22 september 2011

Brusselse politici lachten ons uit, en wij maar betalen

Brussel krijgt straks honderden miljoenen euro extra, op basis van een tergend mager plan met zogenaamde 'institutionele vereenvoudiging van de Brusselse instellingen'. Een beschamend vodje papier. In de kijker: de 540 vuilnismannen van Net Brussel die instaan voor het proper houden van de Brusselse gewestwegen zouden overgedragen worden naar de gemeenten. Daarop brak meteen een wilde staking uit, want die mannen verdienen nu 150 euro per maand meer dan de gemeentelijke vuilnismannen. Het is beschamend dat de 'Vlaamse' onderhandelaars een dergelijk akkoord van Les Snuls zomaar aanvaarden. Maar nadat ze de N-VA er af konden rijden, slikken ze blijkbaar alles om verkiezingen te vermijden.

Een 'werkgroep Brussel' boog zich over een 'vereenvoudiging van de Brusselse instellingen'. Kan u zich inbeelden dat daar iets wezenlijks uit voortkomt, als die werkgroep van alleen Brusselse politieke creaturen ook nog geleid wordt door specialist krabbenmandpolitiek, PS-senator en burgemeester van Molenbeek Philippe Moreaux? De werkgroep bestaat verder uit Brusselse vertegenwoordigers van de acht onderhandelende partijen. Aan tafel zitten voor elke partij een zogenaamde 'sherpa' (namen niet meegedeeld) en een Brussels kopstuk: minister-president Charles Picqué (PS), de ministers Benoît Cerexhe (CDH), Guy Vanhengel (Open VLD) en Brigitte Grouwels (CD&V), de staatssecretarissen Christos Doulkeridis (Ecolo), Bruno De Lille (Groen!), en fractieleiders Vincent De Wolf (MR) en Elke Roex (SP.A).

De Brussel-nota mijdt systematisch de moeilijkste vraagstukken: de fusie van de politiezones, het samenvoegen van de negentien Brusselse gemeenten, het volledig overhevelen van de mobiliteit, een gewestelijke politiemacht. En toch komt Steven Vanackere, CD&V-vicepremier en Brusselaar vertellen dat het 'Een stap in de goede richting' is. Brussels minister en partijgenoot Brigitte Grouwels erkent dat het akkoord 'geen copernicaanse omwenteling' teweeg zal brengen. Maar toch bevat het heel wat verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie, beweert ze. En bovenal: 'Het verantwoordt dat Brussel een extra financiering krijgt.' Zo, dat was ook wel de enige bedoeling van die nota: het door Di Rupo al voor de verkiezingen beloofde extra geld voor Brussel vrijmaken. De reactie van de N-VA is ontgoochelend zwak: 'Brussel krijgt min of meer een blanco cheque van zo'n 600 miljoen euro. van een efficiënter bestuur is amper sprake.' Marc Devos, professor recht en directeur van het Itinera Instituut vindt het 'Een beetje een gemiste kans. Een grootstad en de aanpak van grootstedelijke problemen vereisen een geconcentreerde, daadkrachtige politiek. En al zeker voor een regio met 1,1 miljoen inwoners. Maar dat is nu niet het geval. De negentien gemeenten blijven overeind. Akkoord: dit is een stap vooruit. Maar een muizenstapje, met wellicht perverse effecten in de toekomst.'


Wat werd er dan beslist, met de woorden van Guy Tegenbos in het editoriaal van De Standaard van 22 september:
"De straatvegers van het Gewest worden overgedragen aan de gemeenten. De zes politiezones die de problemen niet aankunnen, blijven bestaan, maar de minister-president mag ze coördineren. Hij mag af en toe beleefd vragen beter samen te werken. Er komen overkoepelende mobiliteits-, veiligheids- en ruimtelijke plannen, en de 19 gemeenten maken die concreet. De 33 sociale woonmaatschappijen worden teruggebracht tot vijftien. De ergste uitwassen van de bestuurlijke wanorde worden weggewerkt. Meer niet. Niet alleen de Vlaamse partijen hadden beter verwacht. De 1,1 miljoen Brusselaars ook. En de tienduizenden Europeanen die zich graag met hun werkstad Brussel zouden identificeren, ook."

Knack-editorialist Rik Van Cauwelaert noemt het op zijn blog vandaag een schijnakkoord dat alle macht geeft aan Les Snuls: "Eigenlijk is het Brusselakkoord een schijnakkoord. Het vormt zelfs geen aanzet voor een oplossing van de Brusselse problemen. Kern van dit akkoord is dat iedereen zijn job behoudt – meestal al de inzet van Belgische compromissen. Met andere woorden: in Brussel blijven ‘Les Snuls’, zoals een Brusselse PS’er ze ooit noemde, aan de macht.... En daarvoor krijgt het Brussels Gewest dus jaarlijks 585 miljoen euro – dat is toch bij 25 miljard in oude frank - bijkomende financiering. In het akkoord wordt met geen woord gerept over de fusie van de 19 Brusselse gemeenten, waarvan sommige zoals het kleine Sint-Joost-ten-Node feitelijk niet veel meer zijn dan een OCMW, tot bijvoorbeeld 6 gemeenten, evenveel als er politiezones zijn. ... Met dat akkoord wordt ook geen klaarheid gebracht in de geldstromen naar en binnen het Brussels Gewest. Hoe wordt het geld van Beliris besteed? Hoeveel betaalt het Brussels Gewest voor bevoegdheden die eigenlijk tot het pakket van de armlastige Franse Gemeenschap behoren? Aan dit alles mocht niet worden geraakt. Geen van de Vlaamse onderhandelaars heeft bijkomende vragen geopperd. Brussels minister-president Charles Picqué begeeft zich eerstdaags lachend naar de bank."

Voor Hendrik Vuye, hoogleraar Staatsrecht aan de Universiteit Namen, in De Morgen van 22 september is de Brussel-nota gerommel in de marge ('Vereenvoudigen op Brusselse wijze'). Hij hekelt ook de afwezigheid van andere onderhandelaars dan 'Vlaamse Brusselaars': "Waarom zat Vlaanderen niet zelf aan de onderhandelingstafel? Waar was Kris Peeters? De machtspariteit binnen de Brusselse regering (goed voor twee ministersposten en een staatssecretariaat) en de ruime gewaarborgde vertegenwoordiging van de Brusselaars in het Vlaams Parlement (6 verkozenen), kan men uitsluitend verantwoorden omdat Brussel ook een Vlaamse stad is. De machtspositie die de Vlamingen vandaag innemen binnen de Brusselse instellingen kan enkel worden verantwoord omwille van de band tussen Vlaanderen en Brussel. Knippen de Brusselse Vlamingen deze band door, dan zagen ze de tak af waarop ze zitten. Binnen de autonome deelstaat Brussel zijn ze een bijzonder kleine minderheid. Een minderheid die zeker enige bescherming zal genieten, maar die geen aanspraak kan maken op een machtspariteit. Ook Vlaanderen mag hier eens klare wijn schenken. Wat is het nu? Is Brussel nog een Vlaamse stad of niet? Het volstaat niet om mechanisch te blijven herhalen dat Vlaanderen Brussel niet los laat en in de feiten afwezig te blijven wanneer er over Brussel wordt gedebateerd."

En meteen springt een etterbuil open

Meteen zorgde vandaag donderdag een wilde stakingsactie van de Brusselse vuilnismannen voor grote verkeershinder in en rond Brussel. Honderden werknemers van Net Brussel blokkeerden de Wetstraat en op verschillende plaatsen werd vuilnis in brand gestoken. De bijna 540 vuilnismannen van Net Brussel protesteren hiermee tegen het Brussel-akkoord dat de overdracht voorziet van de dienst die instaat voor het proper houden van de gewestwegen naar de Brusselse gemeenten. De socialistische overheidsvakbond ACOD heeft woensdagnacht in allerijl een stakingsaanzegging ingediend om de actie van het personeel in te dekken. Ook de liberale vakbond VSOA dekt de actie. Volgens federaal ACOD-secretaris Rudy Jansens vrezen de werknemers dat de overdracht tot een devaluatie van hun statuut zal leiden. Momenteel verdienen ze 150 euro netto meer dan hun collega's die bij de Brusselse gemeenten werken. Een andere bekommernis is dat er op termijn een privatisering van de huisvuilophaling in de hoofdstad zit aan te komen. Wat wordt dat als er andere potjes zouden aangeroerd worden in dit Brussels kluwen?

De kazakkendraaiers, deel 2

Het is beschamend dat de 'Vlaamse' onderhandelaars zo een akkoord van Les Snuls zomaar aanvaarden. De Brusselse clans lachen hen in hun gezicht uit, en ze verrroeren geen vin. De schrik voor nieuwe verkiezingen zit duidelijk heel diep. In een interview in De Standaard, vrijdag 8 juli, op de vraag 'Zal men opnieuw proberen CD&V van de N-VA los te weken?' antwoorde Wouter Beke: "Men mag altijd proberen, maar dat is zinloos'. Het zinloze was nog geen veertien dagen later een feit. Beke ging aan tefel zitten, zogenaamd 'onder zijn eigen voorwaarden'. Een deel 'balast' in de nota Di Rupo moest definitief van tafel: verzwakking van de taalwetgeving in Brussel, tweetalige kieslijsten in Brussel, federale kieskring en goedkeuring van het Minderhedenverdrag. Wat lezen we nu: de 'werkgroep' onder leiding van Moureaux gaat op vrijdag 23 september gewoon door met haar werkzaamheden: 'Er is geen resultaatsverbintenis aan verbonden', luidt het. 'Maar door op hetzelfde elan verder te gaan, is het misschien mogelijk om nog meer te deblokkeren.' De werkgroep, zo is beslist, zal eerst debatteren over het taalgebruik in Brussel en over de tweetalige lijsten. Mijnheer Beke, er is duidelijk geen enkele 'balast' afgevoerd.

CD&V heeft haar belofte om niet te onderhandelen zonder de N-VA niet gerespecteerd, terwijl ze dat even goed had kunnen doen. Men kan CD&V nu dus minstens kazakkendraaiers noemen. Als ze toch wil onderhandelen zonder de N-VA, waarom heeft Beke dan niet eerst gewacht op een duidelijk standpunt over BHV en de 'balast', voor hij aan tafel ging zitten? Volgens Dave Sinardet in La Libre, zaterdag 23 juli, bleek op de bijeenkomst van de G-20 van CD&V om 18 uur op woensdag 20 juli dat noch de CD&V-parlementsleden noch enkele 'partijtenoren' te vinden waren voor nieuwe verkiezingen. Als de angst voor verkiezingen domineert, met een mogelijke verdere afkalving van het aantal zetels, dan is men natuurlijk in een zeer zwakke positie om veel eisen te stellen aan andere partijen. Andere Vlaamse onderhandelende partijen zitten in hetzelfde schuitje. Het zijn dus de onderhandelingen van de bangerikken, bang voor de banbliksem van de kiezers. Ik schreef eerder reeds (Wouter Beke had (gedeeltelijk) gelijk, 25.07.11) dat het Franstalig front daar verder schaamteloos zou gebruik van maken, wat dus al meteen met dit Brusselakkoord bevestigd wordt. Men moet dus niet verwachten dat, als het communautaire akkoord erg zal afwijken van de Vlaamse Octopusnota, CD&V niet in een regering zal stappen. Dat is wel wat Beke in het interview van 23 juli beweerde in De Standaard: "Wij zullen pas na een communautaire deal onze evaluatie maken over een regeringsdeelname." Het wordt dan 'De kazakkendraaiers, deel 2'.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>