14 juni 2005

Blaffende honden bijten wel (De andere kijk)

Eerder had ik het al over de voorstellen van Dirk Van der Maelen, fractieleider van de SP.A in de Kamer, voor de strijd tegen de fiscale fraude. Je zou kunnen zeggen dat blaffende honden niet bijten, maar niets is minder waar.

Eén van de oude voorstellen van Van der Maelen is goed op weg om wet te worden. In juli 2004 diende Van der Maelen een wetsvoorstel (link naar pdf-document) in "ter bevordering van de gelijke behandeling tussen ondernemingen" dat erin bestond om elke onderneming of elke beoefenaar van een vrij beroep die niet op tijd zijn of haar fiscale aangifte heeft ingediend, ambtshalve te belasten. Minder dan een jaar later is de maatregel opgenomen in een zoveelste programmawet (lees: vuilbakwet) die voor de zoveelste keer zonder al te veel discussie zal goedgekeurd worden. Dit tot grote tevredenheid van de fiscus die niet langer haar aanslagen van ambtswege zal moeten motiveren.

Dat een belastingplichtige die een inbreuk op de fiscale wet begaat, moet gestraft worden, spreekt voor zich, maar het is de manier waarop. Het voorontwerp van wet, zo stelt de Raad van State in haar advies (blz. 88), "ontneemt de belastingplichtige twee essentiële waarborgen": het recht om de aanslag te doen nietig verklaren indien de belastbare grondslag willekeurig is vastgesteld en, indien dit niet het geval is, het recht om een vermindering van de ambtshalve vastgestelde belastbare grondslag te verkrijgen door het bewijs te leveren van het juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten. De voorgestelde wijziging, zo besluit de Raad van State, is dus in strijd met "essentiële regels betreffende de bescherming van de belastingplichtigen tegen willekeur en blijkt buiten verhouding te staan tot het nagestreefde doel". Volgens de regering is er niets aan de hand en dus is er tussen het voorontwerp (art. 42 op blz. 65) zoals voorgelegd aan de Raad van State en het uiteindelijke ontwerp ingediend in de Kamer (art. 39 op blz. 117) geen komma verschil. Dus is er maar één conclusie mogelijk: één van beide interpretaties is niet juist.

Update 16/06/05: Gisteren kwam het tijdens de bespreking van het ontwerp van programmawet in de kamercommissie Financiën tot een hoogoplopende woordenwisseling tussen liberalen en socialisten over bovenvermelde regeling. Toen VLD-kamerleden Bart Tommelein en Luk Van Biesen opmerkingen maakten over de voorliggende regeling, kregen ze een veeg uit de pan van Rode Ridder Van der Maelen: "De maskers van de VLD zijn afgevallen. Het is duidelijk dat de bestrijding van de fiscale fraude geen prioriteit is voor hen."

Dit is o zo typisch! Als je het ook maar waagt om enige zinnige opmerkingen te maken, krijg je direct die over-reactie over je heen en wordt je in dezelfde zak als de a-socialen en de fraudeurs gezet. Maar ja, als je geen betere argumenten hebt, is het beter om een grote bek op te zetten.

Oh ja, de VLD onthield zich uiteindelijk bij de stemming over het artikel, waardoor het toch door een meerderheid werd goedgekeurd. Erg dapper hoor.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>