maatschappelijk middenveld doen opwaaien. Het zijn eigenlijk de vakbonden in het bedrijf geweest die de wanpraktijken op het spoor zijn gekomen, en als teken van protest het werk neergelegd hebben afgelopen woensdagnamiddag. Ze vreesden dat de Poolse (goedkope) arbeiders de plaats in zouden nemen van vaste werknemers.

En hiermee is het debat van het vrij verkeer van diensten dan ook terug in volle gang gezet. Het dient gezegd te worden dat het in zekere mate de Belgische regering zelf is, die verantwoordelijk is voor deze wantoestanden. Toen in mei vorig jaar de tien nieuwe Oost-Europese landen toetraden tot de Europese Unie, is er beslist dat zij nog niet onmiddellijk tot de Schengenconventie zouden kunnen toetreden. Bijgevolg konden de individuele lidstaten van de 'oude vijftien' zelf opteren in welke mate ze het vrij verkeer van personen zouden toelaten in hun landen. De enige landen die voor volledige vrije migratie hebben gekozen, waren het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Ierland. België is echter de ronduit fascistische toer opgegaan, en heeft de grenzen voor de nieuwe lidstaten (behalve voor Malta) gesloten. Tegen mei 2006 zouden de landen dan wel deel uit maken van de Europese Economische Ruimte, maar de vijftien lidstaten van de 'oude' EU behouden nog wel tot 2009 in zekere mate het recht migratiebeperkingen op te leggen; zij het wel dat dit vanaf mei 2006 alleen maar kan met goedkeuring van de Europese Commissie. Dat de Belgische regering er dus voor heeft gekozen de grenzen volledig te sluiten, heeft er dus toe bijgedragen dat er nu nogal veel illiegaal 'sluikverkeer' van goedkopere Oost-Europese arbeidskrachten zal plaatsvinden.

En dit brengt ons natuurlijk tot de vraag in welke mate de veel gewraakte, en langs andere zijde zo geprezen Bolkestein-richtlijn voor het vrij verkeer van diensten nu dient toegepast te worden. Zoals het nu is, kan het alleszins niet meer langer. Het vrij verkeer van diensten binnen de Europese Unie moet absoluut van start kunnen gaan. Het spreekt natuurlijk voor zich dat uit de Bolkesteinrichtlijn het nogal perverse 'Oorspronglandbeginsel' geschrapt dient te worden: Een Oost-Europese werknemer die in België komt werken, moet dan ook aan de Belgische arbeids- en loonsvoorwaarden tewerkgesteld te worden. Het spreekt namelijk voor zich dat het vrije verkeer van diensten maar weinig succes zal kennen wanneer bijvoorbeeld een Litouwer helemaal naar België zou moeten komen afreizen, om er hetzelfde loon als in Litouwen betaald te krijgen. Niemand die op zulk een aanbod zou ingaan natuurlijk. Wanneer diezelfde Litouwer echter naar België zou komen afzakken om er te werken voor een hoger Belgisch loon, en nog andere Litouwers volgen zijn of haar voorbeeld en komen alleen onze contreien op, wat dus een zogenaamde 'braindrain' uit Litouwen tot gevolg zou hebben, dan lijkt het zeer plausibel dat op termijn de gemiddelde lonen ook in Litouwen omhoog zullen gaan, met een stijging van de koopkracht voor de modale Litouwer tot gevolg. En het is juist dit dat het mooie gevolg is van de (fiscale) concurrentie tussen landen; omdat beide partijen hier altijd bij winnen. Het is daarom ook dat we steeds op de hoede moeten blijven dat er bijvoorbeeld van fiscale harmonisatie binnen de EU zo weinig mogelijk in huis komt (zoals bijvoorbeeld Europees Commissievoorzitter Barroso wel poogt te doen. Hij stelde namelijk onomwonden dat er dringend werk moet worden gemaakt van meer 'sociale en fiscale samenhang' binnen de EU), omdat dit de heilzame competitiviteit tussen de lidstaten ondermijnt.

De reacties in het binnenland waren echter teleurstellend. De VLD heeft een pleidooi gehouden voor onbeperkte migratie vanuit Oost-Europa naar hier, wat natuurlijk een zeer terecht pleidooi is, maar ondertussen kennen we ook wel het grote verschil tussen woord en daad bij de VLD. De SP.A met de nieuwe grote Oostendse roerganger aan top spreekt van 'propere mensenhandel', en het Vlaams Belang - deze partij zou in aanloop van haar economisch congres eind november echter beter moeten weten - heeft schrik dat de Oost-Europese arbeidskrachten de jobs van de Vlaamse werknemers komen inpalmen. Grote flauwekul natuurlijk. Het gaat namelijk meestal om jobs waarvoor bij het Vlaams arbeidspotentieel geen kandidaten voor te vinden zijn. Knelpuntvacatures dus. Doch, de arbeidsmigratie uit Oost-Europa is iets totaal anders dan de circa 30.000 niet-Europese vreemdelingen die in dit land gevestigd zijn. Zij zijn doorgaans goed als nieuw electoraat voor de socialisten en de uitkeringseconomie. De Oost-Europeanen zullen echter alleen maar naar hier migreren om te komen werken. En gezien ook zij op het loon sociale bijdragen en dergelijke meer zullen moeten betalen in normale omstandigheden, wordt de basis van de financiering van de sociale zekerheid alleen maar breder. Ook dat is dus een pluspunt.

Het moet dus maar eens uit zijn met het vermaledijde protectionistische vingertje waarmee deze regering zwaait. Dat men nu maar eens eindelijk migratie toelaat die wél een meerwaarde kan betekenen voor onze maatschappij.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>